67- Allah’ı Zikir

67- Allah’ı Zikir
67- Allah’ı Zikir 

67- Allah’ı Zikir

Allah'ınKitabı'ndan: "Sabahakşam yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle Rabbini içinden zikret.Gafillerden olma!"*

Araf 205.

Amellerinizin en hayırlısı Allah'ı zikretmektir

Ebüd-Derda'dan... (R.)

Allah'ınResûlü (S.) şöyle buyurdu:

Size(yaptığınız) amellerinizden en hayırlısını,Melikiniz (olanAllah) katında(O'nu) en çok razı kılacak ve size enyüksek dereceyi sağlayacak olanını, (hatta) sizin için altın ve gümüş sadaka vermekten (daha değerli olanını ve hattabütün bunlar şöyle dursun İslâm düşmanları olan) düşmanlarınızla karşılaşarakonların boyunlarını vurmanızdan ve onların da boyunlarınızı vur(arak sizleri şehid et)mesinden daha da hayırlı olanınıöğreteyim mi?

(Allah'ınResûlü'nün bu sözlerine muhatab olan) sahâbîler sordular:

-Nedir bu (büyükamel ya Resûlellah).

Şöylebuyurdu:

-Allah'ı zikretmektir.1

Hayatın ana ve nihaî gayesi Allah'dır

Allah'ave Âhiret Günü'ne iman eden insan için hayatın ana ve nihai gayesi Allah'dır;emirleri ve yasaklarına itâat ederek O'na yönelmektir; gerçek mü'min kullarıiçin hazırladığı Cennet ve Rıza nimetlerine ermektir.

Hayatımızıngayesi olduğu için biz O'nu zikretmekle yükümlüyüz.

Allah'ızikretmek O'nu anmak olduğu için Allah'ın her bir emrine itâat, her biryasağından sakınma şüphesiz bir zikirdir. Helâlleri haramlara tercih etmek birzikirdir. İlâhi rıza için yapılan her bir hayır da bir zikirdir.

BizRabbimizi zikrin her bir çeşidi ile anarken özellikle dilimizle ve kalbimizlede zikredeceğiz. Çünkü zikretmek O'nun emridir:

"EyÎman Edenler! Allah'ı çok çok zikredin..."*

Zikrin fazîletleri

Allah'ızikir; İbâdetlerin özüdür.

Allah'ızikir; Kalplerin temizliği, gönüllerin nûru ve rûhların huzurudur. Üstün idrakolan irfanın kaynağıdır.

Allah'ızikir; Vücutların kuvveti, rûhların neşesi ve yüzlerin güzelliğidir. Kulunvakarı ve mehâbetidir.

Allah'ızikir; İlâhi marifet ve muhabbet sermayesidir. O'nu anmak deva, O'ndan gayrıyısürekli anmak derttir.

Allah'ızikir; Îmanın gücüdür. İslâm'ı yaşamayı koylaştıran âmildir.

Allah'ızikir; Elemleri, bunalımları giderir. Kalbin katılığı ve gafletini izale eder.Ona hayatiyet verir.

Allah'ızikir; Allah'ı razı eder. O'nu görür gibi ibâdete yol açar. O'na yaklaştırır.

Allah'ızikir; Dil âfetlerinden korur. Günahları eritir. Azabdan kurtarır.

Allah'ızikir; İbâdetlerin en kolayı fakat en fazîletlisidir. Onunla sağlanacaksevabları ve ihsanları başka amellerle sağlamak mümkün değildir.

Allah'ızikir; Allah'ı sevmenin ve O'nun tarafından sevilmenin alâmetidir. Zevklerin enlezizidir. Fakir'e de istemeden nimetleri yağdırtır.

Allah'ızikir; Öyle bir nimettir ki onun sağladığı bereketler ancak yaşanır. Layıkıylaanlatılamaz. Zira Allah'ı zikredenin fikri de gayesi de O, olur.

Allah'ızikrin en iyisi de devamlı ve pek çok olanıdır.

Allah'ızikir; böylesine yüce olunca, elbette ki zikredenler de yüce olur.

Kur'ân-ıKerimde gerçek mü'minler tanıtılırken şöyle buyurulmaktadır:

"Hakikimü'minler Allah anılınca kalpleri ürperenlerdir..."*

Hayatınınher anı ve safhasında devamlı olarak Allah'ı zikretmenin bizlere örneklerinisunan Peygamber'imiz de

Allah'ızikredenler için şöyle buyurmaktadır:

"İnsanlarınen üstün derecelileri Allah'ı zikredenlerdir."**

Allah'ızikredenlerin üstünlüğünü ve alacakları mükâfatın büyüklüğünü de bizzatAllahımız şöyle açıklamaktadır:

"...(Fiilleri,dilleri ve kalbleriyle) Allah'ı zikreden erkekler ve kadınlar (yok mu?) Allah onlar için mağfiret ve pekbüyük bir mükâfat hazırlamıştır." Ahzab Sûresi Âyet 35

Dîlin Allah'ın zikri ile meşgul olsun

Abdullah b.Busr (R.) rivayet ediyor:

"Çöldeyaşayan bir sahâbî Allah'ın Resûlü'ne şöylece ricada bulundu:

-Ya Resûlellah!(Yapmakla emrolunduğum ve öğütlendiğim) İslâmî ameller gerçekten bana (ağır gelecek kadar) çoğaldı. Devamlı olarak yapabileceğimbir ameli bana tavsiye buyur (sanız).

Allah'ınResûlü şu öğüdü verdi:

-Allah'ı çokça ve devamlı olarak an."2

Böylesine erken ve çok ganimetle dönen bir müfrezegörmedik

Ömerİbnül-Hattab (R.) anlatıyor:

Hz.Peygamber Necid yöresine bir askeri müfreze gönderdi. Bunlar pek çok ganimetelde ettiler. Kısa bir süre sonra da döndüler.

Bugazaya iştirâk etmemiş bulunanlardan biri şöyle deyiverdi:

-(Bu günekadar) bumüfrezeden daha erken fakat daha çok ganimetle dönen bir müfreze görmedik.

(Busözleri duyan) Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Size daha erken ve daha çok ganimetle dönen bir topluluğu bildireyim mi?

Onlarsabah namazını cemâatle kılan ve sonra da oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ızikredenlerdir.

İştebunlardır en erken ve en çok ganimetle dönenler."3

Sabah namazını cemâatle kılıp zikir yapmanın fazileti

Sabahnamazını cemâatle kılıp sonra da oturup zikir yapmanın fazîletiniPeygamber'imiz bir diğer hadîslerinde şöyle açıklamaktadır:

"Sabahnamazını cemâatle kılan, sonra da oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ızikreden, daha sonra da iki rekât (kuşluk) namazı kılan kişiye tam bir Hac ve Umre, evet tam birHac ve Umre, evet tam bir Hac ve Umre sevabına benzer sevab verilir."4

"Allah bana yeter" de

Avfİbn-ü Malik (R.) anlatıyor:

Allah'ınResulü (birdavâ için huzuruna çıkan) iki kişi arasında hüküm verdi.

Aleyhinekarar verilen şahıs (Hz. Peygamber'in huzurundan) ayrılırken "Hasbiyellah ve nimel-vekil" dedi.

(Buzatın bir şeyler söylediğini sezen) Hz. Peygamber; onu bana çağırınız buyurdu ve (huzuruna gelince de) sordu:

-(Ayrılırken) ne söyledin?

-"Hasbiyellah ve nimel vekil" dedim.

Hoşnutolduğu bu cevabı alan Allah'ın Resulü bu kişiye (ve bu kişinin şahsında her birmü'mine) şöylebuyurdu:

-Allah acizliği kınar. (Acizliği benimseme. Aceleci de olma.) İyice düşün ve gerekenaraştırmayı da yap.

Galebeçalındığın; çıkmaza girdiğin zaman da biraz önce söylediğin gibi söyle:

"Hasbiyellahve nimel vekil:" (Allahbana yeter. O ne güzel vekildir.) de."5

"Her bir namazınsonunda otuz üçer defa Sübhanellah, Elhamdulillah ve Allahu Ekber" de

EbuHüreyre (R) rivayet ediyor:

"Fakirsahâbîler Allah'ın Resulü'ne geldiler ve şöylece sızlandılar:

-Ya Resûlellah! Mal-mülk sahibi olan (mü'min kardeşlerimiz) yüksek derecelere (varıp daha ileri) gidiyorlar. Cennet'e hakkazanıyorlar. (Bizise onların pek gerisinde kalıyoruz. Çünkü) bizim kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar, bizimtuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fakat onların ihtiyaçlarından fazlamal varlıkları olduğu için Hac ve Umre yapıyorlar. (Mali) cihâd'da bulunuyorlar ve sadakaveriyorlar. (Bizise onların yaptığı bu güzel amelleri yapamıyoruz.)

Allah'ınResulü imândan kaynaklanan bu sözleri dinledikten sonra şöyle buyurdu:

-Yaptığınız sürece sizleri, hayırda geçen "zengin mü'min" lerin derecesineulaştıracak ve sizleri benzerlerini yapanların dışında hiç kimseninulaşamayacağı mânevi yüceliğe erdirecek ve de içinde yaşadığınız toplumun eniyileri kılacak amelleri size öğreteyim mi?

Herbir vakit namazın sonunda otuz üçer defa; Sübhanellah, Elhamdü lillahi, AllahuEkber, deyin...6

Tesbihin, hamdin ve tekbirin anlamları

Herfarz namazının sonunda yapmakla öğütlendiğimiz bu zikirlerin anlamı şöyledir.

Sübhanellah: Allah bütün eksikliklerdenberi tüm yüceliklerle vasıflıdır. Onu böylece tesbih ederim.

Elhamdülillahi: Bütünövgüler Allah'adır. O'na hamd ederim.

AllahüEkber: Allah,her bir varlıktan daha büyüktür. Büyüklüğü yaratılmışlara nazaran değil,kendine özgü yüceliğindendir. Ben de onu yüceltirim.

Yüzer defa"Sübhanellah" "Elhamdülillah" "Allahu Ekber" de

ÜmmüHani (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResulü'ne geldim (vearzumu şöylece) dilegetirdim:

-Ya Resulellah! Artık yaşlandım.Takatim iyice kesildi. Çok da kilo aldım. Banayapabileceğim bir hayırlı amel öğretiniz (ki ona devam edeyim.)

 

Hz.Peygamber (Yapmam gerekeni öğretmek içinbana şöyle) buyurdu:

-(Her gün) Yüz defa "Sübhanellah" yüz defa"Elhamdûlillah", yüz defa "Allahü Ekber" de. Bunlar (senin gibi başka hayırlara güçyetiremeyecek mü'min kadın ve erkekler için) Allah yolunda savaş için gemlenmiş ve eğerlenmiş yüzat (hazırlamak­) tan, yüz büyük baş hayvan kurbanetmekten ve de yüz esiri azad etmekten daha hayırlı; sevablıdır."7

Bu zikirlere devam eden mümin Cennet'e girer 

Abdullahb. Amr'ın anlatımına göre Allah'ın Resulü şöyle buyurdu:

(Namazlarınardından ve yatmadan önce yapılan) iki tür zikir vardır ki, bunlara devam edenmü'min mutlaka Cennet'e girer.

Buiki (tür zikirdile) kolaydır.Ne var ki yapanları da azdır.

(Sözüedilen zikirler şunlardır...)

Herfarz namazın ardından kişi on defa Sübhanellah, on defa Elhamdülillah, on defada Allahü Ekber, der.

(Beşvakit namazın ardından söylenmeleri halinde) bu zikirler dilde yüz elli eder. (Her bir güzel amele on katı sevabverileceğinden amellerin tartılacağı) İlahi Mizan­'da ise bin beş yüz eder.

Kişiyatağına yattığı zaman otuz üç defa "Sübhanellah", otuz üç defa"Elhamdülillah", otuz dört defa da "Allahü Ekber" der. Bunlar da Tehlil'lebirlikte yüz, İlahi Mizan­'da bin eder.

Buhadîsi rivayet eden sahâbî Abdullah bin Amr şöyle diyor:

("Dilde,İlahi Mizanda, bu kadar" buyururken) Allah'ın Resulü'nü eliyle hesap ederken gördüm.

(Buaçıklama üzerine sahâbîler) sordular:

-Ya Resulellah! Bu zikirler kolay olur da yapanları nasıl az olur?

Allah'ınResulü bu soruyu şöyle cevaplandırdı:

-Şeytan sizden birinize namazını bitirirken gelir. Bu zikirleri yapmadan hemenönce ona bir işini hatırlatarak bu zikirleri unutturur.

Aynışekilde sizden birinize Şeytan, uyumak için yatağına uzandığı zaman da gelir. (Değişik düşüncelerle onu oyalarda) buzikirleri yapmadan onu uyutur. (İşte bu sebeble kolay olan bu zikirlerin devamlıyapanları az olur.)8

Tavsiyelerde tezat yoktur

Altınumaralı hadîste Peygamber'imiz otuz üçer defa tesbihin, hamdin ve tekbirinnamazların akabinde yapılmasını öğütlerken, bu hadîsde yatağa girildiği zamanyapılmasını öğütlemektedir. Burada ayrıca namazlardan sonra onar defa tesbih,hamd ve tekbir öğütlenmektedir.

Hadislerdekiöğütler arasında tezat yoktur. Kişi yapabildiği zaman otuz üçer defa yapmalı,yapamadığı zaman onar defa söylemekle yetinmelidir. Fazlaca yapılmasına da pektabi ki sınır yoktur. Yedi numaralı hadîsden anılacağı üzere bilakis teşvikvardır. Allah'ı Zikir bölümünde geçen hadîslerde Allah'ı zikredenlere hac veumre yapma, esir azad etme ve büyük baş hayvan kurban etme sevabları gibi sevabverileceğinin müjdelenmesi, alınacak sevabın çokluğunu açıklamak içindir.Doğrusunu Allah bilir.

Yüz defa Sübhanellah diyerek her gün bin sevapkazanılır

EbuMusa'b (R) anlatıyor:

"Allah'ınResulünün huzurunda bulunuyorduk.

(Bizeyönelerek) sizdenbiriniz her gün bin sevab kazanmaktan aciz olabilir mi? buyurdu.

Çevresindeoturan sahâbîlerden biri sordu:

-Ya Resulellah ! Bizlerden biri, her gün bin sevab nasıl kazanabilir?

Allah'ınResulü (bukazancın şöylece sağlanabileceğini) öğretti:

-Kişi, Allah'ı yüz kere (Sübhanellah diyerek) tesbih ederse (her hayırlı amel on katı sevabkazandıracağından) ona bin sevab yazılır. (Üstelik küçük) günahlarından bin tanesi de affedilir.9

"Sübhanellah ve Bihamdih" en güzel sözdür

EbuZer (R.) rivayet ediyor:

"Allah'ınResulü (bana) buyurdu:

-Allah'ın en çok sevdiği sözü sana bildireyim mi? Ben de:

-Bildir bana Ey Allah'ın Peygamberi ! dedim. (Şu) açıklamada bulundu:

-Allah'ın en çok sevdiği söz "Sübhanellah ve Bihamdih" dir."10 

Sübhanellah veBihamdihi zikrinin anlamı

"Allahbütün yüceliklerle vasıflı, tüm eksiklerden beridir.

Bütünövgüler O'nadır."

"Lâhavle velakuvvete illâ billâh" zikri Cennetin anahtarıdır

EbuZer (R) anlatıyor:

"Allah'ınResulü bana şöyle buyurdu:

-Seni Cennet hazinelerinden bir hazineye yönlendireyim mi?

-Evet, yönlendir ya Resulellah!

"Lâhavleve la kuvvete illa billahi" zikri, Cennet hazinelerinden bir hazinedir."11

Lahavle ve lâkuvvete illâ billâh'ın anlamı

"Hiçbirgüç ve kuvvet yoktur.Yalnız ve yalnız Allah'ın güç ve kuvveti vardır."

Sana çok çok zikir yapmanın sevabını kazandıracakzikir cümlelerini öğreteyim mi?

CüveyriyeBintü Haris'den... (R.)

(Sabahnamazından sonra zevcesi) Cüveyriye evinin namazgâhına çekilmiş(tesbih çekiyor)ken Allah'ın Resulü yanına geldi. (Onu zikirle meşgul görünceayrıldı.) Öğleüzeri geldiğinde (onuaynı şekilde zikir halinde bulunca) ona sordu:

-(Yoksasabahdan beri burada) zikirle mi meşgulsün?

-Evet, (yaResulellah!)

-Sana, söyleyeceğin (zaman uzun uzun zikir yapmanın sevabını kazandıracak) zikir cümlelerini öğreteyim mi?

(Üçerdefa) şöylediyeceksin:

SübhanellahAdade Halkih.

SübhanellahRıza Nefsihi.

SübhanellahZinet'e Arşih.

SübhanellahMidade Kelimatihi.12

Buzikirlerin manaları

Hz.Peygamberinöğrettiği bu zikir cümlelerinin sırasıyla okunuşu ve manası şöyledir:

a- Sübhanellahadede halkıh

Yarattıklarınınadedince Allah'ı yüceliklerle vasıflar, O'nu eksikliklerden beri kılarım.

b- Sübhanellah rızanesfih

Zatınınrazı olacağı ölçüde Allah'ı yüceliklerle vasıflar, O'nu eksikliklerden berikılarım.

c- Sübhanellahzinete arşıh

Arş'ınınağırlığınca Allah'ı yüceliklerle vasıflar, O'nu eksikliklerden beri kılarım.

"Arş" için lügatçeye bakınız.

d- Sübhanellahmidade kelimatihi

Kelimeleriniyazacak mürekkebin hacmince Allah'ı yücelikle vasıflar, O'nu eksiklerden berikılarım.

Herbir söyleyiş için Cennet'te bir ağaç dikilecekzikir

Ağaçdikmekte iken Ebu Hüreyre'nin yanından geçen Allah'ın Resulü ona şöyle buyurdu:

-Ne yapıyorsunya Ebu Hureyre?

-Nefsim için ağaç dikiyorum (ya Resulellah!)

-Sana bu dikim işinden daha hayırlısını öğreteyim mi?

-Evet, (öğrettabîî) yaResulellah !

-Subhanellahi vel-Hamdü lillahi ve La ilahe İllelahü Vellahü Ekber, diyerekzikir yap. Zira her bir söyleyişe karşılık Cennet'te senin için bir ağaçdikilir.13

Bu zikrin okunuşuve anlamı

Sübhanellahivel-Hamdü lillahi ve lailahe illelahü Vellahü Ekber:

"Allah,bütün yüceliklerle vasıflıdır ve tüm eksikliklerden beridir. Bütün övgülerAllah'adır. Allah'dan başka tapınılacak hiçbir ilah yoktur. O, her birvarlıktan büyüktür."

Ağaç dikmek fiilî zikirdir

Buhadîsin mesajı, ağaç dikmek gibi pek mübarek bir ameli yapan sahâbînin azminikırmak değil, dikim fazîletine ermiş olan sahâbîyi zikre teşvik etmektir.

Şüphesizağaç dikmek de sonucu itibariyle Âhiret yatırımı olan bir ibâdettir. Fiilî vesürekli bir zikirdir. Peygamber'imiz bu gerçeği şöyle açıklamaktadır:

"Diktiklerive ektiklerinin mahsullerinden insanlar, hayvanlar ve kuşlar yedikleri veyararlandıkları sürece kişiye Allah katında mutlaka sevab vardır... (Hatta hırsızların çaldıkları içinde o kişiye sevab vardır.)"*

Zikir meclislerinin ganimeti Cennet'tir

Abdullahb. Amr (R) rivayet ediyor:

"(Allah'ın Resulü zikirmeclislerine devam olunmasını öğütleyince duramadım da) sordum:

-Ya Resulellah! Zikir meclislerinin ganimeti, (sağlayacağı mükâfat) nedir?

-Zikir meclislerinin ganimeti Cennet'tir, Cennet."14

Zikir halkaları Cennet Bahçeleridir

Hz.Enes(R) anlatıyor:

"Allah'ınResulü şöyle buyurdu:

-Cennet bahçelerine uğradığınız zaman gıdalanın.

Sahabilersordular:

-Cennet bahçeleri nerelerdir? (ya Resûlellah!)

- (Cennet bahçeleri) zikir halkaları(nın bulunduğu yerler) dir."15

* Diğer âyetler için bak. Bakara152. Ra'd 28. Ahzab 41.

1 İ. Mace Edeb 53, Muvatta Kur'an 24, Müsned 6/447.

* Ahzab 41.

* Enfal 2.

** Ramüzül-Ehadis (A'zamün-Nas)

2 İ. Mace Edeb 53, Tirmizi Deavat, 4, Et-Tac 5/90.

3 Tirmizi Deavât 120, Müsned 2/175.

4 Tirmizi Cumua 59, M. Mesabih Hn. 971.

5 Müsned 6/25, Ebû Davud Ekziye 28.

6 Buharî Deavat 18, Müslim Mesacid 142.

7 İ.Mace Edeb 56, Müsned 6/344

8 Ebu Davut Edeb 101, Nesai Sehv 91

9 Tirmizi Deavât 60

10 Et-Tac 5/99

11 Buharî Meğazi 38, Müslim Zikir 44

12 Tirmizi Deavat 117, Müsned 6/43

13 İ.Mace Edeb 56, 3807.

* Buharî Hars 1, Müslim Müsakat 12

14 Müsned 2/177

15 Tirmizi Deavat 87, Müsned 3/150

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/67-allahi-zikir-15-429h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim