59- Hicret

59- Hicret
59- Hicret 

59- Hicret

Allah'ınKitabı'ndan: "İmanedenlerin, hicret edenlerin, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaşanlarınAllah yanında derecesi çok büyüktür. Kurtuluşa (dünya ve âhiret saâdetine) erenler de işte onların takendileridir." 

TevbeSuresi âyet 20

Hicrete yönel

SahâbîEbû Fatıma (R.) Allah'ın Resûlü'ne (S.) gelip şöyle ricada bulunduğunuanlatıyor:

-Ya Resûlellah!Bana doğrultusunda yaşayacağım ve sürekli uygulayacağım bir ameli öğretseniz.

Allah'ınResûlü ona şu öğüdü verdi:

-(Ya Eba Fatıma!)Hicret'eyönel. Zira (neticesiitibariyle)hicret gibi bir amel yoktur.1

Hicretin anlamı

Sözlükanlamıyla Hicret: bırakmak, ayrılmak uzaklaşmakdır.

Bubölümde göreceğimiz hadîslerden ve benzerlerinden öğrendiğimize görePeygamber'imizin dilinde hicret iki anlamda kullanılmaktadır:

a-Allah'ın yasaklamış olduklarını bırakmak; günahlardan kaçınmak.

b-İslâm dışı yönetimlerin hakim olduğu, müslümanca yaşamak imkânının bulunmadığıve yaşamak çabasını verenlerin zûlme maruz kaldığı küfür yurdundan (dar-ıküfür), İslâm Dini'nin bir bütün halinde uygulandığı İslâm yurduna (Dâr-ıİslâm) göç etmek.

Buhadîsimizde hicret ikinci ve asıl manasında kullanılmaktadır.

Peygamber'imizinEbû Fatımaya "Hicret'eYönel"buyurduğu dönem, Medine İslâm toplumunun, yeni muhacirlerle güç kazanmakihtiyacında olduğu ve Medine dışında İslâm'ın bir bütün halinde yaşanabileceğiikinci bir vatanın bulunmadığı öz ifadeyle hicreti gerektirici özelliği olanbir dönemdir.

Hicret nedir?

Amrb. Abese'den (R.)

"Biradam Allah'ın Resûlü'ne sordu:

-İslâm Dinindeki amellerin en yücesi hangisidir. (Ya Resûlellah)

-İmandır.

-(YaResûlellah!) İmannedir?

-İman; Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ölümden sonradirilmeye inanmandır.

-(YaResûlellah!)İman (derecelerinin) en yükseği hangisidir?

-Hicret(derecesi)dir.

-Hicret nedir?

-(Dinin, ilminve olgun aklın kaçınılmasını istediği) kötülükler, günahlardan kaçınmaktır.

-Hicretin hangi nevi daha üstündür?

-Cihâd.

-Peki cihâd nedir? (Ya Resûlellah!) 

-(İslâmîyönetimce savaş kararı alındığı ve savaşa gönderildiğinde) kâfirlerle karşılaştığınzaman onlarla vuruşmandır.

-Hangi tür cihâd daha üstündür?

-Kişinin atının vurulduğu ve kendisinin şehid edildiği (cihâd)dır.

Allah'ınResûlü daha sonra şöyle buyurdu:

-Amellerinin en değerlilerinden iki amel (daha) vardır.

Onlarda şartlarına riayet edilerek yapılan hac ve umredir. (Bu iki amelin derecesine) ancak benzerlerini yapanlar (yükselebilir)."2

En faziletli hicret günahları bırakmandır

Abdullahb. Amr (R.) rivayet ediyor:

"Birsahâbî Allah'ın Resûlü'ne sordu:

-Ya Resûlellah! Hangi tür hicret daha üstün; daha sevablıdır?

-Rabb'inin yapılmasını hoş görmeyip yasakladığı (sözü, davranışı ve iş'i) bırakmakla yaptığın (hicret daha üstün ve sevablıdır.)"3

Dar-ı İslâm'a göç de günâhları terk içindir

Küfüryurdundan İslâm yurduna hicretin asıl amacı günâhları terk edip, ilâhî emirleriyaşamaktır.

Allah'ınyasaklarını terk etmeyi hicretin en fazîletlisi olarak sunan hadîsimizdeğindiğimiz bu inceliği açıklamaktadır.

Kişi hicret etmese de Cennet'e gidebilir

Muazİbn-ü Cebel (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (S.) şöyle buyurdu:

(Allah'ave Peygamberi Muhammed'e îman eden, farz) namazları kılan, zekât veren, Ramazan orucututan ve hac yapan kişi Allah yolunda hicret etmiş olsa da, doğduğu yereyapışıp kalsa da Allah onu bağışlamayı üstlenmiş; zatına görev kılmıştır.

(Bumüjdeyi alan sahâbîlerden) Hz. Muâz sordu:

-Ya Resûlellah! Bunu diğer insanlara müjdeleyeyim mi?

-(Ya Muaz!) İnsanları (kendi haline) bırak. (Daha çok) amel etsinler. Zira Cennet'te yüzderece vardır. (Allah,bu dereceleri yolunda cihâd eden mü'minler için hazırladı.) Her iki derece arası gökleyer arası gibidir.

Allah'tanistediğiniz zaman Firdevs'i isteyiniz. Zira Firdevs, Cennet'in ortası ve enyükseğidir. Üstü de Rahman olan Allah'ın Arşıdır. Cennet'in nehirleri de oradançıkar."4

Hicret yüksek derecelere çıkaran cihâdtır

Kişinindoğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yurdunu, menkûl ve gayr-ı menkullerini, hattaakrabası ve ailesini bırakarak Allah yolunda hicret etmesi, inanç uğrundayapılabilecek en büyük fedâkârlıkdır ve bu amel şüphesiz gerçek mü'minlerehasdır.

Busebebler gerektiğinde hicret etmese de hadîsimizde açıklanan görevleri yaparakkulluk şuûru üzerinde yaşayanlara bağışlanma, dolayısıyla da Cennetmüjdelenmiştir.

Hicret,pek büyük bir cihâd olduğundan şüphesiz o, Cennet'in yüksek derecelerine deulaştıracak ameldir.

Maddî hicret ne zaman sona erecek?

Abdullahb. Vâkid Es-Sa'dî (R.) rivayet ediyor:

"(Aşiretimizin) elçileri olarak Allah'ınResûlü'ne (S.) geldik. Arkadaşlarım (benden önce Allah'ın Resûlü'nün huzuruna) girdiler. Onların suallerinicevaplandırdı; isteklerini karşıladı. Huzura en son girenleri bendim.

-Senin arzun nedir? buyurdu. Ben de sordum:

-Ya Resûlellah! Hicret ne zaman sona erecektir?

-Kâfirlerle savaş devam ettiği sürece hicret durmayacaktır."5

Dâr-ı Küfür mevcud oldukça hicret devamedecektir

Hakve Bâtıl mücadelesi sürdükçe bir diğer anlatımla Dar-ı İslâm ve dar-ı küfürmevcud oldukça hicret mükellefiyeti devam edecektir.

Buhadîs vesilesi ile ulaştırmak istediğimiz mesajı şöylece özetleyebiliriz.

Yaşadığımızdönemde kâmil anlamıyla Dar-ı İslâm vasfını taşıyan bir ülke bulunmadığınagöre, mü'minler olarak hicreti, İslâm'ı daha iyi yaşayabilmek ve daha verimlibir şekilde tebliğ yapabilmek için, görevden göreve, ilden ile ve Yusûfîmekânların birinden diğerine göç ve sürgün manasına anlayacağız.

Gerçekmuhacirleri de ilâhî haramlardan kaçınan, yaşanılan dar-ı küfrü aslına irca ileDar-ı İslâma dönüştürme mücadelesi veren yiğitler olarak anlayacağız.

Ğarîblere müjdeler olsun!

Ebül-Ehves(R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (geleceğeyönelik bir açıklamalarında şöyle) buyurdu:

-İslâm gerçekten garib başladı. Garip haline (yine) dönecekdir.

Garipleremüjdeler olsun!

Sahâbîlertarafından soruldu:

-Garipler kimlerdir? (Ya Resûlellah!)

-Onlar aile, akrabalarından uzak düşmüş; (vatanlarından hicrete mecbur kalmış) kişilerdir."6

"İslâmGarîb Başladı..."anlamındakihadîsi konu alan bir çalışmamız için bak. Cuma Mesajları isimi kitabımız.

Gurbette garîb ölene özel armağan vardır

Abdullahb. Amr (R.) anlatıyor:

"Medine'dedoğan mü'minlerden biri Medine'de vefat ettiğinde, Allah'ın Resûlü cenazenamazını kıldırdı ve (o kişi hakkında şöyle) buyurdu:

-Keşke doğduğu yerin dışında bir yerde ölseydi.

(Allah'ınResûlü'nün izhar buyurduğu bu temenniye tanık olan) mü'minlerden biri sordu:

-Niçin böyle bir temennide bulundunuz ya Resûlellah?

-Kişi doğduğu yerden başka bir yerde öldüğü zaman onun için doğduğu yerden hayatizinin kesilip öldüğü yere kadar bir yer ölçülür de Cennet'te ona özel olarakverilir."7 

Garip ölen şehittir

Buhadîs ilk bakışta gurbet diyarında ölmenin fazîletini dile getirmektedir.Ayrıca içinde doğup yaşanılan muhiti aşmaya, değişik amaçlarla yolculuklaryapmaya yüreklendirmektedir.

İnsanınakrabası, yakın dostları, silinmez hatıraları doğup büyüdüğü yerdedir. Busebeble kişinin doğduğu yerden ayrılması pek güçtür. Ancak bu güçlüğünyenilmesi de zaruridir. Zira mekân engelini aşamayan mü'min hicrete yönelemez,cihâda atılamaz. Pazarlama -ihracat- ithalat gibi gayelerle ticarî atılımyapamaz. İlim tahsili için göze alınması gereken fedâkarlığı üstlenemez. Dinîtebliğ maksadıyla yolculuk yapamaz. Haccın ifâsını da geciktirir.

OysakiPeygamber'imiz "Gurbetteölüm şehidliğe erdiricidir." buyurarak, yüreklendirici bir müjde daha davermektedir.*

1 Nesâi Biat 14

2 Müsned 4/114 (Hadisin ilk cümlesi"Güvenilir Olmak" bölümünde geçmiştir.) Benzerî için bk. Nesâi Zekât 49, İ. Mâce Cihad 5.

3 S. Nesâi K. Biati Hicretül-Bâdî 7/144.

4 Tirmizî Cennet 4.

5 S. Nesâî K. Biatı Zikrûl-İhtilafî Fiİnkıtail-Hicreti 7/147.

6 İ. Mâce Fiten 15, Müslim Îman 232

7 İ. Mâce Cenâiz 61, Nesâî Cenâiz 8.

* İ. Mâce Cenâiz 61.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/59-hicret-15-437h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim