54- Sıhhat

54- Sıhhat
54- Sıhhat 

54- Sıhhat

Allah'ınKitabı'ndan: "Sonrada Kıyamet Günü'nde (size verilen sıhhat) nimetinden hesaba çekileceksiniz."* 

Tekâsûr Suresi âyet 8

Hayatına kıymet ver

Abdullahİbn-ü Amr (R.) rivayet ediyor:

"(Amcası) Abdul Muttalip oğlu Hamza, Hz.Peygamber'e geldi ve (öğüt isteyerek) şöyle dedi:

-Ya Resûlellah! İzinde yaşayacağım bir düstûru bana öğreti ver.

Allah'ınResûlü (S.) ona sordu:

-Ya Hamza! Hayatını sürdürmeni mi, yoksa canına kıymanı mı daha çok seversin?

-Elbette hayatımı sürdürmeyi (severim Ya Resûlellah!)

-Öyle ise hayatına kıymet ver. (Olur olmaz tehlikelere atılma.)"1 

Sorana göre aynı suale farklı cevaplarverilebilir

Allah'ınResûlü, îman esasları ve farz kılınan ana görevlerle ilgi olarak sorulansuallere farklı lafızlarla olsa da öğretici bir üslûbla aynı şekilde cevabvermiştir.

Ancakbunların dışında sual sorup öğüt isteyen veya hangi amellerin daha fazîletliolduğunu soran mü'­minlere de -soran kişinin durumuna göre yapabileceğiamelleri öğreterek- cevap vermiştir.

Peygamber'imizinHz. Hamza'ya "Hayatınakıymet ver." şeklindeöğüt vermesini sebebi -Allah bilir- onun yiğit, atılgan, korkusuz ve inancıuğrunda hayatını önemsemeyen bir müslüman olmasındandır.

O,müslümanların pek zayıf olduğu ve korkunç zulümlere maruz kaldığı Mekkedöneminde de, Kureyş'e baş kaldırıp îmanını haykırmış yiğit bir sahâbîydi.Uhud'da şehid edildi.

Gücüölçüsünde Allah'ın Resûlü'nü savunduğu ve Onu mesrûr kıldığı için manevîhuzurunda bütün varlığımla hürmetle eğiliyor, O'na Rabbinden yüce makamlardiliyorum.

Sıhhat zenginlikden daha hayırlıdır

Abdullahb. Hubeyb (R.) babasından naklen şöyle anlatıyor:

"Biryerde oturmuş (sohbetediyor)duk.Hz. Peygamber çıka geldi. Saçı ıslakdı. (Henüz yıkanmış gibiydi.) İçimizden biri O'na:

-(Ya Resûlellah!) Sizi bugün pek (sıhhatli ve) neşeli görüyoruz, deyiverdi.

Allah'ınResûlü (S.) de:

-Evet (sıhhatlive neşeliyim.) Allah'ahamd olsun, cevabını lutfetti.

(Sonrasöz sözü açtı)datopluluk zenginlikten konuşur oldular.

(Bukonu açılınca da Allah'ın Resûlü sahâbîlerini şöylece) irşad buyurdular:

Müttekiler, (Allah'ın emirleri ve yasaklarına bağlı yaşayankişiler) içinzengin olmakta bir sakınca yoktur. Ancak (iyice bilinmelidir ki bu gibi) mütteki kullar için sıhhat,zenginlikten çok daha hayırlıdır. Ayrıca, ruhî huzur da büyük nimetlerdendir."2

Samimi dindar için zenginlik sakıncalıdeğildir

Peygamber'imizinbildirdiği gibi sıhhat, insanın büyüklüğünü kavrayamadığı ve bu sebeble"Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" diyemediği azîm birnimettir.

Şüphesizsıhhat, zenginlikten hayırlıdır. Zira sıhhat olmadıkça zenginliğin de biranlamı yoktur. Kaldı ki zenginlik mutlak bir hayır da değildir. Çünkü zenginlikiçki, zina, kumar, israf, lüks ve de kibir gibi haramlara ortam hazırlayabilir.Ayrıca nasıl kazanıldığı ve tüketildiğinden, başta zekât ve nafaka olmak üzeremalî vazîfelerin yapılıp yapılmadığından kişi sorumlu tutulacaktır.

Busebeble Peygamber'imiz fakirliğin şerrinden olduğu gibi zenginliğin şerrindende Allah'a sığınmıştır.

Zenginlikîmanı güçlü, amelleri ihlâslı ve sürekli olan müslümanlar için sakıncalıdeğilse de sıhhat zenginlikten pek çok hayırlıdır.

Allah'dan sıhhat ve saadet iste...

Enesİbn-ü Malik (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (S.) dostlarından birini üç gün göremese durumunu araştırırdı. Dostuşehir dışında ise ona duâ ederdi, değilse ona uğrardı. Hasta ise ziyaretinegiderdi.

Ensar'danbir dostunu üçüncü gün de göremeyince ne durumda olduğunu soruşturdu.

(Hastaolduğunu duyup da ziyaretine gitmiş bulunan sahâbîler tarafından şöyle) denildi:

-Ya Resûlellah! Biz onu gözüne uyku girmez olmuş bir adam gibi bitkin bir haldebırakmıştık. Ne yiyorsa alttan çıkarıyor.

Allah'ınResûlü (S.) (Ziyaretiçin kalktı ve) aralarındaHz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in de bulunduğu topluluğa:

-Haydi (kalkınız)mü'minkardeşinizi ziyaret ediniz, buyurdu.

(Hadîsirivâyet eden Hz. Enes anlatıma şöyle devam ediyor:)

Hz.Peygamber'le hasta sahâbînin ziyaretine gittik. Yanına varınca onu bizeanlatıldığı gibi (bulduk).

Hz.Peygamber söze başladı:

-Kendini nasıl hissediyorsun?

-(YaResûlellah!) Yediğimiçıkarıyorum.

-Hastalığın sebebi nedir? (Biliyor musun?)

-Ya Resûlellah! Ziyaretinize gelmiştim. Akşam namazını kıldırıyordunuz. Sizinleberaber kıldım. "Karıa"sûresiniokudunuz. (KıyâmetGünü'nün dehşetini ve cehennem azabını konu alan bu sûreden çok etkilendim.Namazın sonunda şöyle) duâ ettim:

"Allah'ım!Âhiret hayatında beni azaba uğratacak bir günahım varsa, onun cezasını banaöncelikle dünyada ver."

(Öylesanıyorum ki) şâhidolduğunuz hastalığıma bu şekilde duâ edişim sebeb oldu.

Busözlerden sonra Allah'ın Resûlü (hasta dostu Ensariye şöyle) buyurdu:

-Hatalı duâ (edereksen aslında kendine bedduâ) ettin.

Allah'tansana dünyada güzellik; sıhhat ve saadet vermesini, Âhiret'te de güzelliğe;Cennet nimetlerine erdirmesini ve seni Cehennem azabından korumasını dileseydinya.

Hz.Peygamber ona daima bu şekilde duâ etmesini emir buyurdu. O da böylece duâetti."3

Sıhhatte olup şükredici olmak dahaiyidir

SahâbîEbud-Derda (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü sıhhatten ve şükredici sıhhatli kişiye Allah'ın hazırladığı armağanlarınçokluğundan söz etti.

O,hastalığı ve sabredici hastaya Allah'ın hazırladığı armağanların çokluğunu da (dile getirdi.)

Allah'ınResûlü'nün bu açıklaması üzerine Ebud-Derda sordu:

-Ya Resûlellah! Sıhhatte olup şükredici bir kul olmayı hasta olup sabredici birkul olmakdan daha çok severim.

(Sizne buyurursunuz?) 

Allah'ınResûlü buyurdu:

-Ey Ebud-Derda! Allah'ın Peygamberi de senin gibi sıhhatte olmayı sever."4

Sıhhat için dinimizin yüklediği görevler

ŞanlıPeygamber'imizin Ebûd-Derda'ya "Allah'ın elçisi de senin gibi sıhhatte olmayısever." buyurup,peygamberlik vasfını ileri sürerek açıklamada bulunması bu hususun kayıtsızşartsız bir şekilde kabul olunması lüzumunu öğretmek içindir.

Şuhalde her bir mü'­min sıhhatli ve şükredici bir kul olmayı sevecektir. Ancaksevmekle de yetinmeyecek, sıhhatli olmak için gerekeni yapacaktır. Bunun içinde İslâm Dinî'nin sıhhati koruyucu ve geliştirici, aşağıda sunulan emirleri veöğütlerine itâat edecektir:

a-Vücut, elbise ve mekân temizliğine riayet edecek,

b-Alkollü içkileri ve sigara gibi zararlı maddeleri içip-kullanmayacak, çokyemeyecek.

c-Zina'dan ve adet halinde cinsî ilişkilerde bulunmakdan sakınacak,

d-Farzve nafile oruçlara devam edecek,

e-Ruhî huzur için beş vakit namaz kılacak ve giderek artan oranda zikir yapacak,

f-Aşırı çalışarak vücudunu yıpratmayacak,

g-"Trafik ve Turizm" bölümünde açıklanan İslâmi gayelerle ülke içi veyurt dışı seyahatlere çıkacak.

k-Gerekiyorsa kadın-erkek ihtilâtı ve avret yerlerini teşhir gibi haramlarabulaşmaksızın spor yapacaktır.*

Lüzumluolanları yaparak kuvvetli bir mü'min olmak, Allah katında sevimli ve hayırlıbir kul olmaya sebebdir. Çünkü Peygamber'imiz şöyle buyurmuştur.

"(Gerekli atılımları yaparak) kuvvetli olan mü'min (lüzumlu girişimleri yapmadığıiçin) zayıfdüşen mü'minden daha hayırlı ve Allah katında daha sevgilidir. Böyle olmaklaberaber (îmanlıoldukları için)her bir mü'minde hayır vardır. Aman (kuvvetli olabilmek için) sana fayda sağlayana yapış.Allah'tan yardım dile. (Atılım hususunda) âciz olma.

Eğer(şu veya busebeble) başarısızlığauğrarsan sakın ha: -Eğer böyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu- deme. Yalnızcaşöyle söyle:

"Allahböyle düzenledi. O dilediğini yapar. "

(İyicebil ki;) şöyleyapsaydım böyle olurdu gibi sözler şeytani işlere (yol) açar."*

Allah'danafiyet dile

Hz.Peygamber'in (S.) amcası Abbas anlatıyor:

"(Allah'ın Resûlü'ne geldim ve:)

-Ya Resûlellah! Allah'tan isteyeceğim nimeti bana öğretiniz, (diyerek) ricada bulundum.

Allah'ınResûlü (S.):

-Allah'tan sıhhat iste, buyurdu.

Günlercebu duâya devam ettim. Sonra da geldim ve:

-Ya Resûlellah! Allah'tan dileyeceğim (bir diğer nimet)i bana öğretiniz, dedim.

Allah'ınResûlü (budefa da) bana (aynı şekilde) öğüt verdi:

-Ya Abbas! Ey Allah'ın Elçisi­'nin Amcası! Dünya ve âhiret (mutluluğu) için Allah'tan sıhhat ve âfiyetdile."5

Sıhhati korumak insan iradesini aşabilir

"İmandansonra insana verilmiş en büyük nimet" olan sıhhatimizi koruyabilmemiz için ilk önce Mevlâ'­mızailtica edecek, bizlere sıhhatimizi ihsan ettiği gibi, korumasını dadileyeceğiz. Zira sıhhatin korunması büyük ölçüde insan iradesini ve gücünüaşan bir meseledir. Oluş sebebi bilinemeyen, bilindiği ve tedbir alındığı haldeönlenemeyen hastalıklar, bu hakîkati pek açık bir şekilde göstermektedir.

ÖncelikleAllah'a yönelme zaruretinden ötürüdür ki, Peygamber'imiz hemen hemen bütünduâlarında "Allahım! Senden (af ve) âfiyet dilerim"* şeklinde niyaz etmiş vebizleri de aşağıda sunacağımız öğütleri ile ikaz ve irşad buyurmuştur:

"Allah'tanaf ve âfiyet isteyiniz." Zira "Allah'tan, yüce zatına sıhhatten dahasevimli gelen bir nimet dilenmemiştir..."**

1 Müsned 2/175.

2 I. Mace K. Ticarât B. (1) Hn. 2141, Müsned 5/381.

3 M. Zevâid K. Cenâiz B. İyâdetil-Meriz 2/296, Hadisin devamı tercümeyealınmamıştır. Özet bir benzer hadis için bak. Tirmizî Deavat 72, Müslim Zikir 23.

4 M. Zevâid K. Cenâiz B. Fil-Muafaş-Şakiri... 2/290, Taberânî es-Sağîr Hn. 304.

* "İslâm'da Spor"lailgili özet bir inceleme için "Süleymaniye Minberinden İslam Nizamı" isimli kitabımızın 2.cildindeki İslâm'da Spor hutbesine bk.

* M. Mesâbih Hn. 5298, Müslim Kader 34, İ. Mâce Mukaddime 10.

5 S. Tirmizî K. Deavât B. Duâın İndel-Müsibeti Hn. 3509, Müsned 1/209

* Müslim Zikir 60

** TirmizîDeavât 89,118 (Hn. 3510, 3553

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/54-sihhat-15-442h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim