47- Baş Cinsel Haramlara Sebeb Cinsel Haramlar

47- Baş Cinsel Haramlara Sebeb Cinsel Haramlar
47- Baş Cinsel Haramlara Sebeb Cinsel Haramlar 

47- Baş Cinsel Haramlara Sebeb Cinsel Haramlar

Cinselharamlar da cinsel haramlara götürür

Hayırhayra vesîle olduğu gibi, şer de şerre sebeb olur. Bu umûmî bir kaidedir.Cinsel sözler ve işlerde bu kaidenin çerçevesi içindedir.

Bundandolayıdır ki önceki bahislerde açıklananların yanısıra, cinsel haramların birmühim sebebi de bizzat cinsel haramlardır.

Cinselharamların cinsel haramlara sebebliliğini üç maddede şöylece açıklayabiliriz.

Cinselharamlar bizzat yapıcısında cinsel haramlara sebep olur

a-Şehvetle bakan kişi, ikinci ve üçüncü defa bakmak yolunu açar.

Bununiçindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ansızın bakışa, iradeli bakışı katma. İlki helâl isede ikincisi helâl değildir."1

b-Mahrem olmayan kadınların yanına bir girip çıkan kişi, ikinci defa giripçıkmayı, bir flört yapan kişi de ikinci defa flört yapmayı arzu eder

c-Bir zina ise ardı arkası kesilmez zinalara sebep olur.

Bütünmesele Hakk'ı iyi tanıyıp Hak'la kucaklaşmaktır. Bâtıl'ları iyi tanıyıpgereğince uzaklaşmaktır. Yoksa insan Bâtıl'larla bir tanışmaya görsün. Allah'aisyan etmeye ve insanları basite almaya bir başlamasın. Onu durdurmak pekzordur.

Bununiçindir ki Allah'ın Resûlü şerleri temsil eden bâtılları değil, hayırlarıtemsil eden Hakk'ı sormamızı, şerlerle değil hayırlarla kaynaşmamızı ve onlarıâdet haline getirmemizi tavsiye buyurmuştur.

-Salâtve selâm üzerine olsun- O, şöyle buyurur:

"Hayırâdettir; alışma, alıştırmadır. Şer de (nefse karşı) düşmanlıktır.

Allahkime hayır dilerse onu dinde ileri bilgi sâhibi kılar (da âdet olarak yaptığı hayırlarıibâdete dönüştürür.)"2 

İnsanibâdet şuûruyla yapamasa bile, hayırlara koşmalıdır. Çünkü hayırlı âdeti İslâmîbilgi ve ihlaslı niyetle hemen ibâdete dönüştürmek mümkündür. Esasen sunulanhadis de bu gerçeği açıklamaktadır.

Cinselharamlar muhâtablarda cinsel haramlara sebep olur

Cinselharamlar yapıcısında diğer cinsel haramlara sebeb olduğu gibi, ikincişahıslarda da sebeb olur. Bir üstteki misalleri burada da verebiliriz.

Şehvetdolu bir bakış, bakılan şahsın şehvet dolu nazarına sebeb olabilir.

Kur'ân-ıKerim'de hem erkeğin, hem de kadının gözlerini korumasının emrolunmasının birsırrı da budur.

Aşağıdasunacağımız hadis de karşı cinsler arasındaki bakış cereyanının önemini ve birtarafın engellenerek irtibatın kesilmesi lüzûmunu ortaya koymaktadır.

  • Abdullah İbn-ü Abbas (r.a.)anlatıyor.

Abbas'ınoğlu Fazl, Veda Hac'cında Allah'ın Resûlü ile aynı deve üzerinde ve gerisindebulunuyordu. Bu sırada Has'am oğullarından bir kadın (Hac'la ilgili) bir husûsu sormak üzere Hz.Peygamber'e (sav) geldi.

(Kadıngelir-gelmez)Fazl kadına, kadın da Fazl'a bakmaya başladı. (Bu sırada) Hz. Peygamber Fazl'ın yüzünüdiğer tarafa çevirdi.

Kadınşöyle sordu:

-Ya Resûlallah! Allah'ın kullarına farz kıldığı hac, babamın yaşlılık döneminde,binek üzerinde durmaya güç yetiremediği bir devrede ona ulaştı. Onun için benhac yapabilir miyim?

Allah'ınResûlü (sav) şu cevabı verdi:

-Evet(yaparsın).3 

Bakışları,tebessüm ve incelik örneği davranışları ile flörte talip olan erkek veya kadın,üzerine üzerine gittiği karşı cinsde de flört arzusunu uyandırır.

Zinada böyledir.

Zinayapmak isteyen fert, bir eş bulmanın gayreti içine düşecektir. Bunun için degüveni kötüye kullanacak veya ihtiyaçları sömürecektir ya da nefsine maletmenin bir üçüncü yolunu bulmaya çalışacaktır.

Sonuçolarak da bir zinacının arzusu, bir diğer kişinin zinasına sebeb olacaktır.

Cinselharamlar, fâillerinin ailelerini de cinsel haramlara bulaştırır

Cinselharamların bu sebebinden pek çok günahkâr mü'min de gaflet içindebulunmaktadır.

Bugaflet sebebiyledir ki kızının saçının görülmesini istemez nice mü'min babalar,şehvetle bakabilmektedir.

Kadınlarıile bir arada toplu taşıma aracına binmekten çekinen nice mü'min kocalar, zinayapabilmektedir.

Oysakibaşkalarının kızlarına şehvetle bakanların kızlarına bakılır. Başkalarınıneşleri ile zina edenler kendi kadınlarını tehlikeye atmış olurlar.

Bu,ilâhî adâletin bir gereğidir.

Bununiçindir ki Allah'ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:

"Amanzina yapmayınız. Zina yaparsanız sizin nikâhlı kadınlarınızdan, kadınlarınızında sizden alacağı cinsel zevk körelir.

Amannamuslu olunuz ki kadınlarınız da namuslu olsunlar. Zira filan oğullarınınerkekleri zina edince kadınları da zinacı oldular."4

Herkeskendi günahının sorumlusu olduğuna ve hiçbir çocuk babasının, hiçbir kadın dakocasının günah yükünü taşımayacağına göre; "Bu durum ilâhî adâletle nasılbağdaştırılabilir?" şeklinde bir sual sorulabilir. "Hem çocuğun ve kadınınirâdesine ne oldu ki?" denebilir.

Hiçşüphesiz bu gibi hadislerin asıl beyan etmek istediği husus, cinsel haramlarıişleyenlerin aile fertlerinin de mutlaka cinsel haramlara bulaşacakları değil,bulaşma ortamına sürüklenebilecekleridir.

Onlarınbu ortama sürüklenmeleri korunabildikleri takdirde hiç şüphesiz mükâfatlarınıda artıracaktır.

Hadisdekizina misalinden hareketle, zina ortamına nasıl sürüklenileceği husûsunadeğinelim.

a)Zinacı erkek zinaya devam ettikçe değişikliğe alışacağından, karısına karşızevksizliği artacaktır. Arzuyla sevemediği için, tatmin bulamayacak erkeğintatmin etmesi de mümkün değildir.

Tatminsizbir kadının fıtratındaki kıskançlığın cinsel intikama dönüşmesi beklenebilirbir durumdur. Bu durum muhtemelen gayr-ı meşrû cinsî münâsebete yönelmekeğilimini artıracaktır.

İlgisizkalan kadının kıskançlığına sınır çizilemeyeceği husûsu ise açık birhakikattir.

b)Zina yapılan kadın, mutlaka bir başkasının karısı, kızı veya anası olacağından,ırzı çiğnenen insanlarda cinsel intikam ihtirası oluşacak ve artacaktır.

Buduygu da onları fırsatlar kollamaya, imkânlar hazırlamaya sevkedecektir.

Bunlariz üzerindeyken zinacının eşinin de cinsel intikam almak gafletine düşebileceğidüşünülürse, nasıl elverişli bir zina ortamı oluşabileceği anlaşılır.

c)İnsan inandığı gibi yaşayamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. Zinacı birinsanın gelişmiş bir namus anlayışı ve dince meşrû bir cinsel kıskançlığıolamaz. Olsaydı zina yapmazdı. Ayrıca insan sürekli olarak yaptığını tabî-igörerek yaptığından, hiçbir vicdanî ürperti duymaksızın yaptığını tabî-igörmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.

Buitibarla hiçbir zinacı ailesini koruma gereğini yeterince duyamaz. Çünküzinaya, zinadan kaçınan bir mü'min gibi nefretle bakamaz.

Budurum da kanmaya ve kandırılmaya müsâit aileler için aleyhinde bir ortamoluşturur. Kaldı ki zinacı açıklananın aksine hassasiyet gösterdiği izleniminiverse, hatta gerçekten verebilse bile inandırıcı olamayacaktır.

Birde ilâhî adâletin doğrudan tecellisi vardır ki onun nasıl zuhûr edeceğibilinemez.

 

1 Dâimî, K. Rikak B. 3 (Hn. 2712) Müsned 5/351.

2 İ. Mâce, Mukaddime B. 17.

3 M.S. Müslim, Hn. 649.

4 K. Hafâ, Hn. 1738.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/47-bas-cinsel-haramlara-sebeb-cinsel-haramlar-13-372h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim