53- Oynaşmanın Cezası

53- Oynaşmanın Cezası
53- Oynaşmanın Cezası 

53- Oynaşmanın Cezası

Aralarındaevlilik bağı bulunmayan erkekle kadının oynaşması, cinsel bir haramdır vesuçtur.

Girdirmeolmaksızın yapılacak bütün cinsel eylemler, oynaşmanın kapsamı içindedeğerlendirilir. Bu gibi suçların hâkime intikal ettirilmemesi asıldır.1 Ancak intikal ettirildikten sonrahâkimin takdir buyuracağı ta‘zir cezası uygulanır.2

Cemâatnamazlarının oynaşmanın günahına keffâret olacağını gösteren aşağıdaki hadisiİslâm bilginleri Âhiret cezasına keffâret olacağı şeklinde yorumlamaktadırlar.Bu yorum doğrudur. Zira şehvetle bakışmak, bir arada yalnızca kalmak vebedensel temasda bulunmak gibi üç yönlü bir haramı ihtiva eden bir suçunözellikle hâkime intikal ettirildikten sonrra cezalandırılması zarûridir.

Hatanı gizle

  • Ka'b b. Amr El-Ensarî(r.a.) başından geçen olayı şöyle anlatıyor.

(Pazardahurma satıyordum.) Benden para ile hurma satın almak için (tezgâhıma) bir kadın geldi. (Kadından hoşlandım.) O'na, evimde bundan dahagüzel hurmalar var, dedim.

Benimleberaber geldi ve eve girdi. Ben de ona yaklaştım (Ancak cinsel ilişkidebulunmaksızın) onuöpüp okşadım.

Sonrada yaptığıma çok pişman oldum. Hz. Ömer b. Hattab'a gelerek durumumu arzettim,ne yapmam gerektiğini sordum. Bana:

-Allah'dan kork, hatanı gizle, hiçbir kişiye de açıklama, dedi.

Fakatiçim içime sığmıyor, yaptığım hatanın ezikliği rûhumu tedirgin ediyordu.Dayanamadım. (Gerekencezayı görmeden, günahıma keffaret olacak ameli yapmadan sükûnetbulamayacaktım.)

Busebeple Hz. Peygamber'e geldim ve hatamı arzettim. Bana:

-Allah yolunda gazaya çıkan bir mü'minin geride bıraktığı ailesine bunuyapabildin mi? buyurdu.*

Allah'ınResûlü'nün (sav) ızdırabımı daha da artıran bu yerici sözlerine muhatap olunca,Cehennem'liklerden olduğumu sandım da o ana kadar Müslüman olmasaydım, şeklindetemennide bulundum.

Allah'ınResûlü (sav) bir süre sükût buyurdu. Bu sırada vahiy meleği Cibril (Hûd Sûresi'nin şu anlamdaki 114.âyeti ile) indi:

"Günüzüniki tarafında(sabah, öğle ve ikindi) gecenin de yakın saatlerinde (akşam ve yatsı) dosdoğru namaz kıl. Zira (başta cemâatle kılınan beş vakitnamaz olmak üzere) güzellikler, kötülükleri (günahları) giderir? Bu iyi düşünenlere bir öğüttür."

Hz.Ka'b anlatımını şöyle sürdürüyor:

Hz.Peygamber'in huzûruna geldim. Bana bu âyeti okudu.

(Buâyetin başımdan geçen ve Resûlullah'a arzetmiş olduğum olay sebebiyleindirildiğini öğrenen) Bir sahâbî sordu:

-Ya Resûlallah! Bu âyetin hükmü bu kardeşe mi hasdır, yoksa bütün mü'minleriiçine almakta mıdır?

-Bütün mü'minleri içine almaktadır.3 

Cinsel haramlarınyayılmasında aracılık yapanların cezası

NûrSûresi'nin ondokuzuncu âyetinde Yüce Allah şöyle buyurur:

"(Cinsel zevk için veya çıkar içinya da medenî olmak için) Mü'minler arasında "fâhişe"nin yayılmasınıisteyenlere; onlara dünyada da âhirette de acı bir azab vardır. (Fahişenin yayılmasındakizararları gereğince) Allah bilir, siz bilmezsiniz."

Fâhişe;Kur'ân-ı Kerîm'e göre zina, eşcinsellik ve kazif gibi suçlardır. Ayrıca hertürlü cinsel çirkinlikleri de içerir.

Fâhişe'ninmü'minler arasında yayılmasını arzulamak kalben olabileceği gibi, sözlü vefiilî olarak da olabilir.

Busebeble her türlü tahrik edici cinsel makale, roman, hikâye, piyes, resim vefilmi, bunların üretimini, yayılmasını, gösterime sokulmasını ve satılmasını "Fâhişenin yayılmasını arzulamak" kapsamına almak mümkündür.

Bugenel nitelikli suçun Rabbimizin buyruğuna göre dünyada da cezalandırılmasıgerekeceğinden fâillerine ta'zîr uygulanır.

"Fâhişeninyayılmasını arzulamak" kapsamına alınabilecek bir cinsel suç da kavadlıktır.

Erkeklerlekadınlar arasında veya homoseksüeller arasında ya da seviciler arasındaaracılık yapan kavadlara şiddetli bir ta'zîr cezası uygulanır. Ancak hâkimkararıyla toplumda teşhir edilmek sûretiyle de cezalandırılabilirler.*

Zamanımızdatelevizyonculuk "Fahişenin yayılmasını arzulamak" ve kavadlık yapma suçlarınınbaş failleri arasına girebilmektedir.

Diğer cinsel suçlar

Hayvanlarlacinsel temas, rontgencilik, teşhircilik, eşe arka organından ilişki,muhataplara kahpe, fâhişe, homo deme, evli kadınla evlilik, kadınlaşmak,kocayla ilişkiye girmeme ve benzeri cinsel niteliki fiiller günah olmanınyanısıra suçturlar. Yargıya intikali durumunda suçluya ta'zîr cezası uygulanır.

Buradabir daha değinelim:

Ta'zîrcezaları değişkendir. Zamana, mekâna, şartlara ve yönetimlere göre değişebilir.Tarîhî dönemlerde ta'zîre konu olmuş bazı suçlara ceza verilmeyebilir.*

Üreme Organlarına ve Cinsel Câzibesi Olan

Organlara Tecâvüzün Cezası

a- Kısas

İslâmCeza Hukuku'na göre kasden insan öldürme, yaralama ve sakatlama fiillerinincezası cana can ve organa organ olarak tanımlanabilecek "kısas"dır.

Tecavüzeuğrayan kişinin talebi ile kısas uygulanır. İslâm Devleti kısası affedemez.

İkiorgan arasında eşitlik, eşitliği temin etmenin mümkün olması ve daha eksik veyadaha fazla bir uygulama ile zûlmedilmemesi şartlarına uyularak mesela dudaklaratecavüz edenin dudaklarına, baldırlara tecavüz edenin baldırlarına, üremeorganı ve testislere tecavüz edenin üreme organı ve testislerine kısasuygulanır.

Eğertecavüze uğrayan kişi diyet şartı ile kısası affederse, diyete hak kazanır.Kısas da düşer.

b- Diyet

İslâmCeza Hukuku'nda kişinin öldürülmesi veya bir organının sakat bırakılması ya dayaralanması karşılığında ödenen mikdarı belirli malî cezalara diyet denir.

Diye,tam diyet ve yarım diyet şeklinde kısımlara ayrılır.

Birkişinin tam diyeti yüz deve veya iki yüz sığır ya da iki bin koyundur.

Diyet,altın ve gümüş üzerinden de hesaplanabilir.

İnsandaçift olan organlardan her ikisinin diyeti tam bir diyettir. Tek olanların herbirinin diyeti de tam bir diyettir.

Busebeble testislerin ve memelerin diyeti tam bir diyet olduğu gibi, cinselorganın diyeti de tam bir diyettir.

Örnekler:

a-Testisleri burularak hadımlaştırılan kişinin diyeti tam bir diyettir.

b-Kökünden veya haşefesi (sünnetle derisi alınan kısmı) kesilen cinsel organındiyeti de tam bir diyettir.

Hadımedilen veya cinsel organı kesilen kölenin diyeti ise hürriyetinekavuşturulmaktır.1

c-Daimi cinsel iktidarsızlık doğuran veya cinsel organda kadına nikâhı feshdavası açmak imkânını veren kusurlar oluşturan tecâvüzler de tam bir diyetigerektirir.

d-Kadınların memeleri ve meme başları çift uzuvlardan sayıldığından, iki memenindiyeti tam, bir memenin diyeti de yarım diyettir.

Diyetlerleilgili bir hadislerinde Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

"...Herkişi için bir diyet, yüz deve... verilir. Testisler için tam bir diyet verilir.Cinsel organ için de tam bir diyet verilir..."2

Yapılanaçıklamalar ışığında açıkça anlaşılacağı üzere İslâm Dini kişiyi cinseliktidardan yoksun kılmayı, onu öldürmek ölçüsünde bir cinayet olarakdeğerlendirmektedir.3

1 İçki içmek gibi başkalarıtarafından gizlice işlenen haramların öğrenildiğinde açığa vurulmaması veyapılabiliyorsa öğüt verilip uyarıda bulunulmakla yetinilmesi, İslâm ahlakınıngereklerindendir. Çünkü Peygamberimiz: "Gördüğü gizli hatayı örten kişi, diri diri gömülenbir kız çocuğunu kurtarmış kişi gibi (sevabta)dır." buyurmuşlardır.

Bu hadis ve sahâbe tatbikatındangüzel bir örnek için Bk. Ebû Davûd, K. Edeb B. 45.

2 Et-Teşrîü-Cinâî... 2/351.

Bazı müfessirler MümtehineSûresi'nin 12. ayetinde "Elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurupgetirmemeleri" ifadesiyle yasaklanan fiilin oynaşma olduğu görüşündedirler.Bak. Kurtûbî 18/74.

* Biz mü'minler, ŞanlıPeygamberimiz'in sahâbilerinin her birini gökteki yıldızlar gibi görür ve saygıduyarız. Ancak unutmamak lâzımdır ki İslâm'dan önce onlar başta putperestlikolmak üzere çok yönlü sapıklıklar içinde yaşıyorlardı. Yüce Peygamberimiz'interbiyesinde yetişmeleri de yıllar içinde gerçekleşmiştir. Bu sebeble bazısahâbilerde görülen ve samimi tevbe ile sonuçlanan durumlar karşısında "Birsahâbi nasıl böyle yapar?" şeklinde bir düşünceye kapılmak doğru değildir. Kaldıki sahabi olmak, beşerî duygulardan soyutlanmak ve melek olmak değildir.

3 M. İ. Kesîr, Hûd 114. Özeti içinbak. Ebû Davûd, K. Hudûd B. 32 (Hn. 4468).

* H. İ. ve İ. F. Kamûsu 3/320-2.

Tefhîmül-Kur'ân'da Nûr Sûresi'ninondokuzuncu âyetinin tefsîrinde merhum Mevdûdî şöyle der:

Ayetin doğrudan tefsiri, yer aldığımetne göre şöyledir, "İftira atanla, kötülüğü propaganda edenler ve yayanlar ve İslâmmaneviyat ve ahlâkına güvensizlik getirenler cezayı hak ederler." 

Metinde geçen kelimeler, kötülüğünpropagandası için kullanılabilecek tüm biçimleri kapsamaktadır. Bunlargenelevleri açma olabilir, şehvet kamçılayıcı (erotik) hikâyeler, şarkılar,tablolar, film ve piyesler yazma, yayınlama, söyleme ve gösterme olabilir. Veyahalkı ahlâksızlığa iten kulüp ve otellerde her türden karışık toplantılarolabilir. Kur'an, bütün bu yollara başvuranların, yalnızca ahirette değil,dünyada da cezayı hakeden suçlular olduğunu ilân eder. O halde, tüm buahlâksızlığı yayma ve propaganda etme araçlarını ortadan kaldırmak İslâmî birgörevdir. Ceza hukuku, Kur'ân'ın kamu ahlâkına karşı işlenmiş suçlar saydığı veişleyenlerini cezaya müstehak gördüğü tüm bu eylemleri ceza gerektiricisuçlardan saymak zorundadır.

* Ta'zîr cezaları ile ilgili olarakbak. A. Udeh Et-Teşrîül-Cinaî, Ö.N. Bilmen H.İ. ve İ. Fıkhıyye Kamusu.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/53-oynasmanin-cezasi-13-366h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim