77- Cehennem ve Cehennemlikler

77- Cehennem ve Cehennemlikler
77- Cehennem ve Cehennemlikler 

77- Cehennem ve Cehennemlikler

Allah'ınKitabı'ndan:

"Rablerinin, (koyduğu emirler ve yasaklarlainsanların yönetimini üzerine aldığını) kabul etmeyenler için Cehennem azabı vardır. O ne kötübir dönüş yeridir.

Onlar Cehennem'eatıldığı zaman kaynayıp duran ve öfkeden neredeyse çatlayacak duruma gelenCehennem'in uğultusunu işitirler. Her bir bölük Cehennem'e atıldıkça Cehennembekçileri o kâfirlere sorarlar: Size, azâb ile korkutan bir peygamber gelmedimi?

Onlar da şöylecevab verirler:

- Evet, bize azabile korkutan bir peygamber geldi ama biz yalanladık ve şöyle dedik: Allah (uymamız gereken) emirler ve yasaklar indirmedi. Sizgerçekten büyük bir sapıklık içindesiniz."Mülk Suresi âyet 6-8

 

Cehennem nerededir?

Bizansİmparatoru Hrakl, Allah'ın Resûlü'ne (S.) bir mektup yazdı (ve şöyle sordu:)

"-Sen beni eni göklerle yer arası genişlikte olan Cennet'e çağırdın. PekiCehennem nerededir?

Allah'ınResûlü (bu suali hayretle karşıladı ve mukabil bir sualle) cevaplandırdı.

-Sübhanellah! Gündüz geldiği zaman gece nerededir?"1

Cehennem Allah'ınAzabıdır

CehennemAllah'ın azabıdır. Onunla başta kendi varlığına inanmayan veya kendisine ortakkoşanlar olmak üzere emirleri ve yasaklarına itâat etmeyen kâfirleri vegünahkârları cezalandıracaktır.

Cehennemzaman ve mekân dışı bir âlemde yaratılmışdır. Ana azabı ateştir; ateşkaynaklıdır ve bir de canavarların tasallutudur. Cehennemde feryatlar kopartan,yürekler sızlatan bin bir çeşit azab vardır; Onun yiyecekleri de, içecekleri debirer azab türüdür.

Kâfirlerinve günahkârların kâfirlik ve günahkârlık durumlarına göre cezalanmaları içinCehennem yedi büyük girişi olan yedi ayrı bölüme ayrılmıştır. Azabınınşiddetine göre bu bölümler sırasıyla Cehennem, Leza, Hutama, Saîr, Sakar, Cehîmve Hâviye'dir.*

Azabıen hafif olan bölüm Cehennem adı verilen en üst bölümdür. Hz. Adem'denKıyamet'e kadar her dönemin günahkâr mü'minleri bu bölümde azablanacaktır.

Nekadar büyük günahkâr olurlarsa olsunlar, mü'minler belirli sürelerde azabgöreceklerdir. Kâfirlerin azabı ise ebedidir.

Kur'ân'da Cehennem ve Azabı

Cehennemive azabını tasvir eden Kur'ân âyetleri ve hadis-i şerifler çoktur.

Bizburada Kur'ân âyetlerinden örnekler vereceğiz. "Kâfirler için hazırlanmışcehennem ateşinden sakının."1               

"Eyîman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi veailenizi koruyun. Ateşin başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen,verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren melekler vardır."2

"Bizo günü, ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz. O gün gelince; hiçbir kimse,Allah'ın izni olmadan konuşamaz. O gün insanların bir kısmı bedbaht, bir kısmıda mes'uttur. Bedbahtların varacakları yer ateştir. Onların orada, ızdıraplıbir nefes alışverişleri vardır."3

"Onlarınhepsine vaadedilen yer Cehennemdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapılarınher birinden girecek muayyen bir zümre vardır.4

"Buateş onlara uzak bir yerden gözükünce, onlar onun öfkesini ve uğultusunuduyarlar. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıklarızaman, orada ölüp yok olmayı isterler. Onlara: "Bugün bir defa helâk olmayıistemeyin, bir çok defa helâk olmayı isteyin" denilir.5

"Onlariçin üstlerinde gölgeleyen ateşler, altlarında gölgeleyen ateşler vardır. İşteAllah kullarını bununla korkutur. Ey Kullarım! Ben'den korkun!"6

"Malbiriktiren ve onu sayıp duran ve insanları sözle ve işaretlerle ayıplayanın vayhaline! Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır o mutlaka "yakıp yokedene" atılacaktır!" O, "yakıp yok edenin" ne olduğunu sen nereden bileceksin?O, Allah'ın, yüreklere kadar dayanan, tutuşturulmuş bir ateşidir.Cehennemlikler dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapılarıüzerlerine kapatılmış olacaktır."7

"Sevabtartısı hafif gelenin ise, kucağına sığınacağı anası, bir uçurumdur. Ouçurumun, ne olduğunu sen nereden bileceksin? O, kızgın bir ateştir."8

"Ogün dost, dostunun halini soramaz. O gün onlar birbirlerine gösterilirler.Suçlu, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini korumuş olan sülâlesini veyeryüzündeki her şeyi feda edip o günün azabından kurtulmak ister. Fakat buasla olmaz. Muhakkak ki cehennem, derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O,sırtını dönüp yüz çevireni, servet toplayıp yığanı kendisine çağırır."9

"Ameldefterleri sollarından verilenler, ne bedbaht insanlardır. Amel defterlerisollarından verilenler!... Onlar vücudun delikçiklerinden işleyen alevli birateş ve kaynar bir su içindedirler. Kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.O gölge onlara ne bir serinlik verir, ne de bir fayda... Çünkü dünyada onlarrefah içinde yüzerlerdi. Büyük günahı işlemede ısrar ediyorlardı. "Ölüp toprakve kemik olduğumuz bir zaman mı, biz mi tekrar dirileceğiz!" derlerdi." 10

"İştebunlar, Rableri hakkında münakaşa eden mü'min ve kâfir iki hasım zümredir. İnkâredenlere ateşten elbiseler biçilir; başlarının üstünden kaynar sular dökülür.Onunla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demirdentopuzlar vardır. Onlar ne zaman cehennem azabının sıkıntısından çıkmakisteseler, her defasında oldukları yere döndürülürler. Onlara: "İnaklârınızıncezâsı olarak yakıcı azabı tadın" denilir." 11

"Âyetlerimiziinkâr edenleri, ilerde cehennem ateşine atacağız. Derileri yandıkça, azabıtatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah,"Azîz'dir, Hakîm'dir" her şeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir."12 

"Şüphesiz zakkum ağacıgünahkârların cehennemdeki yiyecekleridir. Zakkum ağacı erimiş maden gibidir.İnsanların karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar. O gün cehennemzebanilerine şöyle denecektir:" Bu günahkârları tutup cehennemin ortasınasürükleyin! Sonra da başına azabını arttırmak için kaynar su dökün! " Ogünahkâra da şöyle denilecektir:"Azabı tat bakalım. Çünkü sen dünyada, çokkuvvetli ve üstün bir kimseydin. İşte bu, dünyada o şüphe ettiğin azâbtır." 13

"Peşindende cehennem vardır. Orada, ona irinli sudan içirilecektir. O, suyu yutkunur birtürlü yutamaz. Ölüm her yönden kendisine gelir ama, ölüp kurtulamaz, Peşindende çetin bir azâb vardır."14

"Yetimlerinmallarını haksız yere yiyenler, karınlarına sadece ateş tıkamışlardır. Onlaryakında, alev alev yanan bir ateşe sokulacaklardır."15

"Eyîman edenler! Hahamlar ve papazlardan pek çoğu haksız yere insanların mallarınıyerler. Onları, Allah'ın yolundan alı koyarlar. Ey Muhammed! Altın ve gümüşübiriktirip Allah yolunda sarf etmeyenleri ise can yakıcı bir azâbla müjdele.Kıyamet gününde bunlar, cehennemin ateşinde kızdırılır. Bunlarla,biriktirenlerin alınları, böğürleri ve sırtları dağlanır, onlara: "İştebiriktirdiğiniz şeyler bunlardır. Şimdi biriktirdiklerinizi tadın!" denir." 16

"İnkaredenlere ise, Cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki,ölsünler. Onlardan Cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her kâfiri işte böylecezalandırırız. Onlar, Cehennemde: "Ey Rabbimiz! Bizi çıkar da, dünyadaişlediğimiz kötü amelleri bırakıp, salih ameller işleyelim" diye bağrışırlar.Onlara şöyle denir: "Size, öğüt alan birinin, öğüt alabileceği kadar bir ömürvermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın azabı! Zalimlerinhiçbir yardımcısı yoktur." 17

Cehennem ateşi altmış dokuz kat daha yakıcıdır

EbuHüreyre (R) rivâyet ediyor: "Allah'ın Resûlü (S) şöyle buyurdu: - Sizlerinyaktığınız bu ateş(in sıcaklığı) Cehennem ateşinin sıcaklığının yetmişde biridir.

Ashâb-ıKiram (dehşetedüşerek şöyle) deyiverdiler:- Allah'a yemîn ederiz ki ya Resulellah! (azablanmak ve kendisinden korunmak için bizimyaktığımız) ateşbile yeter (korkunçlukta) dır.

Allah'ınResûlü (sözlerineşöylece devam) buyurdu:- Evet, Cehennem ateşi atmış dokuz derece daha yakıcı kılındı. Her birderecesinin sıcaklığı yaktığınız ateşin sıcaklığı gibidir."18

Cehennemlikler kan ağlayacak

Cehennem'inateş azabı böylesine yakıcı olduğu içindir ki Yüce Peygamber'imiz sürekliolarak Cehennem azabından Allah'a sığınmamızı öğütlemiş ve bir hadîslerinde deşöyle buyurmuştur.

"Eyİnsanlar! Geleceğin azab dolu dönemleri için ve de ilahi affa uğramanız içinağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yaparak Allah'a yalvarınız.

ZiraCehennemlikler Cehennem'de yanaklarından yaşlar boşanırcasına ağlayacaklar.Yaşları çaylar gibi akıp gidecek. Yaşları bitince gözleri kan akıtacak. Kanboşanmakdan gözleri yaralanacak.

Akanbu yaşlar ve kanlar üzerinde gemiler yüzdürülseydi mutlaka yüzerdi."*

Cehennem'e kimgirecek?

EbuHüreyre (R) rivayet ediyor:

"Allah'ınResûlü (S) şöyle buyurdu:

-Cehennem'e ancak ve ancak "Şaki" olan girecektir.

(Sahâbîlertarafından büyük bir alâka ile) soruldu: - "Şaki" kimdir ya Resulellah!

-Şaki; Allah'a itâat etmiş olmak için her hangi bir amel yapmayan, O'nasaygısından ötürü de günah olan her hangi bir ameli terk etmeyen kişidir."19

Cehenneme girecek şakînin tanımı

Cehennemlikolan "Şaki" nin hadisimizdeki tarifi bizgünahkâr mü'minler için bir nev'i müjdedir. Zira "Şaki" bazen itâat edip bazengünaha giren, sevablara yöneldiği gibi günahları da yapabilen kişi değildir.Böyle olsaydı halimiz nice olurdu?

Şaki,"Rabbiminbuyruğudur"diyerek yükümlü kılındığı amellerin her hangi birini yapmayan veya "Rabbimin yasağıdır" diyerek her hangi bir günahtansakınmayan kişidir. Peygamber'imizin diğer bir tarifine göre Cehenneme girecek(Şaki): ileri derecede azgın olan, Allah'a karşı gelmekte alabildiğine diretenve de "lailaheillallah" demektenkaçınan kişidir.* Cehennem'e ancak Şakîlerin gireceğini açıklayan Kur'ân onları "yalanlayan ve yüz çevirenler" olarak tanıtmaktadır.

Cehennemliklerin hali

Hz.Sevban (R.) anlatıyor: "Allah'ın Resûlü'ne (Cehennem'liklerden) soruldu. O da şöyle cevab verdi:  Cehennemde kâfir'in öğütücü diş(lerinden her bir) i Uhud dağı gibidir. Derisininkalınlığı da Cebbar olan Allah'ın zira'ı ile kırk zira'dır."20

1 İ. Kesîr, Âl-i İmran 133.

* Sırasıyla bak. Mülk 6, Meâric 15,Hümeze 4-6, Nisa 10, Müddesir 42, İnfitar 14, Kâri'a 9.

1 Al-i İmran: 131.

2 Tahrim: 6.

3 Hud: 104-106.

4 Hicr: 43-44.

5 Fûrkan: 12-14.

6Zümer: 16

7 Humeze Sûresi

8 Karla: 8-11.

9 Mearic: 10-18

10 Vakıa: 41-47

11 Hac: 9-22.

12 Nisa: 56.

13 Duhan:43-50.

14 İbrahim:16-17.

15 Nisa:10.

16 Tevbe:34-35.

17 Fatır 36-37

18 Tirmizi Cehennem 7, Müsned 2/313

* M. Zevaid K. Sıfatin- Nari B. Büka-iEhlin-Nar, 10/391.

19 İ. Mace K. Zühd B. Ma Yürca  MinRahmetillah...Hn.4298,Müsned 2/349

* İ. Mace Hn.4197.Ayrıca bek. Leyl15-16

20 M. Zevaid 10/392. Benzeri Müslim Cennet 44, Tirmizi Cehennem 3

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/77-cehennem-ve-cehennemlikler-15-419h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim