76- Cennet ve Cennetlikler

76- Cennet ve Cennetlikler
76- Cennet ve Cennetlikler 

76- Cennet ve Cennetlikler

Allah'ınKitabı'ndan:

"Allah'ın emirlerive yasaklarına aykırı gitmekten sakınanlar için kurtuluş vardır, bağlarbahçeler ve göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.Onlar cennette ne boş bir söz ne de bir yalan işitirler. Bunlar Rabbinden birmükâfat ve yeterli bir lütuftur."

Nebe'Suresi âyet 31-36

Hiç kimseyi ameli Cennet'e sokamaz

EbûHüreyre'den... (R.):

"Allah'ınResûlü Ashâb- ı Kirâm'dan bir topluluğa şöyle buyurdu:

-(Allah'ın vePeygamber'inin emirleri ve yasaklarını) uygulamada aşırılığa düşmekten kaçının. Orta yolututun. (İyicebiliniz ki;) sizdenhiç birinizi yapmış olduğu amelleri kurtarıp (Cennet'e sokamaz.) 

Sahâbîlersordular:

-Yoksa sizi de mi amelleri kurtarıp Cennet'e sokamaz ya Resûlellah?

-Evet beni de. Rabbimin rahmeti ve fazlı beni kuşatır (da ben de böylece kurtulupCennet'e girerim.)1

Cennet yaratılmıştır

CennetYüce Allah'ın "Senbenim rahmetimsin. Seninle istediğim kuluma merhamet edeceğim." buyurduğu ebedî bir mutlulukyurdudur.

Hadisimizinhiçbir kulun kendi amelleriyle ulaşamayacağını, ancak Allah'ın lütfu ilevarılabileceğini bildirdiği Cennet yaratılmıştır. Çok çok yükseklerde, zaman vemekânda sınırsız bir alemdedir.

Cennetteyüz ayrı derece vardır. Her iki derece arasındaki mesafe göklerle yer arasıgibidir.

Buderecelerin her biri müstakil bir Cennet'tir ve bu Cennet'lerin Me'va, Adn,Naîm, Firdevs gibi isimleri vardır. En yüksek cennet ise Firdevs'dir.

Cennetliklerininançları ve amellerine göre yerleşecekleri bu derecelere birbirinden farklısekiz ayrı bölümden girilecektir. Bu giriş bölümlerinin Cihad, Sadaka ve Reyyangibi isimleri vardır.

Birhadisi kudsî ile özetleyerek ifade edersek Cennet'te hiçbir gözün görmediği,hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin de tasavvur edemeyeceği nimetlervardır.

İnsanlardünya hayatlarında maddî ve manevî olmak üzere iki cins nimet ve zevk bildiğiiçin Cennet hayatını bir ölçüde tahayyül edebilmeleri maksadıyla Kur'ân veSünnet'te Cennet maddî ve manevî nimetler ve zevklerle tasvir olunmuştur. AncakCennet'teki nimetler ve zevklerin dünya hayatındaki nimetler ve zevklerleisimlerinden başka benzerlikleri yoktur.

Ashâbul-A'raf kimlerdir?

Allah'ınResûlü'ne (S.) Ashâbül- A'raf'dan soruldu.

Şöylebuyurdular:

"-Onlar kullararasında muhakemeleri en son bitirilecek olanlardır.

AlemlerinRabbi olan Allah diğer bütün kulları ile ilgili hükmünü verince onlara şöylebuyuracak:

-Sizler, güzel amellerinizin Cehennem azabına uğramaktatn koruduğu kişilersiniz,fakat Cennet'e de giremediniz. Sizler, benim azadlılarımsınız

Cennet'egiriniz ve Cennet'de dilediğiniz yerden nimetleniniz."2 

Kur'ân-ı Kerim'­de Ashâbül- A'râf

Ashâbül-A'râf hakkında Rabbimiz de Kur'ân-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır.

Araf46-47:

"CennetliklerleCehennemlikler arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de Cennetlik veCehennemliklerin her birini simalarıyla tanıyacak kişiler vardır ki onlar henüzCennet'e girememiştir. Fakat onlar girmeyi şiddetle arzu eder kişiler olarakCennet yararına ‘selâmün aleyküm' diye nida ederler.

GözleriCehennemliklerin tarafına çevrildiği zaman da: ‘Ey Rabbimiz! Bizi zalimlertopluluğu ile beraber bulundurma' derler."

Her devirde bulunacak cennetlikler

EbuSaîd El- Hudrî (R.) Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu anlatıyor:

"-Saf helâl kazançtan yiyen,

Sözleri,işleri ve davranışlarını benim bildirdiğim ölçülere göre düzenleyen,

Alâkalıolduğu insanlar da aldatmayacağı; zarar vermeyeceği hususunda kendisine güvenduyan kişi Cennet'e girer.

Allah'ınResûlü'nün (S.) bu açıklamazı üzerine bir sahâbî şöyle sordu:

-Ya Resûlellah! Böyleleri devrimizin mü'minleri arasında çoktur.

-Evet, benden sonraki devirlerde de (bu gibi mü'minler) olacaktır."3

Cennet'te dereceler farklı olacaktır

EbuSaîd El- Hüdrî'den... (R.)

"Allah'ınResûlü Cennet hayatını anlatırken şöyle buyurdu:

-Cennet sakinleri aralarındaki (ihlâs ve amel) farklılıkları sebebiyle kendilerinden bir üstderecedeki Cennet yurtlarında oturan Cennet'likleri doğu ve batı ufkunda akıpgiden parlak yıldızları gördükleri gibi görecekler.

(Buaçıklama üzerinde) sahâbiler şöyle dediler:

-Ya Resûlellah! Cennet'in bu yüksek yurtları şüphesiz Peygamberlerinmevkileridir. Elbette onlardan başkaları oralara ulaşamaz.

-Evet, (Peygamberlerindereceleri diğer insanların ulaşmayacağı yüceliktedir.)

Ancakcanım kudret ve tasarrufu altında bulunan Allah'a yemîn ederim ki, (sizlere vasfettiğim Cennetyurtlarının sahibleri) Allah'a îman eden ve peygamberleri doğrulayan mü'minkişilerdir."4

Cennet'te yüz ayrı derece vardır

HadisimizCennet'e girecek mü'minlerin farklı derecelerde bulunacaklarını açıklamaktadır.

Birdiğer hadise göre Cennet'te yüz derece vardır. Her iki derece arası ise, gökleyer arası gibi mesafelidir.

İlim-Amel- İhlâs farklılıkları sebebiyle dereceleri farklı olacak mü'minlerinnurları da muhtelif olacaktır. Aşağıda sunacağımız hadîs de bu gerçeğiaçıklamaktadır.

EbûHureyre (R.) rivâyet ediyor:

"Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

Cennet'eilk gireceklerin (yüzleri) dolunay gibi aydınlıktır.

Onlarınardından Cennet'e gireceklerin yüzleri ise semadaki bol ışık saçıcı biryıldızdan daha parlaktır.

Cennet'egirenler orada küçük veya büyük abdeste çıkmak ihtiyacını duymayacaklar ve detükürüp sümkürmeyeceklerdir.

Onlarıntarakları altındandır. Terleri Miskdir. Buhurdanlıkları tütsü yapılanağaçlardandır. Eşleri ise iri gözlü hûrilerdir.

Cennetsakinleri babaları (Hz. Adem) gibi atmış zira boyundadır. Ahlâki hususiyetleri ise bir kişinin ahlâkîhususiyetleri gibi olup birbirinin tıpa tıp benzeridir.*

Birbaşka hadisin açıklamasına göre de Cennet'likler altmış zira boyunda, yedi ziragenişlediğinde, otuz üç yaşında ve Hz. Yusuf'un güzelliğinde olacaklardır. Buifadelerin mecazî olduğu unutulmamalıdır.

Özel Cennet dairelerine yerleşecek kimlerdir?

EbuHüreyre (R.) anlatıyor:

"(Mü'minlerden bir topluluklabirlikte) Hz.Peygamber'le beraberdim. Allah'ın Resûlü (Cennet'i vasfederken bize) şöyle buyurdu:

-Cennet'te, yakuttan sütunlar üzerinde kurulmuş olup, parlak yıldızlar gibiışıklar saçan, kapıları (sâhiplerine) açılmış zebercedden (özel) daireler vardır.

(Dinlemekteolan) sahâbîlersordular:

-Ya Resûlellah! Bu dairelere kimler yerleşecek?

-Allah için birbiriyle sevişenler, Allah için birleşerek bir arada oturanlar veAllah için birbirlerini ziyaret edenler yerleşecek."5

İçi dışından görülen Cennet yurtları

Hz.Ali (R.) rivâyet ediyor.

"Allah'ınResûlü (S.) şöyle buyurdu:

-Cennet'de dışı içinden, içi dışından görülen özel daireler vardır.

(Allah'ınResûlü'nün (S.) bu açıklamasını dinleyen ve coşku ile dolan) bir arabî ona doğru ayağakalktı ve sordu:

-Bu özel daireler kimlere verilecek ya Resûlellah?

-Onlar, tatlı tatlı konuşan (dostlara ve fakirlere bolca) yemek yediren, oruçlara devameden ve insanlar uykuda iken geceleri kalkıp Allah için namaz kılanlaraverilecektir."6

Cennet'in kapıları

EbûHüreyre'den... (R.)

"Allah'ınResûlü (S.) şöyle buyurdu:

Cennet'inbirden çok giriş kapıları vardır.

Namazkılan kişi namaz kapısından (Cennet'e) çağırılacaktır. Zekât ve sadaka veren kişi sadakakapısından davet olunacaktır. Cihâd eden kişi de cihâd kapısından buyuredilecektir. Oruç tutan kişinin ise Reyyan kapısından (Cennet girmesi) istenecektir.

Allah'ınResûlü'nün (S.) bu açıklaması üzerine Hz. Ebubekir (R.) sordu:

-Ya Resûlellah! Cennet'e çağrılacak kişinin bu kapılardan her hangi birindençağırılması zarûreti var mıdır?

Birkişi bu kapıların her birinden Cennet'e çağırılamaz mı?

Hz.Peygamber:

-Evet çağrılabilir, buyurdu ve Hz. Ebu Bekir'i şöylece müjdeledi:

Seninonlardan olacağını ümit ediyorum."7

Cennet için kim paçaları sıvayacak?

ZeydOğlu Üsame (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (S.) bir gün Ashâb- ı Kirâm'a şöyle buyurdu:

- Haydi bakalım Cennet'e girmek için kolları çekippaçaları sıvazlayarak (büyük bir gayretle ileri atlıcak yiğit) var mı?

Cennet... Evet onun bir eşi- benzeriyoktur.

Kâbe'ninRabbi olan Allah'a yemîn ederim ki Cennet parıldayan nurlar, yayılan hoşkokular, yüksek köşkler, sürekli akan nehirler, olgunlaşmış bol bol meyveler,pek güzel zevceler, çok çok giysilerdir. (Evet, Cennet hayatı) eksiksiz, yüksek ve güzelyurtlarda nimetler ve güzellikler içinde ebedî bir yerleşmedir.

Ashâb-ı Kirâm (büyükbir coşku ile ileri atılarak cevap verdiler:)

-Biz ne güneduruyoruz. Biziz Cennet'e girmek için kolları çekip paçaları sıvazlayacak biziz(yaResûlellah!)

Buifadeleri üzerine Allah'ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:

-"İnşallah" deyiniz.

Sahâbîlerde inşallah dediler.

Dahasonra Allah'ın Resûlü (S.) cihad'dan söz edip ona teşvk etti."8

Kur'ân Âyetlerinde cennetlikler ve Cennet hayatı

Buhadîsimizde tasvir buyrulduğu gibi Kur'ân-ı Kerim'de de Cennet Hayatı tasvirbuyrulmaktadır. Burada mühtelif sûrelerden seçtiğimiz âyetlerle örneklersunacağız.

"Eyinsanlar! Rabbinizin bağışlamasına, Allah'a ve peygamberlerine îman edenleriçin hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun.Bu, Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir."

"FakatRablerinden saygı duyarak korkanlar için üst üste bina edilmiş, altlarındanırmaklar akan köşkler vardır. Bunu Allah vaad etmiştir. Allah vaadindendönmez."

"Rablerininemirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar ise, bölük bölük cennete sevkedilirler. Cennete geldiklerinde kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara:"Selâm size! Tertemizsiniz. Artık ebediyen kalmak üzere girin cennete!"derler."

"Oradaakan kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konulmuş kâseler, sıra sıradizilmiş yastıklar, döşenmiş halılar vardır."

"ŞüphesizRablerinden korkanlar için kurtuluş, bahçeler, bağlar ve göğüsleritomurcuklanmış yaşıt kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Onlar, cennette neboş bir söz ne de bir yalan işitirler. Bunlar Rabbinden bir mükâfat ve yeterlibir lütuftur."

"Takvasahiplerine vaad edilen cennetin vasfı şudur: Orada hiç bozulmayan suırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren meşrubatnehirleri ve süzülmüş bal nehirleri vardır. Ayrıca onlar için orada, her çeşitmeyveler ve Rableri tarafından büyük bir mağfiret vardır. Şimdi cennetteyaşayan bu muttakiler, cehennemde ebediyen kalan, çok kaynar su içilerekbağırsakları paramparça olan kimseler gibi midir?"

"Cennettesamimi mü'minlere, "zencefil" katılmış kadehler sunulur. O, cennette "selsebil"denilen bir kaynaktır. O mü'minlerin çevrelerinde, cennette ebedî kalacakgençler dolaşır. Onları görsen saçılmış birer inci sanırsın. Cennetin neresinebakarsan bak, bol ni'met ve büyük bir mülk görürsün. Cennet halkının üzerindeince yeşil ipekten ve sırmalı atlastan elbiseler vardır. Gümüş bileziklerlesüslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz içecekleri ikrâm eder. "Şüphesiz bütünbu ni'metler dünyadaki çalışmalarınızın mükâfatıdır. Çalışmalarınız makbulsayılmıştır." denir."

"Ameldefterleri sağlarından verilenler, ne mutlu insanlardır amel defterlerisağlarından verilenler! Onlar dikensiz sedir ağaçları, meyveleri birbiriüzerine yığılmış muz ağaçları, uzanmış gölgeler, çağlayan sular, bitiptükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve kabartılmış yüksekdöşekler üzerindedirler."

"Ogün iyiler, nimet içindedirler. Koltukları üzerinde etrafı seyrederler.Yüzlerinde, nimet içerisinde olmanın sevinç ve parıltısını görürsün. Onlara,kâseleri mühürlenmiş halis bir içecek sunulur. Bu içeceğin sonu misk kokuludur.Bu uğurda yarışanlar yarışsın."

"Ocennetler de, gözlerini kocalarından başka kimseye çevirmeyen, kocalarından önceinsanlardan ve cinlerden kimsenin kendileriyle münasebette bulunmadığı hanımlarvardır. O halde ey insanlar ve cinler! Rabbinizin ni'metlerinden hangisiniyalanlarsınız? Sanki o kadınlar birer yakut ve mercandır. O halde ey insanlarve cinler! Rabbinizin ni'metlerinden hangisini yalanlarsınız."

"Onların,Rableri nezdindeki mükâfatı, ağaçları altından ırmaklar akan "Adn"cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı oldu.Onlarda Allah'tan razı oldular. İşte bu mükâfat, Rabbinden saygıyla korkaniçindir."

"Onlarorada, dünyadaki ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onlarıcehennem azabından da korumuştur. Bunlar Rabbinin bir lütfudur. İşte büyükkurtuluş da budur."*

Cennet'in yapı maddeleri nelerdir?

EbûHüreyre (R.) anlatıyor:

"(Allah'ın Resûlü'ne bizlerdeoluşan ruhî değişliklerden söz ederek şöylece) içimizi döktük:

-Ya Resûllellah! Sizleri gördüğümüz (ve öğütlerinizi dinlediğimiz) zaman kalplerimiz yumuşuyor;duygularımız inceliyor. Ahiret özlemi ile dolup taşan insanlardan oluyoruz.Fakat huzurunuzdan ayrılınca dünya sevgisi bizi kuşatıyor, kadınlarımızla (oynaşıyor) çocuklarımızla koklaşıyoruz. (Ne olacak bizim bu halimiz?)

Hz.Peygamber (buruhî değişikliklerin tabîî olduğunu açıklamak için) şöyle buyurdu:

-Eğer sizler benim huzurumda bulunduğunuz anlardaki rûhî coşkunluk halinizisürdürebilseydiniz melekler elleriyle sizlerle tokalaşır, sizi evlerinizdeziyaret ederlerdi.

Eğersizler hiç günah işlemeyen insanlar olsaydınız Allah sizin (canlarınızı alır) affetmek için günah işleyeninsanlar yaratır (yerlerinizeonları yerleştirir)di.

EbûHüreyre anlatımını şöyle sürdürüyor:

-(Allah'ınResûlü'nden gönüllerimize huzur saçan bu sözleri dinleyince içimizde yineâhiret sevdası çağladı da) sorduk:

-Ya Resûlellah! Bize Cennet'ten söz etseniz. Onların yapısı nedir; nedendir?

-Cennet'in yapı taşları altından ve gümüştendir. Kum ve çakılı inci vemercandandır. Ara maddesi de misk'tir. Toprağı ise za'ferandır. Cennet'e girennimetlerine kavuşur. Artık ihtiyaç duymaz. Elbiseleri eskimez, gençlik çağıgeçmez, ebediyen yaşar, ölmez.

(Allah'ınResûlü daha sonra da şu öğütleri verdi:)

-Üç sınıf insanın duâsı (kabul olunur,) geri çevrilmez.

Adetliidareciler, Orucunu açıncaya kadar oruçlular, (Zulme uğramış kişiler).

Mazlumunduâsı bulutlara yükseltilir; bu duâya göklerin kapıları açılır. Yüce Allah daşöyle buyurur:

-Yüceliğime and veririm ki bir süre sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim."9

Kevser Cennet nehridir

Enesİbn-ü Malik (R.) anlatıyor:

"Sahâbilertarafından Allah'ın Resûlü'ne soruldu:

-Kevser nedir (yaResûlellah?)

-Kevser; Cennet'te Allah'ın bana verdiği, sütten daha beyaz ve baldan tatlı birnehirdir.

Kevser'deboyunları deve boyunları gibi olan (nehir) kuşları vardır.

(Hz.Peygamber'in (S.) bu açıklaması üzerine) Hz. Ömer:

-(Sanırım) bu kuşların (etleri de) pek yumuşaktır deyiverdi.

Allah'ınResûlü de şöyle buyurdu:

-(Kevser'deniçecek Cennet'liklere ikram olunacak bu kuşların etleri güzeldir. Ama) onları yiyecek mü'minler daha güzeldir."10

Yüz erkek gücü verilecektir

Enesİbn-ü Malik (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü buyurdu:

-Cennet'de mü'mine şöyle şöyle cinsî münasebet kuvveti verilecektir.

(Sahabîlertarafından) soruldu:

-Ya Resûlellah! Bu kadarına gücü yetecek mi?

-(Evet gücüyetecektir. Zira) Ona yüz kişi kuvveti verilecektir."11

Cennet'te aradığın her şey vardır

Süleymanİbn-ü Yezidi'den... (R.)

"Birsahâbî sordu:

-Cennet'te deve var mıdır? (ya Resûlellah!)

-Allah seniCennet'e koyarsa orada canının arzu ettiği ve gözünün görmekten haz duyacağıher şey senin için (hazırlatılır.)"12

Ağırlanıp sevindirileceksiniz

Cennet'likkişinin Cennet'te arzuladığı her bir ni'mete kavuşacağını Kur'ân-ı Kerim'deRabimiz de şöyle açıklamaktadır:

"Haydisiz Cennet'e girin. Siz ve eşleriniz ağırlanıp sevindirileceksiniz.

Onlarınönünde altın tepsiler ve kadehlerle dolaşılır. Orada canların çektiği, gözlerinhoşlandığı her şey var ve siz orada ebedî kalacaksınız."

"...(Evet, evet) Orada size canlarınızın çektiğiher şey var. Orada istediğiniz her şey var."*

EvetCennet'te mü'minlere istedikleri bütün ni'metler verilecektir.

Verilecekni'metlerin en büyükleri de Cennetliklerin ebediyen azaba uğratılmaması veCennet hayatının sonsuz kılınması olacaktır.

Aşağıdakihadîsler bu gerçeği açıklamaktadır.

Size sevgimi veriyorum

EbûSaîd El- Hudri R. anlatıyor:

"Allah'ınResûlü, Allah'ın kullarına şöyle buyuracağını anlattı:

-Ey Cennet Ehli (Kullarım!)Ey Cennet Ehli(Kullarım!) 

-Buyur Rabbimiz! Emirlerine amadeyiz.

-Sizlere verdiğim nimetlerden hoşnut ve razı mısınız?

-Nasıl hoşnud ve razı olmayız. (Yâ Rab?) Yarattığın kullardan hiç birine vermediğinnimetleri bize verdin.

-Size verdiklerimden daha da yüce olanını size vereceğim.

-Hangi nimet bundan yüce olabilir? (Yarab!)

-Size sevgimi bahşediyorum. Bundan sonra ebediyen size gazablanmayacak (ve sizi azablandıramayacağım.)"**

Cennet­'te ve Cehennem'­de ölüm yoktur

EbûHüreyre'den... (R.)

"Allah'ınResûlü (âhirethayatı ile ilgili) şu açıklamada bulundu:

-Kıyâmet Günü ölüm getirilir ve "Sırat" üzerine konulur.

Bulunduklarıyerlerden çıkarılmaları için melekler tarafından "Ey Cennet insanları!"şeklinde çağrıda bulunulur.

Onlar(Cennet'tençıkarılacakları)korkusu ve endişesi içinde bakarlar. Sonra, bulundukları yerlerdençıkarılmaları için (Cehennem'liklere de) "Ey Cehennem Yaranı!" (hitabı ile) nida olunur.

Onlarda (azablarınınsona erdirileceği) sevinci ve mutluluğu içinde bakarlar.

Cennet'likve Cehennem'liklere sorulur.

-Bunu tanıyor musunuz?

-Evet (tanıyoruz.) Bu ölümdür.

Bu(soru-cevabdan) sonraölüm Sırat üzerinde kesilir. Cennetlik ve Cehennem'liklere de şu duyuruyapılır:

-(Amellerinizekarşılık)bulduğunuz-bulunduğunuz yerlerde artık ebediyen ölüm yok, sonsuz (hayat) vardır."*

Cennet ve Cehennemle ilgili toplu bilgiedinmek için Türkçe kaynaklar olarak bakınız.

a-Subhi Salih, ÖlümdenSonra Diriliş, Cennet-Cehennem Ter. Doç. Şerafettin Gölcük.

b-Mahmut Çelebi, CennettekiHayat Ter.İsmet Ersöz.

 

1 İ. Mâce Zühd 20, Buharî Rıkak 18, Müslim Münafıkîn 76.

2 İ. Kesîr Araf 46.

3 Tirmizî Kıyame 61

4 MüslimCennet 11, Buharî Rikak 51

* İ. Mace Zühd 39, Buharî Enbiya 1

5 M. Zevâid 10/278

6 Tirmizî Cennet 3

7 Müsned 3/232, Buhârî Savm 4, Müslim Zekat 85.

8 İ. Kesîr, Tevbe 72, İ. Mace Hn. 4332.

* Âyetler için sırasıyla bak. Hadîd21, Zümer 20, 73, Ğaşiye 12-16, Amme 31-36, Muhammed 15, İnsan 12-22, Vakıa27-34, Mutefifün 22-26, Rahman 56-59, Beyyine 8, Duhan 56.

9 S. Tirmizî K. Sıfatil-Cenneti B. Ma câe FiSıfatil-CennetiHn. 2528, Müsned2/304

10 Tirmizî Cennet 10, Müsned 3/221.

11 Tirmizî Hn. 2539

12 Tirmizî Hn. 2546

* Zührüf 70-71. Fussılet 31

** Buharî Rıkak 51, Tirmizi Hn. 2558

* Müslim Cennet 40, Buhârî Rikak 51

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/76-cennet-ve-cennetlikler-15-420h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim