49- Cinsel Haramların Cinsellik Dışı Sebebleri 2 Fakirlik

49- Cinsel Haramların Cinsellik Dışı Sebebleri 2  Fakirlik
49- Cinsel Haramların Cinsellik Dışı Sebebleri 2 Fakirlik 

49- Cinsel Haramların Cinsellik Dışı Sebebleri 2 Fakirlik

Hiçşüphe yoktur ki fakirlik başta zina olmak üzere cinsel haramların anasebeblerinden biridir.

İmanısarsan, cins kafa ve kabiliyetlerin gelişmesini engelleyen, maddî güce vesiyâsî nüfûza boyun eğdirecek ortamı geliştiren fakirlik, rüşvet, hırsızlık vefuhuş gibi ahlâksızlıkların da bir sebebidir.

Fakirlik,her fakir için cinsel haramlara yol değilse de cinsel haramların açık ve işlekbir yoludur. Müşâhede edilen bu gerçeği Allah'ın Resûlü'nün hadisleri dedoğrulamakta ve pekiştirmektedir.

Fakirliğincinsel haramlara nasıl sebeb teşkil ettiğini üç başlık altında açıklayabiliriz.

Fakirlik evliliğiengelleyip, bekârlğı uzatır

Allah'ave Âhiret Hayatı'na imanın yanı sıra cinsel haramların işlenmesine mâni olan enmühim koruyucu şüphesiz evliliktir.

Fakirlik,evliliği geciktirmektedir. Zira bilindiği gibi evlilik, kira ile de olsa bir evsağlanmasını gerektirmektedir. Lüzumlu ev eşyaları yanısıra kadının nafakasınıtemin etmeyi de zarûrî kılmaktadır. Bu yükümlülüklere verilmesi gerekli mehirde ilâve edilirse, evliliğin maddî imkânları gerektirdiği anlaşılır.

Kur'ânve Sünnet kültürünün hâkim olmadığı toplumlarda yaygınlaşan israf ve lüksharcamalarının mecbûrileştirilmesi olayı ise, başlı başına bir problemdir.

Fakirliğinevliliği engelleyici ve erteleyici yönü Allah'ın Resûlü'nce kabul buyurulduğuiçindir ki O şöyle buyurmuştur:

"Eygençler topluluğu! Evleniniz... Evlenemeyeniniz ise oruca devam etsin..."1

Evliliğeyol vermeyen fakirliğin bekârlığı uzatacağı, uzayan bekârlığın da göz zinası,pornografik neşriyatı takip, seksüel filmlere ilgi, flört ve zinaya rağbet gibicinsel haramlara ortam hazırlayacağı îzahdan beridir.

Burada"Enşerlileriniz bekârlarınızdır" hadisini hatırlamak kâfidir.

Fakirlik dar bir evemahkûm eder

a)İslâmî aile disiplini, ana-baba ile yetişkin erkek ve kız çocukların ayrı ayrıyatak odalarında yatmasını gerekli kılar.

Husûsiyleana-babanın ayrı bir yatak odasının olması, Nûr Sûresi'nin ellisekizinci âyetininbir gereğidir. Çünkü mezkûr âyette yatsıdan sonra, fecirden önce ve bir deöğlende yapılan istirahat sırasında hizmetçilerin ve ergenliğe ermemişçocukların izin almaksızın karı-koca yanına girmemesi emrolunmaktadır ki, bununanlamı karı-kocanın müstakil bir odaya sâhip olması gereğidir.

b)Yetişkin erkek ve kız çocukların kardeş de olsalar birbirlerinin avretmahallerine bakmaları haramdır.

Erkeğinavreti göbekle diz kapakları arası, yetişkin kızın kardeşleri gibi mahremlerinekarşı avreti ise göbekle diz kapakları arasıyla sırt ve karın çevresibölgeleridir.

Buyetişkin çocukların yattıkları yerin bir olması halinde -istemeyerek de olsa-avret mahallerine bakmak haramının tekerrürü kaçınılmaz olur.

Buradaergin olmasa da on yaşına varmamış erkek kardeşlerin ve de kızkardeşlerin biryatakda yatırılmasını yasaklayan hadîsi de hatırlayacak olursak, genişçe birevin zarûreti ortaya çıkacaktır.

Bununiçindir ki cinsel mahzurları beraberinde getirecek dar bir evi Allah'ın Resûlüdünya hayatının bedbahtlıklarından biri olarak şöylece açıklamaktadır.

Dar evbahtsızlıktandır

  • Üç şeymutluluktan, üç şey de bahtsızlıktandır.

-Kendisine baktığında hoşlanıp huzur duyacağın, bir yere ayrılıp gittiğindeırzını ve malını koruyacağına güven duyacağın inançlı, ibâdetli ve ahlâklı birkadın,

-Seni dostlarına götürüp-getirecek uysal bir binek hayvanı.*

-Kullanma alanı geniş bir ev.** 

Bunlarkişinin dünya hayatının mutluluğundandır.

  • Üç şeymutluluktan, üç şey de bahtsızlıktandır.

-Kendisine baktığında hoşlanıp huzur duyacağın, bir yere ayrılıp gittiğindeırzını ve malını koruyacağına güven duyacağın inançlı, ibâdetli ve ahlâklı birkadın,

-Seni dostlarına götürüp-getirecek uysal bir binek hayvanı.*

-Kullanma sahası az, dar bir ev.2 

c)İslâm Aile Hukûku'nda geçiminden âciz ana-babanın bakılmasının erkek çocuğungörevleri arasında olduğu, ayrı bir ev tutulamaması halinde beraberceoturulacağı, dolayısıyla onların da müstakil bir odaya ihtiyacı olacağıhakikati, geniş bir evin zarûretini katmerleştirmektedir.

Gereklive yeterli bir ev edinmeye imkân vermediği içindir ki fakirlik, açıkladığımızcinsel haramlara sebeb olabilmektedir.

Fakirlik, erginkızları ve kadınları evlerinin dışında çalışmaya mecbur eder

İslâmîtoplum ve aile düzeninde kadının nafakasını temin etmek kocanın, kızçocuklarının nafakalarını temin etmek ise babanın vazîfesidir.

Ekonomikkriz dönemlerinde, sosyal yardım alamayan kocaları veya babalarına yardımcıolabilmek için İslâmî ahlâk kurallarına göre yapılandırılmış iş yerlerinde çalışmaları câiz ise de, onlar genel olarak ev dışındaçalışarak kazanmakla mükellef değildirler. Ancak ev içinde çalışır, bağ bahçeişlerinde yardımcı olabilirler. Onların asıl görevleri eşlik ve analıktır.

Kadıncinsî câzibeye sâhip bir varlıktır. O, yabancı erkeklerle bir arada çalışmakmecbûriyetinde kaldığı zaman, hem kendisi, hem de çevresindeki erkekler cinselbaskı altına girer. Bu tabîidir.

Busebeble şehvet dolu bakışmalar, iş gereği beraberlikler, beraberliği takibedecek flörtler ve zinalar kaçınılmaz sonuçlar gibi olabilir.

Çocukolmaması için cinsel korunma önlemlerinin yaygınlaştığı bir toplumda, kocaendişesi veya baba korkusu da ortadan kalkınca, kadınların ve kızların çokkolay bir şekilde sapabileceği ve saptırılabileceği bir hakikattir.

Kadınlarınçalışması ve çalıştırılması, erkeklerin kıskançlık duyguları yanısıra, çalışmagayretlerini de za'fa uğratabileceğinden, bu durum kadınlar üzerindeki ailedisiplinini büsbütün za'fa uğratabilir.

İslâmdışı toplumlarda bir hayat gerçeği olan bu korkunç zilletin ülkemiz gibi halkıMüslüman ülkelerde de görülmeye başlandığını ve giderek yaygınlık kazandığınısöyleyebiliriz.

Yukarıdaaçıklamaya çalıştığımız cinsel sakıncalar, kadının erkeklerle bir arada çalışmaimkânı bulabildiği durumdadır.

Birde kadının fakirlik sebebiyle çalışmaya mecbur olduğu halde iş bulamamasıdurumu vardır ki, bu durumda yegâne çare vücûdu satmak olacaktır. Bu tabîi birgelişmedir. İmanın güçlü, ahlâkın mazbût olması bile ihtiyaç seline bend olamayabilir.

Aşağıdasunacağımız Kifl hadîsi, işâret olunan gerçeğin delilidir.

Beni zinaya ihtiyaçdüşürdü

  • Abdullah b.Ömer (r.a.) şöyle anlatıyor.

Ben,Allah'ın Resûlü'nün anlattığı bir olayı dinledim. Ne var ki ben bu olayıAllah'ın Resûlü'nden öyle bir defa veya iki defa değil (üç, beş hatta) yedi defa belki daha dafazla dinledim.

Evet,Allah'ın Resûlün'ü şöyle anlatırken dinledim:

İsrâiloğullarındanKifl isimli bir adam vardı. Hiçbir günahtan sakınmaz, onu işlerdi.

(İhtiyacınıarzetmek için kendisine başvuran bir) kadına cinsel ilişkide bulunmak için altmış dinar (altın) verdi.

Erkeğinkarısına yaptığı gibi eyleme başlayınca kadını bir ürperti aldı ve ağladı.

Kadınındurumunu izleyen Kifl sordu:

-Ağlamanın sebebi nedir? Yoksa canını mı yaktım?

-Hayır, canımı yakmadın. Ben hiç mi hiç vücûdumu satmadım. Ama beni bu durumabaşka değil, ihtiyaç düşürdü.

 

Bucevabı alan Kifl, mânen sarsıldı ve şöyle söylemekten kendini alamadı:

-Sen yokluk sebebiyle zinaya düşmekten ötürü ürperip Allah'ın azâbına uğramakkorkusuyla ağlıyorsun da, ben (varlık içinde zinadan) korunamadım. (Yazık bana.)

Varyürü git. Verdiğim altınlar da senin olsun.

Allah'ayemin ederim ki hayır, artık cinsel haramlar işleyerek asla bir daha Allah'aisyan etmeyeceğim.

Allah'ınResûlü anlatımını şöylece sürdürdü:

-O gece Kifl öldü.(Görebilen gözler için) Kifl'in evinin kapısına şu cümle yazıldı:

(Yüce) Allah Kifl'in (bütün günahlarını) bağışladı.3

Sunduğumuzhadis ilk bakışda Allah sevgisi ve saygısıyla zinadan korunmanın fazîletiniaçıklıyorsa da, hadisin bir ana mesajı da fakirliğin, helâl ve haram şuûrunasâhip olup, iffetle ürperebilen kadınları bile cinsel vasıflı haramlara razıedebileceği hakikatidir.

Buözelliklere sahib olmayan murakebeden yoksun kadınların, az bir dünyalığa boyuneğerek zina yapabilmeleri muhtemeldir. Kaldı ki belirli ve sürekli bir işi yokiken belirli bir kazancı sürekli olarak sağlamaya mecbur kalacak kadının cinselharamlara sürüklenebileceği hakikati, İslâm gerçekçiliğinde itiraz olunmaksızınkabul olunacak bir hususdur.

Halîfe-iMüslimin Hz. Osman'ın şu hitabesini İslâmî yaklaşımın bir örneği olarakdeğerlendirebiliriz:

"(Ey İnsanlar!) Sanatı olmayan câriye kadınıkazanmaya mecbur etmeyiniz. Zira her ne zaman onu kazanmaya zorlarsanız, cinselorganı ile kazanmaya kalkar.

Çocuklarıda çalışıp kazanmaya mecbur etmeyiniz. Yapabileceği bir iş bulamadığı zamançalmaya başlar."4

 

Yanlışanlamalara sebebiyet vermemek için, burada daha bir açıklıkla ifade etmekisteriz ki; biz fakirliğin mutlaka cinsel haramlara sürükleyeceğini ilerisürmüyoruz. Bunun gibi fakirliğin giderilmesiyle fuhşun önüne geçilebileceğinide iddia etmiyoruz. Ancak cinsel haramların iktisâdî zarûretler sebebiyle deyapılabileceğini, bu sebeple yapılan fuhşun da fakirliğin giderilmesiyleönlenebileceği gerçeğini duyurmaya çalışıyoruz.

NitekimAllah'ın Resûlü de İsrâiloğullarından verdiği bir örnekle ekonomik refahınfuhşu engelleyebileceğine dikkatlerimizi çekmiştir.

Fâhişeye sadakavermek, onun fuhşunu önleyebilir

-Salâtve selâm üzerine olsun- Allah'ın Resûlü şöyle anlatıyor:

"(İsrailoğullarından) Bir adam:

-Ben mutlaka sadaka vereceğim, diyerek vereceği sadakasıyla bir akşam evindençıktı.

Bilmeyerekolacak, sadakasını bir hırsızın eline bırakıverdi. (Bunun öğrenen) Kişiler ertesi sabaharalarında konuştular:

- (Bu ne iştir.) Hırsıza da sadaka veril(meye başlan)di.

Adamcağız(üzüldüyse de) "Allah'ım! Hamd ancak Sana'dır,Sana hamdederim. Ben elbette (Senin rızan için yine) sadaka vereceğim diyerekhamd etti."

Akşamolunca da ayırdığı sadakasıyla evinden çıktı. (Tanıyamadığı için olacak bu defa da) Sadakasını bir fâhişenin elineverdi.(Fâhişeye sadaka verildiğini öğrenen kişiler) O gecenin sabahında bu sefer de şöyle dediler:

-Dün akşam da bir fâhişeye (orospuya) sadaka verildi. (Olur şey değil doğrusu!)

Adamcağızsöylenenleri duyunca şöylece hamd edip verme azmini dile getirdi:

-Allah'ım! Bir fâhişeye de olsa sadaka verebildiğim için Sana hamdolsun. (Vazgeçmeyecek Senin sevgineermek için) Elbettesadaka vermeye devam edeceğim.

Adamcağız (âdeti üzere üçüncü akşam da) sadakasıyla çıktı.

(Zenginmi yoksa fakir mi olduğunu ayıramadığı için bu kez de) Sadakasını zengin bir adamıneline koydu:

(Zenginesadaka verildiğini öğrenen) Kişiler sabaha çıkar çıkmaz:

- (Oh ne alâ!) Zengine de sadaka verildi, diyereklaf etmeye başladılar.

Adamcağız (bütün bu söylenenlere üzüldüysede) Allah'ahamdini şöylece pekiştirdi:

-Allah'ım! Hırsıza, fâhişeye ve zengine verebildiğim sadakalardan dolayı Sanahamd olsun.

(Mezkûrkişilere sadaka verilmesi ilgi uyandıran bir hadise oldu da huzûruna) Getirildi(ği devrinin peygamberi tarafındanadamcağıza şöylece müjde verilerek) teselli edildi:

(Verdiğinsadakalar Allah katında kabul olundu.)

Hırsızaverdiğin sadakanın onu çalmayı bıraktırması mümkündür.

Fâhişeyeverdiğin sadakanın da onu vücûdunu satmaktan koruyacağı ümit olunur.

Zengineverdiğin sadakanın ise onun sadaka verilmesi lüzûmunu öğrenmesine, böyleceAllah'ın kendisine verdiği nimetlerden vermesine sebeb olması beklenir.5

1 Tirmizî, K. Nikâh B. 1 Hn. (1081).

* -Allah bilir- devrimizde motorluaraç.

** Allah'ın Resûlü'nün yaptığı veyapmamızı öğütlediği duâlardan biri de şudur:

Allah'ım! Günahlarımı bağışla,evimi genişletip huzurunu artır ve rızkımı bereketli kıl.

2 C. Sağir 1/140.

3 Muvatta, K. Câmi B. EmiriBir-Rifki Bil-Memlûki. (T. Havâlik 3/146).

4 Muvatta K. Câmi B. EmiriBir-Rifki Bil-Memlûki. (T. Havâlik 3/146).

5 Buhârî, K. Zekâti B. 14 (2/115), Umdetül-Kâri(Aynî) 2/285.

Not: Fakirliğe karşı fert ve devletolarak alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak Süleymaniye Minberinden İslâm Nizâmı isimli eserimizin birinci cildinin "İslâm'da İctimai Adâlet" bölümünün okunmasını tavsiyeederiz.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/49-cinsel-haramlarin-cinsellik-disi-sebebleri-2-fakirlik-13-370h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim