BİR ARADA YALNIZ KALMAK HARAMDIR

BİR ARADA YALNIZ KALMAK HARAMDIR
BİR ARADA YALNIZ KALMAK HARAMDIRAziz Müminler!İnsan yaratılış düzeniitibariyla cinsî konularda son derece hassastır. İslâm Dini'nin yasalarınıkoyan, insanı yaratan Al­lah olduğu için dinimiz insanın cinsel duyarlılığınauy­gun emirler ve yasaklar koymuştur.

BİR ARADA YALNIZ KALMAK HARAMDIR

Aziz Müminler!

İnsan yaratılış düzeniitibariyla cinsî konularda son derece hassastır.

İslâm Dini'nin yasalarınıkoyan, insanı yaratan Al­lah olduğu için dinimiz insanın cinsel duyarlılığınauy­gun emirler ve yasaklar koymuştur. Tek tek fertleri de­ğil fertlerin bağlıolduğu cinsleri esas almıştır.

Dinimiz akrabalıkilişkileri, eğitim, çalışma ve ni­şanlılık gibi sebeplerle de olsabirbirlerinin nikâhına düşebilecek kadmla erkeğin bir araya gelerek yalnızkalmalarını yasaklamıştır. Bu mevzudaki haram kılıcı ölçüleri Peygamberimizşöyle açıklamıştır:[«Sizden biriniz, yanında mahremi bulunmayan ni­kâhınadüşebilecek bir kadınla yalnızca kalmasın.(Zira) üçüncüleri Şeytan olur.» «...Şeytan da kan kan damarlarınızda şehvet duyguları ile akar.»

«Bu sebeple kadınlarlaancak mahremleri varken bir arada bulunun.»] (l)

Ma'nâlarını sunduğumuzhadîslerin müminler için koyduğu ölçüler şu veya bu şekilde yorumlanmayacakderecede açık ve kesindir.

Bundan, ötürü bu konudaailevî zaruretler, içtimaî ve iktisadî sebepler öne sürülerek yorum yapılamaz,İslâm'ın haram kıldığı Helâl görülemez.

Bu konuda içindeyaşadığımız câhiliyet hayatının şartlarından söz ederek görüş belirtmek Allahkorusun insanı kâfirliğe götürür.

Müminler!

a - Birbirleriyleevlenebilecek bir erkekle bir kadı­nın bir arada yalnız kalmalarım haram kılandinimiz bu yasağını akraba fertlerine de teşmil etmiştir.

Amca, dayı, kardeş hala,teyze gibi mahremler bir tarafa bu konuya kayın ve amca çocukları gibi akrabaarasında çok daha fazla önem verilmesi Peygamberimi­zin emridir.

Peygamberimizin «Yanındamahremi bulunmayan kadınların yanına girerek bir arada yalnız kalmaktansakının» şeklinde öğüt vermesi üzerine bir sahâbî şöyle sormuştur:

-Ya Resûlellah! Kocanınkardeşi ve amca oğul­ları gibi akrabaya ne buyurursunuz? (Onlar da mı bi­zimkadınlarımızla bir arada yalnız kalamazlar?)

Peygamberimiz de şu cevabı vermiştir:

-Sözü edilenkoca akrabası ile bir arada yalnız kalmak ölüm (gibi aile ve ahlâk hayatınınçöküşüne sebep) dirMüminler!

İslâm kültürüalmadığından ötürü dinimizin bu husustaki inceliğini tam olarakkavrayamayanlarımız için ifade edelim ki İslâm Dini yasalarım belirli fertleriçin koymamıştır. Muhtemel tehlikelere muhakkak na­zarıyla bakmış, genelhükümler koymuştur.

Bu konudaki dinî ölçüleribenimsemeyen akraba arasında nice ızdırab verici olayların cereyan ettiği veetmekte olduğu bir gerçektir.

b - Birbirleriyleevlenebilecek bir erkekle bir ka­dının bir arada yalnız kalmaları yasağı eğitimve çalış­ma alanlarını da içine alır.

Bu nedenle İslâm Dini,erginlik çağına ermiş genç­lerin karma eğitimini ve kadın - erkek bir aradaçalış­ma düzenini caiz görmez.

Çünkü böylesine bireğifim ve çalışma düzeninde karşılıklı göz zinası, bedenî temas ihtimali ve birarada yalnız kalma durumu gibi dinimizin haram kıldığı üç yönlü mahzur vardır.

Hutbe sınırlarını aşmamakiçin felsefesini yapmak­sızın bildirelim ki cinsi bakımdan duyarlı gençleri veyetişkinleri bir arada eğitmek ve çalıştırmak ekonomik de olsa, bir yararsağlamaz.. Ancak ve ancak flört ve zi­na türünden ilişkileri arttırır. Hayaduygularını zafa uğratır. Aile yaşantısını etkiler. Kadınları erkekleştire-rekyaratılış düzenlerini bozar.

Bu nedenle hiç bir müminerkek olsun kız olsun çocuğunu karma eğitim yapan okullara vermemelidir.

Aziz Müminler!

İslâmî ölçüleregöre arzu edilir olan kadının erkekli dini ilim, genel kültür ve ev ekonomisibilgisi ile donan­mış bir ev hanımı ve yetiştirici bir anne olmasıdır. Fakatkadının devlet yöneticiliği ve ağır ceza hakimliği gibi sayıları belirli işlerdışında çalışmasında dinî bir sakınca yoktur. Ancak özellikle cinsî duygularınfaali­yette olduğu yaş dönemleri içinde kadın - erkek bir ara­da çalışmamahzurludur.

Bu sebeple hiç bir müminerkek ve husûsiyle kadın oöyle karma bir çalışma düzeni içinde çalışmamalıdır.Mümin işverenler de böyle bir çalışma düzeni kurma­malıdır.

MuhteremMüminler!

c - Birbirleriyle nikâhlıolmayan ve mahremde bulunmayan bir erkekle bir kadının bir arada yalnızkalmalari ile alâkalı İslâmî yasak devrimizdeki yay­gınlaşmış şekliylenişanlanmış ciltleri de içine alır

Nişanlıçiftler dini yasalarımıza göre birbirlerine yabancıdırlar. Nişan bağı yalnızcabir arada kalmayı meşrulaştırmaz. Bu itibarla sözlü ve nişanlı çiftler yal­nızcabir araya gelemezler, toka yapamazlar, beraberce gezmeye katiyetle çıkamazlar.Böylesine adetler bize gayr-ı müslimlerden intikal etmiş bâtıl âdetlerdir ve ha­ramdır,          

MuhteremMüminler!

Birbirleriyleevlenebilecek erkekle kadının arada ni­kâh bağı olmaksızın bir aradabulunmalarını yasakla­yan dinimiz bu yasağını ihlâle sebep olacak işleri de ha­ramkılmıştır.

Bunun içindir kiPeygamberimiz şöyle buyurmuş­tur:«Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanan bir kadınınya­nında (babası, kardeşi, kocası veya çocuğu gibi) bit mahremi bulunmaksızınbir günlük bir yolculuğa çık­ması helâl; meşru' değildir.» (3)

Karısının hacca gitmekkararında olduğunu kendi­rinin de cihad yapmak için orduya yazıldığını açıkla­yan Dİr sahâbiye Peygamberimizmüsaa'de etmemiş ve şöyle buyurmuştur:

- Dön karınla beraber(hac yap; onu yalnız başı­na hacca gönderme.)

Müminler!

İslâm Dininin bu vebenzeri ölçülerinin gayesi ah­lâkî olduğu içindir ki mümin kadınlaun yanlarındamahremleri bulunsa bile yabancı erkeklere karşı İslâmî Ölçülere göregiyinmeleri ve ihtiyatlı davranmaları da vazifeleridir.

İslâm Dini açıklamayaçalıştığımız kadm-erkek be­raberliğini yasaklarken pek tabiidir ki buberaberliğin sonucu olabilecek vücut ve el temasını da haram kıl­mıştır.

Genel olarak dokunmaduyusunun insanı etkilediği bir gerçek olduğu gibi cinsî bakımdan uyardığı dabir hakîkatdir. Bu sebeple oynaşma nitaiiğinde olsun veya olmasın cinsîmünasebet çağını geçirmemiş olan erkek­le kadının birbirlerine dokunması haramdır.

Ülkemizdeki bölgeseloyunlarda ve cinsi bir oyun vasfındaki dansta görülen vücut teması kuşkusuz ha­ramdır.

Bilmemiz gereken asılönemli husus birbirlerine ya­bancı olan ve cinsî duyguları sönmemiş bulunankadın­la erkeğin tokalaşmasının dahî haram olduğudur.

Peygamberimiz birhadîslerinde şöyle buyurmuştur: «(Bekâr veya dul olması halinde kendisiyleevlene­bileceği cinsî bakımdan arzulanabilir yaşta)    bir kadı­nın eline dokunan kişinin KıyametGünü'nde eline ateş­ten bir kor parçası konur.» (5)

Bu hususu eşlerinize ve çocuklarımıza çok iyi öğ.retmeliyiz.

Peygamberimiz bile yaşlıkadınlar dışında hiç bir kadına elini vermemiştir. Kendisiyle bîatlaşmak içingelen kadın topluluğun; ‘bizimle elele tutuşarak bîatlaşmayacak mısınız?'şeklindeki sorusunu da şöyle buyura­rak cevaplandırmıştır:«Ben kadınlarla elele tutuşmam. Bir kadına söylediğim, yüz kadına söylediğim söz gibidir.» (8)

MuhteremMüminler!

İslâm bütün insanlarıölçü alarak yasalar koymuş­tur. Böylece ahlâkî mahzurların doğup gelişebileceğiortamların oluşmasına imkân vermemiştir.

Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:«(Evlenebileceğinizkadınlarla yalnızca bir arada kalmak yoluyla) zinâ'ya yaklaşmayın. Zira zinaaçık bir kötülüktür. Pek kötü bir yoldur.»

1.Et-tac, 2/329.

2.a.g.e. 2/329.

3.Sünen-ü İbn-ü Hadis No: 2899.

4.Et-Tac, 2/ 329; İ. Mace, Hn. 2900.

5.Kemal İbn-ü Humam,Fethül-Kadîr, 8/98.

6.Ibn-ü Kesîr,Tefsîrûl-Kur'ân'il-Azîm, 4/352.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/bir-arada-yalniz-kalmak-haramdir-3-37h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim