8- Ramazan Ayı ve Oruç

8- Ramazan Ayı ve Oruç
8- Ramazan Ayı ve Oruç

8- Ramazan Ayı ve Oruç

Allah'ınKitabı'ndan:

"Ramazan ayı,insanlara hidayet olan, doğru yolun ve hak ve bâtılı ayırt eden hükümlerin niceaçık delilleri olan Kur'ân'ın indirildiği aydır. Öyleyse içinizde kim o ayaerişirse onu (norucunu) tutsun..."

Bakara 185

Ramazan büyük ve bereketli bir aydır

Hz.Selman (R.) anlatıyor.

Şa'banayının son günü Allah'ın Resûlü bize şöyle hitap buyurdu:

-Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay gölgesini üzerinize saldı.

Buayda bin aydan daha hayırlı olan bir gece; (Kadir gecesi) vardır.

Allahbu ayın orucunu farz kıldı. Gecelerini ibâdetle (değerlendirmeyi de) öğütledi. Allah'ın sevgisineermek için kim bu ayda bir hayır yaparsa Ramazanın dışında yetmiş hayır yapankişi gibi sevap kazanır. Kim de bu ayda bir farz yaparsa bu ayın dışında yetmişfarz yapan kişi gibi sevap alır.

Buay sabır ayıdır. Sabrın mükâfatı ise Cennet'tir. (Bu ay) yardımlaşma ayıdır.Mü'minlerin rızıklarının artırılacağı aydır.

Kimbu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun günahlarının bağışlanmasına venefsinin Cehennemden kurtulmasına (sebeb) olur. Ayrıca oruçlunun sevabından bir kısmıeskitilmeksizin ona oruçlunun mükâfatı gibi mükâfat verilir.

(Allah'ınResûlü'nün öğütlerinin bu bölümde sahâbîler) sordular:

-İyi ama ya Resûlellah! Her birimiz oruçluyu iftar ettirecek yiyeceğibulamamaktadır.

-Allah bu sevabı oruçluyu bir hurma ile, bir yudum su ile veya karıştırılmış sütile iftar ettirene de verir.

Buay, önü rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da Cehennem'den kurtuluş olan biraydır.

Herkim yönetimi altındakinin işini azaltırsa Allah onu bağışlar ve onuCehennem'den kurtarır.

Buayda dört ameli çok çok yapınız. (Bunlardan) ikisi ile Rabbinizi razı edersiniz. İkisiniyapmaya ise daima muhtaçsınız.

 

Rabbinizihoşnut edeceğiniz iki amel Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehâdet (etmeniz) ve O'ndan affınızıdilemenizdir. Yapmaya muhtaç olduğunuz iki amel ise Allah'tan Cenneti istemenizve Cehennem ateşinden O'na sığınmanızdır.

 

Herkim oruçluya su içirirse Allah ona benim havzımdan su içirir ve o Cennet'egirinceye kadar bir daha susamaz.1

Ramazan'ın mükâfatıson gecesinde alınır

EbûHüreyre anlatıyor:

Allah'ınResûlü "Ramazanın son gecesinde ümmetinin günahlarının bağışlanacağını"açıklayınca sahâbîler tarafından soruldu:

-Ya Resûlellah! Sözünü ettiğiniz bağışlanma gecesi Kadir Gecesi midir?

Allah'ınResûlü bu suali şöyle cevaplandırdı:

-Hayır; (biliyorsunuz) işçi işini bitirdiği zaman ücretitam olarak verilir. (Bu da öyle. Mü'min Ramazanda yaptığı ibâdetlerin mükâfatını Ramazanınson gecesinde alır.)2

Kadir Gecesi duâsı

Hz.Aişe'den... (R.)

Allah'ınResûlü'ne (S.) sordum:

-Ya Resûlellah! Kadir Gecesi­'ne ulaşırsam nasıl duâ edeyim? (öğretir misiniz?)

Şöylebuyurdu:

-(Ya Aişe! Şu şekilde) duâ edersin:

Allah'ım!Affedicisin, af etmeyi seversin. Beni de af et!3

1 Hayatüs-Sahabe 3/384. Hadisin birbölümü için bak. M. Mesabih Hn. 1965,

2 M. Mesabih Hn. 1968, Müsned 2/292

3 Tirmizî Deâvat 88, Müsned 6/183

Oruç

Allah'ınKitabı'ndan:

"Ey imân edenler!Kulluk bilinci içinde Allah'ın emirlerine ve yasaklarına aykırılıktankorunabilmeniz için sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize desayılı günler olarak oruç farz kılındı. O günlerde sizden kim hasta veya yolcuolur da oruç tutamazsa başka günlerde iade eder. Oruç tutmaya takatiyetmeyenlere ise, her gün için bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermekgerekir. Kim kendi isteğiyle fazladan hayır yaparsa, bu, kendisi için dahaiyidir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır."  

Bakara 183-184

Ramazan orucu farzdır

Talhaİbn-ü Ubeydullah (R.) anlatıyor:

Necidyöresi halkından saçları dağınık bir adam Hz. Peygamber'e (S.) geldi. (Konuşmaya başladı.) Sesi duyuluyor, fakatanlaşılmıyordu. İyice yaklaşınca (bizler de) İslâm Dini'nin yüklediği vazîfelerden sorduğunu (anladık.)

Allah'ınResûlü (ona) buyurdu:

-Gündüz-gece beş vakit namaz (kılacaksın.)

-Beş vakit namazdan başka namaz görevim var mı (Ya Resûlellah?)

-Hayır,(dilersen) Allahrızası için nafile; farz görevinin dışında fazlaca namaz kılarsın.

Hz.Peygamber Ramazan ayı orucunu açıkladı (ve şöyle buyurdu:)

-(Ramazanorucunu tutacaksın.)

-Bundan başka tutmakla mükellef olduğum oruç var mı?

-Hayır,(istersen) nâfileoruç tutarsın.

Hz.Peygamber zekât görevini de (şöylece) bildirdi:

-(Her yıl zekâtvereceksin.)

-Zekâttan başka(malî vazîfem) varmı?

-Hayır (arzuedersen Allah için) sadaka da verirsin.

(Bucevapları alan) adamcağızşöyle diyerek ayrıldı.

-Allah'a yemin ederim ki, ben bu (farz vazîfelerim) den fazlasını yapmayacak, fakat eksik debırakmayacağım.

Allah'ınResûlü de (buadamcağız için) şöylebuyurdu:

-Eğer özünde ve sözünde doğru kal (arak vazîfelerini yapar, büyük günahlardan da sakın)ırsa dünya ve âhirette saadeteerer.1

Orucun faziletleri

Oruç,Kur'ân-ı Kerîmin Bakara Sûresinin yüzseksen üçüncü âyeti ile Allah'ın (C.C.)âkıl-baliğ bütün mü‘minlere farz kıldığı bir ibâdettir.

OruçAllah'ın emridir. Bu sebeble mü‘minlere farz kılınmış ana ibâdetler olan namaz,zekât ve hac gibi, oruç ibâdeti de yalnız yüce Mevlâ'­mızın emri olduğu için,Peygamberimizin gösterdiği şekilde ifâ edilir. Bu ibâdette de, yalnızMevlâmızın rızası ve sevgisi ölçü tutulur. Yüce Allah'ın bütün emirleri veyasakları, insanlar için, bedenî, rûhî, ahlâkî ve içtimaî faydalar ihtiva ettiğigibi oruç da pek çok yararları toplamış bir ibâdettir.

Orucunfaydalarını şöylece hulâsa edebiliriz.

Oruçiradeyi güçlendirerek nefsî arzulara gem vurduran, sabrın temrinleriniyaptıran, Allah için meşakkatlere göğüs germe eğitiminden geçiren, eşitlikduygusunu mü'minlerin rûhlarına aşılayan, mahrumiyette birleştirdiği fertleretoplum istikrarının müşterek refahla sağlanacağını öğreten, vücuda sıhhatkazandıran, hayatın yemek, içmek ve zevkten ibaret olmadığını duyuran, rûhakemal yollarını açan ve insanı melekleştiren bir ibâdettir.

Özetlediğimizfaydalarının gerçekleşmesi için bir ay olarak farz kılınan ve Ramazan ayınatahsis buyurulan oruç, en ziyade ihlasla yapılabilir bir ibâdettir.

Oruç bir kalkandır

Muazİbn-ü Cebel (R.) şöyle rivayet ediyor:

(Askerî) seferlerden birinde Hz.Peygamberle beraberdim. (Bir gün) yolculuk esnasında kendisine (iyice) yakın düştüm. (Beraberce) yürüyorduk. (Bu imkânı değerlendirmek için şu)ricadabulundum.

-Ya Resûlellah! Beni Cennet'e sokacak ve beni Cehennem'den uzaklaştıracakamelleri bana öğret(ir misiniz?)

Allah'ınResûlü (bana) şöyle cevap verdi:

-Pek büyük bir istekte bulundun. Fakat Allah'ın kendisine gereğinikolaylaştırdığı kişi için (arzusuna kavuşmak) elbetteki kolaydır. (Ya Muaz! Emirleri ve yasaklarınagöre hayatını düzenleyerek) Allah'a ibâdet edecek, O'na hiçbir varlığı ortakkoşmayacaksın. Namazını kılacak, zekâtını verecek, Ramazan orucunu tutacak,haccını yapacaksın.

(Peygamberimizsözlerine devamla) şöyle buyurdu:

(YaMuaz!) Sanahayır kapılarını tanıtayım mı? Oruç (Cehennem ateşinden ve O'na sürükleyecek günahlardankoruyan) birkalkandır. Sadaka, ateşin suyu söndürdüğü gibi hataları (n sebeb olacağı ateş azabını) söndürür. Kişinin gece yarısıkalkıp kıldığı namazlara gelince... (Bu namazların yüceliğini hiç kimse lâyıkıylabilemez.)

Hz.Peygamber(tavsiyelerinin bu bölümünde Secde Sûresinin 16. ve 17. âyetlerini) okudu:

"(Gerçek mü'minler, gece namazkılmak için) yataklarındankalkarlar.(Azabından) korku, (Rahmetinden) ümitle Rablerine duâ ederler:Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (hayra) harcarlar. Artık onlar için yapmakta olduklarına birmükâfat olarak gözlerin aydın olacağı (nimetlerden) neler gizlenmiş olacağını kimse bilmez."

- (Ya Muaz!) Sana, İslâm Dini'nin yüklediğitemel görevi (onagüç kaynağı olacak) ana vazîfeyi ve onu (hakimiyetinin) doru(ğuna yükseltecek) ameli bildireyim mi?

(Bilesinki bu amel, kültürel, iktisadî, siyasî ve silahlı) cihad'dır.

- (Ya Muaz!) Sana bu saydığım amellerinhepsinin sevabını kazandıracak bir amel öğreteyim mi?

Hz.Muaz diyor ki;

-Öğret (YaResûlellah! dedim.)

Allah'ınResûlü dilini tuttu ve şöyle buyurdu:

-Bunun sana zarar vermesini engellemeye çalışırsın.

(Dilehakim olmanın böylesine önemli olduğu hususu hayretimi sebeb oldu da şöyle) deyiverdim:

-Ya Resûlellah! Biz konuştuklarımızdan ötürü Allah'ın huzurunda sorguya mıçekileceğiz?

-Allah, Allah! Bu ne biçim sual ya Muaz! İnsanları yüzü koyun Cehennemesürükleyen ancak ve ancak dilleri ile işledikleri günahlar değil midir?2

Oruç gibisi yoktur

EbüÜmame (R.) rivayet ediyor.

Allah'ınResûlü'ne (S.) şöylece ricada bulundum:

-Ya Resulellah! Allah'ın (yapmam) sebebiyle beni faydalandırıp-mükâfatlandıracağı birameli bana öğretip-emred (er misiniz?)

Şuöğüdü verdi:

-Oruç ibâdetine yapış; oruca devam et. Onun gibisi yoktur.3 

Oruç ihlasla yapılabilir ibadettir.

Hakîkatenoruç maddî ve ma'nevî faydaları pek çok olan, ihlasla yapılabilir büyük biribâdettir.

Busebebledir ki Mevlâmız: "... Oruç benim içindir. Onun mükâfatını da ancak ben (takdir edip) vereceğim" buyurmuş, Peygamberimiz detuttukları farz ve nafile oruçla yücelmiş kullara şöyle müjde vermiştir:

"Cennetin(Reyyan) isimli bir kapısı vardır. KıyametGünü'nde buradan ancak ve ancak oruçlular Cennet'e girecektir.

Onlarındışındakilerden onlarla beraber hiçbir kişi giremeyecektir. Oruçlular nerededirdenilecek? Onlar bu Reyyan kapısından girip Cennet'e ulaşacaktır. Oruçtutanların sonuncusu girdiğinde bu kapı kapanacaktır. Başka hiçbir kimse bukapıdan (Cennet'e) giremeyecektir."*

Yanında yemekyenilen oruçluya Melekler duâ eder

Allah'ınResûlü (ziyaret etmek için) Ümmü Umare'ye uğradığında Ümmü Umare O'nu yemeğebuyur etti.

Allah'ınResûlü yemeye başlayınca ona:

-(Sen de) ye, dedi. Ümmü Umare; benoruçluyum diyerek mazeretini ileri sürünce, Allah'ın Resûlü şu gerçeği duyurdu:

-Yemek yiyenler yemeği bitirinceye kadar melekler, yanında yemek yenilen oruçluiçin Allah'a dua ederek bağışlanmasını dilerler.4

Pazartesi ve Perşembe günleri orucu

SahâbîlerdenÜsametü İbn-ü Zeyd (R.) (ürettiği) mallarını almak için Medine'ye bağlıVadil-Kura yöresine gittiğinde Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutuyordu.Yardımcısı ona sordu:

-Sen yaşlı bir adamsın, niçin Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutuyorsun?

Üsame(R.) de şu cevabı verdi:

-Allah'ın Resûlü (S.) Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı. NiçinPazartesi ve Perşembe günleri oruç tuttuğu soruldu.

(Soruluncada) Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Kulların amelleri Pazartesi ve Perşembe günleri (Allah'a) arzolunur. Ben, oruçlu iken amel(ler)imin (Allah'a) sunulmasını severim.5

Pazartesi vePerşembe oruçlarının fazileti

Pazartesioruç tutmasının ve tutulmasını öğütlemesinin sebebini bu hadîsleriyle açıklayanPeygamberimiz bir soru üzerine Pazartesi günü oruç tutmasının diğer birsebebini de şöyle açıklamıştır:

"-Pazartesi günü doğdum. Peygamberlik bana pazartesi günü verildi. Kur'ân da banabir pazartesi günü indirilmeye başlandı..."*

Hz.Muhammed'in Peygamber olarak göreve başlatılması ve Kur'ân'ın indirilişi,insanlık için dönüm noktası olan çok büyük iki mühim olaydır. Bu iki azimnimeti ihsan buyurmasından dolayı zaman zaman da olsa pazartesi günüoruçlarıyla Allah'a şükranlarımızı sunmak kulluk görevimizdir.

Her ay üç gün oruç tut

Abdullahİbn-ü Amr (R.) açıklıyor:

-Yaşadığım sürece bütün gecelerimde namaz kılacağım, bütün günlerimi de oruçladeğerlendireceğim, şeklindeki kararlı sözlerim Hz. Peygamber'e (S.) iletilmişolacak ki Hz. Peygamber (bana) şöylece tarizde bulundu:

-Sen mi böyle söylüyorsun?

Bende:

-(Evet,) Ya Resûlellah! Ben böylesöyledim, dedim.

(Bupekiştirici açıklamam üzerine) Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu:

-(Hayır hayır!Böyle yapmaya kalkışma). Gerçekten sen buna güç yetiremezsin. (Bazı günler) oruç tut, (bazı günler) tutma. (Gecenin bir bölümünde) namaza kalk, (diğer bölümlerinde) uyu; istirahat et.

Heray  üç gün oruç tut. (Çünkü her ay, üç gün oruç tutmak) -yapılan hayırlar, ibâdetler, enaz on katı mükâfat alacakları için- bütün sene oruç tutmak gibidir.6

Her gün oruç tutulmaz

a-Bir hadîsi şerifte açıklandığı üzere kişinin üzerinde vücudunun, gözlerinin,zevcesinin ve hatta misafirlerinin bile hakları vardır.

Buhakları sahiplerine ödeyebilmek için kişinin güçlü olması lazımdır.

Hergün oruç tutan ve bütün gecelerini ibâdetle geçiren kişinin muhtaç olduğu gücüsağlayamayacağı açıktır.

Busebebledir ki Peygamberimiz Abdullah İbn-ü Amr'ı uyarmış ve ona öğüt vererekyapması gerekeni öğretmiştir.

b-Peygamber'imizin Abdullah b. Amr'a ve O'nun şahsında biz mü‘minlere verdiği birmübarek öğüt de her kameri ayda üç gün oruç tutmaktır.

Muharrem ayı orucu

EbûHüreyre'den... (R.)

Birsahâbî Allah'ın Resûlüne (S.) geldi ve sordu:

-(YaResûlellah!) Ramazanayında tutulan orucun dışında (Allah katında) en değerli olan oruç hangi (günlerde tutulan) oruçtur?

-Muharrem olarak isimlendirdiğimiz Allah'ın ayında (tuttuğunuz oruçlardır.).7

Âşûre günü orucunuHz. Peygamber emir buyurdu

İbn-iAbbas (R.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü Medine'ye geldi (kten sonra) Yahûdileri (Muharremin onuncu günü olan) Âşûre Günü'nü oruçla geçirirbulunca onlara sordu:

-Oruç tuttuğunuz bu gün(ün özelliği) nedir?

Onlarşu cevabı verdiler:

-Âşura Günü büyük bir gündür. Allah bu günde Hz. Mûsa'yı ve kavmini (Firavun'dan) kurtardı. Firavun ve bağlılarınıda (bu günde) sulara gömdü. Bu sebeble Hz. Musa (Allah'a) teşekkür için bu günü oruçlageçirdi. Biz de bunun için Âşûra günü orucunu tutuyoruz.

Allah'ınResûlü de Yahudilere:

-Biz Hz. Musa'ya sizden daha lâyıkız ve daha çok dostuz, buyurdu.

BöyleceÂşure Günü oruç tuttu ve mü'minlere de tutmalarını emir buyurdu.8

Şaban ayı orucu

Hz.Usame (R.) anlatıyor:

Hz.Peygambere sordum:

-Ya Resûlellah! (S.) (Ramazan ayının dışında) Şaban ayı kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzugörmedim. (Şabanayında çokca oruç tutmanızın sebebi nedir?)

-(Ya Usame!) Recep ayı ile Ramazan ayıarasında yer alan bu ay, insanların değerlendiremedikleri bir aydır.

Oysaki bu ay(kulların yıllık) amellerininAlemlerin Rabbi olan Allah'a yükseltilip sunulduğu aydır.

Benoruçlu iken amellerimin Allah'a sunulmasını isterim.9

Arefe günü orucu

EbuKatade (R.) rivayet ediyor:

Sahâbilertarafından Allah'ın Resûlüne (S.) Kurban bayramının arefesi günü orucun (un faziletin) den soruldu.

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Geçmiş ve gelecek senenin (kul hakları ile ilgili olmayan, içki, zina ve sihirgibi şartlarına uygun tövbeyi gerektirici büyük günahlardan da bulunmayan) küçük günahların affolunmasınasebeb olur.

Aşuragününün orucundan sorulunca da şu cevabı verdi:

-Geçen senenin küçük günahlarına keffâret olur.10

Cünüp iken İmsak vaktinin girmesi

Birhususta fetva almak için Allah'ın Resûlüne (S.) gelen adamın sorusunu ve onaverilen cevabı perde arkasından dinleyen Hz. Aişe (R.) anlattı.

Adamcağızşöyle sordu:

-Ya Resûlellah!(Bazen) ben (oluçlu ve) cünüp iken sabah namazı vaktigirip beni kuşatıveriyor. (Bu durumda oruç tutabilir miyim?)

- (Bu gibi durumlar olabilir. Zirabazen) ben decünüp olduğum halde sabah namazı vakti girip beni kuşatıveriyor. Ama ben oruçtutuyorum.

-Siz bizim gibi değilsiniz ki ya Resûlellah! Sizin geçmiş ve gelecekgünahlarınızı Allah bağışlamıştır.

(Tebliğettiği İslâm Dini'nin gereklerini gereğince yaşamamak hususunda ayrıcalığıolduğunu sanan bu sahâbîye, bilâkis en hassas uygulayıcı olduğunu açıklamakiçin) Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Allah'a yemin ederim ki ben sizin saygı duyarak Allah'tan en çok korkanınız,kaçınmam gerekenleri en iyi bileniniz olduğumu ümit ediyorum.11

Yıkanma gecikse deİmsaktan önce cünüp olanın orucu bozulmaz

Buhadîsten ne anlamamız gerektiğini bir misalle şöylece açıklayabiliriz.

Kişioruç tutmak için sahura kalkıp yemeğini yer. İmsak vakti henüz girmeden decinsî münasebette bulunarak cünüp olur. Ancak hemen yıkanamaz. Bu sırada imsakvakti girer ve kişi cünüp iken sabah namazı vakti de gelip çatar. Şimdiimsaktan önce cünüp olup ancak imsaktan sonra sabah namazı vaktinde yıkanabilenbu kişinin orucu bozulur mu?

Hadîsimizorucunun bozulmayacağını, bu sebeble oruç tutmaya devam etmesi gerektiğiniaçıklıyor. Burada öneminden ötürü bir daha hatırlatalım ki orucun bozulmamasıiçin kişinin imsaktan önce cünüp olması gerekir.

Yolculukta istersen oruç tutabilirsin

Hz.Aişe (R.) açıklıyor.

Hamzatül-Eslemiisimli sahâbî Hz. Peygambere (oruçla ilgili olarak) şöyle sordu:

-Ya Resûlellah! (Güçyetirebildiğim için yolculukta) şahsen ben oruç tutuyorum. (Ramazan'da yolculuğa çıkarsam) yolculuk sırasında oruç tutayımmı? (Siz nebuyurursunuz?)

Allah'ınResûlü şu cevabı verdi:

-İstersen tut, dilersen tutma.12

Yolculukta Ramazanorucu kazaya bırakılabilir

Rabbimizyolculukta Ramazan orucunu kazaya bırakmak ruhsatını bize vermiştir. Ancak gücüyeten ve isteyen bu ruhsatı kullanmayıp oruç tutabilir. Ne var ki tutmalarıhalinde muhtemelen hastalanıp güçlerini yitirecekler oruç tutmamalıdır.

Aşağıdasunacağımız hadîs bu gerçeği bize öğretmektedir.

Hasta edecekse yolculukta oruç Allah'ın rızasınaerdirmez

Birseferi (yolculuğu) sırasında Allah'ın Resûlü gölgelendirilmekte olan (ve busebeble de) insanların başına toplandığı bir şahıs gördü:

-(Görünce de) nesi vardır? diyerek sordu.

-Oruçludur ya Resûlellah, dediler.

Bucevap üzerine Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu:

-Yolculuk sırasında (böylesine) oruç tutmak, Allah'ın rızasına erdirecek bir itâat değildir.13

Hamile ve emzikli orucu

Enesİbn-ü Malik (R.) anlatıyor.

Biriş sebebiyle Hz. Peygamber'e (S.) geldim. Yemek yiyordu.

-Yemeğe buyur, dedi. Ben de:

-Oruçluyum (YaResûlellah!) dedim.

(Bucevabım üzerine) şöylebuyurdu:

-Gel otur da sana oruçla ilgili (bazı bilgiler) öğreteyim.

Allahyolcular için dört rekatlı namazın iki rekatını kaldırdı. Ramazan(ın dışında tutulmak şartıylaRamazan) orucunututmak mecburiyetini de (kaldırdı.)

Hamileve emzikli kadınlara da oruç tutup-tutmamak hususunda seçim hakkını verdi.

(EğerRamazan ayında oruçlarını tutamazlarsa hamilelik ve emziklilik dönemindensonra, tutamayıp kazaya bıraktıkları oruçlarını tutarlar.)14

Unutarak yemekle oruç bozulmaz

EbuHüreyre'den... (R.)

Birsahâbî Allah'ın Resûlüne (S.) geldi ve oruçla ilgili olarak şu hususu sordu:

-Ya Resûlellah! Oruçlu iken unutarak yedim-içtim. (Orucum bozuldu mu?)

Hz.Peygamber şu cevabı verdi:

- (Hayır, hayır bozulmadı. Fakat) Allah seni yedirip içirdi.15

Genç oruçlu eşini öpemez, yaşlı öpebilir

Amrİbn-ül-As'dan... (R.)

Hz.Peygamber'in (S.) huzurunda bulunuyorduk. Bir genç geldi ve şöyle sordu:

-Ya Resûlellah! Oruçlu iken (eşimi) öpebilir miyim?

Hz.Peygamber:

-Hayır(öpemezsin) cevabınverdi.

Birsüre sonra da yaşlı bir adam geldi.

-Ya Resûlellah! Oruçlu iken (eşimi) öpebilir miyim? dedi de (aynı soruyu sormadı mı?)

Hz.Peygamber ona da:

-(Evet,öpebilirsin) karşılığınıverdi.

(Aynısuale farklı cevaplar vermesinden ötürü) birbirimize bakakaldık.

Hz.Peygamber (farklıcevaplar verişinin sebebini) şöyle açıkladı:

-Bazılarınızın diğerlerine (niçin) baktığını anladım. (Sizler de bilirsiniz ki;) yaşlı adam (genç adama nazaran) cinsi arzularına hakim olur.16

Ölen kız kardeşin oruç borçlarını kaza edebilirsin

İbn-üAbbas'dan... (R.)

Birmü'min kadın Hz. Peygamber'e (S.) geldi ve şöyle sordu:

-Ya Resûlellah! Kız kardeşim üzerinde ard arda (tutmayı adadığı) iki aylık oruç borcu varken öldü. (Ben onun oruç borçlarınıödeyebilir miyim?)

-Kız kardeşinin borcu olsaydı, sen onu öder miydin? Ne dersin?

-Elbette (öderdimya Resûlellah!)

-Allah'a olan borç daha ziyade ödenmeye layıktır. (Bu sebeble adadığı oruçlarıtutarak kız kardeşinin oruç borçlarını öde.)17

Bozulan nafile oruç kaza edilir

Hz. Aişe (R.) anlatıyor:

(Ramazan'ındışındaydı.)

Benve Hafsa oruçluyduk. Bize sevdiğimiz bir yemek hediye edildi. Biz de (orucumuzu açarak) ondan yedik.

Dahasonra Hz. Hafsa (Allah'ınResûlü'ne) sordu:

-Ya Resûlellah! Biz oruçluyduk. Bize sevdiğimiz bir yemek sunuldu. Orucumuzuaçarak ondan yedik. (Bir şey yapmamız gerekir mi?)

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Orucunu bozduğunuz güne karşılık bir başka gün oruç tutarak kaza edersiniz.18

Nafile orucun açılması kişiyi günahkâr kılmaz

Ramazanorucu gibi farz, adak orucu gibi vâcib oruçların dışında Pazartesi ve Perşembeoruçları gibi nafile oruç tutan kişinin başladığı orucu bitirmesi uygundur.İhlasın da gereğidir. Ancak bu gibi nafile oruçların açılması hüküm olarakcaizdir ve kişiyi günahkâr kılmaz.

Hadîsimizbaşladığı nafile orucunu açan kişinin bir başka gün onu kaza etmesi gerektiğiniöğretmektedir.

Oruç sebebiyleartan rızık Cennettedir

Bureyde(R.) anlatıyor:

Allah'ınResûlü sabah yemeğini yerken Hz. Bilâl yanına gelince (ona):

-Kahvaltıya buyur ya Bilâl! dedi.

Hz.Bilâl de:

-Benoruçluyum Ya Resûlellah! karşılığını verdi.

Onunbu cevabı üzerine Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu:

-(Ya Bilâl!) Rızkımızı yiyoruz. Orucusebebiyle Bilâl'in (yiyemediği) artık rızkı ise Cennet'tedir.

YaBilâl! Sen (şugerçeği)öğrendin mi? (Öğrenmediysenbil ki;) oruçlununkemikleri Allah'ı tesbih eder. (O'nu eksik sıfatlardan uzak kılar; yüceliklerle vasıflandırır.) Yanında yenildiği sürece demelekler oruçlu için Allah'tan bağışlanma dilerler.19

 

1 S. Ebû Davûd Salât 1, Buhârî İman 34, Nesâî Sıyam 4.

2 İ. Mâce Fiten 12, Tirmizî İmam 8, Müsned 5/231

3 Nesâî Sıyam 43, Müsned 5/249

* M. Mesâbîh Hn 1968, Buhârî Savm 2, Muvatta Siyam 58

4 Tirmizî Savm 67, Müsned 6/365

5 Ebû Davûd Savm 59 Nesâi Savm 70, Et-Tac 2/97

* Hadisler için bak. Müslim Sıyam 148, Müsned 5/299

6 Buharî Savm 56, Ebû Davûd Savm 52

7 İ. Mace Sıyam 43, Müslim Sıyam 202

8 Müslim Siyam 128, Buhârî Menâkıbül-Ensar 52

9 Nesâî Sıyam 70, Müsned 5/201

10 Müslim Sıyam 197, Müsned 5/297

11 Müslim, Siyam 79, Muvatta Siyam 9

12 İ. Mâce Siyâm 10, Buharî Savm 33

13 Buhârî Savm 36, Müslim Sıyam 92

14 Et-Tac 2/76, Nesâî Sıyam 51, Ebû Davûd Savm 42

15 S. Ebu Davûd Savm 38, Buhârî Savm 26

16 Müsned 2/220.

17 İ. Mace Sıyam 51, Tirmizî Savm 22

18 Tirmizî Savm 36 Müsned 6/263 M. Mesâbih Hn.2080.

19 M. Mesâbih Hn. 2082, Benzeriiçin bk. İ. MâceSiyam 46

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/8-ramazan-ayi-ve-oruc-15-488h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim