54- Sihir ve Cinsel Sihrin Cezası

54- Sihir ve Cinsel Sihrin Cezası
54- Sihir ve Cinsel Sihrin Cezası 

54- Sihir ve Cinsel Sihrin Cezası

Aşağıdaaçıklanacağı üzere sihir haram bir fiil olduğu içi,n zarar verici sihir ta'zîrigerektirir, büyük bir suçtur.

Sihirharamdır

Cinselhayatla da yakından ilgisi bulunan sihir, Allah'ın Resûlü'nün diliylebildirilmiş yedi büyük günahtan biridir.

Sihrinharamlığını bildiren hadîsde şöyle buyrulur:

  • Ebû Hüreyre(r.a.) rivâyet ediyor.

Hz.Peygamber (sav)(büyük günahları öğreten bir öğütlerinde şöyle) buyurdu:

-Felâketegötürücü yedi büyük haramdan sakının.

(Sahâbîlertarafından büyük bir alâka ile) Soruldu:

-Ya Resûlallah! Bunlar nelerdir, açıklar mısınız?

Allah'ınResûlü helâk edici yedi büyük haramı şöylece bildirdi:

 

a-Allah'a ortak koşmak. (Allah'tan başka varlıklarda yaratıcı güç olduğuna inanmak, insanlardaAllah'ın koyduğu kanunlarla çatışacak yasalar koyma hakkını görmek vs.)

b-İslâm Hukûku'na göre ölüm cezası verilen kişiyi sorumlu bir görevli olaraköldürmenin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı öldürmek.

c-Faiz alıp-yemek.

d-Yetim malını(zimmetine geçirmek ve) yemek.

e-(İslâmDini'nin egemenliği ve İslâm vatanının korunması uğrunda yapılan savaşta) Çatışma günlerinde ordudankaçmak,

f-Emel ve eylem olarak zinadan uzak mı uzak olan mü'min kadınlara zina iftiraetmek,

g-Sihir yapmak.1

Sihirnedir?

İslâmbilginlerinin bir kısmının Bakara Sûresi'nin yüz ikinci âyetinden delilgetirerek kötülüğünden korunulabilmesi için öğrenilmesini câiz gördükleri sihirnedir? Sihir nevine göre el çabukluğuna, maddenin fiziksel ve kimyasalözelliklerinden yararlanmaya, istihbârâta ve fiziksel özellikleri sebebiylesüratle bilgi edinilebilen cinler, şeytanlaşmış sihirbaz dostlarınaaktardıkları geçmişe ve hale ait bilgi kırıntılarına dayanan bâtıl birilim-sanat dalıdır.

 

Sihrintemelde bir hakikati yoksa da, tabîat kanunlarından yararlandığı ölçüdegerçekle bir irtibatı da vardır.

Sihirhakikate dayanmaz. Ancak görülür, duyulur ve yaşanır tesiri bir hakikattir.Bunun içindir ki Yüce Allah sihirbazların şerrinden kendisine sığınmamızıöğütlemiştir.2 

Sihirhakkı bâtıl, bâtılı hak, hakikati hayal, hayali hakikat gösterebildiği içininsan üzerinde korku hatta fiziksel tezâhürler gösteren bir dehşet vücûdagetirebilir, nefret oluşturabilir, insanın irâdesini olumsuz yönde etkileyebilir,aklen illetlendirebilir. Hatta ölüme kadar da götürebilir.

Pektabîidir ki sihrin zararları ancak Allah'ın izni ve yaratmasıyla vücûdagelebilir.3

BakaraSûresi Âyet 102: "...Halbuki Allah'ın izni olmadıkça sihirbazlar sihirle hiçbir kimseye zararverecek durumda değillerdi..."

Cinselsihir

Sihrinana konumuz olan cinsellikle ilgisi, onun karı-koca arasını ayırıcı gücüdür.Kur'ân-ı Kerîm'de sihrin zarar vericiliğine dâir verilen tek belirgin örnek debudur.

BakaraSûresi Âyet 102:

"...Harût ve Marût isimli iki melek, "Biz ancak bir imtihan aracıyız. Sakın inkârcıolma" demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bumeleklerden, kişi ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı..."

Sihir,karı koca arasını nasıl açabilmektedir?

Bununbildiğimiz iki şekli vardır ki, bunlardan biri tecâvüze yönelebilecek kadarköklü bir nefreti oluşturabilmesidir. Diğeri de cinsel organın intişarını(ereksiyonunu) engelleyerek, ilişkiye mâni olmasıdır.

Buradakifiziksel tesir nasıl vücûda gelmektedir?

Bunubilmiyoruz. Daha doğrusu tam bir açıklık getiremiyoruz. Ne var ki asıl önemliolan sihir vâsıtasıyla eşlerin birbirlerinden koparılabileceği hakikatidir.Kur'ân-ı Kerîm'de haber verildiği için, biz de bu gerçeğe inanmakla mükellefiz.

Buradabilvesîle ifade edelim ki ister sihir yoluyla, ister dedikoduculuk, söztaşıyıcılığı ve iftira yoluyla olsun, koca ile karısının arasını açmakgünahların en büyüklerindendir. Eşlerin arasını açmanın harâmlığını daaçıklayan bir hadîslerinde Allah'ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

"Kadınıkocası aleyhine aldatıp, fikrini çelenler biz(im inançlarımız ve yaşayışımız üzerinde olanlar)dan değildirler..."4

Cinselsihrin cezası

Yukarıdaaçıklamaya çalıştığımız üzere sihir, yedi büyük haramdan biridir ve özelliklekoca ile karısının arasını açmakta, onları birbirlerine düşman etmekte etkilibir işlemdir.

Yaptıklarısihirlerle aile fertlerinin aralarını açan, böylece cinsel nitelikli olan veyaolmayan çeşitli zararlara sebebiyet veren sihirbazlar (büyücüler), hiçbirpişmanlık duymaksızın sihirlerini sürdürmekte devam ederler de, faâliyetleriüzerinde yakalanırlarsa kendilerine ağır bir ta'zîr cezası verilebilir. Ta'zîrşeklindeki bu ceza, Halife-i müsliminin takdirine göre "ölüm" cezası daolabilir. 5

1 İ. Mace, K. Diyat B. 29.

2 Bak. Et-Tac 3/15.

3 Bak. H. İ. ve İ. F. Kamusu 3/12,Et-Teşrîul-Cinal... 2/124, 227, H. Kahraman M. İslâm Hukuku 137.

1 Avnül-Mabûd 8/77.

2 Bak. Felak 4.

3 Sihir için bak. Hak Dini Kur'ânDili 1/441, Revâiül-Beyân 1/163...

4 Feyzül-Kadîr 5/385, M. MesâbîhHn. 3262.

5 H. İ. ve İ. F. Kamûsu 3/315,Revâiül-Beyân 1/85-86.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/54-sihir-ve-cinsel-sihrin-cezasi-13-365h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim