66- İbâdetler ve Musîbetler Günahları Giderir

66- İbâdetler ve Musîbetler Günahları Giderir
66- İbâdetler ve Musîbetler Günahları Giderir 

66- İbâdetler ve Musîbetler Günahları Giderir

Allah'ınKitabından:

"Îman edip salihameller işleyenlerin, yaptıkları kötülükleri elbette affedeceğiz ve onlarıişledikleri amellerden daha güzeliyle mükâfatlandıracağız."* 

Ankebut 7.

Güzel ameller hataları giderir

Ka'bb. Amr El-Ensari (R.) başından geçen olayı şöyle anlatıyor:

"(Pazarda hurma satıyordum.) Benden para ile hurma satın almakiçin(tezgahıma)bir kadın geldi. (Kadındanhoşlandım.) O'na,evimde bundan daha güzel (hurmalar) var, dedim.

(Benimleberaber geldi ve)eve girdi.Bende ona yaklaştım (ancak cinsi ilişkide bulunmaksızın) onu öpüp-okşadım.

(Sonrada yaptığıma çok pişman oldum.) Hz. Ömer b.Hattab'a gelerek (durumumu arz ettim,ne yapmamgerektiğini) sordum.Bana:

-Allah'dan kork, hatanı gizle, hiçbir kişiye de açıklama,dedi.

(Fakatiçim içime sığmıyor, yaptığım hatanın ezikliği rûhumu tedirgin ediyordu.) Dayanamadım.

Busebeble Hz.Peygamber'e geldim ve hatamı arz ettim.Bana:

-Allah yolunda gazaya çıkan bir mü'minin (geride bıraktığı) ailesine bunu yapabildin mi? buyurdu.

(Allah'ınResulü'nün (S.) ızdırabımı daha da arttıran bu yerici sözlerine muhatapolunca;) Cehennemliklerdenolduğumu sandım da o ana kadar müslüman olmasaydım şeklinde temennide bulundum.

Allah'ınResulü(S.) bir süre sükut buyurdu. Bu sırada vahiy meleği Cibril (Hud Suresinin şu anlamdaki 114.âyetiyle) geldi:

"Gündüzüniki tarafında (öğleve ikindi vakitlerinde) gecenin de yakın saatlerinde (sabah akşam ve yatsı) dosdoğru namaz kıl. Zira (başta beş vakit namaz olmaküzere)güzellikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu iyi düşünenlere bir öğüttür."

Hz.Ka'b anlatımını şöyle sürdürüyor:

"Hz.Peygamber'in huzuruna geldim. Bana bu âyeti okudu.

(Buâyetin başımdan geçen ve Resûlellah‘a arz etmiş olduğum olay sebebiyleindirildiğini öğrenen) bir sahâbî sordu:

-Ya Resûlellah! Bu âyetin hükmü bu kardeşe mi hasdır, yoksa bütün mü'minleriiçine almakta mıdır?

-Bütün mü'minlere şamildir."1

Güzel amellerin günahları gidereceğine Kur'ân'dan veSünnet'­ten deliller

Hadisimizdegeçen olay ve bu olay vesilesi ile Rabbimiz tarafından indirilen Hûd Suresininyüz on dördüncü âyeti, başta namaz olmak üzere güzel amellerin hatalarakeffaret olup günahları gidereceğini açıklamaktadır.

Konumuzadaha bir açıklık getiren Ankebut Suresinin yedinci âyetinde de Rabbimiz şöylebuyurmaktadır:

"Îmaneden ve güzel ameller yapanların hatalarını; günahlarını örteceğiz ve onlarıyaptıklarının en güzeliyle mükâfatlandıracağız."

"Namaz,Allah'ı zikir, duâ, oruç, sadaka, Mü'minlere sevgi, insanları mutlu etme veakrabaya sıla "gibi güzel amellerin yapılan hataların günahlarını gidereceğiniPeygamber'imiz de bir çok hadîslerinde bizlere açıklamıştır.

Buaçıklamalardan bazılarını bereketlenmek için sunalım.

Allah'ınResulü (S) şöyle buyuruyor:

*"Her kim benim aldığım gibigüzelce abdestini alır sonra da öğle namazını kılarsa, sabah namazı ile öğlenamazı arasındaki günahları affedilir.

İkindinamazını kıldığında öğle ile ikindi arasındaki, akşam namazını kıldığında,ikindi ile akşam namazı arasındaki, yatsıyı kıldığında akşamla yatsıarasındaki, sabahı kıldığında da yatsı ile sabah namazı arasındaki günahlarıaffolunur."

*"(Büyük Günahlar işlenmedikçe) Cumalar iki cuma arasındaki,Ramazanlar da iki ramazan arasındaki (kul hakları dışındaki küçük) günahlara keffârettir."

*"Allahmü'min kardeşine sevgi ile bakanı affeder."

*"Hatalarıaffettirici amellerden biri de mü'min kardeşini sevindirmendir."

*"Peygamber'imizFıtra sadakasını oruçlunun faydasız işleri ve cinsel içerikli sözlerinin kirlerinitemizlesin ve fakirlere yiyecek sağlasın diye görev kıldı."

*"Kimbir mü'minin (maddîve ma'nevi)sıkıntılarının neden olduğu bir üzüntüsünü giderirse Allah da Kıyamet Günü'ndeonun (hatalarınınsebeb olacağı)bir sıkıntısını giderir...")*

Büyük günahlardan kaçınmak da günahlarıeritir

Örnekleriniverdiğimiz güzel ameller hataların keffâreti (örtücüsü, gidericisi) olupgünahları bağışlatacağı gibi, Allah'ın tabîî ve teşrii hakimiyetine ortakkoşmak, adam öldürmek, faiz yemek, içki içmek, ana- babaya asi olmak, sihiryapmak, kâfirleri, münafıkları ve ahlâksızları sevmek ve desteklemek gibi büyükgünahlardan şuurla kaçınmak da hatalara keffâret olur.

Rabbimizbu engin lütfunu da şöylece müjdeliyor:

"Eğer siz yasaklandığınız büyükgünahlardan (inançla) sakınırsanız günahlarınızıbağışlar ve sizi şerefli bir mevkie (Cennet'e) sokarız."**

Hatanın ardındanhemen bir güzel amel yap

Hz.Muaz İbn-ü Cebel (R.) Allah'ın Resulü'ne (S.) ricada bulundu:

-Bana öğütverseniz ya Resulellah!

Oda şöyle buyurdu:

-Bir hata işlediğin zaman, hemen ardından onun (cinsinden fakat zıddı olan) bir güzel amel yap ki onungünahını gidersin.

Hatanıgizli olarak yaptınsa güzel amelini de gizli yap. Açıktan yaptınsa güzelamelini de açıkça yapıver.2 

Güzel amel hatanın cinsinden fakat zıddı olmalıdır

Buhadîsimiz bizlere hatalarımızı örtecek özel ameller yapmamızı ve bu güzelamellerin de hatalarımızın cinsinden olmasına özen göstermemizi öğütlemektedir.Mesela;

a-Yaptığımız hata haksızca alınmış bir kararsa, yapmamız gereken affettiricigüzel amel alınacak yeni ve âdil bir karar olmalıdır.

b-Hata, insanları bâtıla ve zarara sürükleyen ilmi bir hata ise, güzel amel de ohatanın tashihi (düzeltmesi) olmalıdır.

c-Hata, bir kalbin kırılması ise, güzel amel o kalbin kazanılması olmalıdır.

d-Hata bir insanın hakkını zimmete geçirmek ise, güzel amel o hakkın itirafı,iadesi ve tazmini olmalıdır.

Hadisimizayrıca yaptığımız hata gizli ise yapacağımız güzel amelin gizli, açıktanyapılmış ise güzel amelin de aleni olması lüzumunu bildirmektedir.

Konuşmalar sırasında hatalara kefaret olacak dua

Allah'ınResulü oturup-konuştuğu, sohbet ettiği yerden ayrılmak için kalkmak istediğizaman şöyle duâ eder (erek Allah'dan bağışlanmasını diler)di:

-Allah'ım! Senbütün eksikliklerden berisin; tüm yüceliklerle vasıflısın. Hamd sanadır. Sendenbaşka (ibâdetolunacak, emirleri ve yasaklarına uyulacak) hiçbir ilâh olmadığına şahâdet eder, sendenbağışlanmamı taleb eder, sana yönelirim.

(Allah'ınResulü'nün yaptığı bu duâyı ilk defa dinleyenlerden) bir mü'min sordu:

-Ya Resûlellah! Siz daha önce yapmadığınız bir duâyı yaptınız. (Biz de böyle mi duâ edelim?)

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-(Evet böyleduâ edin. Zira) buduâ oturup-konuştuğunuz yerde konuşmalarınızdan ötürü oluşan (boş söz, kahkaha, gıybet gibi) hataları/günahları giderir.3

Saffat sûresininson üç ayetini oku

Peygamber'imizgünahlara keffâret olmanın yanı sıra sevab almaya vesile olacak duâyı öğretmekiçin de şöyle buyurmuştur:

-Tam birölçüyle ölçerek sevab almayı arzulayan kişi bulunduğu meclisten ayrılmakistediği zaman Saffat Sûresinin son üç âyetini okusun:

"SübhaneRabbike Rabbil-İzzeti Amma Yesıfûn ve Selâmün Alel Mürselin vel-Hamdu lillahiRabbil-Alemin."

Anlamı:

"Yücelik-kuvvet-galebesahibi Rab olan Rabbin onların eksik vasıflamalarından beridir. Tümyüceliklerle vasıflıdır.

AlemlerinRabbi olan Allah'a hamd, Peygamberlere selâm olsun."

Olumsuz hasletler olumlu zıdları ile giderilir

Harisetüb. Numan (R.) anlatıyor:

Allah'ınResulü (S.) şöyle buyurdu:

-Uğursuzlukinancı, hased ve kötü zan bana imân edenlerde görülebilecek olan olumsuzhasletlerdir.

(İlkibâtıl bir inançdır. Diğerleri de ahlâk dışı davranışlardır.

Buaçıklamayı dinleyen) bir sahâbî sordu:

-Ya Resûlellah! Bu olumsuz hasletleri, bunlarla vasıflı kişiden ne giderebilir?

Allah'ınResûlü bu suâli şöyle cevaplandırdı:

(Birsözün, işin ve davranışın veya bir olayın) uğursuz olduğuna inanır gibi olduğun zaman (onu önemsemeksizin) yürü; gerekeni yap.

Hasedettiğin zaman Allah'dan (nefsin ve hased ettiğin kişi için) af dile.

Kötübir zanda bulunduğun zaman, (o zann gereğince) bir işlemde bulunma."4

Hataların keffâreti nasıl bilinir?

İkinumaralı hadîsden hatalarımıza keffâret olması için hataların cinsinden güzelameller yapılması gerektiğini öğrendik. Ne var ki yapılması gereken güzel amelbazen bilinmeyebilir. Bu durumda Peygamber'imizin öğrettiği ve O'nun yolunuizleyen İslâm bilginlerinin tavsiye ettiği amelleri yapacağız.

İştebu hadîsimiz bizlere üç hatayı ve bu hatalara keffâret olup günahlarınıgiderecek üç güzel ameli öğretmektedir.

Kırdığın kaba kabla, döktüğün yemeğe yemekle karşılıkver

Hz.Aişe (R.) anlatıyor:

"Ben(kumam) Safiye gibi (güzel) yemek pişiren hiçbir kişigörmedim. (Birgün) Allah'ınResûlü'ne bir kap yemek gönderdi. Ne var ki ben kıskançlığımı yenip nefsimehâkim olamadım da kabı (yere çalıp) kırdım.

(Allah'ınResûlü'nün yüz hatlarından öfkelendiğini sezince de pişmanlığımı dile getirmekiçin) sordum:

-Ya Resûlellah! Yaptığım bu hatanın keffâreti nedir?

Şöylebuyurdu:

-(Kırdığın) kabın benzeri bir kap (döktüğün) yemeğin benzeri bir yemekvermendir."5

Kuma kıskançlığı fıtrî midir?

Hadisimiziniki ana mesajını şöylece açıklayabiliriz:

a-Kişi yaptığı hatayı giderecek ameli geciktirmeksizin öğrenmeli veuygulamalıdır.

b-Yaratılışı gereği her bir kadının kumasını kıskanması da gayet tabiîdir. Ne varki çok güçlü bir iman, köklü bir İslâmî kültür ve yaşlılığın sağlayacağıolgunluk, kıskançlığın duygu planından eylem alanına çıkmasını engelleyebilir.

Hz.Aişe gibi mübarek bir validemizde zaman zaman kıskançlık izlerinin görülmesi vePeygamber'imizin de bu tür kıskançlık tezahürlerini yasaklayıcı bir şiddetgöstermemesi yukarıda değinilen gerçeğin kanıtıdır.

İslâmDînî'nde taaddüd- i zevcat (birden fazla kadınla evlenebilme) ruhsatınınverilmesi kuma kıskançlığının, mesela alınan lâik kültüre bağlı olduğunu, fıtrîolmadığı göstermez. İlk İslâm Toplumu'nun insanları olan, imânları ve bilgileriyanı sıra kıskançlıkları ile de bilinen Hz. Aişe validemiz gibi kadınlarınmevcudiyeti görüşümüze delildir.

Kaldıki aşağıda sunacağımız hadîs konumuza tam bir açıklık getirmektedir:

"ŞüphesizAllah kıskançlığı kadınlar, cihâdı da erkekler için takdir buyurdu. Mükâfatını (Allah'dan) alacağına inanarak kıskançlığınıbastırmak için sabreden kadına şehîd sevabı vardır."*

Uğradığın musîbet günahının cezasıdır

Hz.Ali (R.) rivayet ediyor:

"Allah'ınResulü'nün (S.) yaşadığı dönemde, Medine yollarından birinde yürüyen bir sahâbîkarşılaştığı bir kadına bakar, kadın da ona bakar.

Şeytanda kalplerine birbirlerinden hoşlanarak bakıştıkları duygusunu verir. Adamcağızkadına bakarak bir bostan duvarının hizasında yürürken ansızın önüne çıkanduvara çarpar, burun kemiği kırılır (ve kan akmaya başlar.) Fakat adamcağız kendikendine:

-Allah'a yemîn ederim ki Hz. Peygamber'e gidip durumu arz edinceye kadar akankanları silip yıkamayacağım, der ve Hz. Peygamber'e gelerek başından geçenolayı anlatır.

Allah'ınResûlü (S.) bu zata şöyle buyurur:

-Uğradığın kaza yaptığın günahın cezasıdır."6

Musîbet, kulluk denemesi gereği de gelebilir

Buhadîs bizlere uğradığımız kazaların ve kuşatıldığımız musîbetleringünahlarımızdan kaynaklanabileceğini öğretmektedir. Ancak düşman anarşikorkusu, fakirlik, hastalık, iflas ve ölüm gibi bunaltıcı, çile çektirici veüzücü olaylar, günahlarımızdan kaynaklanabileceği gibi kusurumuz olmaksızınkulluk denemesi gereği de gelebilir. Bu hakîkati, Bakara Sûresinin yüz ellibeşinci âyetinde Rabbimiz şöylece açıklamaktadır:

"Andolsunsizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme (ve benzerleri) ile deneriz.

(Bukulluk denemelerine) sabredenleri müjdele."

Gerçek,yukarıda açıkladığımız şekilde olduğu için, bize düşen görev başımıza gelenfelâketleri günâhlarımızdan bilmek, diğer mü'minlerin uğradığı musîbetlerin isedaha çok kulluk denemesi gereği geldiğine inanmaktır.

Yorgunluk, hastalık ve maişet sıkıntısı günahlarakeffaret olucu cezalardır

NisâSûresi'nin"... Kim kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o kendisine Allah'dan başka ne biryar ne de bir yardımcı bulamaz" anlamındaki 112. âyeti Hz. Peygamber'e vahy olunduğuzaman Hz. Ebû Bekir (R.) şöyle söylemekten kendini alamadı.

-(Ya Resûlellah!) Yaptığımızher kötü amel'den ötürü cezalanacağımızı (bildiren ve mesuliyetimizi artıran) bu âyetin indirilişindensonra nasıl kurtulacağız bilemiyorum?

-Ya Ebu Bekir! Allah seni bağışlasın.

Senhasta olmaz mısın? Yorulmaz mısın? Geçim darlığı çekmez misin?

-Elbette ya Resûlellah!

- İşte bu(nların her biri yaptığınız kötüamellere karşılık) uğradığınız cezalardandır. 7

* Diğer ayetler için bak. Nisa 31,123, Hud 114,

1 M. İ. Kesir Hûd 114, 2/236

* Hadisler için sırasıyla bak. M.Kenzül-Ümmal K. Salati, Müsned 1/71 El-Camius-Sağir (İnne Min...) Ebu Davud Zekat 18, Buharî Mezalim 3, et-Tac 2/24, 5/20.

** Nisa 31.

2 Müsned 5/169, M.İ. Kesir Hûd 114 2/236

3 Ebû Davûd Edeb 32

4 M. I. Kesîr Hûcurat 12, 3/364, M. Zevâid 8/78.

5 Müsned 6/148, Ebû Davûd Buyû 90,Tirmizî Ahkâm 23

* C. Sağîr 1/71, M. Zevâid 4/320

6 Suyûtî Ed-Dürrül Mensûr Nur 31, 5/40, Kenzûl-UmmalHn. 4538

7 M. I. Kesîr, Nisa 123, 1/440, Müsned 1/11

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/66-ibadetler-ve-musibetler-gunahlari-giderir-15-430h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim