ALLAH İÇİN SEVMEK

ALLAH İÇİN SEVMEK
ALLAH İÇİN SEVMEKAllah'ıRab, İslâm'ı Din ve Hz. Muhammedi Peygamber olarak kabul eden müminlerbirbirlerinin kar­deşi ve dostudurlar.

ALLAH İÇİN SEVMEK

Allah'ıRab, İslâm'ı Din ve Hz. Muhammedi Peygamber olarak kabul eden müminlerbirbirlerinin kar­deşi ve dostudurlar.

Bukardeşliği kuran ve bu dostluğu açıklayan ya­ratıcımız Hz. Allah'tır.RabbimizKur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurur:Hucurat Sûresi Âyet 10:«Ancak ve ancak müminlerkardeştirler. İki (mü­min) kardeş arasın (da kardeşlik ilişkilerine zıtbir ih­tilâf olursa onu giderip araların)ı ıslah edin.Allah'(ın İmankardeşliği ile ilgili emirleri ve ya­saklarına aykırı gitmek) ten sakının.Umulur ki mer­hamet olunursunuz."

Tevbe Sûresi Ayet 7:«Müminerkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar...»Gerçekten, Allah'a inanan, O'nun insanlar için seç­iğive razı olduğu İslâm Dini'ni Hayat Düzeni kabul eden ve Hz. Muhammedi izindengidilecek biricik «Ha­yat önderi» tanıyan fertler için kardeş ve dost olmak pektabiîdir.

Zira bu mukaddeskardeşlik ve ilâhî dostluk, haya­ta aynı zaviyeden baktıran, aynı kıymethükümlerini pullandıran, ibadetlerden - kılık, kıyafete; üretimden -tüketime; ticaretten- eğitime kadar aynı prensipleri yaşatan ve aynı gayeyi paylaştıran mezkûr îmanbirli­ğinin zarurî sonucudur.

Aziz Müminler;

Aramızdaki dinîkardeşlik ve dostluğun bizlere yüklediği ilk büyük görev karşılıklı sevgidir.

Sevgi imam takibeden kudsîbir görevdir. İbadetlerin en fazîletlisidir.

Sevgi kullanırken pek çokdikkat edilmesi ve an­cak Allah'a, Peygamberine ve İslâm Düzeninin bağlıla­rınatahsis edilmesi gereken pek yüce bir hayat serma­yesidir.

Bu sebepledir ki Allahen çok kendisinin sevilmesi­ni emretmiştir. Peygamberimiz de gerçekten iman et­mişolmak için kendisinin ana-babadan, çocuklardan ve diğer insanlardan daha çoksevilmesi gerektiğini bil­dirmiştir.

Kur'ân ve Sünnet Allah vePeygamberi sevilirken ancak ve ancak Allah'ın ve Peygamberinin sevilmesiniistediklerinin sevilebileceğini açıklamıştır.

Allah ve Peygambersevgisinden kaynaklanan sev­ginin İslâm Dini'ndeki önemi ve değerini bildirmekiçin Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:«Amellerinen değerlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır.» (') Peygamberimizinkonumuza daha bir açıklık getiren hadîsleri Ebu Zer (r.a.) dan dinleyelim.

Allah'ın Resulü şöyle buyurdu:

-Allah'ın en çok sevdiği ameller hangileridir bi­liyor musunuz?   

Yönelttiği bu soruya birmümin tarafından «Na­maz ve zekâttır», diğer bir mümin tarafından da «Cihadtır»cevabı verilince Peygamberimiz şöyle buyur­muşlardır:

  - Allah'ın ençok sevdiği ameller, Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır. (2)

Müminler!

Müminleri sevmeninböylesine yüce, böylesine mü­kâfatlı olmasının sebebi kuşkusuz müminlerin Allahkatındaki üstün değerinden ötürüdür. Sevilmesi vacip görevimiz olan mümininAllah katındaki kıymetini, açıklamak için Peygamberimiz şöylebuyurmuşlardır.[«Mümin Allah'ın sevgilisidir.»

«Mümin Allah katındayakınlık sırrına ermiş mukarreb meleklerden daha üstündür.»

«Mümin Kâbe'den daha çok hürmete lâyıkta.»] (3)

Müminler!                                               '

Önemine değinilen sevgiinsan hayatına renk ve­ren, ışık saçan ve huzur yağdıran bir kıymettir. Bütünahlâkî değerlerin insanî faziletlerin kaynağıdır. İnanç­sızlara ve toplummütecavizlerine karşı israf edilmeme­si emrolunan bir mâ'nevî varlığımızdır.

Sevginin ulaşamayacağıgönül, çözemeyeceği prob­lem sonuçlandıramayacağı ihtilâf ve varamayacağı yü­celikyoktur.

İnsanhayatında böylesine büyük bir yer tutan sevginin sevgi sözcüğünü çokça vesanatkârane kullan­makla gerçekleşemeyeceği, ilimle sağlanamayacağı ve;fabrikalarda üretilemeyeceği bir hakikattir

Çünkü edebiyat sevgiyiancak tasvir etmektedir. Tarih, ıızık, kimya gibi Daimlerin sevgi gioi birkonusu yoktur. Onu ıabnkaıarda üretmek de mümkün değildir.

O halde hava ve su gibimuhtaç olduğumuz sevgi­yi hangi kaynakta bulacak, hangi kanallardan gönülle­rimizedoldurabileceğiz?

İnsanı sevgiye istidatlıve ihtiyaçlı yaratan Allah, sevgiyi iman kaynağına doldurmuş, emirleri ve yasak­larındanoluşan güzel amelleri de ona kanal yapmıştır.

Allah'a, ve Âhirethayatına inanmadan -çıkar-sız-gösterişsiz-ve sürekli sevginin kaynacınaulaşmak, sevmek ve sevilmek mümkün değildir.

Rabbimiz bu hakikati şöyle açıklıyor:«Rahmeti bütüncanlıları kuşatan (Allah) îman eden ve güzel ameller yapanlar için (kalplerde)sevgi yaratacaktır.» (4)

Ancak imanla ulaşılan gerçek sevgi menbaındanözellikle güzel ameller kanalıyla gönüllerimizi doldura­bileceğimizi dePeygamberimiz açıklamışlardır.

Yüce Peygamberimiz - Önderimiz özellikle;

a - Selamlaşmayı,

b - Hediyeleşmeyi,

c - Birbirimizin elindekilerine göz dikmemeyi,

d - Nefsimiz içinsevdiklerimizi mümin kardeşle­rimiz için sevmeyi,

e - Sevdiklerimize sevdiğimizi bildirmeyi,

f - Allah içinsevişenlere verilecek mükâfatı öğ­renip - hatırlamayı, sevgiyi geliştirmevesileleri olarak öğretmişlerdir.

Gerçek odur ki imansızsevgiye ulaşılamaz ve sev­gisiz de iman olgunlaşamaz. Nitekim Peygamberimizşöyle buyurmuşlardır.

«(Ancak)Allah için seven, Allah için nefret duyan? Allah için veren ve Allah içinsıkılık yapan kişi imanını olgunlaştırmıştır.» (5)

Aziz Müminler!

Ancak iman ve güzelâmellerle sağlanan ve ibâdet­lerin en faziletlisi olduğu açıklanan sevgi bazen şefkat, bazen adalet, bazen saygı, bazen maddî yardım, bazen aracılık, bazenziyaret, bazen af bazen sabır ve bazen da uğurda fedakârlık şeklinde açığavurulur.

Birbirimizi sevmekRabbimizin emridir. Bunun için de ibâdettir.

Bütün ibâdetler mükâfatlıolduğu gibi Allah için sevgiye de elbetteki mükâfat verilecektir.

Sevgiyi ma'nalandıran ve yücelten de budur.Hz. EbûHüreyre R.A. şöyle anlatıyor:

«(Müminlerden birtoplulukla birlikte) Hz. Pey­gamberle beraberdim. Allah'ın Resulü (Cennetivasfederken bize) şöyle buyurdu:

-Cennette,yakuttan sütunlar üzerinde kurulmuş
olup, parlak yıldızlar gibi ışıklar saçan, kapılan (sa­
hiplerine) açılmış zebercedden (özel) daireler vardır.

(Dinlemekte olan) müminler (ilgi ile) sordular:

-Ya Resûlellah! Bu dairelere kimleryerleşecek?
Allah'ın Resulü açıkladı:

-Allah için birbirleriyle sevişenler, Allah için(birleşerek) bir arada oturanlar ve Allah için birbirlerini zi­yaretedenler yerleşecek. (6)

Hutbemizi; YüceAllah'tan bizleri kendi rızası için sevişenlerden kılması duasıyla bitiriyorum.

Hakkın ve Halkın sevgisiüzerinize olsun, saygı de­ğer cemaatım!

 

1)      Et-Tac, 5/78.

2)     Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 5021.

3)     Muntahab-üKenzül-Ummal, 1/90-91; K. Hafâ, Hn. 2676.

4)     Mervem, 96.

5)     Et-Tac, 5/78.

6)     M. Mesâbih,Hadis No: 5026.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/allah-icin-sevmek-3-22h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim