46- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 6 Cinsel Haramların Meşrûlaştırılıp

46- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 6   Cinsel Haramların Meşrûlaştırılıp
46- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 6 Cinsel Haramların Meşrûlaştırılıp Ticarî Yatırım Alanı Haline Getirilmesi 

46- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 6 Cinsel Haramların Meşrûlaştırılıp Ticarî Yatırım Alanı Ha

Cinselharamların işlenmesi ve giderek artmasının baş sebeblerinden biri, hiç şüphesizbu haramların meşrûlaştırılması ve ticârî yatırım alanı haline getirilmesidir.

YüceAllah insanları yeryüzünde kulluk denemesine tâbi tuttuğu ve bu ilâhî denemeninbir bölümü de cinsellik üzerinde olduğu için, inkârcılık ve ibâdetsizlik gibicinsel haramlar da işlenegelecektir.

Çokaz sayıda da olsa cinsel haramların Allah'ın Resûlü'nün toplumunda bileişlenmiş olması göstermektedir ki, hiçbir toplumun cinsel haramlardan bütünüylearındırılması mümkün değildir. Çünkü insan Hakk'a olduğu kadar, Bâtıl'lara daeğilimli bir varlıkdır.

Hiçşüphe yoktur ki başta zina ve eşcinsellik olmak üzere cinsel haramlar ferdîahlâkı eritecek, ailevî ve içtimaî düzeni sarsacak kadar etkili suçlar; büyükgünahlardır. Ne var ki bir toplumda değişik zamanlarda farklı kişilertarafından gizlice işlenen cinsel suçlar; günahlar böylesine önemli sonuçlartevlid edemezler. Bunlar belirli erkeklerin suçları, muayyen kadınlarıngünahları olmaktan öteye de gidemezler.

Cinselharamların cinsel anarşi boyutlarına erişerek ferdî, ailevî ve içtimaî hayatıetkileyebilmesi için meşrûlaştırılması ve ticarî yatırım alanı halinegetirilmesi lâzımdır.

Cinselharamlar târih boyunca yıkıcı tesirlerini ancak değindiğimiz yollarlagerçekleştirebilmiştir. Bu tür haramların asrımızda böylesine korkunç biryaygınlık ve etkinlik kazanabilmesi de aynı şekilde meşrûlaştırılması ve ticarîyatırım alanı haline getirilmesiyle olmuştur.*

Cinsel haramlarınmeşrûlaştırılması ve ticarî yatırım alanı haline getirilmesi ne demektir?

a-Cinsel haramların meşrûlaştırılması; eğitim kurumlarında, radyo-televizyon vebasın gibi kamuyu doğrudan etkileyen müesseselerde, insanların cinsel haramlarlehine şartlandırılarak teşvik edici bir ortamın hazırlanmasıdır.

Birde cinsel haramların suç olmakdan çıkarılarak failleri aleyhine cezâî işlem yapılmamasıdır.

b-Cinsel haramların ticarî yatırım alanı haline getirilmesi ise cinsel haramlaragötürücü ve yapılmasına ortam hazırlayıcı her türlü cinsel üretim vehizmetlerin kazanç amacıyla ve devlet güvencesi altında yapılabilmesidir. Yaniher türlü pornografik (müstehcen) neşriyatın ve filmlerin üretilippazarlanabilmesi, cinsel ağırlıklı eğlence merkezlerinin kurulabilmesi, genelve özel nitelikli fuhuş evlerinin açılıp işletilmesi, ayrıca da her türlüimrendirici propagandanın yapılabilmesidir.

Birtoplumda arzettiğimiz şekilde cinsel haramların hepsi veya bir kısmımeşrûlaştırılıp kazanç alanı haline getirilirse, o toplumun hayat damarlarınınönemli bir kısmı kesilmiş olur. Böyle bir toplumda insanî ve ahlakî değerlericanlı tutmak mümkün değildir.

Bununiçindir ki İslâm Dini cinsel haramları birtakım nazarî öğütler olarak değil deAllah'a ve Âhiret Günü'ne imana bağlı cezaî müeyyideli yasaklar olaraksunmuştur.

  • İslâm toplumundacinsel haramlar meşrûlaştırılarak ticarî yatırım alanı haline getirilemez

HalkıMüslüman ve yönetimi İslâm olan hiçbir toplumda cinsel haramlar meşrûlaştırılıpticarî yatırım alanı haline getirilemez. Çünkü Kur'ân ve Sünnet yönetimininvarlık sebeblerinden biri de ilâhî haramları ve pek tabîi ki cinsel haramlarıyasaklamak, yapılması halinde fâillerini süratle yakalayıp Allah'ın vePeygamberin belirlediği cezaları anında uygulamakdır.

İslâmtoplumunda cinsel haramları değil propaganda edilip merkezlerinin kurulması,böyle bir tasavvurun açığa vurulması bile suçdur. Çünkü İslâm, insanlarıinsanların sömürüsü ve zulmünden kurtarmak ve Allah'a kulluk düzeyinde yaşatmakiçin gönderilmişdir.

Meşrûlaştırılıpcinsel sömürü alanı haline getirilemeyeceği için, İslâm toplumunda cinselharamların yaygınlık kazanması mümkün değildir.

Tektek bazı vakaların olması elbetteki mümkündür.

Cinselharamların münferid olaylara münhasır kalabilmesi için, İslâm yalnız hukûkîcezalar getirmemiştir. Cinsel haramlar imana bağlanmış, âhiret azâbı ileirtibatlandırılmıştır. Bunların bir kısmını baş cinsel haramları incelerkengördük. Burada ise cinsel haramların bizzat veya bilvâsıta kazanç yolu halinegetirilmesini yasaklayıcı ölçüleri sunacağız.

Cinsel haramlaryoluyla kazanç pistir, haramdır

İslâmDini, zinayı ve zinaya götürücü işlemleri yasakladığı gibi, bu haramlar yoluylakazanç sağlanmasını da yasaklamışdır. Yani zevke dayalı eğlence ve fuhuş da,kazanca yönelik eğlendirici hizmetler ve fâhişelik de yasak (haram)dır.

Allah'ınResûlü bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: "Şarkıcı erkek ve kadınlarınkazancı haramdır."1

"...Zinacı kadının kazancı pistir; haramdır..."2

Allah'ınResûlü haramlığını duyurduğu zina kazancından men ettiği gibi, zinadankazananların kazancından yararlanmayı da men etmişdir.

İlkİslâm toplumunda, Kur'ân ve Sünnet, toplumun İslâmî şahsiyetini oluşturupşekillendirirken, bazı câhiliyyet uygulamaları devam ediyordu. Bunlardan biride çalışmaya gönderilen câriyelerin nasıl kazandığı araştırılmadangetirdiklerinin harcanıp yenilmesiydi.

Allah'ınResûlü nasıl kazandığını bilmeden câriyelerin kazancından yararlanmayıyasakladı.

  • "Râfi b.Rufâ'e bir gün Ensar topluluğuna geldi ve şöyle dedi. - Allah'ın Resûlü bugünbize şunları şunları yasakladı.

-Salâtve selâm üzerine- O parmaklarıyla birbir sayarak, câriyelerin ekmek yapmak, ipeğirmek ve yün atmak gibi bizzat elleriyle yaparak kazandıkları dışındakikazançlarından yararlanmayı da yasakladı."3 

Cinsel haramlaraortam hazırlayarak kazanmak da haramdır İslâm Dini cinsel haramları bizzat yaparak kazanmayıyasakladığı gibi, yaptırarak kazanmayı da yasaklamıştır.

Kişinincinsel haramlar işleterek kazanabilmesi için deyyûs olması veya fuhşu organizeetmesi ya da fuhşa zorlayıcı olması lâzımdır. İslâm bunların üçünü de ilâhîazâbın korkusunu yüreklere salarak yasaklamışdır.

a- Deyyûs olmak

Bizbu tabiri, hadisde geçtiği gibi aynen kullandık.

DeyyûsKimdir?

Aşağıdasunacağımız hadis deyyûsu bize şu şekilde tarif buyurmaktadır.

  • (Mü'minin dokunulmaz mukaddes haklarından biri olan ırzını koruması gerektiğiniaçıklamak için) Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

Üçzümre vardır ki onlar (cezalarını çekmeden) Cennet'e giremez, onun kokusunu da alamazlar.

(Bunlar;sözleri, davranışları veya giyim tarzlarında) Erkekleşen kadınlarla, devamlı alkol alanlar vebir de deyyûslardır.

Ashab-ıKiram sordular:

-YaResûlellah! Deyyûs kimdir?

-Deyyûs;ailesinin pisliğini; yabancı erkeklerle düşüp kalkmasını kabullenen kişidir.4 

Konuile ilgili bir diğer hadîse göre Hz. Peygamber deyyûu şöyle tarif buyurdu:

-Deyyûs; ehlini(eşini, kızını, kızkardeşini vs. erkeklerden) kıskanmayan adamdır.

Deyyûsunüçüncü bir tarifini de aşağıdaki hadisden öğreniyoruz.

SahâbiMalik b. Uveymir anlatıyor.

-Salâtve selâm üzerine olsun- Allah'ın Resûlü'nü şöyle buyururken bizzat dinledim.

-YüceAllah Kıyâmet Günü'nde Sakûr (deyyûs) kişiden ne tevbe ve ne de fidye kabul edecektir.

Bizlerde sorduk:

-YaResûlallah! Sakûr kimdir?

- (Kazanmak için) Adamları ailesi üzerine salanadamdır.5 

Buhadislerden anlaşılacağı üzere Allah'ın Resûlü deyyûsu tanıtarak ve uğrayacağıazabı bildirerek deyyûsluktan sakındırmışdır.

Aslındadeyyûsluk münâfıklıkla irtibatlıdır. Çünkü Allah'ın Resûlü:

"Cinselkıskançlık imandandır. Cinsel kıskançlıktan yoksunluk ise münâfıklıktandır"6 buyuruyor.

Busebeble gerçek mü'minin değil, ancak mü'min görünümünde olan münâfık kişinindeyyûs olması mümkündür.

b- Fuhşu organizeetmek

İslâm'danönce güzel câriyelerini organize ederek fuhuş yaptıranlar vardı. Ancak zina vezinaya götürücü sebebler yasaklanınca ve zina kazancından yararlanma haramkılınınca, üstelik açık zinaya yüz sopa ve ölüm cezası verilince, organizefuhuş kendiliğinden ortadan kalktı.

İlkİslâm Toplumu'nda olduğu gibi Kur'an ve Sünnet'e dayanacak her toplumdaorganize fuhşun ortadan kalkacağı şüphesizdir.

Buradabilvesîle ifade edelim.

İslâmToplumu'nda arzu ve irâdeye dayalı fuhuş yapacak kadın bulmak da mümkündeğildir. Çünkü İslâm Toplumu'nda fâhişeliğe özendirici propaganda yapılamaz.Cinsel haramlara düşürücü ortam oluşturulamaz. Kadının geçimi garantiyealındığından fakirlik yolu da istismar edilemez.

Cinselarzularının şiddeti sebebiyle fâhişe olan kadın ise yok gibidir. Kaldı ki İslâmToplumu, taaddüd-i zevcât ruhsatı sebebiyle evlenmek isteyen her kadının kocabulabileceği ve bulması için yardım göreceği bir toplumdur.

Busebeble kadın ancak zorlanarak zinaya itilebilir ki, İslâm bu yolu datıkamışdır.

Sonuçolarak şu gerçeği, pekiştirerek bir daha açıklayabiliriz.

İslâmDini'nin cinsel nizamının uygulanacağı hiç bir toplumda fuhuş için yeterlisayıda sermaye kadın bulmak da, organize etmek de mümkün değildir. Tek yol,fuhşa zorlamaktır ki, o da yasaklıdır.

c- Fuhşa zorlamak

İslâmDini'nin tebliğ edilmeye başlandığı ilk toplumlar olan Mekke ve Medinetoplumlarında câriyelerin sermaye olarak kullanıldığı organize fuhşun birkaynağı da kaba kuvvetti. Fuhşa zorlamanın ana amacı, şüphesiz çıkarsağlamaktı. Ün sağlamak da gözetilen bir amaçtı.

Aşağıdasunacağımız tarihî belgeler, bu gerçeği açıklamaktadır.

  • Câhiliyetdöneminde câriyesi olan kişi câriyesine belirli süre içinde kendisinden alacağıbir miktar para belirler ve onu fuhuş yapmak üzere salardı.

İslâmgelince ve zina yasağı konulunca Allah mü'minleri böylesine zora dayalıuygulamadan Nûr Sûresi'nin otuzüçüncü âyetini indirerek men etti.

Münâfıklarınbaşı olan Abdullah b. Ubeyy'in Muâze isimli bir câriyesi vardı. Kendisine birmisafir geldiği zaman misâfiri ile cinsel ilişkide bulunması için Muâze'yigönderirdi. Ağırlamanın bu çeşidi ile amacı misâfirinden çıkar sağlamak veyatakdir görmekdi.

(MuâzeMüslüman olduktan sonra zinaya baş eğmedi.) Hz. Ebu Bekir'e giderek durumu ona şikâyet etti.Hz. Ebu Bekir de durumu Allah'ın Resûlü'ne arzetti. Allah'ın Resûlü ise Hz. EbuBekir'e câriyeye el koymasını emir buyurdu.

Abdullahb. Ubeyy bu gelişme üzerine:

-Muhammed'den hakkımızı kim alacak? Yurdumuzda bize egemen oldu, diyerek feryadıbastı.

İştemünâfıkların başı Abdullah b. Ubeyy'in sebebiyet verdiği bu olay vesilesiyleAllah mü'minlere şu âyeti indirdi:

"...Dünya hayatının geçici menfaatini kazanmak hırsıyla namuslu kalmak isteyencâriyelerinizi fahişeliğe zorlamayın..."7 

Sunduğumuzdinî vasıflı bu târihi belgelerden ve Nûr Sûresi'nin değinilen 33. âyetindenanlaşılacağı üzere Yüce Allah, fuhşun yanı sıra fuhşa zorlamayı dayasaklamıştır.

Sonuçolarak deriz ki, yasaklı olduğu için fuhşa zorlamak İslâm Hukûku'nda hukûkîmüdâhaleyi ve cezayı gerektirir büyük bir suçtur.

1 Neylül-Evtar, B. Ma Câe FeÂletil-Lehvi (8/113).

2 Müsned 3/464, Darimî, Hn. 2624,Buhârî 2/54.

3 Avnül-Mabûd 9/294.

4 Revâilül-Beyân 2/167, C. Sağir1/139.

5 M. Zevâid 4/327.

6 C. Sağir 2/73.

7 İ. Kesîr, Nur 33 (3/289).

Nûr Sûresi Âyet 33:

"... Dünya hayatının geçicimenfaatini kazanmak hırsıyla namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fâhişeliğezorlamayın..."

Bu âyette yalnız câriyeleringeçmesi, devrimizdeki laik toplumların aksine ilk İslâm Toplumu'nda hürkadınların değil de yalnızca câriyelerin fuhşa zorlanır olmasıydı. O dönemdeancak kimsesiz olan hür kadınlardan bazıları fuhuş yaparlardı. Bu sebepleâyetin hükmü geneldir.

Âyette "... Namuslu kalmak isteyen..." ifadesine yer verilmesi,namuslu kalmak istemeyenlerin zorlanmasına ruhsat verildiğini belirtmek içindeğil, zorlamanın ancak namuslu kalınmak istenmesi halinde söz konusuedilebileceğine işaret etmek içindir. Kaldı ki haramların istenilerek yapılmasıveya karşılıklı rıza ve çıkarlara uygun düşürülerek yapılması onları haramolmakdan çıkarmaz.

 

line Getirilmesi 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/46-bas-cinsel-haramlara-sebeb-ikinci-derecede-cinsel-haramlar-6-cinsel-haramlarin-mesrulastirilip-13-373h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim