AHLAKIN KAYNAĞI, İNSANIN FITRATI VE HAK DİNDİR

AHLAKIN KAYNAĞI, İNSANIN FITRATI VE HAK DİNDİR
AHLAKIN KAYNAĞI, İNSANIN FITRATI VE HAK DİNDİRAhlâk;insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan, olumlu veyaolumsuz iradeli sözler,davranışlar ve işler bütünüdür. Peygamberimizin sevgilieşi Hz.

AHLAKIN KAYNAĞI, İNSANIN FITRATI VE HAK DİNDİR

Ahlâk;insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan, olumlu veyaolumsuz iradeli sözler,davranışlar ve işler bütünüdür.Peygamberimizin sevgilieşi Hz.Âişe'nin onun Kur'ân çizgisindeki yaşayışını Kur'ân Ahlâkı olaraknitelendirmesi  bu tarifi  doğrulamaktadır. Yüce Rabbimiz, insanlarıahlâk şuuru ile yaratmış, ahlâkî çıkışlara ve düşüşlere kabiliyetli kılmıştır.

Bunun içindir ki, adalet, merhamet, mu­habbet, ziyaret eşitlik,doğruluk,  vefakârlık, fakir­lere yardım,büyüklere saygı, ana - babaya ikram, , tatlı dil, güler yüz,af,sabır,tevazu vehoş görü gibi açık ahlâkî güzellikleri tarihî asırlardan devrimi­ze kadar bütüninsanlar ve cemiyetler   yüceltmişlerdîr.

Aynı şekilde zina, zulüm, yalan, hıyanet, nefret, haset aldat­ma,gösteriş, kibir, iftira, istibdat gibi ahlâkî çirkinlileri de aşağılamışlardır.

İnsanın iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırma sezisi ve kabiliyetiile yaratıldığı gerçeği  Kur'ânımızda şöylece açıklanmıştır:  « Nefse ve onu düzene sokana  ve sonra da ona Fücûrunu  ve Takvasını(Allah'a) andolsun.

Gerçekten nefsini aklayan kişi kurtulmuş/mutluluğa ermiştir. Onu)batıran kişi de zarara uğramıştır.» (1)

İnsanları,  fıtratlarındabulacakları çift yönlü ahlâkî  eğilimlerikavrama ve yaşamaya yetenekli yaratan Allah, onlara, yasaklarıyla Fücûrdan(batıl inançlar ve çirkinlilerden) sakınmaları, emirleriyle de Takvayı ( hakinançlar ve güzellileri) yaşamaları görevini yüklemiştir. Böylece  onları mükâfatlandırmak veya cezalandırmakiçin denemeye uğratmıştır.

Aziz Mü'minler!

Açıklanmaya çalışıldığı üzere bütün söz, iş ve dav­ranışları kuşatıcımuhtevasıyla ahlâkın kaynağı insan fıtratı(yaratılış düzeni) ve  Yaratan'ın emirleri ve yasakların içeren HakDin'dir. Felsefî sistemlerin iddia ettiği gibi akıl, insanî tecrübeler,sosyalve ekonomik etkenler değildir. Ancak akıl, ahlâkı kavramada,   tecrü­beler ve sosyo-ekonomik etkenler deahlâkî  yönlendirmede yardımcıdır.

Yaratılış düzeni ve ilâhî yasalar ahlâkın kaynağı kılındığı içindir ki,Hak Din olan İslâm'ın ga­yesi özetle iyiliğe ve kötülüğe istidatlı olarakyaratılan insan­ları Allah'a bağlamak ve güzel ahlâka yönlendirmektir

Sevgili Peygamberimiz(S.A.V.): «Ben güzel ahlâkı tamamlamakiçin gönderildim.» (2) buyururken bu ger­çeği dile getirmiştir.

 Fıtrat düzeninin kavrayıcıözelliği varsa da bütün güzellikleri ve çirkinlikleri   kavrayamaz ve  yönlendiremez.   Bu sebeple inşanı ahlâkî değerlerle yüceltenHak Din'dir. Bir diğer anlatımla Allah'a, O'nun buyruklarına, Âhiret Günü'ne,Cennet ve Cehennem'e imandır.

Mü'min inancının gereğiolarak bilir ki yaratan Allah'dır. O, bilici, görücü ve işiticidir. İnsanlarıhuzu­runda muhakeme edecek ve ahlâkî yüceliklerle beze­nenleri Cnnet'lemükâfatlandıracaktır. Çünkü Allah; İhsan edicidir. Yardım eden kullarını severve onlara yardım eder.

Âdildir. Adaletten yanaolan kullarından hoşnut olur.

Merhametlidir.Şefkat gösterenlere acır. Af edicidir. Müsamahakâr mü'minleri bağışlar.Sabredicidir. Sabreden kullarını başarıya er­dirir. Büyüklük ona mahsustur.Alçak gönüllü kullarını yükseltir.

Güzeldir, sözlerin,davranışların ve işlerin güzelini kabul eder ve mükâfatlandırır. İşte bu îmanmü'mini, İslâmî kurallar çizgisinde güzelliklere erdirir ve onuçirkinliklerden  korur.

Mü'mini ahlâklıolmaya  yönelten îmanı olduğu için o, dışbaskınlardan korunma  veya menfaat edinmegaye­siyle değil, Allah'ın rızasını kazanmak ve ebedî saadete ermek emeliyleahlâkını  geliştirir ve korur.

Ahlâklı bir hayat yaşamakuğrunda uğrayacağı kayıplar, çekeceği sıkıntılar, katlanacağı mahrumiyetler,mü'mini ahlâkî  doğrultudan  ayıramaz.

 Çünkü mü'min için ahlâk ölçüleri zamana,fertlere ve top­luma göre   değişmez.Ahlâkın yönlendirici kaynağı Allah'ın Kitabı Kur'ân ve Sevgili Peygamberimizin Ku'ânıörneklendiren hayatı olduğu için mü'mini yönlendirecek  ahlâkî kurallar belirlidir. Bu kurallarınbütünü İslâmî iman ve hayat düsturlarıdır.

Aziz Mü'minler!

Hiç şüphe edilmemelidirki laik ahlâk mantığının hâkim olduğu cemiyetimiz İslâmî iman ve yaşamkurallarından dolayı­sıyla güzel ahlâkdan yoksun olduğu için   bunalımlıdır. İyice bilinmelidir ki, faizi,karaborsacılığı, rüşveti, umumî ve hususî birleş­me evleri, meyhaneleri,spor-toto ve millî piyango gibi  modernkumarları bol olan bir cemiyet; karı ile kocası, ebeveyn ile evlâdı, talebe ilehocası arasında sevgi ve saygı olmayan bir cemiyet; yalancı, entrikacı ve muh­terisfertlerden kurulu bir cemiyet İslâmî inançlar ve yaşayıştan, dolayısıyla güzelahlaktan yoksundur.

Mü'minler!

Allah'a ve Âhirethayatına imanla yoğrulmayan  insanfıtratının, felsefi sistemlerin,ekonomik büyümelerin ve de ilmî veteknolojik   gelişmelerin insanlarıahlâkî değerlere yönelt­meye gücü yoktur. Misallendirirsek şöyle diyebiliriz:

a - İktisadî kalkınma sosyal adaleti ihtiva etmez.

b - Altın uçlu kalemleriniyiyi güzeli ve doğru olanı yazma özelliği yoktur.

c - Otomobil barışagötürmez. Uçaklar sevgi taşı­maz.

d - Matematik insanhaklarına saygının formül­lerini vermez.

e - Hastalıkları tedavieden Tıbbın tecavüzleri, katliamları önlemek gücü yoktur.

f - Nükleerenerji adalet ve af üretmez.

Maddî kuvvet, ilim veteknik ancak iyiye, güze hayatı olduğu için mü'mini yönlendirecek  ahlâkî kurallar belirlidir. Bu kurallarınbütünü İslâmî iman ve hayat düsturlarıdır. le, doğruya yönelmek isteyenlerehayra ulaşmada me­tot ve sürat kazandırır.

Evet, gerçek anlamdaahlâkı kaynaklandıran ve hedeflendiren Pey­gamberlerin ve Peygamberlerinsonuncusu Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği Hak Din İslâm'dır.

Aziz Mü'minler!

Rabbimiz güzel,Kur'ân'ımız güzel, Peygamberimiz güzel, dünyamız güzel, Hak'ka bağlı insanlargüzel, ah­lâkı bütün olanlarımız için ölüm sonrası ebedî hayat güzelken ahlâkîdeğerlerle güzelleşmek elbette amacımız olmalıdır. Çünkü güzel yaşayış anlamınagüzel ahlâk değer ölçümüzdür.

Peygamberimiz ne güzel buyururlar:«Mü'minlerin endeğerlisi ahlâkı güzel olandır.» (3)

Nefsimi ve sizleri GüzelAhlâk'ın   geliştiricisi olan Hak Dinİslâm'ı yaşamaya davet eder, hutbemizi Peygamberimizin sık sık yaptığı ve yapma­mızıöğütlediği bir dua örneği ile bitiririm.

«Allahım! Vücudumu güzelyarattığın gibi ahlâkı­mı da güzelleştir. Beni ateş azabından (ve ona düşüre­cekçirkinliklerden) koru.»

 

1) Şems, 7-10.

2) Mişkâtül-Mesâbîh,  Hadis No:  5096.

3)C. Sağır, 1/51.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ahlakin-kaynagi-insanin-fitrati-ve-hak-dindir-3-133h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim