63- Kur'an ve Sünnette Cennet Kadınları ve Erkeklerinin Vasıfları

63- Kur'an ve Sünnette Cennet Kadınları ve Erkeklerinin Vasıfları
63- Kur'an ve Sünnette Cennet Kadınları ve Erkeklerinin Vasıfları 

Kur'ân veSünnet'te Cennet Kadınları ve Erkeklerinin Vasıfları       

Kur'ân'da Cennet Kadınların Vasıfları

Saffat 48-49  "Naîm Cennetlerinde, Allah'ın halis kullarıyanında, saklı deve kuşu yumurtası gibi göz değmemiş, iri/güzel gözlü,bakışlarını yalnızca eşlerine odaklayan kadınlar vardır."    

Sâd 52  "Müttakilerin/İslâmîîman ve hayat çizgisinde yaşayanların yanı başlarında bakışlarını eşlerineodaklayan, kendileri ile yaşıt (olan kadınlar) vardır."

Vâkıa 35-37 "Biz onları; (Cennet'e girecek dünyakadınlarını) yeniden yaratacağız. Sonra da onları Ashabül-Yemin için eşlerineâşık ve onlarla yaşıt bâkirelere dönüştüreceğiz." 

Rahman 56, 58, 70, 72  "Cennetlerde/Cennet kadınları arasındabakışlarını eşlerine odaklayan ve kendilerinden önce hiçbir insanın ve cinninilişkiye girmediği eşler vardır.Sanki onlar, Yakût ve Mercangibidirler;dudakları ve yanakları kırmızı, berrak ve bembeyaz dilberlerdir."

 "Cennet'te / Cennet kadınları arasında yüzüve ahlâkı güzel mi güzel seçkin kadınlar vardır."

Nebe 31-34 "Hiç şüphesiz Müttakiler için kurtuluş,bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni oluşmuş/kadınlığa henüz adım atmışkendileri ile yaşıt eşler vardır."

Açıkçaanlaşılacağı üzere, Cennet'e girecek kadınlar 12 özelliklevasıflandırılmaktadırlar. Hiç şüphesiz bu vasıfların önemli bir kısmı fizikicâzibeyi, bir kısmı da rûhsal güzellikleri içermektedir. Bütün bu vasıflarcinsel hayatın varlığına da işaret etmektedir. Vâkıa sûresinin 35-37.âyetlerinde beyan edildiği üzere, yukarıda açıklanan vasıflara sahipolabilmeleri için genç-ihtiyar, güzel çirkin, sağlıklı-hasta Cennet'e girecek bütündünya kadınları yepyeni bir yaratılışla ve bu vasıflarla yaratılacaklardır.

Kur'ân-ı Kerîm'in âyetlerinde vasfedilenCennet kadınlarının kadınsı özelliklerini böylece açıklamış olduk.Cennetkadınlarının diğer özellikleri de Peygamberimizin(sav) Sünneti'nin bir bölümünüoluşturan hadîslerde açıklanmıştır.

Kur'ân'daCennet Erkeklerinin Vasıfları

 Örneklendirilerekaçıklandığı üzere Kur'ân-ı Kerîm'de Cennet'e girecek  kadınlar,cinselliği de içeren 12  güzellik vasfı ile  nitelenmiştir. Cennet'e girecek erkeklerinvasıflarına ise açıklık getirilmemiştir. Ancak kadınlar gibi Cennet'e girecekerkeklerin de yepyeni bir yaratılışta yaratılacakları açıklanmıştır. Vâkıasûresinin  "...Sizi,bilmediğiniz birşekilde inşa edeceğiz" anlamındaki 61. âyeti bu gerçeği göstermektedir.

Medenî sûrelerde Cennet kadınları yanısıra erkeklere de şamil olan ortak bir niteliğe yer verilmektedir. "Ezvacün Mütahharetün/maddî ve mânevîeksikliklerden arındırılmış" olma şeklindeki  bu ortak nitelik, erkeklerin de kadınlar gibiözelliklere sahip olacaklarına işaret etmektedir. Güzellik vasıfları  açıklanan kadınlar erkeklere eş kılınacağınagöre erkekler de aynı güzelliklere sahip olacaklardır. Çünkü Cennet armağanlarıkadınlara verildiği gibi erkeklere de verilecektir.

 

Cennetkadınlarını vasıfları gibi, Cenet erkeklerinin vasıflarının açıklanmamasının -Allah bilir-  bir sebebi, kadınların dünya hayatında olduğugibi,âhiret hayatında da arzu edecek olmaktan çok arzu edilecek olmalarıdır.Bir diğer sebebi de yine dünyamızda olduğu gibi fizikî özelliklerin erkektençok kadın için önem arz edecek olmasıdır.Bir üçüncü sebeb olarak  da Kur'ân'a özgü üslûb gösterilebilir. Çünkü Kur'ân-ıKerîm'de meselenin bazen bir yönü açıklanmakta, diğer yönünün takdîri açıklığısebebiyle muhatabın kavrayışına bırakılmaktadır.

Sünnet'teCennet Kadınlarının Vasıfları

Allah'ın Resûlüşöyle buyurur: •Cennetliklerin kendileri gibi Cennet'e girecek kadınlarıiçinde öyle kadın  vardır ki, bacağınınbeyazlığı üst üste giyilmiş dış ve iç giysileri  altından bile iliğinevarıncaya kadar görülür.

İştebu, Allah'ın "Onlar Yakût veMercan gibidirler"buyurarak açıkladığı özelliktir.Bilirsiniz, Yakut bir taştır. İçinden bir ip geçirip baksan(saydamlığısebebiyle)onu görebilirsin."1

 
  • "...Cennet kadınlarının tenlerinininceliği, yumurtanın kabuğu içindeki beyaz kısmı örten şeffaf zarın inceliği gibidir."2
  • "...Cennet'e girecek kadınlardan biri yeryüzüne doğsaydı,doğduğu bütün yerlere ışığını ve hoş kokularını yayardı.Onlardanbirinin başörtüsü dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır."3


"Cennetlikkadınlar, eşleriyle ilişki sonrasında bekâretlerini koruyacaklardır"."4

Sünnet'te Cennet Erkeklerinin Vasıfları

 

Yukarıda sebeplerine de değinildiği üzere,Kurân-ı Kerîm'de Cennet‘e girecek erkekler, Cennet kadınlarına da şâmil olan "Ezvacün Mütahhara/ maddî ve manevî  eksiklerden arındırılmış" olma anlamındaki bir tek nitelikle vasfedilmişlerdir.5 Ancak Kur'ân'ın genel olarak işaret ettiği erkeklere özgü görünüm özellikleri,bir ölçüde  hadîslerde açıklanmaktadır.Örneğin Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

 

"Cennet'eilk gireceklerin yüzü dolunay gibi parlayacaktır. Onların ardından  Cennet'e gireceklerin yüzleri ise gökteki enışıltılı yıldız gibi aydınlık olacaktır. Cennet'e girenler orada küçük ve büyükabdeste çıkmayacaklar, tükürüp

sümkürmeyeceklerdir.Onların tarakları altındandır. Terleri misk kokacaktır. Buhurdanlıkları tütsüyapılan ağaçlardandır. Ahlâkî hususiyetleri/yücelikleri de  bir/eşit olacaktır. Cennet sâkinleri oradababaları Âdem gibi atmış ziraboyundadır.

Onların Ezvacı; kendilerine eşlik edeceközel hizmetçileri de iri gözlü Hûrilerdir."6

 

-Salât veselâm üzerine olsun- O, birr diğer hadîslerinde de şöyle buyurmaktadır:

"Cennet'tebir araya gelinecek toplantı alanları (Sûk) vardır. (Dünya ölçüsüyle) iki Cuma arası gibiaralıklarla Cennet'likler oraya gelirler. Esen bir meltem, onların giysileri veyüzlerini okşar, daha bir güzelleşirler. Dönüşlerinde ise eşleri şöyle derler:

 -Allah'a yemin ederiz ki bizden bu kısa süreli ayrılışınızdan sonra bilegüzelliklerinize  güzellikkatmışsınız. Erkekler de kadınlarına, yemin ederiz, siz  de öyle, daha bir güzelleşmişsiniz, diyecekler."7

                                                  ***

Yukarıda sunulan âyetler ve hadîslerdenaçıkça anlaşılacağı üzere Cennet kadınları ve erkekleri tasvîr edilemez manevîzevkler yanı sıra, ileri derecede bir cinsel hayat yaşayabilmeleri için güç vearzu gibi bütün özelliklere de sâhip kılınacaklar, gerekli çevre şartları vegüzelliklerine de erdirileceklerdir.Onların özelliklerini açıklayan birhadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Cennet'e girecek her bir mü'min (erkek vekadına) yemek içmek ve de cinsel arzu ve eylem yönünden yüz insan gücü verilecektir..."8

Cennet'teKıskançlık Olmayacaktır

Cennet'e girecek dünya erkekleri ve  kadınları, Cennet'e girerken yepyeni bir   şekilde üstün ve câzibeli olarakyaratılacakları,eşleri tarafından  büyükbir ilgi görecekleri, doyumsuz bir aşkla sevilecekleri ve yücelik  makamlarına erdirilecekleri için  derecesi daha yüksek olan Cennetliklerekıskançlık duymayacak, mutluluğun doruğunda yaşayacaklardır.Çünkü Cennetlikler,kin ve hased gibi duygulardan arındırılarak Cennet'e konulacaktır. 9

 Bekârlığınolmayacağı Cennet, yalnızca güzelliklerin ve arzu edileceklerin  yaşanacağı tam bir mutluluk yurdu olacaktır:

"...Çokbağışlayıcı ve pek merhametli olan Allah'ın bir ikramı olarak Cennet'tecanlarınızın arzuladığı her şey sizindir. Orada size istedikleriniz de verilecektir." 10

 Cennet'te Her Şey Olacaktır

Bu sebeple,Cennet'teşu  var mı, öyle olacak mı, bu dagerçekleşecek mi şeklinde sorular yöneltmeye gerek yoktur.Orada yasak olmayacak, istenebilen her şeygerçekleştirilecektir.11                                                     ***

Kitabımıdüşündüğüm şeklinden daha birinci derece kaynaklı, daha doyurucu ve güzelolarak bitirmeye beni muvaffak kılan Allah'ıma hamd ve sena ediyorum.Onu, bütün dünyaya yaymasını, asırlar boyuyaşatmasını ve benim için sadakay-ı câriye kılmasını keremi bol Zât'ındandiliyorum.Hiç şüphesiz bütün nimetler O'ndandır ve O, dilediğinesınırsız veren Rab'dir.12

 

1 Tirmizî Cennet5 (Hn. 2535)

2 İ. Kesîr  3/417.

3 Buharî  Rikak  51.

4 İ. Kesîr, Vâkıa 36.    İ. Kayyım'agöre Cennet'te kişiye ikiden fazla kadın verileceğine ilişkin sahîh bir hadîsyoktur. Bak. Tefsîr-i Merağı4/132.

5 Bakara 25, Al-i İmran 15, Nis 57.

6 Buharî, Enbiya 1, İ. Mace, Zühd 39.

7 Müslim,Cennet 5,Hn.2833.Bu hadîs,Cennet'te şehirler ve bu şehirlerde devasatoplantı salonları olacağına da işaret etmektedir.8 Dârimî, Rikak  104 (Hn. 2828), M. Zevâid 10/416.

Cennetlikler ebediyen sürecek Cennethayatına uyum  sağlayacak  yepyeni bir bedenle yaratılacakları içinonların her bakımdan daha güçlü olacakları açıktır. Hadîsteki "100/yüz" ifadesiçokluğu ifade etmek içindir.

9 Araf 43;Hıce 47.

10 Fussılet  31-32.

11 Cennet'in mânevî ve maddî nimetlerikonusunda daha geniş ve doyurucu bilgi almak isteyenler, "Kur'ân ve SünnetIşığında Cennet Hayatı" isimli eserimize baş vurabilirler.

12 Kitabı ellerinden bırakmadan,okuyucularımdan kitabın baş tarafında yer alan "Mühim  Bir Hatırlatma" başlığı altındaki açıklamayıbir daha okumalarını rica ederim.

 

 

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/63-kuran-ve-sunnette-cennet-kadinlari-ve-erkeklerinin-vasiflari-13-356h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim