Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri

Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri
Peygamberimiz'le Ashâb-ı Kiram arasında sual-cevap tarzında geçen konuşmaların yer aldığı hadislerden derlendi.

Zatının razı olacağı şekilde Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve senâ ederim.

Kıyamet Günü'ne kadar getirilecek salât ve selâmlar sayısınca O'nun Resûlü Yüce Peygamber'imiz Hz. Muhammed'e salât ve selâm ederim.

Süleymaniye Câmii İmam ve Hatibi olarak fiilen irşad görevinin içinde bulundum. Hutbelerimi, vaazlarımı, ayrıca seminer ve konferanslarımı hazırlamak için de sürekli olarak kaynak tefsirler ve hadîs kitapları ile irtibatlı oldum.

Tefsirleri ve hadîs kaynaklarını mütalaa ederken Peygamberimiz'le Ashâb-ı Kiram arasında sual-cevap tarzında geçen konuşmaları ihtiva eden hadîsler ilgimi çekmiştir. Düz hadîslere nazaran üzerimde daha fazla bir tesir vücuda getiren bu hadîslerin hitap ettiğim insanlar üzerinde de farklı bir tesir icra ettiğini gördüm. Öğreticilik ve belleticilik vasfı büyük olan bu hadîslerin nefsim ve hitap ettiğim insanlar üzerindeki farklı ve verimli tesirini tesbit edişim, beni bu gibi hadîsleri derlemeye yöneltti.

Bir hadise müstenid olan yaygın bir geleneğe uyarak önce "kırk hadîs" hazırlayıp neşrettim. Böylece başladığım çalışmalarım sonunda bu eser hazırlanmış oldu.

 Kitabın Özellikleri

a- Peygamberimizin Ashâb-ı Kiramın suallerine verdiği cevaplar, kendisine has öğretim usûlüyle sualler sorarak yaptığı açıklamalar ve müşahede ettiği olaylar sebebiyle verdiği emirler ve koyduğu yasaklardan seçilmiş 600 kadar hadisi ihtiva eden ilk Türkçe neşir olması bakımından kitabımız orijinal bir çalışma olarak kabul edilebilir.
b- Hadîslerin her birinde hadisin bir bölümü ile veya muhtevasına uygun cümlelerle başlıklar konulmasını bir yenilik olarak değerlendirmek mümkündür.
c- Az sayıda açıklamalarla da olsa hadîslerin sunduğu mesajlara, yaşadığımız döneme ışık tutacak boyutlar içinde yorum getirilmesi de kitabımızın bir hususiyeti olarak görülebilir.
d- Parantez içi açıklamalara genişçe yer verilmesi tenkit olunabilirse de türcümelerin ilk okunuşta anlaşılır açıklıkta olması bir özellik sayılabilir.

 Tercüme ve açıklamalarda takip edilen usûl

1) Tercümede hadisin metnine sadık kalınmıştır. Ancak tercümenin anlaşılır olması için gerektiğinde parantez açılarak ilaveler yapılmıştır. Bu ilaveler bazen hadisin vürûd sebebinden yararlanılarak konulmuştur. Bazen da mevzu ile ilgili diğer hadîslerdeki açıklamalardan yararlanılmıştır.

Sayıları az da olsa bazı hadîslerin başında veya sonunda yer alan parantez içi ilave cümleler ise kaynaklardan alınmış, açıklamaya gerek duyulmaksızın hadisin bütünüyle anlaşılması için gerekli görülmüştür.

2) Sahâbîler tarafından Peygamberimize karşı kullanılan "Ehbir, Allim" gibi emir sığaları bazen mesela, "bildirseniz, öğretseniz..." şeklinde tercüme edilmişse de çok defa rica manasında "bildirir misiniz? öğretir misiniz?" şeklinde tercüme edilmiştir. Ancak bu şekilde tercümeler, genelde "bildir (ir misiniz?) öğret (ir misiniz?)" şeklinde yazılarak gösterilmiştir.

3) Hadîsler diyalog tarzında olduğu için hadîs metinlerinde pek çok geçen (Kale, Kultü, Kulna) gibi fiiller akıcılığı sağlamak için bazı hadîslerde tamamen, bazı hadîslerde de kısmen tercüme edilmemiş fakat (-) şeklindeki söz başı işaret ile belirtilmiştir.

4) Hadisin her hangi bir bölümünde iki rivayet geçmişse bunlardan biri ve diyalog tarzına uygun olanı seçilmiş, alınmayan rivayet gösterilmemiştir.

5) Ana konunun dışında olduğu veya ayrıca izahı gerektirdiği için bazı hadîslerin baş tarafı veya son tarafından bir bölüm tercümeye alınmamıştır. Gerektiğinde takdim ve tehir de yapılmıştır. Ancak bu gibi tasarruflarda durum, genelde hadisin kaynağı verilirken açıklanmıştır.

6) İfadeyi ağırlaştırmamak için, az da olsa bazı hadîslerde ard arda gelen ve mercii aynı olan zamirlerin, biri veya ikisi tercümede gösterilmemiştir.
Tercümenin anlaşılır olması için de bazen zamirler, ism-i işaretler ve ism-i mevsuller açığa çıkarılmıştır.

7) Bazı hadîslerde geçen ve iki manaya gelen kelimelere, hadisin ruhuna uygun düşüyorsa, aralarına (;) işareti konularak her iki mana da verilmiştir.

8) İki kaynak gösterilen hadîslerde ise tercüme birinci kaynağa göre yapılmıştır.

9) 600 kadar olan hadisimizi yetmiş mevzua ayırdık.* Bazı mevzularda ondan fazla hadise yer verirken bazılarında üç hadîsle yetindik. Bunun sebebi o konudaki hadîslerin, özellikle sual cevap tarzındaki hadîslerin az olmuş olması veya bizim tesbit edemeyişimizdir.

10) Hâdislerin bir kısmı diğerlerini açıklayıcı vasıfta olduğu için kısa notlarla açıklandı. "Hülle" hadisinde olduğu gibi lüzum gördüğümüz yerlerde uzunca açıklamalar yaptık. Umumiyetle konuların ilk hadisinde o konu ile ilgili özet bir malumat verdik. Bu bilgileri de büyük ölçüde, İslâm Nizamı isimli 3 ciltlik eserimizden alıntıladık.

11) Hadîslerin açıklamasında genellikle konularındaki âyetlere ve hadîslere dayandık. Hadîslere şerhler zaviyesinden bakmakla beraber genel kültür açısından da bakmaya çalıştık.

12) Özellikle Arapça bilen aydınlarımız ve dîn görevlilerimizin tercümesini okudukları hadisin metnini görmek istemeleri tabiidir. Ancak teknik imkânsızlıklar sebebiyle ve de kitabın hacmini büyütüp okuyucunun alım gücünü zorlamamak maksadıyla yüz elli kadar metin koymakla yetindik.

Kitabımızın her kültür seviyesinden okuyucu için faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle vaizler, İmam-Hatipler, dîn ve ahlâk dersi öğretmenleri ve de özel sohbetler için faydalı olacağı inancındayım.

Burada, İmam-Hatip olan okuyucularımız için bir maruzatımız ve bir de ricamız olacaktır.

Süleymaniye Câmii'nde nöbetçi olduğum günler öğle namazlarından sonra mihrabda ayağa kalkarak kitabımızda yer alan hadîslerin hemen hemen tamamını üçer-beşer dakikalık sohbetler halinde cemâate sundum. Pek feyizli ve de verimli oldu.

Va'z edecek seviyede olsun veya olmasın İmam-Hatiplerimizin her birinden ricam bu hadîsleri sıra ile veya seçerek cemâatlerine sunmalarıdır. Bunun için önce seçilen hadisi 3-5 defa okuyarak ezberlemeli veya ufak bir kağıda yazmalı, mihrabda ayağa kalkarak en az iki kere tekrarlamalıdırlar. Bunu yapan İmam-Hatipler kısa bir süre sonra kendilerinde ve cemâatlerinde vukua gelecek müsbet gelişmeyi göreceklerdir. Cemâatlerine yararlı olamayan İmam-Hatiblerin pek büyük bir vebal altında olduklarını bilmem hatırlatmaya lüzum var mıdır?

Kitaplarımı neşretmede aceleci olduğumu itiraf ederim. Ancak hata etmemeye çalıştım. Tenkitlere açığım.

Yüce Rabbimden bu çalışmamı mü'min kardeşlerime faydalı kılmasını diliyorum.

Son Baskı İçin Bir Kaç Söz

Allah'a hamd ve Resûlü'ne salât ederim.

İkinci baskıdan sonra kitabımız defalarca basıldı. İslâm Mecmuası tarafından okuyucularına dağıtıldı. Kitabımızı ancak bu son onuncu baskısı için yeniden gözden geçirebildik.

Tercümeleri kontrol ettik. Pek az da olsa notlar ilave ettik.

Genelde Hz. Peygamber'in Sünnetine, özelde hadîslere bakışımızda gelişmeler olmasına ve hadîslerin içeriğiyle Kur'ân'a arzının gerekliliğine olan inancımızın bilimsel düzeyde pekişmesine ve bilgi seviyemizin gelişmesine rağmen kitabımızdan bir tek hadîs dahi çıkarma gereğini duymayışımız gerçekten sürûrumuzu mücib olmuştur.

Amacımız Peygamberimizin izinde Rabbimizin sevgisini kazanmaktır.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/allahin-resulunden-hayat-dersleri-2-241h.html


Kitabı İndirmek İçin;
- Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri
Sexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim