ALLAH’I ZİKİR

ALLAH’I ZİKİR
ALLAH’I ZİKİRİnsanların her birinininançları ve fikirlerinin mer­kezi olan, sözleri işleri ve davranışlarına yönveren, çev­resinde emelleri kümeleşen bir hayatî gayesi vardır. İnşam yücelten ve aşağılatan bu ana gayedir.

ALLAH’I ZİKİR

İnsanların her birinininançları ve fikirlerinin mer­kezi olan, sözleri işleri ve davranışlarına yönveren, çev­resinde emelleri kümeleşen bir hayatî gayesi vardır.

İnşam yücelten ve aşağılatan bu ana gayedir. Gayeyüce olduğu sürece yaşanan hayat yüceleşir. Basit gayeler de hayatıbasitleştirir.

İman ve Güzel Amellerleinsanları yükseltmek için gönderilen İslâm Dini bütün insanlığa ana ve nihaîolan gayeyi açıklamış ve koyduğu emirler ve yasaklar­la ona doğru yöneltmiştir.

Bu ana ve nihaî olan gayeAllah'tır. Ona kulluk şuuru ve zevki içinde yaşayıp ebedî saadet'e ermektir.

Yüce zatım ve rızasınıgaye edinmemiz içindir ki Allah aşağıdaki emirlerinin gereği ile bizlerimükellef kılmıştır.

[«Ey insanlar!Sizleri yaratan Rabbinize ibâdet edin...» «Rabbinize dua edin...»

«Rabbinizeyönelin...»

«Ey insanlar! Rabbinizinemirleri re yasaklarına aykırılıktan sakının...»

«Rabbinizin mağfiretineve Cennet'e (doğru) ko­şun...»

«(Rabbiniz olan) Ben'i anın...»]

Kutsal emirlerindenanlaşılacağı gibi bizi yaratan, hayatımızın gayesi kıldığı için vazifemiz O'nayönelmek ve O'nu zikretmektir.

Emirleri ve yasaklarımtatbik etmek Allah'a yönel­mektir. O'nu güzel isimleri ve sıfatları ileyücelterek anmak ta O'nu zikretmektir.

Aslında Allah'ın her bir emrineitaat, her bir ya­sağından sakınma zikirdir. Helâlleri haramlara tercih etmekbir zikirdir. İlâhi rıza için yapılan her bir hayır da bir zikirdir.

Biz Rabbimizi zikrin herçeşidi ile anarken özel­likle dilimizle ve kalbimizle de zikredeceğiz. Çünkü Ohayatımızın gayesidir. Kur'ân'ımızın;«Ey İman Edenler! Allah'ı çok çokzikredin» (2) emri gereğince biz müminler Rabbimizi çokça anaca­ğız.

Muhterem Müminler!

Allah'ı zikretmekamellerin en fazîletlisidir. Allah'ı zikredenler de insanların en yücesidir.

Amellerin en faziletlisizikirle yüceleşmemiz için Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır.

«Allah şöyle buyurur:Ben kulumun bana olan zannınagöreyim. Beni andığında onunla beraberim. Beni nefsinde anarsa bende onunefsimde anarım. Beni bir toplulukta anarsa ben de onu anıldığım topluluktandaha hayırlı bir toplulukta anarım...» (3)

Peygamberimiz Allah'ı zikretmenin yüceliğiniaçıklayan bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:

- Size yaptığınızamellerinizin en hayırlısını; Me­likiniz (olan Allah) katında (O'nu) en çokrazı kılacak ve size en yüksek dereceyi sağlayacak olanını, hatta al­tın vegümüşten sadaka vermekten (daha değerli olanı­nı ve bütün bunlar şöyle dursun,İslâm düşmanları olan) düşmanlarınızla karşılaşarak onların boyunlarınıvurmanızdan ve onların da boyunlarınızı vur (up sizleri şehit et) meşinden dahada yücesini haber vereyim mi? Bu amel Allah'ı zikretmektir.» (4)

Aziz Müminler!

Allah'ı zikir;ibâdetlerin özüdür.

Allah'ı zikir; kalplerintemizliği, gönüllerin nuru ve ruhların huzurudur. Üstün idrak olan irfanın kay­nağıdır.

Allah'ı zikir; vücutlarınkuvveti, ruhların neşesi ve yüzlerin güzelliğidir. Kulun vakan ve mehabetidir.

Allah'ı zikir; ilâhîmarifet ve muhabbet sermayesi­dir. O'nu anmak-deva, O'ndan gayriyi sürekli anmaderttir.

Allah'ı zikir; îmanıngücüdür. İslâm'ı yaşamayı kolaylaştıran âmildir.

Allah'ı zikir; elemleribunalımları giderir. Kalbin katılığı ve gafletini izale eder. Ona hayatiyetverir.

Allah'ı zikir; Allah-ırazı eder. O'nu görür gibi ibâ­dete yol açar. O'na yaklaştırır.

Allah'ı zikir; dilâfetlerinden korur. Günahları eri­tir. Azabtan kurtarır.

Allah'ı zikir;ibâdetlerin en kolayı fakat en fazîletlisidir. Onunla sağlanacak sevapları veihsanları başka amellerle sağlamak mümkün değildir.

Allah'ı zikir; Allah'ısevmenin ve O'nun tarafından sevilmenin alâmetidir. Zevklerin en lezizidir.Fakire de istemeden nimetleri yağdırtır.

Allah'ı zikir; öyle birnimettir ki onun sağladığı bereketler ancak yaşanır. Lâyıkıyla anlatılamaz.Zira O'nu zikredenin fikri de gayesi de Allah olur. 

Allah'ı zikrin en iyiside devamlı ve pek çok olanı­dır.

Müminler!

Allah'ı zikir böylesineyüce olunca elbetteki zikre­denler de yüce olur.

Kur'ân'ı Kerîmde gerçekmüminler tanıtılırken şöyle buyrulmaktadır:«Hakikî müminler Allah zikredilincekalpleri ürpe­renler... dir.» (5)

Hayatının her anı vesafhasında devamlı olarak Allah'ı zikretmenin bizlere örneklerini sunan Peygam­berimizde Allah'ı zikredenler için şöyle buyurmakta­dır:«İnsanların en üstünderecelisi Allah'ı zikredenler­dir.» (6)

Allah'ı zikredenlerinüstünlüğünü ve alacakları mükâfatın büyüklüğünü de bizzat Allahımız şöyle açık­lamaktadır.

Ahzab sûresi Âyet 35:«... (Fiilleri dilleri vekalpleriyle) Allah'ı çok çok zikreden erkekler ve kadınlar (yok mu?) Allahonlar için mağfiret ve pek büyük bir mükâfat hazırlamıştır.»

Bereketlerini açıklamayaçalıştığımız zikrin en fa­ziletlisi şüphesiz Peygamberimizin öğrettiği mübarekcümlelerle yapılandır.

Bu zikircümlelerinin başlıcaları da şunlardır:

a - Allah,Lâilâhe illellah,

b -Sübhanellah,

c -Elhamdülillah,

d - Allah'uEkber,

e - Sübhanellahve bihamdih,

f -Estağfirullah,

g - Lâilâheillellahü vahdehû la şerikelehü. Lehül-- Mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ küllişey'in kadir.

Müminler!     

Hayatımızın gayesi Allah'tır. O'nun rızasıdır.

Allah'ı zikredelim. O'nu anmak mutluluktur. Acziyenmek güçlü ol­maktır.

O'nun zikrinden yoksunlukbuhranların kaynağı, öksüzlüğün menbaıdır. Kayıpların en büyüğüdür.

Dünya ve Âhiret hayatınıelemlendirecek bu kay­ba uğranılmaması içindir ki Kur'ânımızda şöylebuyruluyor:

«Ey iman edenler!Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. (Mallan veçocuklan sebebiyle) Allah'ı zikretmeyenler, evet onlar kayba uğrayanların takendileridir.»

Müminler!

Allah'ı zikirden mahrumkalmamak ve O'nu çokça zikretmiş olmak için evde, mektebde, büroda, fabrikada,otururken ve çalışırken Allah'ı zikretmelidir.

Yaya ve vasıtalı olarakgiderken, gelirken, sohbet dinlerken hulâsa her yerde ve her zaman O'nuanmalı-dır.

Zikrin daha çok erdiricive geliştirici olması için bir Allah dostunun terbiyesinde; abdestli ve kıbleyeyö­nelik olarak sessizce bir mekânda ve topluluk halinde yapılması matlub isede yukarıda işaret ettiğimiz üzre çokça, zikir yapmış olmak için her zamanve her yerde 2İkre devam etmeliyiz.

Zikirde sürekli ve hazlıolabilmek için de Peygam­berimizin, her namazın ardından yapması için Cebeloğlu Muaz'a öğrettiği şu duayı yapmalıyız:«Allahım! Seni anmakta, sanaşükretmekte ve sana güzelce ibâdet etmekte bana yardim et.»

 

Hutbemizi insanları zikre yönelten âyet manalarıylabitiriyorum:(Kalpleri Allah'ın zikriyle yatışan huzur bulup mutlu olan)imanlılar ve güzel amelliler (yok mu?) On­lara müjdeler olsun; varılacak güzelyurt (Cennet) on­larındır.» (9)

 

1)  Bakara,21; Nisa, 1; Mü'min, 60; Zümer 54; Al-i İmran, 133; A'raf, 205; Bakara.

2)  Ahzab, 41.

3) Et-Tac,5/85.

4) İ. Mace, K. Edeb. Bab-u Fazliz-Zikri, Hn. 3790.

5) Enfal, 2.

6) Ramuzul-Ehâdis(A'zamûn-Nası) bölümü.

7) Münâfikun,8.

8) Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 949.

9) Ra'd, 28-29.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/allahi-zikir-3-27h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim