AMELLER İHLÂSLA İBADETE DÖNÜŞÜR

AMELLER İHLÂSLA İBADETE DÖNÜŞÜR
AMELLER İHLASLA İBADETE DÖNÜŞÜRBütün varlıkların halikı olanRabbimiz, «Ben in­sanları ve cinleri ancak bana ibâdet etmeleri için yarat­tım. »(l) buyurmaktadır.

AMELLER İHLASLA İBADETE DÖNÜŞÜR

Bütün varlıkların halikı olanRabbimiz, «Ben in­sanları ve cinleri ancak bana ibâdet etmeleri için yarat­tım.»(l) buyurmaktadır.

Böylece yaratılışsebebimizi açıklayan Rabbimiz ibâdet görevimizin ölüm gelinceye kadar süreceğinide şöylece açıklamaktadır.  

Meryem Sûresi Âyet 55:«Allah, göklerin, yerin vearasındakilerin Rabbidir. O'na ibâdet et ve O'na ibâdette sabret...»

Hicr Sûresi Âyet 99:«Sana ölüm gelinceye kadarRabbine ibâdetini sür­dür.»

Müminler!

Yaratılış sebebimiz, anamükellefiyetimiz ve ölüm gelinceyedek sürekli vazifemiz olan ibâdet; hayatı Al­lah'ınve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına göre düzenleyerek yaşamaktır.

Amelî hayatımızıoluşturan söz, iş ve davranışları­mızın ibadet olabilmesi için, ilâhî emir veyasaklara uy­gun olması kadar Allah'ın rızasını kazanmak gayesi ile de yapılmışolması lâzımdır.

Yapılanı yalnız ve yalnızAllahın rızasını kazanmak için yapmak ise ihlâstır. Peygamberimizin özlütariflerine göre «İhlâs; Rabbim Allah'tır deyip hayatı Allah'ın rızasına dönükola­rak emrolunduğumuz üzere dosdoğru yaşamaktır.»

Rabbimnizin «Sırlarımdanbir sırdır. Onu ancak sev­diğim kullarımın kalplerine yerleştiririm.» buyurduğuihlâs amelleri ibâdete dönüştüren ana şarttır.

Bu -özelliği sebebiyledirki ihlasla yapılması halin­de ticarette dürüstlük, imalâtta doğruluk, yönetimdeadalet, akrabaya ziyaret ve komşulara ikram ve benze­ri bütün ameller ibâdetolur.

İhlâs; Allah'ın rızasıölçü alınmazsa aşağıda açıkla­nacağı üzere kılınacak namazlar, verilecekzekâtlar ve yapılacak haclar da verimsiz birer uğraşıya, hatta Al­lah'ıngazabına neden olan birer günaha dönüşürler.

İhlaslılık ve ihlâssızlıkböylesine önemli neticeler tevlid ettiği içindir ki biz ilâhî emir ve yasaklarıve bu çerçeve içine girebilecek amelleri ihlâsla yapmakla emrolunmuşuzdur.

Zümer Sûresi Âyet 3:«... (Emirleri ve yasaklarını)ancak ihlâs ile uygu­layarak Allah'a ibâdet et.»

KeHf Sûresi Âyet 110:«... Kim Rabbin (in rızasına veO'nun nimetlerin)e kavuşmayı arzu ediyorsa ihlâsh ameller yapsın ve Rabbineibadette hiç bir kişiyi (ilkeyi ve kurumu O'na) or­tak koşmasın.»

MuhteremMüminler!

Allah c.c. bizim doğrudandoğruya yüceler yücesi zatına karşı yaptığımız ibâdetlere, emirleri ve yasakla­rıdoğrultusunda fertlere ve topluma karşı yaptığımız âmellere muhtaç değildir.

Bu sebeple Rabbimiz,yüklediği kulluk görevlerinin kendi rızası için yapılıp yapılmadığınabakar.   «Ancak emirleri ve yasaklarınaverdiği değer kadar kuluna kıy­met verir.»

Bu gerçeği Peygamberimiz şöyle açıklıyor: [«Allahsizin suretlerinize ye mallarınıza bakmaz. O, ancak kalplerinize ve işlerinizebakar.»

«Çünkü ameller; (sözler,işler ve davranışlar) an­cak niyetlere göre değer kazanır veya değer yitirir.»]

Rabbimizin vePeygamberimizin emri olan ihlâsı kazanmanın şartı; amellerimizi Allah rızasıiçin yap­mak ve yalnızken yaptığımız şekilde insanlar arasında îfa etmek,insanlar arasında yaptığımız güzellikte yal­nızken de tatbik etmektir. Ölçübudur.

Peygamberimiz müşahhasbir örnek üzerinde bu ölçüyü şöyle açıklıyor:

«Bir kul insanlararasında namaz kıldığında güzel­ce kılar, sonra yalnız kaldığında da aynıderecede itina­lı ve huşu ile kılarsa Allah zülcelâl şöyle buyurur:

-İşte bu kul, benim gerçek ihlâslıkulumdur.»

Müminler!

Amellerimizi ibâdetleredönüştüren ihlâs, ibâdetle­rimizin Allah katında kabulüne sebep olacak biricikâmildir.

Bu gerçeği açıklayanhadislerinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor:«Kıyamet Günü'nde insanlarınamelleri mühürlü âmel kitaplarıyla Allah'ın huzuruna getirilir.

Allah zülcelâl (hakkındahüküm verdiği bir kulla ilgili olarak vazifeli meleklerine şöyle) emir buyurur:

-Şu, şu,amelleri karalayıp atınız. Ancak diğerle­rini kabul edip mükâfat işlemiyapınız.

Melekler(hayrete düşerek) şöyle derler:

-  Ya Rab! Bizbu kuldan ancak hayırlı (amel)
gördük. Rabbimiz de şöyle buyurur:

«- Onun (hayır gibigörülen bu) amelleri benim rızam için değildi. (Mükâfat ve ceza vereceğim) buYü­ce Günde ancak ve ancak benim rızam için yapılan amelleri kabul edeceğim.»

Müminler!

Amellerimiz için yegâne'değer ölçüsü ihlas oldu­ğundan yapılan az amel de insan için sebeb-i saadetolur.

Nitekim Peygamberimiz şöylebuyurmuşlardır:[«Amellerin en faziletlisi az da olsa devamlı (ve ihlaslı)olarak yapılanıdır.»

«Dinî görevlerini ihlasla yap. Bu takdirde az amel desana yeter.»] (3)

Müminleri

Yaptığımız açıklamalardanda anlaşılacağı üzere sırf Allah rızası için değil de mal kazanmak, mevkiedinmek, insanların övgüsünü sağlamak ve şehevî emel­lere ulaşmak gibigayelerle yapılan ameller çok çok da olsa önemsizdir. Kulluk nişanesi olmaktanuzaktır. Ömür sermayesinin kaybıdır.

Peygamberimiz birhadislerinde ihlâssız amellerin uğrayacağı akibeti şöyle açıklıyor:«Vukubulacağında şüphe olmayan Kıyamet Günü'nde Allah insanları toplayacak. Sonrabir vazifeli şöyle ilân edecek:

Kim yalnız Allah içinyapması gereken bir ame­le (beğenisini kazanmak için) bir başkasını ortak kı­larsaamelinin mükâfatım Allah'tan değil, O'na ortak koştuğundan istesin.»

Müminler!

Şeklen meşru ve güzelgörünse de Allah için yapıl­mayan iş Hak katında önemsizdir. O işten halkyarar-lansa da yapıcısı faydalanamaz. Evet yapılan iş, verilen mücadele vataniçin, millet için, tarih için, komünizm ve kapitalizmle mücadele için de olsaAllah'ın rızası gaye edinilmiyorsa netice­sizdir.

Va'z etmek, nakdî yardımyapmak, tevazu göster­mek hatta çocuklarımızın nafakası için çalışmak gibiAllah'ın rızası kazanılabilecek her hangi bir işi Rabbimizin sevgisine ulaşmayavesile kılmamak bizleri yalnız sevaptan mahrum kılmaz.

Mevlâmızın azabına da sürükler.

Maun sûresinde gösterişiçin ve çıkar sağlamak için namaz kılanların Cehennemin Veyl azabına uğrayacak­larıbildirilmiştir.

Peygamberimizmevzuumuzla alâkalı bir hadisle­rinde şöyle buyurmuştur:«Kıyamet Günü'ndeinsanlardan ilk sorguya çekilip hakkında hüküm verilecek, (üç kişiden) biri(insanla­rın gerçek) şehid (olduğunu zannettikleri kişi)dir.

Bu kişi ilâhî huzuraçıkarılacaktır. Rabbimiz ona verdiği nimetlerini hatırlatacak, o da hatırlayıpbilecek. Sonra da soracak:

-Bu nimetler karşılığında neyaptın?
O da cevap verecek:

-Allahım!Senin uğrunda savaştım ve şehit düş­tüm.

(Diyecek ama) Rabbimizden şu karşılığı alacak:

-   (Hayır, hayır;) sen yalan söylüyorsun. Sen, an­cak sanakahraman denilmesi için savaştın. (Benim n-
zam için savaşmadın.) Nitekim sen «kahramandı» şek­linde de anıldın.

Bu muhakemeden sonraRabbimizin emri üzerine bu kişi yüzükoyun sürülerek Cehennem'e atılacak.»

Peygamberimiz buhadislerinde gösteriş için harca­ma yapan mal sahibinin ve şöhret yapmak vemevki edinmek için konuşan, yazan ve okutan alimin de aynı tarz muhakemedensonra Cehennem'e atılacaklarını bildirmektedir. (4)

Müminler!

Allah'ın rızasınıkazandıracak amelleri, insanların takdirleri ve övgülerini kazanmak içinyapmanın Allah, katında böylesine bir akıbete uğratması Allaha or­tak koşmakderecesinde bir suç olmasındandır.

Peygamberimiz bu gerçeğiaçıklamak için şöyle bu­yurmuşlardır:«Ümmetimle ilgili olarak korktuklarınım enkorku­tucu' olanı Allah'a ortak koşmalarıdır. Sözlerimi iyi kavrayın.Ben sizeonlar güneşe, aya ve puta tapacaklar de­miyorum. Fakat Allah'tan başkasının(emirleri ve ar­zularına göre; onların beğenisini kazanmak için) işler(yapacaklardır...)»

ORabbimden, insanlarıngözünde büyürken kendi nezdinde küçülmekten bizi korumasını diler hutbemiihlaslı kullara verilecek nimetleri müjdeleyen bir Hadis-i Kudsî ilebitiriyorum: Rabbimiz şöyle buyuruyor: «Ben, rızamı gaye edinmiş kullarım içinhiçbir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin tasavvuredemeyeceği göz aydınlığı nimetler ha­ zırladım.» (')

 

1)    Zariyat, 56.

2)    C. Sağır, 1/74; R.Salihin B. îhlas...

3)    C. Sağır, 1/14,

4)    R. Salihin B.Tahrimir-Riya.

5)    S. İbn-i Mace, Hn.4205.

Bu hutbede geçen ve kaynağıverilmeyen hadisler, İbn-ü Kesir tefsirinin Kehf Sûresinin son âyetinin izahındave Gazalî'nin Îhyaü-Ulûm'ud-Din adlıeserinin Kitabül-îhlasında geçmektedir

 

 

   

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ameller-ihlasla-ibadete-donusur-3-6h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim