52- Giyim Âdâbı

52- Giyim Âdâbı
52- Giyim Âdâbı 

52- Giyim Âdâbı

Allah'ınKitabı'ndan: "EyAdem Oğulları! Size çirkin yerlerinizi örtmeniz ve güzelleşmeniz için giysi (maddeleri ve giysi yapma bilgisi) verdik.. Fakat takva (Allah'ın emirleri ve yasaklarınabağlılık)elbisesi evet o (diğerelbiselerden) dahahayırlıdır. Düşünüp öğüt alabilmeleri için size verilen bu nimet Allah'ın (yüceliği ve ihsanına delâleteden)belgelerdendir." 

Araf Suresi âyet 26

Kişinin güzel elbiselerinin olması kibir değildir

Abdullahb. Ömer (R.) Allah'ın Resûlü'ne sordu:

-Birimizinkuvvetli ve süratlı bir bineğinin olması kibir midir, Ya Resûlellah?

-Hayır (değildirYa Abdullah!)

-(Peki,) birimizin iki takım güzelelbisesinin olması kibir midir, (Ya Resûlellah?)

-Hayır, değildir.

-Bir ziyafet hazırlayıp arkadaşlarımı; dostlarımı davet etmem, onların da arkamsıra gelerek soframda yemek yemeleri (benim için) kibir midir?

-Hayır, değildir

-(Bunlardeğilse) kibirnedir Ya Resûlellah?

-Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir.1

İslâmi giysinin özellikleri

ArafSûresinin 26. âyetinde işaret buyrulduğu üzere giyinmek, örtünmek vegüzelleşmek içindir.

Busebeble mü'min bu amaçları gerçekleştirmek için giyinmelidir.

Dinimizingiysilerle ilgili manevî ve maddî şartlarını şöylece özetleyebiliriz.

Elbise,helâl kazançlarla alınmalı, diğer insanlara üstün olmak amacıylagiyilmemelidir. Erkek giysi ve takıları tabîî ipek ve altından olmamalıdır.

Elbisevücudu örtücü olmalı, tenin rengini ve organların hacmini açığa vurmamalıdır.Ayrıca gayr-ı müslim ve materyalist topluluklardan birinin giysilerinebenzememelidir.

Elbise,toplumun büyük çoğunluğunun gıpta edeceği lükste de olmamalı, fakat temiz,vücûda uygun, renkleri ahenkli yani hoş görünümlü olmalıdır. ÇünküPeygamber'imiz pejmürde kıyafetleri beğenmediğini açığa vurmuş, "Allah güzeldir, güzelliğisever." buyurarakda giyimde hoş görünümlü olmaya teşvik etmiştir. Peygamber'imiz bir diğerhadîslerinde de şöyle buyurmuştur:

"Sizlermü'min kardeşlerinizin yanına varacak (ilişkiler kuracak)sınız.

Busebeble binek hayvanlarınıza dikkat ediniz. Kıyafet ve elbisenizi düzeltiniz kiinsanlar arasında gösterilecek gibi olunuz. Çünkü Allah (c.c) çirkinliğe veçirkin söz söylemeye yönenilmesini sevmez."

Altın yüzük erkeklere haram mıdır?

Salimb. Ebül-Cu'd kendilerinden bir sahâbînin şöyle anlattığını rivayet ediyor:

"Elimdealtın yüzük olduğu halde Allah'ın Resûlü'nün yanına girdim.

Soyulmuşbir sopa aldı ve onunla avucuma vurarak ‘onu çıkarıp at' buyurdu.

Bende dışarı çıktım ve altın yüzüğümü, çıkarıp attım.

Dahasonra Allah'ın Resûlü bana:

- Yüzük ne oldu? diyerek sordu.                                    

-Çıkarıp attım, dedim.

Bucevabım üzerine şöyle buyurdu:

-(Ben sanaçıkarıp at demekle) onu atmanı değil (parmağına takmanın dışında bir yolla) ondan yararlanmanı emrettim."2

Erkek çocuklara da altın takı takılmamalıdır

Büyüklükduygusuna düşüreceği ve israfı oluşturacağı için olsa gerek Peygamberimiz altıntakıları erkeklere yasaklamıştır. Bu sebeble başta nişan ve evlilik yüzükleriolmak üzere müslüman erkeklerin altın takı takmaları sakıncalıdır. Kaçınılmasıgerekir. Altın takı, erkek çocuklar için de mahzurludur. Pek tabidir ki onlaraaltın takı takan ana-babaları sorumludur.

Altınınerkeklik gücünü olumsuz yönde etkilediği bilimsel gerçeklerdendir.

İpek elbiseyi âhirette nasibi olmayanlar giyer

EbûHüreyre (R.) anlatıyor:

"Ömerb. Hattab (R.) Allah'ın Resûlü'ne (duygularını şöylece) dile getirdi:

-Ya Resûlellah! Temimli Atârid isimli zat altlı üstlü ipek elbise yapıpsatmakta...

Birtakım elbise satın alsaydınız da (dıştan) heyetler/elçiler size geldiği zaman giyseydiniz.

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-(Ya Ömer!) İpek elbiseyi ancak (Âhiret Hayatı'nda) nasibi olmayanlar giyer."3

Tabîî ipek erkeklere yasaklanmıştır

Peygamberimiz,kibri, israfı ve lüks yaşamı haram kılan Kur'ân çizgisinde tabîî ipeği demüslüman erkeklere yasaklamıştır. Ancak elbiseler için dört parmak kalınlığıaşmayacak şekilde ipekten süsler yapılmasına müsaade buyurulmuştur.

Bilginsahabî İ. Abbas'a göre tabîî ipekten giysiler, büyüklük gösterisinde bulunmakiçin giyilmesi halinde haramdır.*

Kadının giydiği elbise organlarının hacmini açığaçıkarıcı olmamalıdır

ZeydOğlu Üsame (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü Dihyetül-Kelbî (isimli sahâbî)nin kendisine hediye ettiği Mısır mamülü kalınca ketenbir elbiseyi bana giydirdi. Ben de onu karıma giydirdim.

Birara Allah'ın Resûlü bana sordu:

-Hayrola, niçin sana verdiğim elbiseyi hiç giymedin?

-Onu karıma giydirdim. (Ya Resûlellah!) 

-Karına altına ince bir elbise daha giymesini emret. Zira ben o elbiseninkarının kemiklerinin hacmini açığa vurmasından endişe ederim."4

Giysi tenin renginide göstermemelidir

Allah'ınve Peygamberlerinin namahrem erkeklere karşı örtünme emrini yerine getirmişolabilmeleri için müslüman kadınların giysilerinin eller ve yüz dışındaki bütünvücutlarını örtücü vasıfta olması lâzımdır. Ancak elbisenin yalnız örtücüolması yetmez. Tenin rengini gösterici olmaması da lazımdır. Ayrıca hadîsimizinişaret buyurduğu üzere elbisenin genişce olması, bir diğer anlatımla vücudorganlarının hacmini açığa vurucu nitelikte olmaması da gerekir.

Teni gösteren elbiseerkek için de mahzurludur

Zamrateb. Sağlebe (R.) anlatıyor:

"Birsahâbî ince kumaştan Yemen malı altlı üstlü bir takım elbise giyinmişkenAllah'ın Resûlü'ne (S.) gelince Allah'ın Resûlü (ona) buyurdu:

-Ya Zamre! Bu takım elbisenin seni Cennet'e sokacağını mı sanıyorsun?

Buserzenişe muhatab olan Zamre şöyle dedi:

-Ya Resûlellah! Allah'tan bağışlanmamı dilersen ben de onları üzerimdençıkarmadan oturmayacağım.

Allah'ınResûlü:

-Allahım! Zamra'yı bağışla, diyerek duâda bulundu.

Allah'ınResûlü'nden duâ alan Zamre koşarak gitti ve onları üzerinden çıkardı."5

Giyimle ilgili diğer şartlar

Müslümanerkek için haram kazançla alınan, ipekten mamul olan, kadınların ve kâfirgrupların elbiselerine benzeyen giysiler giymek haramdır. Özellikle avretmahalli tenini gösteren elbiseler giymek de haramdır. Ayrıca başkalarına üstünolmak için giyinmek de günahtır.

Peygamber'imizinZamre'ye "Bu takım elbisenin seni Cennet'e sokacağını mı sanıyorsun?"buyurması, ince ve şeffaf olmasından veya üstünlük sağlamak gayesiyle giyilmişolduğu kanaatine varmasından ötürü olsa gerektir.

Erkekler ancak renksiz koku kullanabilir

Ya'lab. Mürre (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü Ya'la(nınyüzün)de rengibelirgin bir koku görünce (ona) sordu:

-Karın var mı? (Bukoku sana ondan mı bulaştı.)

-Hayır, yok. (YaResûlellah!)

-Git, hemen bu kokuyu yıka. Evet git, git onu yıka, sakın ha bir daha da böylerengi belirgin bir koku sürünme.6

Güzel koku sürünmek sünnettir

Allahtarafından namaz ve kadın yanı sıra Peygamber'imize sevdirilen üçüncü bir nimetde kokudur.

Busebeble Peygamber'imiz sürekli olarak güzel koku sürünürdü. Mü'min erkeklere dekoku sürünmelerini öğütlerdi. Özellikle Cuma namazı için cemâate gelindiğindeve böylesine topluluklara iştirak edildiğinde güzel koku sürülmesisünnettendir. Ne var ki kadınlara benzememek için koku sürünürken erkeklerindikkat edecekleri husus kullandıkları kokunun sürüldükleri yerde görülür birrenk oluşturmayan türden bir koku olmasıdır.

Yaşadıklarıdönemde sürüldükleri yerde renkli izler bırakan kokular da olmuş olacak ki,Sevgili Peygamberimiz, rengi belirgin koku sürünen bir sahâbînin selâmınıalmamış, üzerinde böylesine bir koku bulunan kişinin Allah katında namazınınkabul olunmayacağını duyurmuş ve olması gerekeni de şöylece bildirmiştir:

"Erkeklerin(kullanabilecekleri) koku rengi belirsiz olup,kokusu belirgin olandır.

Kadınların(kullanabilecekleri) koku ise rengi belirgin fakatkokusu belirsiz olandır."*

Kadın;kokusu çevreye yayılan bir koku süründüğünde ilgi toplayacağı ve şehevîbakışlara uğrayacağı için dinimizde kadın kokusuna sınırlama getirilmiştir. Pektabiîdir ki bu sınırlama mahremler içindir. Kadın, kocası ve babası gibimahremleri yanında dilediği kokuyu sürünebilir.

Peygamber'imizyasak türden kokulanma ile ilgili olarak bir hadîslerinde şöyle buyurur:

"Hergöz zinaya yatkındır.

Birkadın kokulanır da (ilgi odağı olmak için) bir topluluğun yanından geçerse o, haram ilişkiyeyönelmiş gibidir."**

Kadınlaşan erkekler sürgün edilir

EbûHüreyre (R.) anlatıyor.

"Allah'ınResûlü'ne (S.) elleri ve ayaklarını kınalamış (olup) kadınsı (davranışlar gösteren) bir adam gelince sordu:

-Bu nasıl adamdır böyle?

- (Ya Resûlellah! Gördüğünüz gibi) kadınlara benzemeye çalışan (bir adamdır bu..)

Allah'ınResûlü onun Neki' denilen yere sürgün edilmesini emretti. (Bu sırada ilgili sahâbîlertarafından) soruldu:

-Onu öldürelim mi Ya Resûlellah?

- (Hayır öldürmeyiniz.) Ben namaz kılanları öldürmekten (Rabbim tarafından) yasaklandım."7

Kadınlaşan erkekler lanetlidir

İslâmDini Peygamber'imizin diliyle kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlarabenzemesini yasaklamış, faillerini lanetlemiştir.

Kılık-kıyafetteve davranışlarda benzeme haramdır. Böylesine bir haramı işleyenlere sürgünedilmek gibi bir ta'zir cezası verilebilir. Hadîsimiz buna delildir. Ancak benzemek amacını gütmediğihalde yaratılışı gereği kadınsı davranışlar gösteren erkeklerle erkek gibitavır takınan kadınlar mazurdurlar. Onlar günahkâr olmayacağı gibi cezaîsoruşturmaya da muhatab olmazlar.

Hadîsimizdenşiddet yanlısı sahâbîlerin varlığını da öğreniyoruz. Ama onlar kabulgörmemişlerdir. Kaldıki namaz kılmayanlar için dünyada uygulanacak bir ceza dayoktur.

1 M. Zevâid K. Libas B. İzharin-Niam... 5/132. Konu ile ilgili olarakkitabımızın Kibir bölümündeki hadislere de bakılabilir.

2 M. Zevaid K. Libas B. Ma Câe Fil-Hatem 5/152, Müsned 5/272.

3 Müsned 2/337, Buhârî Libas 25,, Müslim Libas 6.

* Müsned 1/353

4 M. Zevâid K. Libas B. Kisvetin-Nisâî 5/136, Müsned 5/205.

* Müsned 1/353

5 M. Zevaid K. Libas B. Fis-Siyabir-Rikak 1/136, Müsned 4/339.

6 M. Mesabih Hn. 440, Tirmizî Edeb 51, Nesâi Zine 34.

* Tirmizî Edeb 36, Ebû Davûd Nikah 49.

** Nesâi Zine 35.

7 Min Mirkatil-Mefâtih 4/480, EbûDavûd Edeb 54

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/52-giyim-adabi-15-444h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim