AKIL AHİRETİ İNKÂR DEĞİL KABUL EDER

AKIL AHİRETİ İNKÂR DEĞİL KABUL EDER
AKIL AHİRETİ İNKÂR DEĞİL KABUL EDERKâinat düzenininyıkılacağı, yerin başka bir yere, göklerin başka göklere dönüştürüleceği,insanların ka­birlerinden diriltilerek kaldırılacağı Kıyamet Günü ilebaşlayacak Âhiret Hayatına Cennet ve Cehennem'e iman İslâm Dininin inançesaslarından biridir. Nimetler veya azablariçersinde bulunan rûhun ye­niden yaratılacak bedenle birleştirilerek kabirdenkal­dırılmasıyl.

AKIL AHİRETİ İNKÂR DEĞİL KABUL EDER

Kâinat düzenininyıkılacağı, yerin başka bir yere, göklerin başka göklere dönüştürüleceği,insanların ka­birlerinden diriltilerek kaldırılacağı Kıyamet Günü ilebaşlayacak Âhiret Hayatına Cennet ve Cehennem'e iman İslâm Dininin inançesaslarından biridir.

Nimetler veya azablariçersinde bulunan rûhun ye­niden yaratılacak bedenle birleştirilerek kabirdenkal­dırılmasıyla oluşacak dirilişe iman hususu tarih boyun­ca akıllarınıyeterince kullanamayan pek çok insanın kâfirliğine neden olmuştur.

Hz. Adem'den Hz.Muhammed'e ve O'nun dönemin­den devrimize kadar Ahiret Hayatını yalanlayanlarıntemelsiz görüşleri de hemen hemen aynı olmuştur.

Kur'ân diliyle ifadeedersek onlar şöyle diyegelmişlerdir:«Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zamanmı, biz mi (diriltilip yaptığımız işlere göre) cezalanaca­ğız?»

Ahiret Hayatı'nı inkâredenlerin bu görüşü ve bu görüşe dayalı olumsuz inançları şüphesiz akıllarımkul­lanamamaları sonucudur. Yoksa aklını kullanabilen ve mantıklı bir düşünceylegöklere, yer küresine ve insa­nın yaratılışına bakan bir insanın yenidendirilişi ka­bul etmesi tabiî ve zaruridir.

Bunun içindir ki YüceMevlâmız Kurân-ı Kerimde aşağıda örneklerini sunacağımız türden sorular yönelt­mekteve akıllara yol açmaktadır.

Ahkaf Sûresi Ayet 33:«Gökleri ve yeri yaratan veonları yaratmada hiç bir güçlük çekmeyen Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeyekadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet elbette O her şe­ye gücü yetendir.»

Rum Sûresi Âyet50:«(Yeryüzünde) Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak! Ölümünden sonrayeryüzüne nasıl hayat veriyor. O, ölüleri de böylece diriltecektir. O her şeyegücü ye­tendir.»

Kıyame SûresiÂyet 37 - 40 :«İnsan dökülen meniden bir nutfe; sperma değil miydi? Sonra kanpıhtısı oldu (da Allah onu kan pıhtı­sından) yarattı ve ona şekil verdi. Ondanda iki çifti; erkeği ve dişiyi var etti.

Şimdi bunları yapanAllah'ın ölüleri diriltmeğe gü­cü yetmez mi?»

Mü'minler!

Her bir insanın müşahedeedilebildiği için tabii görüp kabul ettiği öylesine gerçekler vardır ki akıliçin yeniden dirilişi kabul etmek sözü edilen bu gerçekleri kabul etmekten dahatabiidir.

Ahiret hayatına inananmü'minler olarak imanı­mızı akıl plânında güçlendirmek için yukarıda sunulanâyetler izinde nefsimize ve inkarcı tipe soralım:

a - Evrendeki,dünyamızdan irili ve ufaklı trilyon­larca gezegenin yörüngelerinde dehşetverici bir ahenk­le seyr ettiğini, milyonlarca yıldır güneş, ay ve dünya mızınmihverleri etrafında döndüğünü kabul etmek ko­lay mıdır?

Ama kabul ediyoruz.

b - Bir küçücük tohumundüştüğü ve beslendiği toprağı çatlatarak büyük bir ağaç olduğunu, yüzlerce dalaayrıldığını, farklı hacim ve renk tonlarında yüz­lerce-binlerce meyveverdiğini, hele hele yapı maddesi aynı olan toprağın on binlerce şekil, renk, tad,koku ve hacimdeki bitkileri sergilediğini kabul etmek kolay mı­dır?

Ama kabul ediyoruz.

c - Bitkisel ve hayvansalgıdalardan meni oluştuğunu, bir kaç damla menide milyonlarca sperma bulun­duğunu,bunlardan yalnız birinin döllediği dişi hücre­nin akıllara durgunluk verenbölünmelerden sonra tril­yonları aşkın hücreden teşekkül eden üstelik gören,işi­ten ve düşünen insanın vücuda geldiğini kabul etmek kolay mıdır? Ama kabulediyoruz.

Şimdi sunduğumuzörneklerdeki gerçekleri kabul edebilen bir akıl, insanın toprağa karışmış vücudbirim­lerinden biri ile yeniden diriltilebileceğini nasıl kabul edemez? Kabuletme zorunluluğunu nasıl duyamaz? Kal­dı ki ruh diridir. Diriltilecek olantoprağa karışmış vücuttur.

Şimdi varlık âleminde vekendi öz vücudumuzdaki hücrelerde ölüm ve diriliş olayı her an yaşanırken düşü­nenbir insan, «akü yeniden dirilişi kabul edemez» di­yebilir mi?

Evreni, yerküresini,bütün canlıları ve tabii kanun­ları yaratan Allah olduğuna yeniden diriltecekolan da O olduğuna göre, akıl yeniden dirilişi nasıl kabul eder, denilebilirmi? Her doğan insan toprak-ürün-kan-meni macerasını takib ederek topraktandirilişe haberci ol­muyor mu? Yoktan var eden Allah'ın ikinci bir defa yarata­mayacağımileri sürebilecek zavallılara Allah'ın sordu­ğu suali yöneltmekten ve yaptığıaçıklamayı duyur­maktan başka çaremiz yoktur.

Kaf Sûresi Âyet 15:«Biz ilk yaratmadan aciz mikaldık? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe ediyorlar.»

Yasin SûresiÂyet 78-79:«(Yeniden yaratılıştan şüphe eden insan) kendi yaratılışını unutarakbize bir örnek sundu da soruverdi:

Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?

(Ey Peygamber!) cevab ver:

Onları ilk defa yaratandiriltecek. O yaratmanın (çeşitleri ve inceliklerini) bilendir.»

Mü'minler!

Allah'a hamdolsun, bizlerAhiret Hayatı'na imanla ölümü öldürmüş ebediyet insanlarıyız. Dünya hayatı­mızı,Âhiret gayesiyle yaşayalım ki kendileri için ni­metler ve güzelliklerle doluCennetler hazırlanmış kul­lardan olalım.

Hutbemizi konumuzuözetleyen bir hadisle bitiri­yorum:

Sahâbî Ebu Rezin (R.) anlatıyor. Allah'ın Resûlü'ne(S.) sordum:

-Ya Resûlellah! Allah ölüleri nasıldiriltecek?
Şu cevabı verdi:

-   (YaEba Rezin!) Sen hiç çorak iken geçtiğin bir vadiden yemyeşil olduktan sonra dageçtin mi?

-   Evet,(geçtim Ya Resûlellah!)

-   İşteyeniden diriliş de böyle olacak; Allah ölüle­ri bu şekilde diriltecektir. (')

1)   Saffat, 53.

2|   M. İ. Kesir, Yasin, 7, (3/11),Müsned, 4/12.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/akil-ahireti-inkar-degil-kabul-eder-3-117h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim