46- Hâkimlik

46- Hâkimlik
46- Hâkimlik 

46- Hâkimlik

Allah'ınKitabı'ndan: "EyÎman Edenler! Allah'ın rızasına ermek için adâleti gerçekleştirenler ve adâletüzere şâhidlik yapanlar olun. Bir(ferde veya) topluluğa olan kininiz sizi sakın ha adâletsizliğegötürmesin. Adâletli olun. Zira adâlet Allah'a  itâat üzerinde bulunmayadaha yakın olandır. Allah'ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun.Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır." 

Maide Suresi âyet 8

Hakimler üç sınıf olup ikisi Cehennem'dedir

Allah'ınResulü (S) (Hâkimler hakkında) şöyle buyurdu:

-Hakimler üçsınıftır.

Birsınıfı, Cennet'te diğer iki sınıfı Cehennem'dedir.

Hakkıbilen ve Hak'la hüküm veren hakim Cennet'tedir.

Hakkıbilen fakat(Hakla hükmetmeyip kararları ile) bile bile zulmeden hâkim Cehennem'dedir.

Birde bilgisiz hüküm veren hâkim Cehennem'dedir.

Sahâbîlersordular:

-Bilgisiz hâkimin günahı nedir ya Resûlellah?

-(Günahı,Hakk'ı tanıyacak ve Hak ile hüküm verecek) bilgileri öğrenmeden Hakim olmaya ve hüküm vermeyekalkışmasıdır.1

Cennetlik hâkim şerîat üzere hüküm verendir

Hakimlikyer yüzünde adâletin gerçekleşmesini sağlayan pek yüce bir görevdir.

Allah'ınve Peygamberin koyduğu ölçülere göre hüküm verebilme yetkisi ve bilgisi ilehâkimlik mevkiine getirilen kişi, Allah katında büyük bir sorumluluk taşımaklaberaber, adâleti gerçekleştirme amacını güttüğü sürece hatalı kararlarındanötürü bile bir birim sevab alacakdır. Peygamber'imiz şöyle buyurur: "Gerekli çalışmayı yaparakhüküm veren hâkim doğru karar verirse iki birim, hatalı karar verirse bir birimsevab alır."*

Ancakilahî ölçülere göre hüküm verebilme yetkisi ve bilgisi ile mücehhez olmadanhâkimlik görevini üstlenen kişi Peygamber'imizin ifadesiyle "Bıçaksız kesilenkimse."gibidir.**

Buradahadîsimizin işaret buyurduğu bir hakîkati daha şöylece açıklayabiliriz. Laikkanunlarla hüküm veren hâkimlerin adâletli olanları âdaleti çiğneyenlere üstünise de hadîsimizde Cennet'e gireceği açıklanan hâkimler Allah'ın indirdiği veO'nun elçisi Muhammed'in (S) bildirdiği yasalarla örtüşen veya çelişmeyen hükümverenlerdir.

Davayı kazanmak haklı olmak değildir

ÜmmüSüleme (R) anlatıyor:

"Ensar'daniki mü'min arasında, üzerinden yıllar geçmiş bir mîras hususunda (anlaşmazlık çıktı.) Hiçbirinin elinde (haklılığını belgeleyen) bir vesîka yoktu.

(Hz.Peygamber'in(S) huzûruna gelinceye kadar sürdürdükleri) ihtilaflarını O'na arz ettiler.

Allah'ınResûlü; (KıyâmetGünü'ne kadar gelecek bütün mü'minleri ürpertecek ölçüyü onlara şöylece) bildirdi:

-         Siz (aranızda hüküm vermem için) ihtilaflarınızı bana arzediyorsunuz. Biliniz ki ben bir insanım. (Allah'ın bildirmediklerini sizler gibi ben debilmem).Sizden birinizin; delilini diğerinden daha tatmin edici bir şekilde sunmasımümkündür.

Bende aranızda ancak dinlediğime göre bir hüküm veririm.

Mü'minkardeşinin(malı) aleyhine olmak üzere lehinekarar verdiğim kişi sakın ha o malı almasın.

Zira(lehine kararverdiğim kişiye bu kararımla) Kıyâmet Günü'nde boynuna yükletilmiş olarakgetireceği bir ateş parçası ayırmış oluyorum. (Bunu çok iyi bilesiniz.)

(Allah'ınResûlü'nün âhiret azâbıyla korkutan bu îkazı karşısında birbirlerinden davacıolan) ikiEnsarî ağladı.

Herbiri(diğeriiçin) "Benimhakkım kardeşimin olsun"dedi.

Bununüzerine Allah'ın Resûlü(S.) şöyle buyurdu:

-Böyle söyleyebildiğiniz zaman gidiniz, (üzerinde ihtilâf ettiğiniz) malı iki kısma ayırınız. Aranızdagerçeği(birdaha)araştırınız.Sonra da kura çekiniz. (Her biriniz kurada düşeni alsın.) Ayrıca her biriniz diğerinden hakhalâllığı da alsın."2

İlahi cezaları hiç bir hâkim affedemez

Hz.Aişe(R) anlatıyor:

"(Kureyş'in bir kolu olan) Mahzûmîlerden hırsızlık yapankadının durumu Kureyşlileri pek üzmüştü.

(Aralarındagörüşürlerken içlerinden) biri sordu:

-Bu kadın(aceza uygulamaması) için Allah'ın Resûlü'ne kim ricada bulunabilir?

Diğerleride şöyle dediler:

-Yakın dostu Üsame b. Zeyd'den başka kim Allah'ın Resûlü'ne (ricada bulunmak) cesaretini gösterebilir?

(Üsame'yerica ettiler.)O da Allah'ın Resûlü'ne rica edince Allah'ın Resûlü ona (serzenişte bulunarak) şöyle buyurdu:

-Allah'ın uygulanmasını emir buyurduğu cezalarından bir ceza(nın uygulanmaması) için aracılık mı yapıyorsun?

Sonrada ayağa kalktı ve sözlerini şöylece sürdürdü:

-  Sizden önceki topluluklar aralarında sosyal nüfûzuolan biri hırsızlık yaptığı zaman onu bağışlamaları, sıradan bir kişi hırsızlıkyaptığı zaman ise ona ceza uygulamaları sebebiyle helâk oldu.

Allah'ayemin ederim ki Muhammed'in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı onun da elinikeserdim."3

Hırsızlığın cezası

a-Hadîsimizhırsızlık yapanın elinin kesileceğini açıklıyor. İslâm Dini'nin bir bütünolarak yaşandığı, özellikle İslâmî sosyal adâlet ilkelerinin gerçekleştirildiğicemiyetde şartları gerçekleştiğinde hırsızının elinin kesileceği hükmüRabbimizindir.

MâideSûresinin 38. âyetinde şöyle buyrulur:

"Erkekhırsızla kadın hırsızın hırsızlık eylemlerine bir karşılık ve Allah'tan (insanlara) bir ceza olmak üzere ellerinikesin. Allah mutlak gâlibdir, hüküm ve hikmet sahibidir."

Adamöldürme, dinden çıkma, zina, zina iftirası, hırsızlık ve içki içimi gibisuçlara uygulanacak İslâmi cezalar, ancak İslâm hukûkuna göre yönetilentoplumlarda uygulanabilir.

Bizmü'minler olarak insanı yaradan Allah'ın insan için koyduğu cezaların mutlakhayır olduğuna; toplumun yararına yönelik müessir cezalar olduğuna inanırız.

Bâtıl'larda aracılık yoktur

b-Hadîsimizin konumuzla ilgili mesajı da şöyledir:

Hiçbirmü'min İslâm Hukuku'na göre suçlu olan bir kişinin bağışlanması yolundaaracılık yapmamalı, hiçbir hakim de böylesine bir aracılığı kabul etmemelidir.

Ayrıcaliyakati olmayanın bir mevkie getirilmesi, hak etmeyenin ödüllendirilmesi vs.yolunda aracılık da yapılmamalı, ahiret azabına uğratacak böyle bir aracılığıda kabul etmemelidir.

Hukukun üstünlüğü

Hadîsimizsosyal konumu ne olursa olsun istisnasız bütün suçluların cezalandırılmasıgereğini, aksi takdirde sosyal çöküntülerin kaçınılmaz olacağını daaçıklamaktadır. Bir diğer ifadeyle hukûkun, her kesimi kuşatacak şekilde üstünkılınması gereğini vurgulamaktadır.

1 Zehebî K. Kebair 31. Kebire, Hadisin düz şekli içinbk. Ebu Davud Ekziye 2, Tirmizî Ahkam 3.

* Buharî İtisam 21, Müslim Ekziye 15.

** İ.Mace Ahkam 1, Müsned 2/230

2 M. İ. Kesir Nisa 106,(1/433) EbûDavûd Ekziye 7,Müsned 6/320

3 Buhârî Enbiya 54,Müslim Hudûd 4. 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/46-hakimlik-15-450h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim