ALKOLLÜ İÇKİLER DİNİN, İLMİN VE AKLIN YASAKLADIĞI ŞERDİR

ALKOLLÜ İÇKİLER DİNİN, İLMİN VE AKLIN YASAKLADIĞI ŞERDİR
ALKOLLÜ İÇKİLER DİNİN, İLMİN VE AKLIN YASAKLADIĞI ŞERDİRİslâmi haramlar manzumesiiçerisinde yer alan, büyük günahlardan biri de alkollü içki içmektir. Mü'min insanın, imanınınve aklının gereği olarak içiminden mutlaka kaçınması gereken alkollü içkiler,Yüce Peygamberimizin özlü ifadeleriyle, «Bütün fena­lıkların-çirkinliklerinkaynağı, (ailevî krizlerin ve sosyal.

ALKOLLÜ İÇKİLER DİNİN, İLMİN VE AKLIN YASAKLADIĞI ŞERDİR

İslâmi haramlar manzumesiiçerisinde yer alan, büyük günahlardan biri de alkollü içki içmektir.

Mü'min insanın, imanınınve aklının gereği olarak içiminden mutlaka kaçınması gereken alkollü içkiler,Yüce Peygamberimizin özlü ifadeleriyle, «Bütün fena­lıkların-çirkinliklerinkaynağı, (ailevî krizlerin ve sosyal ıstırapların menbaı)dır. Gü­nahların da enbüyüklerindendir.» (1)

Her biri, ferdî veictimaî (sosyal)bünyeyi maddî ve mane­vî olarak tahrip edebilecek güçte olanİslâmî haramlar (yasaklar) arasında alkollü içkiler, esrar ve eroin gibi uyuş­turucumaddeler, başta gelmektedir.

Bu yasak maddelergerçekten insanın sinir, sindi­rim, dolaşım sistemleri, kalb ve böbrekler gibihayatî uzuvları üzerinde yıpratıcı ve öldü­rücü tesirleri olan maddelerdir.

Ferdin, bedenini tahripeden mayi içkiler ve uyuş­turucu maddeler aynı zamanda ruhî hastalıkların daana sebeplerinden biridir.

MuhteremMü'minler!

Allah'ı tefekkür etmeyive O'na ruhî dönüşü en­gelleyen, şüphe ve ümitsizlik doğuran, aşkı körleten vekarakteri düşmanlıkların, cinayetlerin, trafik kazalarının, tıbbî ve ahlâkîhastalıkların da başlıca se­bebi olmuştur.

İlk insantopluluklarından bu yana, arzularını mabutlaştıran insanlığın en büyük iptilasıolan alkollü iç­kiler, mutlak bir şer olduğu için, yüce dinimiz tarafın­dantedrici bir usulle fakat kesin bir şekilde yasaklan­mıştır.

Hayat yasamızKur'ân'ımızda, rahmeti sonsuz, Mevlâmız, bu yasağını şöylece bildirmektedir:

«Ey iman edenler!Alkollüiçkiler, kumar, Putlar için dikilen taşlar, fal okları/gelece hakkındakehanette bulunma şeytan işinden bir murdardır. Bunlar­dan kaçınınız ki,kurtulasınız. Şeytan, içki ve kumar­da aranıza düşmanlık ve kin düşürmek vesizi Allah'ın zikrinden,  ve namazdanalıkoymak ister. Artık siz (bun­lardan) sakınırsınız değil mi?»  (2)

 Rabbimizin bu kesin yasağı karşısında alkollüiçki­lerin içiminden şiddetle kaçınmak mü'minin görevidir ve onun için biribâdettir. Alkollü içkilere karşı soğuk harb ilân etmek, cemiyetin, içkiiçilmesini ma'kul gö­ren aşağılık tatbikatına karşı direnmek de her birmü'minin, cuma namazı kılmak gibi en tabiî vazifesidir. Bunun içindir ki,yaşadıkları cahiliyet döneminde alkollü içkilere müptela olan vealışkanlıklarını sürdü­ren ilk Müslümanlar, Kur'ân'ımızın içki yasağından sonrabir damla içki içmemişlerdi. Allah'a, O'nun emir­leri ve yasaklarına inandıktansonra bu korkunç iptilâya tekrar dönmenin iman hayatı ile çatışacağını bil­mişlerdi.

Sahâbi EbuBüreyde şöyle anlatıyor:«Bir gün oturmuş içki içmeye başlamıştık. Ben bir arakalktım, Peygamberin huzuruna çıktım, selâm ver­dim ve orada içkinin haramedildiğini bildiren âyetin nazil olduğunu öğrendim. Derhal arkadaşlarımın yanı­nadöndüm ve içki yasağını bildiren âyeti (... artık siz sakınırsınız değil mi?)bölümüne kadar okudum. Arka­daşlarım hemen kadehlerindeki içkiyi döktüler,küple­ri devirdiler ve şöyle dediler:

- Vaz geçtik Ya Rab.» (3)

İman ve fazilethayatımızın çöküntüye uğrayışından sonradır ki, umûmî ahlâksızlık ve menfî alışkanlık­laryanında, içki hastalığı da milletimizi istila etmiş­tir.

Alkollü içkilerşehidlerimizi anma merasimleri dahil resmî ve gayr-ı resmî toplantılarınprotokol gereği olmuş, çeşitli içkiler dükkânlarımız ve lokanta­larımızın ekmekgibi doğal satış maddeleri arasında yer alır olmuştur..

SaygıdeğerMü'minler!

İslâm Dini, manen geçiciolan bu hastalıktan mü'minleri korumak için yalnız içim yasağı koymakla ye­tinmemiştir.İçkileri imal edenleri, pazarlaması ve alım satımını yapan­ları ve alkollüsofralara hizmet edenleri de lânetlemiştir. Peygamberimiz, bir hadîsle­rindeşöyle buyururlar: «Allah alkollü içkilere, yapanına, yaptıranına, ta­şıyanına,taşıtanına, alım - satımında bulunanına, gar­sonuna ve içenine lanet etti.» (4)

Mü'minler!

İlâhî lanet gölgesialtına girmek, Allah'ın rahme­tinden uzaklaştıracak ve âhiret felâketiniörgüleyecek pek azîm bir günahtır.

Bunun içindir ki,Peygamberimiz bizleri şöyle uyarmaktadır:[«Yaptığı iyilikleri başa kakanlar,ana-babaya âsi olanlar ve sarhoşluk verici içkileri içmeye devam eden­lercezalarnı çekmeksizin Cennet'e giremezler.»

« Allah alkollü içkileriiçen (tövbesiz) kişiye Cehennem'de azâb göreceklerin irinlerini içirmeye andiçmiştir.»]  (5)

Alkollü içkileri içmek,üretimi ve ticaretinde bu­lunmak, kişinin kendi nefsine ve cemiyetine yaptığıbüyük bir zulümdür. Bu sebeple içki içenler tövbe et­medikleri takdirde ÂhiretHayatında cezaya uğraya­caklardır. Ancak Kur'ân ve Sünnet ölçülerine göre yö­netilecekcemiyetlerde içki üretimi, alım satımı ve içi­mine uygulanacak dünyevi cezalarda vardır.

Peygamber-Devlet Başkamolan Peygamberimiz iç­ki içenleri bizzat cezalandırmıştır.

 Kaynaklarımızın açıklamasına göre:«Hz.Peygamber'e içki içmiş bir sarhoş getirildi.Peygamber ona yaprakları soyulmuşiki hurma değneğiile 40 kadar sopa vurdu.» (6)

Peygamberimizin ceza uygulamasına dayanılarakİslâmîyönetime verilen yetkiden ötürüdür ki Hz. Ömer, Halifeliği döneminde, içindealkollü içkiler bulunan şahsa ait bir binayı yıktırmıştır. (7)

Allah'a ve Âhiret Günü'ne inan kimse içki mev­zuundason derece hassas olacaktır. Değil içki içmek, içki içenlerin yanında bileoturmayacak, içki meclisine selâm vermeyecektir. Çünkü Peygamberimizyasaklayıcı emirleriyle şu talima­tı vermişlerdir:«Allah'a ve Ahiret Gününeiman eden kişi, üze­rinde içki içilen sofraya oturmasın.»  (8)

MuhteremMü'minler!

Asrımız insanlığının daen büyük iptilâsı ve de düş­manı alkollü içkilerin, geri kalmış ülkelerdenziyade medenî olarak vasıflanan ülkelerde daha çok tüketimi gösteriyor ki,alkole karşı direnebilmek yalnız bilgi işi değildir. Bilgiden çok Allah'a veAhiret Gününe inan­ma işidir.

Sizlere, alkol yasağınıve ilâhî azabı tekrar tekrar hatırlatır, imanî ve aklî haysiyetinizi korumayadavet eder, içki içmemek ve içkiye karşı mücadele vermek su­retiyle Allah'aibadete ve insanlığa hizmet vermeye ça­ğırırım.

Hutbemizi birhadisle bitiriyorum.

Ebud-Derda (R.) anlatıyor.(Öğüt istediğim) dostum(Peygamber'im) bana şöyle öğüt verdi:

(Ey Ebud-Derda!) "Parçaparça edilsen ve yakılsan da (şahısları, ilkeleri, kurumlan verejimleri) Allah'a ortak koşma.Farzolan (beş vakit) namazları bile bile asla bırak­ma. Zira namazı bile bile kasden terkeden kişinin üze­rindenAllah'ın koruması (Cennet'e koyma taahhüdü) kalkar."

1- İçki de içme. Çünkü içki bütün şerlerin anahtarı­dır.Umdetül-Kari, 22/84; Tac, 3/144.

2- Mâide, 90, 91.

3- İbn-i Kesir, Mâide, 90.

4- Tac, 3/4.

5- Tac, 3/145.

6- Sahih-i Müslim, Ter. M. Sofuoğlu, 5/306.

7- Iğâsetü'l-Lehfan Min  Mesayid'iş-Şeytan,  1. K.   El  Cevzî, 1/331,Tirmizi Hn.1444

8- C.Sağîr 2/180

9- İ. Mace, Hn. 4034.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/alkollu-ickiler-dinin-ilmin-ve-aklin-yasakladigi-serdir-3-63h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim