Cennet Hizmetçileri II

Cennet Hizmetçileri II

Hûriler Cennet’e girecek erkekler ve kadınlara verilecek genç kadın görünümlü Cennet hizmetçileridir. Vildan gibi onların da cinsiyetleri yoktur. Özellikleri sürekli eşlik edecek çok özel hizmetçiler olmalarıdır.Hûriler

Hûriler Cennet'e girecek erkekler ve kadınlara verilecek genç kadın görünümlü Cennet hizmetçileridir. Vildan gibi onların da cinsiyetleri yoktur. Özellikleri sürekli eşlik edecek çok özel hizmetçiler olmalarıdır.

Kur'ân ve Sünnet'te Hûr olarak geçen kelime Türkçemizdeki çoğulu çoğullaştıran ğalat-ı meşhur ifadesiyle Hûriler şeklinde kullanılmaktadır.

Hûr Kelimesi Kur'ân'da dört yerde geçmektedir.

Üç yerde dişil çoğul olan ‘În ile, bir yerde de yine dişil çoğul olan Makssûrat ile sıfatlanmıştır.

Bu dört yerden ikisinde ise -erkek ve kadın- Cennet'liklerin "Hûrun ‘În" ile tezvîc edilecekleri; kendilerine refakat ettirilecek özel hizmetçileri olaccakları, açıklanmaktadır.

Şimdi genel kabul gören nüzül sırasına göre ve kadınlar zâviyesinden bakarak da okuyabileceğimiz bu âyetleri sunalım:﴾٥٤﴿ ٍني۪ع ٍروُحِب ْمُهاَنْجَّ وَزَو َكِلٰذَك

"İşte böyle, Biz o Cennetlik olan Müttakileri Hûrun În ile tezvîc edecceğiz."42﴾٢٠﴿ ٍني۪ع ٍروُحِب ْمُهاَنْجَّ وَزَو ٍةَفوُفْصَم ٍرُرُس ىٰلَع َنئِ۪كَّتُم

"İşte böyle, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Biz o Cennetlik olan Müttakileri Hûrun În ile tezvîc edeceğiz."43

 

42. Duhan, 54

43. Tûr, 20

 

Cennet Erkekleri, Kadınları Çocukları ve Hizmetçileri

 

﴾٢٣﴿ ِنوُنْكَمْلا ِؤُۨلْؤُّللا ِلاَثْمَاَك ﴾٢٢﴿ ٌني۪ع ٌروُحَو

"(Ebediliğe erdirilmiş gençler olarak Vildan) ve sedeflerinde saklı inciler gibi olan Hûrun În."44﴾٧٢﴿ ِماَيِخْلا يِف ٌتاَروُصْقَم ٌروُح

"(Cennet hizmetçileri arasında bir de) çadırlarda görevlendirilmiş Hûr vardır."45

Hûr Kelimesinin Dil Tahlili ve Anlamı

Hûr kelimesi, güzel gözlü anlamına gözlerinin akı bembeyaz, karası da simsiyah olan erkek manasına gelen Ehveru / ُرَوْحَا'nun çoğulu olduğu gibi aynı göz özelliklerini taşıyan kadın manasına gelen Havra ُءاَرْوَح'nın da çoğuludur.46

Ne var ki Kur'ân, Hûr'u dişil olan "Kasıratüt-Tarf" terkibine vasıf kıldığı ‘În ve de dişil olan Maksûrat ile nitelediği için Hûr'u kadın görünümlü Cennnet hizmetçileri anlamına kullanmaktadır.47

Hûr'un (Hûrilerin) Kur'ândaki Vasıfları

1-Yukarıda değinildiği üzere Hûr, Kur'ân'da üç yerde ‘În ile vasıflandırrılmıştır.

‘În, iri/güzel gözlü erkek anlamına gelen E'yen / ُنَيْعَا ile aynı özelliktekki kadın manasına gelen ‘Ayna ُءاَنْيَع'nın çoğuludur.48

Açıklancağı üzere Vildan gibi özel hizmetçiler olmakla birlikte Vildan ile değil de Huriler ile tezvîc yapılması yani onların özel hizmetçi kılındığının açıklanması, kadın görünümlü olmaları sebebiylle yapılabilecek cinsel partnerlik çağrışımını gidermek için olsa gerektir.

44. Vakıa, 22-23

45. Rahman, 75

46. Rağib Hûr maddesi

47. Saffat, 48; Rahman, 72

48. Rağib în maddesi

 

Kur'ân ve Sünnet Işığında CENNET HAYATI

2-Hûr yani Hûriler bir yerde de "Emsalil-lü'lüil-Meknûn" ile (sedefindde saklı inciler) tavsif edilmektedir.49

3-Hûrilerin üçüncü vasfı da Maksûrat'tır. Maksûrat ise beraber kullannıldığı Fil-Hıyam ile birlikte Cennet çadırlarına hasr edilen; çadırlarda görrevlendirilen kadın hizmetçiler manasına gelmektedir.

Burada bir not düşürerek, Cennet'e girecek kadınların 13 vasıfla nitellendiğini, Cennet hizmetçileri olan Hûrilerin ise, hizmete ilişkin olan Makssûrat dışında iki sıfatla vasıflandırıldıklarını hatırlatalım.

Bunlardan ‘În Cennet'e girecek kadınlarla, "Sedefinde saklı inciler" de erkek görünümlü Cennet hizmetçileri olan Vildan ve Cennet'liklerin çoccukları olan Ğılman ile müşterektir.

Hûrilerin Hizmet Türleri

Yukarıda değinildiği üzere Kur'ân'a göre Hûriler, kendileri benzeri fakkat genç erkek görünümlü Cennet hizmetçileri olan Vildan gibi içki, meyvve ve yemek servisi yapacaklardır.

Kanıtlanacağı üzere onlar veya onlardan bir kısmı, Cennet erkekleri ve kadınlarının özel nedimeleri/hizmetçileri/asistanları şeklinde hizmet sunnacaklardır. Bazıları da Cennet çadırlarında hizmetle görevlendirileceklerddir.

Onların bir diğer hizmet türleri mûsikî icralarıdır. Mûsiki sunumlarına ilişkin işaretler içeren Kur'ân âyetlerine açıklık getirici hadîslerinde Sevgili Peygamberimiz, mutluluğu yüzlere yansıyacak Cennet nimetlerinden birrinin Mûsiki olacağını açıklamıştır. -Salât üzerine olsun- o hûrilerle ilgili bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:

"Cennet Hûrilerinin mûsiki oturumları/ziyafetleri vardır. Hiç bir yaratılmış varlığın duymadığı güzellikteki sesleriyle sık sık şu anlamdaki şarkıları seslenddireceklerdir:

Biz ebediyiz, ölmeyiz. (Sedeflerindeki inciler gibi) güzeliz, câzibemizi yit49.

Vakıa, 22-23

Cennet Erkekleri, Kadınları Çocukları ve Hizmetçileri

tirmeyiz. Sevgi ile doluyuz, hiç mi hiç öfkelenmeyiz. Bize ve kendilerinin hizmmetine verildiğimiz Cennet'liklere müjdeler olsun."50

Bu hadîsin anlamını pekiştiren bir diğer delil getirilebilir. "Hasen" vasıfllı hadîste ise şöyle buyrulmuştur:

- Cennet'te Hûriler şöylece şarkılar söylerler: Bizler üstün kılınmış Cennet'lliklere hediye edilmiş güzel yüzlü Hûrileriz."'51

Burada yeri gelmişken değinelim:

Yeryüzünde bütün fertlerin ve toplumların mûsikiye ilgi duyması onun bir yaratılış yasası olduğunu göstermektedir. Bu fıtrat yasası yanı sıra Cennet'te arzu edilen her şeyin gerçekleştirileceğine ilişkin Kur'ânî beyanddan ve ilgili hadîslerden hareketle Cennet'te arzulanan her tür mûsikinin icra edileceğini söyleyebiliriz.

 

Cennetliklere Değişik Sayılarda Vildan ve Hûri Verilecektir

Kur'ân'dan kesin delillerle açıklayacağımız üzere Hûriler cinsel eş değğil, özellikleri ve hizmet türleri belirli Cennet hizmetçileridir.

Girecekleri Me'vâ, Ne'îm, Adn ve Firdevs gibi Cennet'lere ve alacakları derecelere göre Cennet'lik erkekler ve kadınlar birkaç veya bir çok Vildan ve Hûriye sahip olabileceklerdir.

Kur'ân'da kullanılan Vildan ve Hûr kelimeleri açıklandığı üzere çoğulddur. Arapçada çoğul kelimelerin tabanı üç, tavanı ise sınırsızdır; binlerce de olabilir. Bu itibarla her bir Cennetlik kişiye amel durumlarına göre verillecek hizmetçiler farklı ve pek çok sayıda olabilecektir.

Peygamberimiz, konuya ilişkin bir beyanlarında şöyle buyurur:

"Her bir Cennetlik kişiye Hûrilerden Zevcetan; refakat ettirilecek iki özel hizmetçi verilecektir"52

50. Bak. İbn-i Abdis-Selâm, Zemahşeri ve Şevkânî tefsirleri Rûm 15. Ayrıca bak. Zührûf 70. Tirmizî Haddîs no. 2547. Hadîs Garib'tir.

51. M. Zevaid, 10/519

52. Buharî, Enbiya 1. Hadîs no. 3254, 3327, Müslim, Hn. 2834

 

Kur'ân ve Sünnet Iı¤ında CENNET HAYATI

-Salat ve Selam üzerine olsun- O, bir diğer açıklamalarında ise çoğul "Ezvacühüm" ifadesiyle onların ikiden fazla ve pek çok sayıda olabilecekllerine işaret etmiştir.

-Doğrusunu Allah bilir-Peygamberimizin, Hûrilerin iki tane olacaklarınnı açıklayıcı beyanları sınırlayıcı değildir. Cennetlik erkek ve kadınlarla tezvvîc edilerek özel hizmete ayrılacak; bir tür özel sekreter gibi hizmet vereccek Hûrilerin en az iki olacağını açıklamak içindir.

Hûriler Genç Kadın Görünümündeki Cennet Hizmetçileridir

Yukarıda işaret edilidiği gibi genel Cennet görevlileri ve Vildan gibi Hûriler de cinsellikten berîdir. Onlar, genç kadın görünümlü olup Cennet için yaratılmış Cennet hizmetçileridir.53

Meleklerin cinsiyetsiz olduğu ama erkek veya kadın suretine girebilddikleri Kur'ân'ın beyanıdır.

Hûrilerin Cennet'lik erkek ve kadınlara verilecek Cennet hizmetçileri ve bazıları onlarla tezvîc edilecek; eşlik edecek özel nedimeler (hizmet verren çok yakın dost, arkadaş, sekreter) olacaklarına ilişkin tespitimizi Kur'-ân'dan delillerle belgeleyelim.

53. Müfessir Mukâtil, Hûrilerin Cennet için yaratıldığını söyler. Şevkânî F. Kadîr, Vakıa, 22

 

Cennet Erkekleri, Kadınları Çocukları ve Hizmetçileri

 

Hûrilerin Özel Hizmetçiler Oldukları ile İlgili

Kur'ân'dan Birbirini Kuvvetlendiren Altı Delil

1- Zıddına lafzî bir karine ve yönlendirme olmadıkça Kur'ân'ın bütün âyetleri erkekler gibi kadınları da içine alır. Hûrilerin Müttakilere tezvîcinni konu alan iki âyette (Duhan 54. Tur 20) de aksine lafzî bir karine olmadığınddan Hurilerin erkekler gibi kadınlara da tezvîc edilecekleri anlaşılır. Kadınllara tezvîc edilecek Hûrilerin cinsel partner değil, özel hizmetçi olacaklarrı açıktır.

Burada aynı mantığı mesela Saffat sûresinin 48. ve Sad sûresinin 52. âyetinde kendilerine Kâsırâtüt-Tarf kadınlar verilecek Müttakilere teşmil edemeyiz.

Bu iki sûrede geçen Müttakileri kadınlara şamil kılarsak onlara verileccek Kasıratüt-Tarf olan kadınları Hûriler konumuna düşürmüş oluruz. Oysa ki özel bölümünde açıklandığı üzere Cennet'e girecek cinsel câzibeli, şuh kadınlar olan Kasıratüt-Tarf'in Hûrilerle ilişkisi yoktur. Olamaz da. Çünkü Hûr kelimesinin geçtiği sûreler daha sonra indirilmiştir.

Kaldı ki Kur'ân'da (Rahman 56) bakışlarını eşlerine odaklayan ve insanlar ve cinler tarafından ilişkiye girilmemiş cinsel arzulu bâkire kadınlar olan Kasıratüt-Tarfı, Cennet kadınlarına hizmetçi kılmanın anlamı olamaz.

2- Kur'ân'da yer alan "Bakışlarını eşlerine odaklamış, birbirinin yaşşıtı, iri gözlü, el-göz değmemiş yumurta misali, yepyeni bir yaratılışlla yaratılmış, bâkire, eşlerine aşk nameleri fısıldayan, hiçbir insan ve cinnin ilişkiye girmediği, yakut ve mercan benzeri, içi ve dışı güzel, göğüsleri yeni tomurcuklanmış, " gibi güzelliği, şuhluğu, cinsel câzibeyyi yansıtan bütün sıfatlar, -lafzî karineler sebebiyle- yukarıda ilk bölümde açıklanıp kanıtlandığı üzere Cennet'e girecek dünya kadınlarınındır.

Bu durum, cinsel ilişkiye girilecek eşlerin Cennet'e girecekler olacağını doğrulamaktadır. Kaldı ki Kur'ân Cennet'te, Cennet için yaratılanların hizmmet vereceğini, Salih amel yapanların da hizmet alacağını açıklamaktadır.54

54. Cennet kadınlarının vasıfları ile ilgili bölüme bak. Ayrıca bak. Vakıa, 17-24, Zühruf 72, A'raf 43

 

Kur'ân ve Sünnet Iı¤ında CENNET HAYATI

3- Kur'ân-ı Kerîm'de "Yetûfu Aleyhim Vildanün Mühalledûn" ile başllayan âyetlerle genç erkek görünümlü Cennet hizmetçileri olan Vildan'ın içki meyve ve yemek servisi yapacakları açıklanır. Bu âyetlerin devamında ise (mazmûm) Hûr kelimesi Vildan üzerine atfedilir. Böylece Hûr'un yani Hûrilerin de Vildan gibi servis yapacakları beyan edilir. Bu durumda mana şöyle olur:

"Ebediliğe erdirilmiş gençler olarak Vildan ve sedeflerinde sakllı inciler gibi olan Hûrun În, Cennet'likler etrafında özel pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler, beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri ile dolaşıp servis yaparlar. Onlar içtiklleri Cennet şarabından ötürü ne baş ağrısı çekecekler ve ne de sarhoş olacaklardır. Bütün bunlar onlara (dünyada iken) yaptıkları işlere karşşılık olarak verilecektir."

Pek çok müfessirin Hûr'un Vildan üzerine matuf olduğunu açıklaması, tespitimizi doğrulamaktadır.55

Kaldı ki Kur'ân'ın bağlı kalınması gereken zahirinde bir başka anlam ihtimali de yoktur. Zira Hûr'un bir önceki meksûr "Lahm-i tayrin" üzerine atfı, Vildan'ın içki, meyve ve kuş eti ile birlikte Hûrileri de servis edeceklerri gibi bir mana oluşturur ki makul değildir. Gayr-ı makul olmanın ötesinde sunduğumuz ve sunacağımız delillerle de çelişir.

"Ve lehüm Hûr'un ‘În" şekinde takdir yapılması ise Kur'ân'a müdahelledir ve aykırılıktır. Çünkü Kur'ân, Tûr 24 de verdiği gibi "lehüm" ifadesine burada yer vermemiştir.

4- Yukarıda açıklandığı üzere Kur'ân-ı Kerîm'de iki sûrede yer alan ve birbirinin aynı olan ifadelerle Hûrilerin Müttakilerle tezvîc edilecekleri bilddirilmektedir.

"Tezvîc edileceği" ifadesi, 13 güzellik/cinsellik vasıflı Cennet'e girecek kadınlar için değil de Hûriler için kullanılmaktadır. Bu da "Tezvîc"in hizmette konu olduğuna işaret etmektedir.

Kur'ân'da evlenme / evlendirme manasına "Zevvece/ َجَّوَز" fiili değil,

55. Bak. Razi, Beyzavi ve Alusi tefsirleri Vakıa 22.

 

Cennet Erkekleri, Kadınları Çocukları ve Hizmetçileri

"Nikâh" kelimesi ve türevleri kullanılmaktadır. Tekilin karşıt cinsten çifti anlamına Zevc, erkeğin kadın, kadının erkek eşi manasına kullanılır.

İmreet-ü Lût, İmreet-ü Nûh ve İmreet-ü İmran misallerinde görüldüğü üzere erkeğin nikâhlı eşi manasına ise çok büyük ölçüde "İmreetün/ ٌةَأَرْمِا" kelimesi istimal edilmektedir.56

Evlendirme manasına "Zevvece" fiili bir tek yerde; evlatlık uygulamassının reddi bağlamında Hz. Zeynep b. Cahş'ın Peygamberimize nikâhlanddırıldığının açıklanması sadedinde kullanılmıştır. Ancak "Zevvece" fiili burrada özgün bir şekilde, yani "iki mefûlu bih sarîhe müteaddi" olarak "Zevvvecnakeha" şeklinde kullanılmaktadır.57

Araplar Be harf-i ceri ile kullandıklarında "Zevvece" fiilini evlendirmedde değil, eril-dişil, canlı-cansız tek olanı, çifti olabilecek diğeri ile birleştirmme/bir araya getirmede kullanmaktadır. Çiftlerden her biri diğerinin desttekleyicisi/bütünleyicisi konumundadır. Nitekim Zevvece fiili, Tekvîr 7 de rûhun bedenle birleştirilmesi, Şura 50 de erkekle kız çocuklarının bir arada verilmesi mânasına kullanılmıştır.58

Kaldı ki erkeğe de kadına da şamil olarak anlaşılması gereken "Müttakkîn" ile birleştirileceği için Hûriler yalnız Cennet'lik erkeklerle değil, kadınllarla da tezvîc edilecektir. Bir diğer anlatımla Hûriler her iki cinse de özel hizmet vereceklerdir.

İbn-i Abbas, Razi, Beyzavî, Keşşaf, Nesefî, Ebuus-Suud, Âlûsi, Şevkkânî, İbn-Âşûr gibi pek çok Kur'ân tefsircimiz ve Kur'ân dilinin büyük usttadı Rağib "Müfredat"ında yaptığımız açıklamaları içeren doğrulatıcı bilgiller ve misaller vermektedirler.

Bütün bu müfessirler, ilgili Zevvece fiilini "bir araya getirme/yan yana kılma/birleştirme" manalarına gelen Karane َنَرَق ile açıklamaktadırlar.59

56. Bak. Ahzab, 49, Bakara, 221, 230, Nur 32, Nisa 3, 6, 25, Kasas 27, A. İmran 35, 40, Yusuf 30, Zariyat 29, Tebbet 4

57. Ahzab, 37

58. Elmalılı merhum Tekvîr 7 de Tezvîc'i şöyle açıklar:

Tezvîc eşi eşe, dengi denge, emsal ve ekranı birbirine zam ve ilhak edip (benzer ve yaşıtları birbirrine katıp ilhak etmek) çatmak, çiftleştirmek hasılı tasnîf veya tevhîd (sınıflandırmak veya birleşttirmek) manalarını ifade eder. (Hak Dîni Kur'ân Dili, 8/5601)

59. Adı geçen Müfessirlerin Tefsirlerinden Duhan 54'e bak. Müfredat Zevc maddesi, Hadil-Ervah Bab. 53

 

Kur'ân ve Sünnet Iı¤ında CENNET HAYATI

Çünkü erkek-kadın olarak hizmet/yardım alacaklarla verecekler de birbirllerinin tekili ve çiftidirler.

Buna göre "Zevvecnahüm bi Hûr'in" âyetini, onların Cennetlikler etrrafında dolanıp duracaklarını da dikkate alarak şöylece meâllendirebiriz:

"Biz onlara, iri/güzel gözlü Hûrileri, eşlik edecek özel hizmetçiler / sekreterler kılacağız."

"Her bir Cenet'lik kişinin Hûrilerden Zevcetanı/ iki zevcesi veya Ezvaccı/ zevceleri olacaktır" şeklindeki hadîslerde geçen Zevcetan ve Ezvac kellimelerini de yapılan açıklamalar ışığında anlamalıyız.

"Zevvece"nin evlendirme manasına alınamayacağının ikinci derecedden bir delili de şudur:

Peygamberimizin, Cennet'te bekâr olmayacağını açıklaması, bekâr veya dul olarak Cennet'e gireceklerin eşleştirileceğinin delilidir. Onların Zevvece veya Nekaha fiili ile evlendirileceklerine ilişkin bir Kur'ânî ve Nebbevî beyan yoktur. Bu durum da Hûrilerin Cennet'liklere tezvicinin hizmmetçi/asistan kılma manasını pekiştirmektedir.

5- Hûrilerin genç kadın görünümlü Cennet hizmetçileri olduklarının bir diğer delili de onların dişil çoğul olan Maksûrat ile vasıflandırılmasıdır. Daha açık bir anlatımla bir kısmının Cennet çadırlarında ve yalnızca kendileriyle tezvîc edilerek refakatçi kılınacaklar için görevlendirilecek olmalarıdır.

Bilindiği gibi "Kasırat" ve "Maksûrat" aynı kökten kelimelerdir. Kasırrat, Kasıratüt-Tarf şeklinde Cennet'e girecek kadınların cinsellik vasfı olarak kullanılırken Maksûrat, Maksûratün Fil-Hıyam şeklinde Hûrilerin hizmetçillik sıfatı olarak kullanılmaktadır.

Daha açık bir anlatımla onlar, Kur'ân'ın "Hûr'un Maksûratun Fil-Hıyyam" âyetiyle bildirdiği ve özelliklerini Peygamberimizin açıkladığı Cennet çadırları olan Hıyam'a özgü hizmetlere tahsis edilmektedirler. Bir hadîste Hûrilerin hizmet verecekleri çadırlar şöylece açıklanmaktadır:

"Cennet'te içi boş inciden genişliği (âhiret ölçüsüyle) atmış mil olan çadırlar vardır. Cennet'liklerin, bu çadırların her bir bölümünde, diğer bölümlerde bulunanların göremeyeceği Ehilleri / aile fertlerri- hizmetçileri olacaktır. Cennet'likler onlara da uğrayıp ziyaret edecceklerdir. (Ancak çadırın büyüklüğünden ziyaret edilecekler birbirini görremeyecektir.)

6- Hûrilerin kadın görünümlü Cennet hizmetçileri olduklarını gösterrir altıncı derecede fakat yukarıda sunulan delilleri teyit edici bir argüman da ilgili âyetlerin bağlamıdır.

a- Cennetliklerin Hûrilerle tezvîc edileceklerine ilişkin ilk âyet, Duhhan sûresinin 54. âyetidir. Bu âyetin, bir önceki, Cennet'liklerin ipekten giysiler giyecekleri anlamındaki âyetle, bir sonraki her türlü meyve ve içeccekleri isteyeceklerini açıklayan âyet arasında yer alması Hûrilerin hizmetççi olduklarına işaret olsa gerektir.61

b- Hûrilerin Cennet'liklerle tezvîc edileceklerini beyan eden ikinci âyet Tûr sûresinin 20. âyetidir. Bu âyette "Ve zevvecnahüm bi Hûr'in..." cümlesinin aynı âyetteki Müttekiîne'nin gizli failinden hal olması muhtemmeldir. Bir sonraki 21. âyetin başı olan "Vellezine"nin "Bi Hûrin..." üzerine matuf olması da müfessirlerce tercih edilmektedir.62

Bu durumda 19. âyetle birlikte mana şöyle olur:

"Kendilerini Rablerinin ateş azabından koruduğu Müttakiler Cennnet'lerde ve nimetler içindedirler. Onlar özel hizmetlerine verdiğimiz iri gözlü Hûriler yanı başlarında ve kendilerini imanlarıyla izlediklerri için kendilerine ilhak edeceğimiz zürriyetleri de beraberlerinde olddukları halde, tahtları üzerinde kurulmuş iken onlara, - yapmakta oldduğunuz amellerin karşılığı olarak afiyetle yeyin, için, - denilir..."63

60. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur:

Allah Cennet'e girecek mü'minin daha da mutlu olması için îmanları ile Cennet'e girecek fakat derreceleri aşağıda olacak Zürriyetini, onun kendi dercesine yükseltecektir. Peygamberimiz, bu açıklammalarından sonra, -yukarıda anlamı verilen- Tûr sûresinin 21. âyetini okumuştur. (M. Zevaid 7/114)

61. Tirmizî, Cennet 3 Hn. 2530, Müslim, Cennet 23-25

"Hûr" müennes olduğundan Kur'ân Hurileri, müennes olan Maksûrat ile vasıflar. Hadîste geçen ve aile fertlerini çağrıştıran Ehil kelimesi müzekkerdir. Ona raci olan Aleyhim'deki Hüm zamiri de müzekkerddir. Bu sebeple hadîste Yetûfu fiili ile geçen Ehil kelimesini, özel çadırlarında birbirlerini ziyaret eden Cennetlik eşler olarak anlamlandırmak Ehlin sözlük anlamına ve dil kurallarına daha uygundur.

62. İ. Hacer Fethül-Bari 6/374 (Hn. 3254)

63. Bak. Keşşaf, Hak Dîni Ku'ân Dili Tûr 24Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/cennet-hizmetcileri-ii-5-260h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim