ALLAH’IN RIZASINI ERDİRECEK VESİLELERE YAPIŞMAK

ALLAH’IN RIZASINI ERDİRECEK VESİLELERE YAPIŞMAK
ALLAH’IN RIZASINI ERDİRECEK VESİLELERE YAPIŞMAKİslâm Dininin yüceltici,Hak ve halk insanı kılarak mutlu edici emirlerini ihtiva eden Kur'ân-ı Kerim'deRabbimiz şöyle emir buyurmaktadır:«Ey Mü'minler! Allah'ın emir ve yasaklarınamu­halefet etmekten sakının. Allah'a yaklaşmaya vesilearayın.

ALLAH’IN RIZASINI ERDİRECEK VESİLELERE YAPIŞMAK

İslâm Dininin yüceltici,Hak ve halk insanı kılarak mutlu edici emirlerini ihtiva eden Kur'ân-ı Kerim'deRabbimiz şöyle emir buyurmaktadır:«Ey Mü'minler! Allah'ın emir ve yasaklarınamu­halefet etmekten sakının.

Allah'a yaklaşmaya vesilearayın. O'nun yolunda (gerektiği şekilde) Cihad yapın ki kurtuluşa; mutlu­luğaeresiniz.» (1)

Bu Kur'ân mesajından açıkçaanlaşılmaktadır ki, Fert ve Cemiyet olarak istikrar bulmamız ve mesut ola­bilmemiziçin ibadet aşkıyla yapmamız gereken bir va­zifemiz de bizi Rabbimizin rızasınaerdirecek vesîleleri, imkânları aramak, bulmak ve değerlendirmektir.

Tabiî hayatımızın akışıiçerisinde husûsî ve büyük bir gayret göstermeksizin bulup değerlendirebileceği­mizRabbimizin rızasına erdirecek bazı «Vesileler» e işa­ret etmeye çalışacağız,

 • Allah'ınelçisi Peygamberimiz şöyle buyuru­yor: «Sadakaların en faziletlisi su(meşrubat) ikram et­mektir.» (')

Bu hadîsin ışığındahareketle, karşılaştığımız dost­larımıza, müşterilerimize, mesaiarkadaşlarımıza tıbben zararlı olan ve zararlı olduğu için de ikram edilmesiİslâmî ölçülere göre meşru olmayan sigara yerine çay ve diğer meşrubatlarıikram edebiliriz.

Bu nevi bir ikram birsadaka olduğu ve en az on sevap kazandıracağı için bizi Rabbimizin hoşnutluğu­naerdirecek hayırlı bir vesîle olur.

 • HayatKitabımız Kur'ân-ı Kerîm'de Mevlâmız şöyle emir buyurur: [«Ey Mü'minler!Allah'ı çok çok
  anın.»] (2)

Bu emre muhatap olan bizmü'minler için ne ka­dar çok vesîle-i rahmet vardır.Yolda yürürken, arabakullanırken, müşteri bek­lerken, san'atımızı icra ederken dilimizle, kalbimizleAllah'ı zikredebiliriz. Çoğu kez hususî bir vakit ayıra­rak elimize teşbihalmaya, inzivaya çekilmeye gerek yoktur. Şuurla yaşadığımız her an büyük birvesiledir.

Peygamberimiz:«Sübhanellah», «Elhamdülillah», «Allahüekber» ve «Estağfirullah», gibi zikircümleleri­nin her birinin bir sadaka değerinde olduğunu ve en az on sevaplamükâfatlandırılacağım müjdeliyor.

Tatbik edilmesi pek kolayolup Allah'a yaklaştıra­cak, kalbi nurlandıracak olan bir vesîle değil midirbu?

 • Şanlı Peygamberimiz:«Birbirlerinize hediye veriniz kî sevişesiniz.» (3) buyuruyor ve sevişmedikçe
  de gerçekten iman etmiş olamayacağımızı bildiriyor.

İmalatçı, toptancı vehatta perakendeci olarak şe­hir içi ve dışındaki müşterilerimizin paketlerine,kolile­rine dinî - ahlâkî - tarihi mevzulardaki küçük el kitap­larındanhediyeler koyabiliriz. Veya ziyaretimize gelen dostlarımıza kitap hediyeedebiliriz.

Ticaretle iştigal edenbir mü'min için her yıl belirli bir miktar kitap hediyesi ne ucuz, fakat nemübarek bir vesiledir.

 • Yüce Mevlâmız, Kur'ân-ıKerim'de biz mü'minleri şöyle vasıflandırır:[«Mü'minin bir bilgiyiöğrenip, mümin kardeşine öğretmesi en değerli sadakadır.»

«... İslâm Dininin,bilimin ve olgun aklın Hak, doğ­ru ve güzel bulduklarına çağırmak batıl, eğrive çirkin gördüklerinden sakındırmak sadakadır.»]   (4)

Hakk'a çağırma, bâtıldansakındırma görevimizi yaparak Allah'ın rızasına ermemize sebep olacak ne ka­darçok vesile vardır.Öğle tatilinde işveren veya çalışma arkadaşı ola­rak mesâiarkadaşlarımıza dîni-ahlâki bir kitaptan 5-10 dakika okuyabiliriz.

Ziyaret veya iş takibiiçin gelen mümin kardeşle­rimize sohbetin sonunda bir âyet veya hadîs tercümesinakledebiliriz.

Cuma namazına olsungelmeyen gafil mümin kar­deşlerimizi şefkatle Cuma namazına çağırabiliriz.

Basit gibi görülen bu türçalışmalarla değerlendi­rilecek vesileler bizi büyük sevaplara erdirebilir, Al­lah'ınrızasına ulaştırabilir. Peygamberimiz bakınız na­sıl müjde veriyor:«Bir kimseAllah'ın ve Peygamberinin buyruklarına davet ederse, ona çağrışma uyanlarınsevapları gibi sevap verilir...»

 • Peygamberimiz:«Mümin kardeşini sevindir­men Allah'ın rahmeti; mağfiretine erdirici amellerden­dir.»(') buyuruyor.

Bu hadîse göre, ana vebabalarımızın hatırlarım sorarak onları memnun etmek, dostlara mektup, tebrikyazarak onları mesrur etmek, mutemet komşu ve ar­kadaşlara haftalık - aylıködünç para vererek onları rahatlandırmak ve mahkûm dostları ziyaret edereksevindirmek, kalplerini kırdığımız eşlerimizin bir he­diye ile veya bir çiftsözle kalplerini kazanmak... Bütün bunların her biri Allah'a yakınlıkvesilesidir.

YücePeygamberimiz, biricik önderimiz şöyle buyuruyor:«... Yardıma muhtaç zayıfmümine bedenî yardım­da bulunmak bir sadakadır.»

«Can taşıyan her birvarlığa acımada sevap vardır.»

Sabahları ve akşamlarıişe geliş ve gidişlerimizde güzergâhımız üzerindeki duraklarda vasıta bekleyenin­sanlardan birkaçını ya da çocuklu bir aileyi arabamı­za almak şüphesizbedenî bir yardımdır; acımadır. Ara­bamıza aldıklarımız materyalist kişilerolabilir. Ancak bu dahî onların kalplerinin İslâm'a ısındırılmasına bir sebepteşkil edebileceğinden biz niyetimize göre sevap alırız.

O halde arabamıza adamalabilme imkânı bizim için Rabbimizin muhabbetini kazandıracak değerlendi­rilmesigerekli bir vesiledir.

Peygamberimizinaçıklamasına göre: «Sadakalar belâları defedeceğinden» hem kazalara karşımanevî si gorta, hem de Allah'ın rızasına mühim bir vesile... Ara­ba sahipleriiçin bu ne büyük bir imkândır.

MuhteremMüminleri

a - Para bozmak,

b - Sorana adres tarif etmek,

c - Güleryüzle selâm vermek,

d - Sevindirici haber ulaştırmak,

e - Trafik kurallarınauyarak yayalara ve vasıta­lara saygı göstermek, gibi Rabbimiz'in mağfiretine er­direcekdaha nice vesileleri bu misallerimize ilâve ede­biliriz.ömür sermayemiz süratlebitiyor. Kayıplarımız çok, kazançlarımız az. Bizi Mevlâmızın Rahmetin'e er­direcekvesileleri ihdas etmeli, ele geçen büyük - küçük bütün imkânlarıdeğerlendirerek hayatımızı bir fazîlet şelâlesi halinde çağlatmalıyız.

Peygamberimizşöyle buyuruyor:[«Müslüman kardeşini güler yüzle karşılaman şek­linde bile olsagönül alıcı; fayda sağlayıcı işlerden hiç birini küçük görme.»

«(Bu sebeple) yarım hurma(meyve) vermek sure­tiyle de olsa kendinizi Cehennem azabından koruyun.»]                                             

Yüce Peygamberimiz buhadîsleri ile bizleri gönül uyanıklığı içinde büyük - küçük her bir vesileyideğer­lendirmeye çağırmaktadır.

Kimbilir, belki deRabbimiz'in Rızasını tabii haya­tımızın akışı içerisinde önümüze çıkan basitvesileleri değerlendirmekle kazanacağız. yüce Rabbimden cümlemizi rızasınaerdirecek vesîle'leri değerlendirme aşk ve şuuruna erdirmesini diler hutbemizivesîle'nin genel bir ölçüsünü veren hadîsle bitiriyorum:

Allah'ın Resulü buyuruyor:«Bir kimse Cehennem'denuzak kalmayı ve Cen-net'e girmeyi arzu ederse Allah'a ve Âhiret Günü'ne îmanettiği halde ölmelidir. Bir de kendisine yapılması­nı istediğini başkalarınayapsın.» (10)

 1. Mâide, 35.
 2. Keşfül-Hafâ, HadisNo: 467.
 3. Ahzab, 41; Ra'd,28.
 4. Keşfül-Hafâ, HadisNo: 1023.
 5. İ. Mace, Hn. 243;M. Mesabih, Hn. 1898.
 6. M. Sahih-i Müslim,Hn. 1860.
 7. El-Camius-Sağîr«înne min.»
 8. Et-Tac, 2/7.
 9. Muhtasar.Sahîh-i Müslim, Hadis No: 1782; Riyazüs-Sâlihin ve Ter. 1/572.
 10. Riyazüs-Sâlihin ve Ter. 3/149.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/allahin-rizasini-erdirecek-vesilelere-yapismak-3-25h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim