64- Lûgatçe Ve Kaynaklar

64- Lûgatçe  Ve Kaynaklar
64- Lûgatçe Ve Kaynaklar

64- Lûgatçe Ve Kaynaklar

Âbid : İbâdet eden

Adâb : Edebinçoğulu; bilinmesi ve gözetilmesi gereken kaideler.

Alenî : Açık.

Ashâb-ı Kiram :Yüce arkadaşlar; Peygamberimiz Hz. Muhammed'i mü'min olarak görenler veimanları üzerinde ölenler.

Avret : Kur'ân veSünnet'e göre erkekte ve kadında örtülmesi gereken yerler.

Âyet : Kur'ânsûrelerinin her bir bölümü.

Azîm : Büyük.

Bîçare : Çaresiz.

Bid'at : Kur'ân'a,Sünnet'e, İcmaa ve Kıyasa aykırı olan. Dinde sonradan ortaya çıkan.

Bulûğ : Ergenlik.

Câiz : Yapılmasındadinî yönden sakınca olmayan.

Câzibe : Çeken,alımlılık, sevimlilik.

Cebbar : Allah'ınisimlerinden, büyük, yücelik sahibi.

Cibrîl : Cebrâil,peygamberlere vahiy getiren büyük melek.

Cihanşümûl :Evrensel.

Cünüb : Ğusülabdesti alması gereken kişi.

Derûnî : İçeyönelik, kalbî.

Diyalog : İki veyadaha fazla kişinin konuşması.

Düstûr : Kanun,kaide, prensib.

Ensar :Peygamberimize iman etmiş ve O'na Ashab olmuş Medine'nin yerlisi olanMüslümanlarla Mekkeli muhacir mü'minlerin dışındaki bütün sahâbîler.

Fâhişe : Bak. 424.

Farîze : Farz,Allah'ın ve Peygamberi'nin yapılması gereken kesin emri, hükmü.

Farz-ı Ayın : Herbir mü'min tarafından bizzat yapılması gereken Allah ve Peygamber emri; namazgibi.

Farz-ı Kifaye :Bazı mü'minlerin yapması ile diğer mü'minlerden düşen farz görev; cenaze namazıgibi.

Fıtrî :Yaratılıştan.

Fitne : Karışıklık,fesat, azdırma, Hakk'dan sapma.

Flört : Aşıkdaşlık.

Fetva : Bir meseleveya dava hakkında İslâm Hukûku'na uyun olarak müftü veya bir İslâm bilginitarafından verilen hüküm; karar.

Ganîmet : Müslümanaskerlerin düşmandan aldığı herbir şey.

Gayr-ı medenî :Medenî olmayan.

Gayr-ı meşrû :Meşrû olmayan.

Gayr-ı müslim :Yahûdi, Hıristiyan.

Gazve : Savaş,akın, askerî sefer.

Gıybet : Kişiyigıyabında hoşlanmayacağı tarzda anmak.

Hadd : Bak. 2/149.

Hadîs : Hz.Peygamber'in sözü.

Halife-i Müslimin :İslâm Toplumu'nun devlet ve hükûmet başkanı.

Halvet :Kadın-erkek bir arada yalnızca kalmak.

İctihad : İslâmDini'nin iki ana kaynağı olan Kur'ân ve Sünnet'ten belirli esaslar içinde hükümçıkarmak.

İctimaî : Sosyal.

İhlas : Yapılanıyalnız ve yalnız Allah için yapmak.

İkaz : Uyandırmak.

İktisab : Kazanmak.

İlga : Yürürlüktenkaldırmak.

İrşad : Doğru yolugöstermek.

İstişare : Danışma.

İtikadî : İnançlailgili.

Kâfir : Kur'ân veSünnet'le belirlenmiş îman esaslarının, ilâhî emirler ve yasakların bütününeveya herhangi birine inanmayan kişi, laik insan.

Kâhin : Gelecekleilgili haber verme iddiasındaki kişi.

Kerâhet : Mekrûh.

Kerahet-iTahrimiye: Harama yakın olan mekrûh.

Kısas : Bak. 2/178.

Kitab : Kur'ân.

Kültür : Birmilletin veya ümmetin manevî varlığını meydana getiren inançların,geleneklerin, adetlerin; hayat tarzının bütünü.

Lağiv : Dünya veÂhiret Hayatı'na yararı olmayan ve bu sebeble kaçınılması gereken söz veya iş.

Laik : Diniolmayan, Kur'ân ve Sünnet yönetimini kabul etmeyen.

Lânet : Allah'ınrahmetinden uzak olmak.

Lûtî : Homoseksüel.Lûtî sözcüğü İslâm literatüründe Lût Peygamber'in inkârcı ve isyancı toplumununyaptığı çirkin işi yapan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Mahrem : Kendisiyleevlenilmesi dinen yasaklı olan kadın veya erkek.

Masiyet : Günah,isyan.

Materyalist :Maddeci.

Mehir : İslâm AileHukuku'nda kadının zevcelik bedeli olarak aldığı para, menkul veya gayr-ımenkul mal. İki tarafın rızasıyla belirlenen mehre mehr-i müsemma, peşin olarakverilip alınana mehr-i müaccel denilir. Nikâh akdi sırasında mehrinbelirlenmemesi mehri düşürmez. Kadının benzerleri için verilen mehr, mehr-imisil olarak sabit olur.

Mekrûh : İslâm Dini'ndeyalnızca sübût veya delâlet yönünden kesinlik arzedici Allah veya Peygamberemri ile yasaklanan söz, davranış ve iş. Haramdan aşağı derecede yasak.Mekrûhdan kaçınan sevaba erer.

Meni : Erkek veyakadından şehvetle ve fışkırarak gelen sıvı.

Mesaj : Bir haberveya bir şey göndermek.

Meşrû :Helâl,hukûkî.

Müctehid : İçtihadyapan.

Mitoloji : Tarihöncesine dayanan efsaneyi inceleyen bilgi.

Motif : Unsur, asılamaç.

Müessir : Tesireden; etki yapan.

Müfessir : Kur'ân-ıKerîm'i açıklayan, yorumlayan.

Mükellef : Yapmaklasorumlu, yükümlü.

Münafık : Kafası vekalbiyle kâfir olup dıştan Müslüman olarak bilinen kişi.

Münevver : Aydın.

Müstağni : İhtiyaçduymayan.

Müşkülpesent :Titiz davranan, bir şeyi kolay beğenip karar veremeyen.

Na mahrem :Kendisiyle evlenilmesinde dinî bir sakınca olmayan kadın veya erkek.

Nezîh : Kötülük veçirkinlikten uzak.

Nükte : Gizliişaret, ince mesele, ince nokta.

Otorite : İtâatettirme hak ve iktidarı. Bir sahada derinleşmiş kişi.

Pîri-Fânî : İleriderecede yaşlı.

Recm  : Zina cezası olaraktaşlanarak ölüm.

Resûlullah :Allah'ın Peygamberi.

Rivayet : Sözü,haberi bir başkasına nakletmek. Hadîs terimi olarak rivâyet, hadîsi birbaşkasına aktarmaktır.

Sadaka-i Câriye :Sevabı kişinin ölümünden sonra da devam edecek, yol-çeşme-camiî, duâcı evlât veilmî eser gibi kalıcı hayır.

Sâhabî :Hz.Muhammed'i mü‘min olarak görmüş ve mü'min olarak ölmüş kişi.

Salât : Hz.Muhammed'in şanını artırmasını, Cennet'teki en yüksek makam olan Makam-ıMahmûd'u ve ümmetine şefâat etme hakkını kendisine vermesini Yüce Allah'dandilemek.

Sûre : Kur'ân-ıKerîm'in yüz on dört bölümünden her biri.

Sünnet : Allah'ınResûlü Hz. Muhammed'in sözleri, işleri ve tasvib buyurduklarının bütünü.

Statü : Nizam,tüzük.

Strateji : Orduyudüşman karşısında yönetmek sanatı.

Şerîat : Allah'ınve Peygamberi Hz. Muhammed'in insanlar için koyduğu kanunların; emirler veyasakların bütünü.

Şer'î Mesken : Bak.1/140.

Şümûl :Kapsam;içine almak.

Tahâret : Küçükveya büyük abdestten sonra su ile temizlenmek.

Takva : Şirkdenarınmış olarak Allah'a ve diğer İslâmî inanç esaslarına inanmak, Allah'ın vePeygamberinin emirleri ve yasaklarına bağlılık.

Tasarruf : Malikveya sahib olmak, kullanmak, tutum.

Tasrîh : Açıklama.

Tavzif :Görevlendirmek.

Ta'zîr : Bak.2/149.

Tecelli : Görünmek,açığa çıkmak, belirmek.

Techiz : Gerekliolanla donatmak.

Tecvîz : Caizgörmek, olabilir kılmak.

Tedrici :Derecederece, merhale merhale sonuca gitmek.

Tefrîk : Ayırmak.

Tekeffül :Üstlenmek.

Tenasül : Üremek.

Tevlid : Doğurtmak,netice vermek.

Teyemmüm : Subulunmadığı veya kullanılmadığı takdirde cünüplüğü veya abdestsizliği gidermekiçin elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir maddeye sürüp yüzü vedirseklere kadar kolları meshetmektir.

Vahîy : Allahtarafından peygamberlere lafız ve mânâ olarak veya yalnız mânâ olarak doğrudandoğruya, ya da Cibril isimli melek aracılığı ile indirilen ilâhî buyruklar.

Vasat : Ortam,orta.

Vecîbe : Farîze,farz.

Ya Resûlâllah : EyAllah'ın peygamberi.

Zarûrî : Mecbûrî,zorunlu.

Zâviye : Açı.

 

Başlıca Kaynaklar

 

Tefsirler

 

CelâlüddinAbdurrahman b. Ebû Bekr Es-Suyûti, Ed-Dürrül-Mensûr-Tefsîrul-Me'sûr Beyrut(1-6)

Cessas,Ahkâmül-Kur'ân 1335 (1-3).

Ebû AbdullahMuhammed b. Ahmet el-Ensâril-Kurtûbî, El-Camiu Li Ahkâmil-Kur'ân 1968,Darul-Kütübil-Misrî (1-20).

Hamdi Yazır, HakDini Kur'ân Dili İst. İkinci Baskı (1-9).

İsmail b. KesîrEl-Kureşiyyid-Dimaşkî, Tefsirül-Kur'ânil-Azîm (1-4).

İbnül-Arabî,Ahkâmül-Kur'ân Tahkik. Ali Muhammed el-Becâvî (1-4).

Muhammed Ali Sabûnî,Muhtasar Tefsirü İbn-ü Kesir (1-3).

Muhammed Ali Sabûnî,Revâiül-Beyan Tefsîr-u Âyâtil-Ahkâm Minel-Kurân 1977, Dimaşk (1-2).

M. Er-Razî,Et-Tefsîrül-Kebîr.

Saîd Havva, El-EsasFit-Tefsîr (1-9).

Hadis Kitapları

Muhammed b. İsmailEl-Buhârî, Es-Sahîh 1315 Matbaa-i Amire baskısından... Mehmet Özdemir Neşri(1-8)

Hafız El-Münzirî,Muhtasar Sahih-i Müslim, Tahkîk; M. Nâsurud-Din El-Bânî 1969 Kuveyt.

Ebu İsa Muhammed b.İsa, Et-Tirmizi Sünenüt-Tirmizî 1966, El Hafız Ebu Abdurrahman b. YezîdEl-Kazvini, Sünen-ü İbn-i Mace, Talîk Muhammed Fuat Abdul-Bakî.

İbn-ü Sinan b. DinarEn-Nesâî, Sünenün-Nesâî Bi Şerhil-Hafız Celâleddin Es-Suyûtî ve Haşiyetil-İmamEs-Sindî, Beyrut (1-8).

Ahmet İbn-ü Hanbel,Müsned 1969 Beyrut (1-6).

Ali b. MuhammedEs-Şevkâni, Nevlül-Evtar (1-8).

Ali MutttekîEl-Hindî, Muntahab-ü Kenzûl-Ummal 1969 (Müsned-ü Ahmed İbn-ü Hanbel KenarındanMatbu)

Celalüddin-El-Suyutî,El-Camiüssağir Fi Ehadîsil-Beşîrin-Nezîr Mısır (1-2).

Heysemî Nuruddin Alib. Ebû Bekîr, Mecmeüz-Zevâid ve Menbeul-Fevaid, Beyrut 1967 (1-10).

Sıddık Han,Hüsnül-Üsveti Bima Sebete Minallahî ve Resûlihi Fin-Nisveti.

İbn-ü HacerEl-Askalânî, Bülûğul-Merâm Min Edilletil-Ahkâm, Talîk Es-Seyyid Muhammed EminKetbî.

İbn-ü HacerEl-Askalânî, El-Metâlibül-Âliye Bi Zevâidil-Mesanîdis-Semâniye, TahkikHabîbur-Rahman El-A'zamî.

İsmail b. MuhammedEl-Aclûnî, Keşfül-Hafâ ve Müzîlül-İlbas Ammeştehere minel Ehadîsi FiElsinetin-Nâs, Talik Ahmet Kellaş.

Mansur Ali Nafıs,Et-Tac El-Camiu Lil-Usûl Fi Ehadisir-Resûl 1961 Mısır.

Muhammed b. AbdullahEl-Hatib Et-Tebrîzi, Mişkâtül-Mesâbîh, Tahkiki M. Nasıruddin El-Bani.

Şerhler

Abdur-Reûf El-MünavîFeyzül-Kadîr (1-6).

Ahmed ZiyaeddinGümüşhanevi, Levamiul-Ukûl min Şerh-i Ramûzul-Ehadîs (1-5).

Ahmed Davudoğlu, S.Müslim Tercüme ve Şerhî.

Ali b. MuhammedEl-Karî, Min Mirkatil-Mefâtîh Şerh-ü Mişkatil-Mesâbih (1-4).

Bedruddin MuhammedEl-Aynî, Umdetül-Karî Fî Şerh-i Sahibil-Buharî (1-25).

CelalûddinAbdurrahman b. Ebû Bekr Es-Suyûtî, Tenvîr ul-Havalik Şerhün Ala "Muvatta-ıMalik" Beyrut (1-3).

Ebut-TayyipMuhammed, Şemsul-Hakkil-Azim; Abâdî, Avnul-Ma'bud Şerh-u Sünnen-i Ebî Davud;Zabd ve Tahkik, Abdurrahman Muhammed Osman 1968 Medine (1-14).

Haydar Hatiboğlu, S.İ. Mace Ter. ve Şerhi (1-10).

Kâmil Miras-AhmetNaim, Sahîh-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Ter. ve Şerhi. Birinci Baskı(1-12).

Muhtelif Kitablar

Abdülkadir Udeh,Et-Teşrîül-Cinâil-İslâmî 1968, (1-2).

AbdurrahmanEl-Cezerî, Kitabül-Fıkh Alel-Mezâhibil-Erbaati (1-5).

Ali Rıza Demircan,İslâm Nizamı (1-3), Allah'ın Resûlü'nden Hayat Düstûrları, İslâm'da BâtılaBenzemenin Hükmü.

Suyûtî,El-Hasâisul-Kübrâ (1-3).

Gazalî, İhyaüUlumüddin (1-5).

Hakîm Et-Tirmizî,Nevâdirül-Usûl

İbnül-KayyumEl-Cevzî, Zâdül-Meâd Fi Hedy-i Hayril-İbâd

Doç. İbrahim Cânân,Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye

Kadı İyaz,Kitabüş-Şifa (1-2).

Kemal b. Hümâm,Şerh-u Fethül Kadîr (1-8)

M. Cemal Öğüt, Kadınİlmihali.

M. Zeki Pakalın,Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (1-3).

M. İbnür-Rüşd,Bidâyetül-Müctehid Fî Nihâyetil-Muktesid (1-2).

M. Zihni, Nimet-iİslâm (İslâm Dergisi Yayını)

Ömer Nasûhî Bilmen,Hukûk-u İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhıyye Kamusu (1-8).

Yusuf El-Kardavî,El-Halâl vel-Haram Fil-İslâm, Fikhüz-Zekâti (1-2).

Zehebî, Kitabül-Kebâir.

Cinsellikle İlgili Kitaplar

BaştaVarlık, Sander, Altın ve Payel yayınları olmak üzere, cinsellikle ilgili hemenhemen ciddî görünümlü bütün Türkçe telif ve tercüme eserler gözdengeçirilmiştir.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/64-lugatce-ve-kaynaklar-13-355h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim