5- Cuma ve Bayram Namazları

5- Cuma ve Bayram Namazları
5- Cuma ve Bayram Namazları 

5- Cuma ve Bayram Namazları

Allah'ın Kitabından:"Ey İman Edenler!Cuma günü namaza çağrıldığınızda alış verişi derhal bırakarak Allah'ı anmayakoşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." 

Cuma 9

Cuma* gününde duanın kabul olunacağı an vardır

Sa'dİbn'ü Ubade'den... (R.)

Ensar'danbir adam Allah'ın Resûlü'ne geldi ve şöylece ricada bulundu:

-(Ya Resûlellah!) Cuma Günü'nde ne gibi hayırlar var? Bize bildirseniz.

-Cuma Günü'nde beş hususiyet vardır:

Hz.Âdem Cuma günü yaratıldı. Cuma günü yeryüzüne indirildi ve bu günde vefat etti.

CumaGünü'nde öyle bir zaman vardı ki, günaha sebeb ve akrabalık bağlarınınkesilmesine neden olacak bir dilekte bulunmadıkça o zaman içinde duâ edipisteyen kula Allah dilediğini mutlaka verir.

 

Kıymetde Cuma günü kopacaktır. Bunun için yakınlık (sırrına) ermiş melekler, gökler,yerler, dağlar ve taşlar; (bunların her) biri Cuma Günü'nden korkarlar.1

 

Kadınlar da Cuma kılmalıdır

 

Beşvakit namazdan farklı olarak mutlaka cemaatle kılınması gerekli olan Cuma namazıYüce Rabbimizin erkek-kadın ayırımı yapmaksızın emrettiği bir namazdır.Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed de ayırım yapmamış, Cuma namazı erkekler gibikadınlara da meşrûlaştırılmıştır. Ancak meşrû mazeretler sebebiyle erkeklereolduğu gibi kadınlara da Cuma namazlarına katılmama ruhsatı verilmiştir.

Cumanamazının kadınlar için görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin bir tek sahihhadis yoktur. Örneğin 5374 hadis rivayet eden Ebû Hüreyre'den, 2630 hadisrivayet eden Abdullah b. Amr'dan, 2286 hadis rivayet eden Enes b. Malik'ten vesürekli olarak Peygamberimizle birlikte olan ve ondan 2210 hadis rivayet edenannemiz Hz. Âişe'den ve diğer bilinen kadın sahabilerden, kadınlardan Cumanamazının düşürüldüğüne dair bir tek hadis gelmemiştir.

Düşürüldüğüneilişkin hadislerin Hanefi mezhebi müctehitlerinin istidlal ettiği "Çocuk,esir/köle, kadın ve hasta dışında Allah'a ve Âhiret gününe inanan kişiye Cumagünü Cuma namazı farzdır" hadisi dahil bütünü, delil getirilemeyecek türdenzayıf hadislerdir.

Bukonudaki hadislerin hadis tekniği bakımından en kuvvetlisi olan Ebû Davûd'un(Cuma 215) Tarık b. Şihab'dan rivayet ettiği "Cuma namazı esir, kadın çocuk vehasta dışındaki bütün ergin müminlere farzdır." anlamındaki hadis bile delil olarak getirilemeyecek türden zayıf (Mürsel) bir hadistir.2 

KadınlarınCuma namazlarına katılımlarının görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin sözlü birSünnet olmamakla birlikte mazeretlerini takdir yetkisiyle donatılarak katılımdaözgür bırakıldıkları da bir gerçektir. Böyle olması da gerekirdi. Zira namazdanyasaklı oldukları özel halleri, ayrıca hamilelik ve çocukluluk gibikatılımlarını engelleyici durumları onları mazur kılmaktadır.

Aşağıdasunulacak rivayetler kadınların Hz. Peygamberle birlikte Cuma Namazlarınıkıldıklarını kanıtlamaktadır.

a-Kadınlar Hz. Peygamberle birlikte Cuma namazlarını kılarlardı. Ne var ki onlar,güzel kokular sürünerek namaza gelmemeleri konusunda uyarıldı.3 

b-Allah'ın Resûlü, kadınları da muhatab olarak şöyle buyurmuştur:

"Erkeklerve kadınlardan Cumaya gelecekler yıkansınlar. Gelemeyecek erkekler vekadınların yıkanmaları gerekmez."4

c-"Bir ticaretve eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak ona koştular..." anlamındaki Cuma sûresinin 11.âyetinde işaret edilen olayda; Hz. Peygamber minberde hutbe okurken ticaretkervanının geldiğini duyan bazı sahâbiler, Cumayı terkederler, İ.Abbas'ınrivayetine göre geride 12 erkek 7 kadın kalır.5

Burivayet Hz. Peygamber döneminde kadınların Cuma namazı kıldıklarını gösterir.

d-Harise kızı Ümmü Hişam şöyle anlatıyor:

Ben,Kaf sûresini Cuma namazlarında Hz. Peygamberin dilinden öğrendim. Çünkü O, herCuma günü minberde Kaf sûresini okurdu.6

Aşağıdasunularak olay da halifeler döneminde kadınların Cuma'ya katıldıklarını göstermektedir.

e-Bir Cuma hutbesinde Halife-i Müslimin Hz. Ömer kadınlara fazlaca mehirverildiğinden şikâyetle mehrin sınırlandırılmasını ister. Bunun üzerine birkadın ayağa kalkar ve onu şiddetle eleştirir ve ona Nisa sûresinin 20. âyetiniokuyarak "...yüklerle mehir vermiş olsanız bile..." diyen Kur'ân'a aykırı hareket ettiğini ve mehrinsınırlandırılamayacağını söyler.

Anılanâyeti dinleyen Ömer "İnsanlar Ömer'den bilgili" diyerek dileyenenin istediğigibi davranabileceğini bildirir.7

Yapılanaçıklamalar ışığında kadınların Cuma namazı cemaatlerine katılımlarıyla alakalıolarak Kur'ân ve Sünnet'in rûhuna uygun olarak söylenebilecek söz Cuma namazınakatılmaları gereğidir. Asıl olan katılmalarıdır. Ancak yolculuk ve hastalıkgibi erkeklerle müşterek olan katılımı engelleyici mazeretler yanı sıra ay haligibi kendilerine özgü dinî, tıbbî ve çocuk ve hasta eşin bakımı gibi örfîmazeretleri onlar için yanlızca katılmama ruhsatı oluşturabilir.

Bayram namazı

Kadınsahâbilerden Ümmü Atıyye şöyle anlatıyor:

Hz.Peygamber bütün ergin kadınların ve erginliğe yaklaşan kız çocukların bayramnamazına getirilmelerini emir buyurunca, "âdetlilerimiz de mi gelecek?" dedik. "Evet onlar da gelecek," buyurdu ve emirleriningerekçesini şöylece açıkladı:

"(Gelsinlerde) bayramsabahının kutsal heyecanını soluklasınlar ve yapılacak ibâdet ve duâya tanıkolsunlar."8

ÜmmüAtıyye, Mescid-i Nebî dışında açık alanda kılınan bayram namazında âdetlikadınların arka kısımda yer aldıklarını ve cemaatle beraber tekbir getirdikleriniaçıklıyor.

Kadınların Bayram namazlarına katılması

Bayramnamazı ergenlik çağı yaklaşanları dahil erkek-kadın bütün müminlerin müekketsünnet-vacib ölçüsünde kılmakla yükümlü oldukları bir namazdır. Bu sebepledirki Hz. Peygamber döneminde kadınlar bayram namazlarına katılırlardı. Açık vekesin rivayetler bu gerçeği doğrulamaktadır.

Buhârî,Allah'ın Resûlü'nün bir Ramazan bayramında kadınlara özel olarak öğüt verdiğinive onlardan fakir müslümanlar için yardım topladığını aktarır.9

Cumanamazlarından farklı olarak Peygamberimiz âdetli olanları dahil istisnasızbütün kadınların bayram namazlarına katılmalarını emir buyurdu.

Vakit,Cuma ve Cenaze namazlarına nisbetle kadınlar için bayram namazlarının daha birayrıcalığı vardır. Zira Peygamberimiz kadınların örneğin vakit namazlarınagelmelerine mani olunmaması şeklinde emir buyururlarken, bayram namazlarınagetirilmelerini emretmektedir.

Hz.Peygamber özel hallerini yaşayan kadınların bile bayram namazlarınagetirilmelerini emir buyururken insan, fitne yaygınlaşır gerekçesiyle kadınlarıbir ömür boyu bayram namazlarından yoksun bırakan anlayışın İslãm'la nasılbağdaştırılabildiğine bir türlü akıl erdiremiyor.

* Cuma Namazı ile ilgili olarakSüleymaniye Minberinden İslam Nizamı isimli eserimizde yer alan "Cuma Namazı veLaik Zulüm" adlı hutbemizin okunmasını tavsiye ederiz.

1 Müsned 5/284, İ.Mace İkame 79.

2 Bk. M. Zevaid 2/170,Bedaius-Sanai 1/258, Nasbur-Raye 2/199, Ebû Davûd Salât 215.

3 Musannef Ebû Şeybe Hn. 5157

4 Beyhakî K. Cuma 3/188.

5 Tefhimûl-Kur'ân Mevdudi Cuma 11.

6 Müslim Cuma B. Kıraetil-Kur'ân.

7 İ.Kesir Nisa 20.

8 Ebu Davûd Salât 247, Buharî Îdeyn 20-1.

9 Buhârî Îdeyn 19.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/5-cuma-ve-bayram-namazlari-15-491h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim