BORÇTAN SAKINMAK İSLAMİ GÖREVİMİZDİR

BORÇTAN SAKINMAK İSLAMİ GÖREVİMİZDİR
BORÇTAN SAKINMAK İSLAMİ GÖREVİMİZDİR İslâmî ölçülere göre insanın çevresine yük olmak­sızın, şahsının vebakmakla yükümlü olduğu aile fert­lerinin ihtiyaçlarım temin etmesi anagörevidir. An­cak zaman zaman çevre ile yardımlaşma zarureti du­yulabilir.

BORÇTAN SAKINMAK İSLAMİ GÖREVİMİZDİR

 İslâmî ölçülere göre insanın çevresine yük olmak­sızın, şahsının vebakmakla yükümlü olduğu aile fert­lerinin ihtiyaçlarım temin etmesi anagörevidir. An­cak zaman zaman çevre ile yardımlaşma zarureti du­yulabilir.

Bunun içindir ki İslâm Dini yardımlaşmayı emret­miştir. Yardımlaşmanınönemli bir şekli olan ödünç alıp - vermeyi de meşrulaştırmıştır.

Dinimiz "Bir parayı-malı ödünç vermek sadaka olarak vermektenhayırlıdır; sevablıdır."ölçüsünü ko­yarak ödünç vermeyi teşvik etmiştir. Ödünç almayı ise ancak hayatîzaruretler karşısında onaylamıştır.

Nafaka temini için iş kurma, mesken edinme ve tedavi gibi sebeplerdışında borçlanma İslâm'ın öğretile­ri ile bağdaşmaz.   Çünkü gereksiz borçlanma çevreye lüzumsuzyük olmanın ötesinde ferdin dünya ve âhiret hayatım olumsuz yöndeetkileyicidir.

Bu sebeple Peygamberimiz her bir mümini muha­tap tutan şu emrivermişlerdir:«Güven içinde yaşarken borçlan arak nefislerinizi tedirginetmeyiniz.» (1)

Muhterem Mü'minler!

Borçlanma, gerçekten hayatı etkileyicidir, özellik­le devrimizdeborçlanma pek çok sakıncayı ihtiva et­mektedir.

a - Borç, kafayı meşgul, kalbi tedirgin eder. Sü­rekli borçlanmalar isekişiyi yalan söylemeye, sözün­den dönmeye zorlar. Yalan ve vadinden dönme iseİslâmî şahsiyeti çiğnetir. Âhiret hayatına zarar verir.

Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuş­tur:

«(Gereksiz olarak) borç edip satın almayın... Borç­lanma dindarlıktanve şahsiyetten götürür.»

«... (Çünkü) borçlanan konuşur fakat yalan söy­leyebilir. Söz verir amacayabilir.»

«(Bunun için) borçtan sakının. Çünkü borç gündüz ezilme, gece de derttir.» (2)

b - Günümüzde ev ve giyim eşyası gibi malları borçlanarak taksitle almaise, israfa ve lükse düşürme­nin yanı sıra kişiyi faiz sisteminin de destekçisikıl­maktadır. Taksitciliğin faiz sistemini beslediği açık bir gerçektir.Dolaylı bir şekilde de olsa haram olan bir uygulamaya yardımcı olmak iseharamdır.

c - Ekonomisi faize dayalı toplumlarda enflasyon kaçınılmaz olduğundanpara olarak alınan borç, tam olarak ödense de, değer kaybıyla ödendiği içinalacak­lının hakkı gereğince ödenmemiş olur.

Bu ise Allah için borç vererek iyilik yapanı zarara uğratmaktır.

d - Borçlanmanın bir diğer önemli sonucu da ödeyememe durumudur. Ziraişsizlik, hastalık ve iflas gibi sebepler borçların ödenmesini engelleyeceğigibi ansızın gelen ölüm de borçları ortada bırakabilir. Bu durum ise Ahiretfelâketine sürükleyicidir.

Sürükleyicidir, çünkü Peygamberimizin açıklamalarına göre şehitliküzere ölüm bile kul hakkı olan bor­cun sorumluluğunu düşürmez. Kişicennetliklerden olsa bile borcu varisler tarafından ödeninceye kadar ruhu ka­birdehapsedilir.(3)

Saygı değer Mü'minler!

Üzebildiği, haramlara düşürebildiği, batıllara des­tekçi kılabildiği vesonuç olarak da Ahiret mutluluğu­na engel olabildiği içindir ki Peygamberimizduâlarında borçtan ve borçlanmaya mecbur bırakacak durumlara düşmekten daimaAllah'a sığınmıştır.

Bir defasında «Allahım! Kâfirlikten ve borçtan sana sığınırım.»şeklinde duâ buyurunca bu duâyı işi­ten bir sahâbî:

-   Kâfirliği borcaeşit mi kılıyorsunuz Ya Resûlellah! diyerek sormuştur. Peygamberimiz de:

-   Evet (eşitkılıyorum), buyurarak hayatî bir za­ruret olmadıkça borçlanılmaması lüzumunuduyur­muşlardır. (4)

Sunduğumuz dînî ölçülerden anlaşılacağı üzere na­faka, mesken ve tedavigibi hayatî zaruretler dışında borçlanma meşru değildir. Dinî ölçülerimize göreborçlanmanın meşru olmadığı durumlarda gereksiz yük ola­rak Müslümanlardan borçistemek de, meşru değildir. Çünkü Peygamberimiz    « İnsanlara yük olmayınız...» buyurmuşlardır.

Ayrıca halı, avize, koltuk takımı, buzdolabı, tele­vizyon gibi eveşyası ve özel otomobil gibi araçların borçlanarak alınması da İslâm'ın sunduğuölçü­lerle bağdaştırılamaz. Çünkü bunlar hayati bir ihti­yaç değildir.

Mevcut işimizi büyütmek için şirketleşmek gerekirken faizli kredialarak borçlanmak ise katiyetle haramdır. Ha­ramları işlemek ise cehennemazabına götürür. Borç almak darda kalanların hakkıdır.

İşimizi büyütmenin yolu  faizli kredi değil şirketleşmedir.

Mü'min, açıkladığımızzaruri sebepler dışında borçlanmamalıdır.

Borçlandığı zaman isemutlaka ödeme niyetiyle  borçlanmalı,borcunu zamanında ve güzel bir şekilde ödemelidir.Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır: [«Borçlusuna ödememek niyetiyleborçlanan kişi hırsızdır.»

«Borcu olup da ödemek düşüncesinde olan ve öde­mek için gayret edenkişinin Allah tarafından yardım­cısı vardır, Allah onun için rızık sebepleriyaratır.»

«(Ödemek gücü olanın) borcunu bekletmesi zu­lümdür.»

«... Sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekildeödeyeninizdir.» (5)

Ödememe niyetiyle borçlanan, borcunu ödemeyen veya zamanında teşekkürve duâ ederek güzelce ödemeyen kişi günahkâr­dır. Mü'minler arasındayardımlaşma duygularının za yıflamasına sebep olan bu gibi kişiler hayrıengelleme günahını da işlemiş olmaktadırlar.

Hutbemizi bir hadisle bitiriyorum:«Ancak toplum malınahıyanetten, kibirden ve bir de borçsuz olarak ölen kişi (azab görmeksizin)Cennet'e girer.» (6)

 

1. M. Zevaid, K. BuyuB. Fid-Deyni, 4/126.

2. K. Hafa, Hn. 3000,852, S.B.M. TecridSarih Ter. 5/229.

3.T. Havalik Ş. AlaMuvatta-ı Malik 2/13. İ. Mace, Hn. 2413.

4.S. Nesâî, 8/264,M. Mesabih, Hn. 2481.

5.M. Zevaid  K. Buyu' MuhtelifBablar  4/131 -134, S. Tirmizi, Hn. 1317.

6. İ. Mace, Hn. 2412.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/borctan-sakinmak-islami-gorevimizdir-3-84h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim