BİLGİYE MUHTACIZ

BİLGİYE MUHTACIZ
BİLGİYE MUHTACIZFerdî şahsiyeti şekillendireneğitim müesseselerin­de, basın radyo ve televizyon gibi sosyal kurumlarındaİslâm Kültürü'nün sunulmadığı ant-i İslâm laik bir ce­miyet düzeni içindeyaşıyoruz. Bu sebeple İslâmîbilgiden yoksun bulunuyoruz.

BİLGİYE MUHTACIZ

Ferdî şahsiyeti şekillendireneğitim müesseselerin­de, basın radyo ve televizyon gibi sosyal kurumlarındaİslâm Kültürü'nün sunulmadığı ant-i İslâm laik bir ce­miyet düzeni içindeyaşıyoruz.

Bu sebeple İslâmîbilgiden yoksun bulunuyoruz.

Tanıtıcı, sevdirici vebağlayıcı İslâmî bilgiden, ida­re, eğitim ve ticaret gibi alanlarda görmeyemuhtaç olduğumuz bilgili ve olgun mümin örneğinden mahru­miyet de Müslümancayaşamamızı engellemektedir; in­san egemenliğinin zulmünden Allah hâkimiyetininada­letine yücelmemize mani olmaktadır.

MuhteremMüminler!

Değindiğimizelem verici durumumuzu ıslah ede­bilmek için birinci derecede vazifemiz biziYüce dinimi­ze bağlayacak bilgiyi sağlamaktır. Bilgi ihtiyacımızıkarşılamadıkça İslâm Dini'nin aydınlığında dünyamızı ve âhiretimizi mutlukılabilmek mümkün değildir.

Hutbemizde bu konu üzerinde duracak, bazı zarurî bilgileri sunmağaçalışacağız.

Müminler!

İlk emri «YaradanRabbinin adıyla oku» olan İs­lâm'ın değer ölçülerine göre «İlim hayat, cehaletölüm­dür.»

İlim bizi Allah'ayaklaştıracak, insanlarla kaynaş­tıracak ana vesiledir.

İlim; bir nurdur.Rabbimizin yarattığı gökler, dağ­lar, denizler, böcekler ve bitkiler gibitabiat sergilerini gözlemle elde edilir. İnsan için konulmuş özel ilâhî ya­salarolan Kur'ân ve Sünneti okumak, dinlemekle öğ­renilir ve yaratıklardanyararlanma yollarını öğreten laboratuar çalışmaları ile sağlanır. Muhtevası dainsa­nın ihata edemeyeceği kadar geniştir. Bu sebeple biz müminlerin öğrenmesigereken ilk bilgiler Kur'ân ve Sünnetin iman esasları ile ilgili ve ilâhî emirve yasak­larla alâkalı olarak sunduğu bilgilerdir.

Zira bize Rabbimiziöğretecek bu bilgilerdir. Kâinatımızı ve dünya? mızı tanıtacak bu bilgilerdir.Niçin yaratıldığımızı, va­zifelerimizin neler olacağını, hangi amaca yönelikola­rak yaşayacağımızı belletecek bu bilgilerdir. Ölümü, ölüm ötesisorgulamasını mükâfat yurdu Cennet'i azab yeri Cehennem'i bildirecek bubilgilerdir.

Evet biz önce Kur'ân veSünnetin sunduğu îman bilgilerini sağlayacağız.

İlk olarak Allah'ı veO'nun sıfatlarını, melekleri ve özelliklerini, peygamberleri ve onlarınvasıflarını öğre­neceğiz. Mukaddes kitapları tanıyacak, son ilâhî kitapKur'ân'anasıl inanılması gerektiğini bileceğiz. Ayrıca bütün varlıkların Rabbimiztarafından bir program içinde yaratıldığını, bir düzen içinde yaşatıldığını, bü­tünoluşların Rabbimizin ayrıntılı bilgisi altında ve O'nun yaratmasıyla vücutbulduğunu, insanlar arasın­daki farklılığın O'nun takdirinin sonucu olduğunu özifadeyle kadere îmanın bilgisini edineceğiz.

Bu öncelikli bilgilerarasında Âhiret Hayatına îman bilgilerini de sağlayacağız. Böylece kâinatnizamının yıkılarak yeni bir düzene sokulacağım, vücutlarımızın yenidenyaratılarak ruhlarımızla birleştirileceğini, Al­lah'ın huzuruna çıkarılarak ameldosyalarımıza göre muhakeme olunacağımızı öğreneceğiz". Sonuç olarak daCennet'e ya da Cehennem'e konulacağımızı, Cennet ve Cehennem hayatının ebedîolduğunu, günahkâr mü­minlerin ancak belirli sürelerde azaba uğrayacağını evetbu bilgileri öğreneceğiz.

Öğrenilmesi farz olan builk îman bilgilerinden sonra yapmakla mükellef olduğumuz vazifelerin bilgile­riniöğrenmeye çalışacağız.

Namazın, orucun, zekâtın,haccın, adaletin, ana-babaya itaatin, Hakka çağırıp Batıl'lardan sakındırma­nın,ancak gerçek Müslümanları dost bilip onlarla be­raber olmanın ve diğergörevlerin farz olduğunu ve bu görevlerle ilgili lüzumlu bilgileri öğreneceğiz.Ayrıca evlenirken evlilik ve boşanma ile ilgili bilgileri, ticarete atılırkende ticaretle alâkalı ilâhî ölçüleri öğreneceğiz. Farz görevleri yapmanınCennet'e götüreceğini bilece­ğiz.

Bu bilgileri alırkenAllah'a ortak koşmak, kâfirleri ve münafıkları sevmek, içki, kumar,zina, homosek­süellik, sevicilik, flört, riya, faiz, karaborsa, rüşvet, ki­bir,yalan, israf, sözleşmeleri ihlâl gibi fiillerin haramolduğunu ve Cehennemazabına uğratacağını öğrenece­ğiz.

MuhteremMüminleri

İman esasları, farzgörevler ve kaçınılması zaruri haramlarla ilgili bilgilerden hemen sonraöğrenilmesi lüzumlu bilgiler geçimimizi sağlamaya, ilâhî nimetler­denyararlanmaya vesile olacak bilgilerdir.

Bu bilgiler bir sanatınbilgisi olabileceği gibi, tek­nik bilgi de olabilir. Fizik, kimya, matematik,astrono­mi, tıp gibi bir bilim dalı ile ilgili de olabilir.

Burada bilvesile bir defadaha bildirelim ki Kur'ân ve Sünnetin sunduğu ve öğrenilmesi zarurî bilgileriöğ­renmek farzdır.

Mümin için matematik,biyoloji ve astronomi gibi insana Allanın yarattıklarından yararlanma yolunuaçan bilgiler de Farz-ı kifâyedir. Yani bir toplumda Müslümanlardan bir kısmınınöğrenmesi ile diğerlerin­den düşen bir kudsî görevdir.

MuhteremMüminler!

Dünya ve âhiretsaadetimizi sağlamak istiyorsak başta Kur'ân ve Sünnet bilgileri olmak üzerebilgiye dost olmaya mecburuz.

Bu dostluğu sürdürmekiçin de aşağıda açıkladığı­mız usullere ve benzerlerine baş vurmalıyız.

a - Türkçe Kur'ântefsirleri ve Hadîs kitaplarından, Peygamberimizin ve ashabının hayatım konualan eserlerden ve de muhtelif muteber ilmihal kitapları ve dini mevzularıiçeren kitaplardan gücümüz ve im­kânlarımız ölçüsünde her gün bir miktarokumalıyız.

b - Cemiyetimizdekigelişmeleri zaviyemizden bakarak incelemeye çalışan gazete ve dergileri takipet­meliyiz.

c - öğretici veşuurlandırıcı va'z ve konferansları ilgi ile izlemeliyiz.

d - En verimli bir usulolarak da muhitimizdeki müftü, vaiz, din ve ahlâk dersi öğretmeni ve imam gibibir hocamızın başkanlığında veya kendi aramızda üçer-beşer ve onar kişilikgruplar halinde kitap okumalı ve dinlemeliyiz.

e - Bize hizmet imkânıverdiği için mesleğimizle ilgili eserlerle, genel kültürle alâkalı kitapları daciddi­yetle mütalaa etmeliyiz.

Müminler!

Rabbimizin ilk emri«okundur. Allah'ın her bir em­rine itaat ibâdet olduğu için «oku» emriningereğini yapmak da ibâdettir. Bu ilâhî emir namaz ve zekât emirleri gibi de süreklidir.Okuyarak, dinleyerek hem ibâdet edelim, hem de ibadet vasfını taşıyan görevleri­miziöğrenelim.

Açıklamaya çalıştığımızzarurî bilgileri sağlama­dıkça cehaletten kurtulmanın mümkün olamayacağınıbilelim.

Hak bilgiler ışığındadünyanız ve âhiretinizin mutlu olmasını Yüce Allah'tan diler, hutbemi amel et­mekiçin bilmek gerektiğini duyuran bir hadisle bitiri­rim:«İlimden dilediğiniziöğreniniz. Allah'a yemin ede­rim ki bilginizle amel etmedikçe bilgi çoğaltmaklamü­kâfatlandırılmazsınız.»

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/bilgiye-muhtaciz-3-5h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim