ALKOLLÜ İÇKİLERE VE SAVUNUCULARINA KARŞI ÇIKMALIYIZ

ALKOLLÜ İÇKİLERE VE SAVUNUCULARINA KARŞI ÇIKMALIYIZ
ALKOLLÜ İÇKİLERE VE SAVUNUCULARINA KARŞI ÇIKMALIYIZYüce Rabbimiz vePeygamberimiz alkollü içkilerin üretimini, alım-satımını ve içimini mü'minlereharam kılmıştır. Gerçek mü'minler, bütünharamlardan kaçınmakla mükellef oldukları gibi, içki ile ilgili yasaklardan dasakın­mak mecburiyetindedirler.

ALKOLLÜ İÇKİLERE VE SAVUNUCULARINA KARŞI ÇIKMALIYIZ

Yüce Rabbimiz vePeygamberimiz alkollü içkilerin üretimini, alım-satımını ve içimini mü'minlereharam kılmıştır.

Gerçek mü'minler, bütünharamlardan kaçınmakla mükellef oldukları gibi, içki ile ilgili yasaklardan dasakın­mak mecburiyetindedirler. Zira haramları yapmak bu­nalımlara düşmek,ilâhî azaba atılmaktır.

Haram işlemek durumunadüşmememiz için alkollü içkilerle ilgili lüzumlu bilgi­leri sunmağaçalışacağız.

A - Dinimizin haramkıldığı Hamr/ içki, sarhoşluk veren bütün içkilerdir. Bazı cahillerinzannettikler gibi, yal­nız üzüm suyundan mamul olan şarap değildir. Bu hu­susuPeygamberimiz şöyle açıklamaktadır: «Her sarhoşluk veren içki Hamr'dır ve hersarhoşluk verici içki haramdır...»   (1)

Hamr'ın aklı örten anlamıyanı sıra bu hadisden de açıkça anlaşıldığı gibi sarhoşluk veren içkilerin herbiri haramdır. Adlarının değişik ve bir çok olması hükmü değiştirmez.Peygamberimiz, al­kollü içkiler mevzuunda mesnedsiz yorumlar yapılarak alkollüiçkilerin içileceğini bir mucizevî hadislerinde şöyleaçıklamışlardır:«Ümmetimden bir kısım insanlar, (Allah'ın haram kıldığı) hamrı/sarhoşluk verici içkileri, onlara çeşitli isimler vererek içecekler.»  (2)

B - Alkollü içkilerinyalnız sarhoşluk verecek ka­darı değil, azı da haramdır. Peygamberimiz şöyle bu­yururlar:«Çoğusarhoşluk verenin, azı da haramdır.» (3)

Bu hadisten ve "haramagötürenler de haramdır" ilkesinden anlıyoruz ki, çok miktarı sarhoşlukveren bira gibi içkiler de haramdır.

C - Tedavide kullanılmaküzere alkollü içkileri üretmek ve tedavi gayesi ile içki içmek de haramdır.Sevgili Peygamberimiz: «Allah sizin şifanızı, size ha­ram kıldığı maddelerdeyaratmamıştır.) (4) buyurmuş­lardır. Kendisinden, ilâç olarak içkiimâl etme ve iç­menin hükmünü soran Tank bin Süveyd isimli sahabiye de «Hiçşüphe yok ki, (o deva değil) derttir.» (5) bu­yurmuşlardır.

Nitekim günümüzüngelişmiş tıp ilmi de, alko­llü içkilerin ağızdan alınarak tedavi ettiği hiç birhastalık ol­madığını beyan etmektedir.

Alkollü içkilerin azmiktarının vücut ihtiyacına cevap verdiği iddiası da ilmî bir hatadır. Tıbbîbir ger­çektir ki, vücudun hiçbir şart altında bir damla alkole dahi ihtiyacıyoktur.

Alkolün antiseptik olduğuve vücudumuzdaki bazı mikropları öldürdüğü iddiası mutlak bir doğru değildir.Zira alkollü içkiler, ancak zararsız mikroplan öldürür. Verem, tifo, koleragibi hastalıkların mikroplarını öl­dürmez. Bilâkis, bünyede bu hastalıklarıngelişmesi için müsait zemini hazırlar.  

Tıbbi gerçekler yukarıdaaçıklandığı gibidir. Kaldı ki Kur'ân diliyle(Bakara 219) de işaret edildiğiüzere büyük zararlar yanında az bir faydanın önemi ve de haramı helal kılıcıetkisi yoktur.

Bu sebeple bazıdoktorların hastalarına alkollü içkiler ve özellikle şarap tavsiye etmele­ri,bilgisizlikleri veya inançsızlıkları sebebiyledir.

D - Alkollü içkiler,tedavi maksadıyla kullanıla­mayacağı gibi, ısınmak, soğuğa karşı güç kazanmakgibi gerekçelerle de kullanılamaz.

Sahabî Deylem El-Himyeri anlatıyor.

(İçki hususundaki birmeselemizi) Allah'ın Resûlü'ne (S.) arzettim ve şöylece sordum:

- Ya Resûlellah! Soğukbir bölgede bulunuyor ve orada çok ağır işlerde çalışıyoruz. İçerek işlerimizde(güç kazanmak) ve bölgemizin soğuğuna karşı daya­nıklı olabilmek için bir türbuğdaydan içki yapıyor (ve içiyoruz. Ne buyurursunuz?)

-    Bu içki sarhoşluk veriyor mu?

-   Evet(veriyor Ya Resûlellah!)

-   Buiçkiyi içmekten sakının.

-   Halkbu içkiyi bırakmaz (Ya Resûlellah!)

-   Eğeronu bırakmazlarsa (bıraktırıncaya kadar) onlarla savaşın.» (6)

 

Naklettiğimiz buhadisimiz de alkollü içkilerin her hangi bir sebep veya gaye ileiçilemeyeceğini açık bir şekilde göstermektedir.

E - Bazı zayıf inançlımü'minler ileri sürdükleri şu gerekçe ile alkollü içkilerin alım satımını meşrugö­rüyorlar:(Alkollü içkileri devlet de üretiyor. Biz bu devlete tabiyiz. Busebeple, içki satışı yapmak haram ol­masa gerektir. Hem ben satmamış olsam,diğerleri sata­cağından tüketim durmayacaktır.)

Laik bir yönetimde,yöneticilerin aldığı kararlar ve yaptıkları uygulamalar Allah'ın ve Peygamberininharam kıldıklarını helal kılamaz. Bu sebeple mü'minler için bağlayıcı olamaz.Peygamberimiz «Allah'a isyan hususunda insanlara itaat yoktur.» (7)buyurmuşlardır. Kaldı ki Devletin laik olması bize  içki satma görev de yüklememektedir.

Allah'a ve Ahiret Günü'neimanı ol­mayan veya inancı zayıf olan çıkar düşkünü insanları­mızın içkisatması da, biz mü'minlere örnek olamaz ve olmamalıdır.

Peygamberimiz: «İçiminiharam kılan Allah, alım-satımını da haram kılmıştır. (8) buyurmuş ve mü'minleriiçki alım-satımından men' etmişlerdir.

Dinimizde içkialım-satımı öylesine bir yasaktır ki, Kur'ân ve Sünnet Toplumu'nda Müslümanlarayönelik içki istihsali ve ticare­ti gayr-ı müslimler için de yasaktır ve cezayıgerekti­rir bir suçtur.

İslâm Dini, İslâm cemiyetindeyaşayan gayr-ı müslimleri dahi içki ticaretinden men ederken, bir mü'min Âhiretazabına uğratacak böyle büyük bir günahı/ zul­mü nasıl işleyebilir?

İslâm Dini'neinananlar içkiye harb ilân etmelidir.

îmanımız bunu gerektirir.İçki içmemeli, içki satışı ya­pan dükkân ve lokanta sahiplerini yumuşak ve iknaedici dille ikaz etmeliyiz. Bu ilâhî yasağa uymayanlarla ticarîmünasebetlerimizi  sürdürmemeliyiz.

İiyice bilmeliyiz ki,içki içen insanlar, sosyal konumları ve tarihî şahsiyetleri ne olursa olsun,günahkâr insanlardır.

DinİN, olgun akla vemüsbet bilim verileri­ne karşı çıkan zavallılardır. Bunun içindir ki, yalnızmü'minler değil, aklını ölçü alan ve toplum yararını düşünen bütün insanlar daiç­kiye düşmandırlar.

Bizdeki Yeşilay'a benzerkuruluşların dünyamızın bütün ülkelerinde bulunuşu bunun delilidir.

Hutbemizi iki âyet manâsıile bitiriyorum:

 [«Her kim Allah'a ve Peygamberine karşı gelirde Allah'ın koyduğu haram sınırını (bu sınırları tanımak­sızın) aşarsa içindeebedî kalıcı olarak Allah onu Ce­hennem Ateşine atar. Ona aşağılatıcı bir azabvardır.»

 «(O halde) günahın açığa çıkanını da gizlikalanı­nı da bırakın. Zira günah işleyenler kazanmakta olduk­ları günahlarsebebiyle mutlaka cezalandırılacaklar­dır.»] (9)

1. Tac, 3/142.

2.  Tac, 3/144.

3.  Tac, 3/142.

4. C. Sağır, 1/72.

5. Tac, 3/212.

6. Tac, 3/141.

7.  C. Sağîr, 2/203.

8. M.S. Müslim, Hn.930.

9. Nisa 14, Enam,120.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/alkollu-ickilere-ve-savunucularina-karsi-cikmaliyiz-3-62h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim