ANNELERİN YETİŞTİRİLMESİ

ANNELERİN YETİŞTİRİLMESİ
ANNELERİN YETİŞTİRİLMESİİslâm Dini, bizlere "Anaya -babaya İhsan'ı" emretmiştir. »  İhsan sözlerimizi,davranışlarımızı ve işlerimizi Allah görüyor bilinciiçinde güzel yapmak ve iyiliklerde bulunmaktır.

ANNELERİN YETİŞTİRİLMESİ

İslâm Dini, bizlere "Anaya -babaya İhsan'ı" emretmiştir.»  İhsan sözlerimizi,davranışlarımızı ve işlerimizi Allah görüyor bilinciiçinde güzel yapmak ve iyiliklerde bulunmaktır.

 İhsan ileyükümlülüğümüzü bildiren  emirlerinde YüceRabbimiz şöyle buyurur:«Biz, insana, anasına-babasına ihsanda bulunmasınıemrettik.Anası onu bin bir güçlükle taşımıştır.Sütten kesilmesi ise iki yıliçinde olmuştur. (Bu sebeple emrimizi şölece yineledik.) Bana  şükret, ana-babana da teşekkür et. Dönüşünüzyalnızca Banadır.(1)

Şanlı Peygamberimiz, her türlüiyiliği,güzelliği ve yardımı içine alan ve mecburiyet ifade eden ihsan  vazifemizi bütün ayrıntılarıyla îzah bu­yurmuşlardır.Bu mukaddes vazifeyi yapmanın sağlıyacağı iç huzuru ve ebedî saadeti müjdeleyerek,bu mü­barek görevden kaçınmanın doğuracağı ruhî buhranla­rı ve âhiret azabınıbildirerek bizleri irşad etmişlerdir.

Dinimiz anaya ihsanı  mecburileştirmekle ye­tinmemiş, geleceğinanaları olan kız çocuklarının, analığın kudsî mevkiini doldurabilecek ölçüdeinançlı, bilgili, iffetli ve ibâdetli olarak yetiştirilmelerini de em­retmiştir.

ilk emri, «YaratanRabbi'nin adıyla oku.» olmuş ve «İlim, İslâm'ın hayatı, mü'minin sevgilisi vekadın, er­kek bütün Müslümanların ödevidir.» ilkesini  yasalaştırmış bir dinin mü'minleri olarak,kız çocuklarımızı gerekli bilgilerle donatarak maddî ve manevî bakımdan güçlübirer insan olarak yetiştirmek pek tabiidir ki ana   görevlerimizdendir.

a - İslâm Dini'nin iman esaslarını, farz kıldığıgörevleri ve haram kıl­dığı sözler, davranışlar, ve işleri, kadınlara ait özelhallerin hükümlerini,Tecvid üzere Kur'ân okumasını,yeterli ölçüdePeygamberimizin hayatını, İs­lâm tarihi ve millî tarihimizi öğretmeliyiz.Onlara ev işleri ve ekonomisi de öğretilmeli, sağlık ve ilk yardım bilgileriyleçocuk bakımı bilgileri de kazandırılmalıdır.

b-   Kabiliyeti olanlarını el sanatlarında, ebru, tezhib  ve hat...gibi  güzel sanat dallarında yetiştirmeliyiz. 

c- Çok zeki ve yetenekliolanlarını başta İslamî İlimler, Edebiyat ve Tıp olmak üzere doğaları ve evmerkezli toplum hayatları ile barışık ve sosyal aktiviteleri için de yardımcıolabilecek alanlarda yüksek öğrenime ve ihtisasa yönlendirmeliyiz.

Bütün bunların  yanı sıra bir kadın için ulaşılabilecek enyüksek sos­yal konumun iyi bir eş ve ana olmak olduğu şuurunu dayerleştirmeliyiz. Namaz ve Örtünme terbiyesine ise özel  önemvermeliyiz.

Güç yetirebildiğimiz ölçüde   onları inançlı kadroların elinde, kız-erkekka­rışımına yer vermeyen, örtünme emrini çiğnetmeyen bir eğitim düzeniiçersinde öğretmeli ve yetiştirmeliyiz. Özellikle yaşadığımız  şartlar içinde   vazifelerimizi bütünüyle  yapabilmemiz fedakârlığı,   uzun süreli ve çileli bir mücadeleyigerektirmektedir.

Müslüman için hayat imanve kültürel cihad olduğuna göre kız çocuklarımız için mücadeleyi Cennet'eyürüyüş olduğu inancıyla vereceğiz Çünkü kızlarımız gelece­ğin eşleri veanneleridir. Annelerin her biri ise bir ce­miyet mimarıdır. İlk büyüköğretmendir; canlı ve muh­teşem bir kitaptır; çocukların ahlâkî seciyesini,temizlik e sadâkat cevherini oluşturup - geliştirecek kaynaktır.

Evet  cihad aşkıyla mücadele edeceğiz ki şahsîbasiretsizliğimiz ve ihmalkârlığımız, dinî ve ictimaî yapımızla çatışan  öğretim ve eğitim uygulamalarımız, sebebiylemağdur mağdur ettiğimiz  kız ço­cuklarımızıkurtararak geleceğe hazırlayabilelim.

Mü'minler!

Şanlı mazimizde, kuvvetliimanı güçlü ahlâkı ve if­feti/namusu ile yavrusuna örnek olabilen, bilgisiyleçocuğuna öğüt verebilen ibâdetli ve duâlı anne, evlâdının gözün­de melekleşenbir kıymetti. O, anneliğin ulvî mevkiini doldurabiliyor, yavrusu­na sevgi vehürmet duygusu aşılayabiliyordu.

Devrimizde, fiiligüzel  örnekler verilerekyetiştirilmediği; imanı bilgi ve bilinçle güçlendirilmediği, ahlâk ve iffetçeyizleriyle teçhiz edilmediği ve gerekli bilgilerle donatılma­dığı için, enbasit zevklerinden feragat edemeyen ibâdetsiz ve duâsız anne anneliğin kudsîvasıflarından soyulmuş­tur.

Karma eğitim düzeni içinde İslâmkarşıtı değer yargılarının ve   radyo/televizyon,sinema/basın gibi kurumların yozlaştırıcı etkilerine açık olarak yetiştirilenkız çocukları­mızdan pek tabiidir ki verimli sonuçlar almak mümkünolmayacaktır.

İmanlı, bilgili,ibâdetli,kalbini ve bedenini koruyabilen analar yetiştirmedikçe pek tabîidir kisevgili/saygılı  ve yararlı çocuklar dayetişmeyecektir.

Kız çocuklarımızıaçıklamaya çalıştığımız şekilde yetiştirmeye çalışmanın âhiret saadetimizisağlayacak değerde olduğunu da burada müjdelemek isterim. Şanlı Peygamberimizşöyle buyu­rurlar:

[«Her kimin bir kızçocuğu olur da... onu küçümsemez, erkek çocuğunu ona üstün tutmazsa, Allah, okimseyi Cennete koyar.»

«Bir kimse, iki kızını(evleninceye ka­dar güzelce) terbiye eder; haklarına riayet hususunda Allah'tankorkarsa, ben o kimse ile birlikte Cennete gi­rerim.»]   (2)

Mü'minler!

Kız çocuklarımızıgereğince yetiştirmemizi engelleyenbatıl inançlarımız ve örflerimizin varlığınıbilmeliyiz.  Daha da önemlisi onlarıİslâmî inanç ve ahlâk değerleri, helal ve haram düsturları çizgisindeyetiştirmemizi engelle­yen haklar ve özgürlükler karşıtı modern ve dezalim  gericilerin   ve Milletimizden utanmayan kurumlarınvarlığını da unutmamalıyız.

 Bu bilgi ve bilinçle geliştirilmiş zenginmüfredatlı Kur'ân Kursları  açmalıyız.Daha da geliştirerek İmam-Hatip Liselerimizin cazibesini artırmalıyız.  İlgilileri Kız Sanat Liseleri yanı sıra GenelKız Liselerine yönlendirmeliyiz.   

Ayrıca özelkişiler veya vakıflara bağlı olup İslâm'a ve özgürlüklere saygılı orta öğretim kurumları ve üniversitelerinkurulması, ıslahı ve sayılarının çoğaltılması için de gayret göstermeliyiz.İnternet yoluyla özel eğitimi de değerlendirmeliyiz.    

Bütün bunlariçin çalışmak bizim; Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Mahalli İdarelerimizin,Sendikalarımızın... siyaset, iş ,ilim ve sanat adamlarımızın,din alimlerimizin vede bütün inananların  vazifesidir.

Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:"Ey insanlar!(İslâm'a göre yaşayarak ve yaşatarak,) canlarınızı,eşlerinizi ve çocuklarınızıyakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden koruyun..."(3)

 

1) Lokman 14, Ahkaf15.

2) Tac, 5/8. S.Tirmîzi Hn. 1915.

3) Tahrim, 6.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/annelerin-yetistirilmesi-3-134h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim