61- CENNET HAYATI ve CİNSELLİK

61- CENNET HAYATI ve CİNSELLİK
61- CENNET HAYATIve CİNSELLİK  

BuyurGir Cennetime

Yüce Allah İnsanları erkek ve kadın olaraken güzel şekilde eşit olarak yaratmıştır. Onları,içlerinden seçtiği Peygamberleriaracılığı ile  bildirdiği İslâmîyasalarıyla kendi Zâtına ibâdetle yükümlükılmıştır.Yasalarına uyarak ibâdet edecekleri de Âhiret Hayatı'nda Cennet'le armağanlandıracağını  müjdelemiştir.

Hür iradeli sözlerimiz,davranışlarımız veişlerimizi içine alan Amel Kitabı'mız/Hayat Filmimiz/Yaşam Dosyamız'a göre yapılacakKıyamet Sorgulaması ardından Cennet'e girmeye hak kazanacakların her birineRabbimiz  şöyle buyuracaktır: " Katıl güzel kullarımın arasına, buyur gir Cennetime."*

* Fecr 29-30.

Âhiret Hayatı ve Cennet         

Ölüm, rûhun bedenden ayrılmasıdır.

Ölen insanın rûhu, inancı ve amellerinden oluşan kabrinegötürülür. Vücûdu ise toprak kabrine bırakılır.

Rûhun kabri,kişinin inanç ve amel durumuna göre ya Cennet bahçelerinden bir bahçe, ya daCehennem çukurlarından bir çukurdur.1

Rûhun kabri Âhiret hayatına, bedenin kabri ise dünyahayatına dönüktür.

Kabirdeki hayat, Kıyâmet denilen ve göklerle yerin yıkımave değişime uğrayacağı dehşet verici olayla sona erecektir.

Önce, Allah'ın dilediği canlıların dışındaki tüm varlıklarölecektir. Sonra da insanlar diriltilecektir.

Rûhlarla bedenler birleştirilecek, dünyadaki inançları veamelleri içeren Hayat Dosyalarına göre insanlar ilâhî huzurda muhâkemeedileceklerdir.

İslâm Dîni'ne îman eden ve îmanlarının gerektirdiği güzelamelleri yapan insanlar Cennet'e gireceklerdir. Bağışlanmayan günahkâr insanlarda bir süre Cehennem'de azab görecekler, daha sonra Cennet'e gideceklerdir.

Kâfirler ve Müslüman göründükleri halde kalbleriyle inkârcıolan münâfıklar ise ebediyen Cehennem'de kalacaklardır.   

Cenne'tin Mânevî Nimetleri

Cennet, Yüce Allah'ın "Sen benim rahmetimsin. Seninleistediğim kuluma merhamet edeceğim"2buyurduğu ebedî mutluluk yurdudur.

Yüce Peygamberimizin bir hadîsinin, hiçbir kulun kendiamelleriyle ulaşamayacağını, ancak Allah'ın lütfu ile varılabileceğinibildirdiği Cennet, yaratılmıştır. Çok çok yükseklerde, zaman ve mekândasınırsız bir âlemdedir.

Cennette yüz ayrı derece vardır. Her iki derece arasındakimesafe göklerle yer arası gibidir.

Bu derecelerin her biri müstakil bir Cennet'tir ve buCennet'lerin Me'va, Adn, Naîm ve Firdevs gibi isimlerivardır. En yüksek Cennet Firdevs'dir.

Cennet'liklerin inançları ve amellerine göre yerleşecekleribu derecelere birbirinden farklı sekiz ayrı bölümden girilecektir. Bu girişbölümlerinin Cihad, Sadaka ve Reyyan gibi isimleri vardır.

Âyetler ve hadîsler ışığında özetleyerek ifade edersekCennet'te hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin detasavvur edemeyeceği nimetler vardır.

 Dünya hayatındaolduğu gibi Cennet'teki nimetlerin bir kısmı mânevîdir. Diğer bir kısmı damaddîdir. Ancak Cennet'teki maddî nimetler manevîleştirilmiş maddî nimetlerdir.3Kur'ân-ı Kerîm'de bildirilen bunimetlerin yüceliğini her bir mü'min, rûhî gelişimi ölçüsünde idrak edebilir.

Bu nimetleri şöylece özetleyebiliriz:" Allah'ın Zatîgüzelliklerine bakmak, O'nun ebediyen sürecek sevgisi altında bulunmak, O'nunSelâmı ve konuşmalarına muhatap olmak, başta Peygamberimiz ve diğerPeygamberler olmak üzere yüce şahsiyetlerle birliktelik kurmak, içten arzularlahamd ve senalar etmek, Meleklerle selâmlaşmak ve dostluklar oluşturmak,Cennetliklerle sohbetler yapmak, mûsiki oturumlarına katılmak, Cehennemliklerlekonuşarak kurtuluşun ve sahip olunan nimetlerin büyüklüğünün hazzını yaşamak veCennet'te ebediyen yaşanacağı bilincinde olmak... Cennet'in mânevî nimetleriolacaktır.

Asıl büyük nimetler de bunlardır. Mânevîleştirilmiş de olsadiğer nimetler bunlarla mukayese edilemezler.

Bunimetlerin bazılarını özetleyelim.                                                                                                    

I Alah'ınGüzelliklerine Bakmak  

Güzel olan vebütün güzellikleri yaratan Allah'ın güzelliklerinin izleneceği bu bakma, Cennethayatının mânevî nimetlerindendir.Kıyame Sûresi Âyet 22-23:"O gün insanlar vardır,yüzleri ışıl ışıl parlar. OnlarRablerine bakar dururlar."

Allah'ın Resûlüde şöyle buyurur:

* "Siz, dolunay halindeki ayı apaçıkgördüğünüz gibi Rabbinizi açık olarak göreceksiniz."

"Siz,önlerinde bulut engeli yokken güneş ve ayı görmekte güçlük çekiyor, birbiriniziengelliyor musunuz?İşte Rabbinizi böylece güneşi ve ayı gördüğünüz gibi açıktangöreceksiniz."

** "AdnCenneti'nde mü'minler, yüzünde yalnız Kibriyâ (büyüklük) örtüsü olduğu halde Allah'ın güzelliğinebakacaklar. Onlarla bakışları arasında yalnız ve yalnız,bu Kibriyâ örtüsübulunacaktır."

*** "...Cennet'liklerin en yüksek derecelisi, her gün iki defa Allah'ın yüzüne/güzelliklerinebakacaktır."4

**** "Cennet'liklerCennet'e girdiği zaman Allah (c.c.) şöyle buyuracaktır:

-Başka birşey daha arzu ediyor musunuz? Vereyim.

Cennet'liklerde şöyle diyecekledir:

-Bizimyüzümüzü nurlandırmadın mı? Bizi Cehennem'den kurtarıp Cennet'e koymadın mı?

(Bitmez tükenmez Cennet nimetlerineerdirmedin mi? Daha ne isteyelim?)

Allahonların bu sözleri üzerine örtüsünü kaldırır. (O'nun güzelliğinebakakalırlar). Cennet'liklereRablerine bakmaktan daha çok sevebilecekleri bir nimet verilmemiştir."5

II Rıdvânullah (Allah'ın Rızasıve Sevgisi)

Özel bir mânevînimet olan Rıdvan'ın maddî nimetlerden farklı ve büyük olduğu Kur'ân-ıKerîm'in Tevbe Sûresi'nin yetmiş ikinci âyetinde şöyle açıklanmıştır: "Allah,iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara altlarından ırmaklar akan, içindeebedî olarak kalacakları Cennet'ler ve Adn Cennet'lerinde güzel meskenlervaat etmiştir. Rıdvanullah (Allah'ınonlardan razı olup onları sevmesi) ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluşbudur."

Rıdvanullah'ıaçıklayan bir hadîsi kutsî ise bu mânevî nimeti bize şöylece tanıtmıştır:

Size sevgimi veriyorum

  • Ebû SaîdEl-Hudrî (r.a.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü, Allah'ın kullarına şöyle buyuracağını anlattı:

- Ey CennetEhli (Kullarım!) EyCennet Ehli (Kullarım!)

- BuyurRabbimiz! Emirlerine amadeyiz.

- Sizlereverdiğim nimetlerden hoşnut ve razı mısınız?

- Nasılhoşnut ve razı olmayız. (Yâ Rab!) Yarattığın kullardan hiçbirine vermediğin nimetleri bize verdin.

- Sizeverdiklerimden daha da yüce olanını vereceğim.

- Hanginimet bundan daha yüce olabilir?(Yâ Rab!)

- Sizerızamı (sevgimi) bahşediyorum. Bundan sonrasize ebediyen öfkelenmeyecek, sizi azbblandırmayacağım.6

III-YücelerinDostluğu

Cennet'te baştaYüce Peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere, diğer bütün peygamberler;inançları ve yaşayışlarında dosdoğru olan sıddîklar; Allah'ın yüceliğine şahidbilinçli kullar olan  şehîdler;  sözleri ve işleri İslâmî çizgide olansâlihlerle birlikte yaşanacak dostluklar, yapılacak sohbetler de mânevî Cennetnimetlerindendir. Rabbimiz şöyle buyurur:"Allah'a ve O'nun Peygamberi Muhammed'eitâat edenler, Allah'ın kendilerininimetlendirdiği Peygamberle, sıddîklarla, şehîdlerle ve  sâlihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar."7

IV-Allah'ı Tesbîh ve O'na Hamd

Cennet'tesâhip olunacak mânevî ve maddî nimetlerin çokluğu, yenilenmesi ve sürekliliğikarşısında insanın benliğini dolduracak ve onu zevklerin doruğuna yükseltecekAllah'ı anma ve O'na hamd arzusu...

Yükümlüolunmaksızın içten duyulacak bu arzu da mânevî nimetlerdendir.

Yûnus Sûresi9-10:"İman edip de Allah'ın ve Peygamberi'nin buyruklarına uygun güzel ameller yapanları, Rableri, îmanları sebebiyle içlerinden ırmaklarakan Naîm Cennetleri'ne iletir. Onlarınorada duâsı şöyledir:"Allah'ım! Sen bütün eksikliklerden berisin ve tümyüceliklerle vasıflısın." Birbirlerine sağlık dilekleri de "Selâm"dır. Duâlarının sonu ise"Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" şeklinde hamd ü senâdır."

 


1 K. Hafâ Hn. 1853.

2 Tirmizî Cennet  22 (Hn. 2564)

3 Nesâî Zekât, Buharî Bedül-Halk 9.

4 Kur'ân-ı Kerîm'de açıklandığı için biz mü'minler Allah'ın "yüzü"olduğuna inanırız. Fakat Allah yarattıklarına benzemediği için, O'nun yüzübizim içimizde tahayyül edip çağrışım yaptığımız yüz değildir.

5 Hadîsler için bak. M. İ. Kesîr Kıyame 22,23.

6 Tirmizî  Cennet 18 (Hn. 2558). Buharî  Rikak 81.

7 Nisa 69.

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/61-cennet-hayati-ve-cinsellik-13-358h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim