45- Yöneticilik

45- Yöneticilik
45- Yöneticilik

45- Yöneticilik

Allah'ınKitabı'ndan: "Allahsize emanetleri; (görevleri) başarabilecek olanlaravermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder.Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah çok iyi işiten, çok iyigörendir."

NisaSuresi âyet 58

İsteyeni yöneticiliğe getirmeyiniz

EbûMûsa (R.) anlatıyor:

"-Amca çocuklarından ikisi ileberaber Allah'ın Resûlü'nün yanına girdim.

Onlardanbiri şöyle deyiverdi:

-Ya Resûlellah! Allah'ın yönetimine verdiği bölgelerden bazılarına bizi yöneticiolarak tayin buyursanız.

Diğeride aynı istekde bulundu.

Allah'ınResulü (isteklerinikabul etmedi ve) şöylebuyurdu:

-Allah'a yemin olsun, biz yöneticilik isteyen kişiyi ve ona için için arzu duyanadamı yöneticiliğe getirmeyiz.1

Layık olmayanı, görevlendirmek hıyanettir

Kur'ânve Sünnet yasalarının hâkim olacağı bir cemiyette kişinin yöneticiliği talebetmesi uygun değildir. Asıl olan ehil görülerek yetkili merci tarafındangörevlendirilmesidir.

Yöneticiliğinmanevî sorumluluğunu ve uğratabileceği ilâhî azabı idrak edemeyen ve bunun içinde onu ihtirasla arzu eden kişi görevi ile topluma hizmet götürmekden çokkendisini tatmin edeceği ve çıkarlarını düşüneceği için İslâmda görevi isteyenedeğil, liyakatli olana vermek prensibi hâkimdir.

Ancakkişinin uzman olduğuna inandığı ve kendisinin üstlenmesiyle topluma dahaverimli hizmetler götürebileceğine kanaat getirdiği bir işi veya memuriyetiistemesi câizdir.* Bununiçin sınava veya seçime girmesi de helâldir. Bu konuda büyük sorumluluk görevverme veya aday belirleme yetkisini taşıyan yetkililerindir.

Allah'ınResûlü şöyle buyuruyor:

"Herkim adaylar arasında (bilgisi, takvası ve hizmeti ile) Allah'ı daha ziyade hoşnut edecek bir kişi varken onudeğil de daha aşağı seviyede olanı göreve getirecek olursa Allah'a, O'nunPeygamberine ve mü'minlere hıyanet etmiş olur."**

Buradabilvesile ifade edelim ki; yaşadığımız cemiyet düzeni içinde yüreğinde îmantaşıyan ve âhiret özlemi bulunan her bir liyakatli mü'min, şahsında İslâm'ıyüceltmek ve mü'minleri yüceliğe erdirmek için sosyal görevlere talipolmalıdır. Bunun bir anlamı da demokratik atılımlar içine girmektir; siyasetleiştigal etmektir, bürokratları ve teknotratları atayacak güce ulaşmaktır.

İdareciliğe talip olma

EbuZer (R.) (yönetici olmak ister de) Hz. Peygamber'e (S.) şöylece ricada bulunur:

-Ya Resûlellah! (Benide bir idarî bölgeye) yönetici olarak tayin buyurmaz mısınız?

EbuZer diyor ki:

Allah'ınResûlü (S.) eliyle omuzumu dürttü (ve bana) şöyle buyurdu:

-Ye Ebu Zer! Sen (idarecilikyapamayacak kadar) zayıfsın. (Bu sebeble yöneticiliği arzulama.)

Zirayöneticiliği Hak ederek alan ve yöneticilikteki sorumluluğunun gereğini yapankişilerin dışındaki yöneticiler için yöneticilik Kıyâmet Günü'nde aşağılanmayave pişmanlık duymaya sebebdir.2

İdarecilik felâkete olduğu gibi saadete de vesileolabilir

Dindar,bilgili ve tecrübeli kişilerin hak kazanarak aldığı ve üzerine düşeni yaptığıidarecilik aşağılanma ve pişmanlık sebebi olmak şöyle dursun bilâkis hiretmutluluğuna sebeb olacaktır.

Bugerçeği Peygamber'imiz şöylece açıklamıştır:

"Yücezatının (rahmet) gölgesinden başka (güvencede kılıcı) hiçbir gölgenin bulunmadığıKıyamet Günü'nde Allah (c.c.) yedi sınıf insanı gölgesinde barındıracaktır.

Adâletlidevlet başkanı (veyönetici),Allah'a ibâdet ederek büyüyüp-gelişen genç, câmiler (de toplu ibâdet)e sevdalı kişi, Allah içinbirbirini seven ve bu sevgi (esası) üzerine birleşen ve ayrılan iki mü'min, sosyal nüfuzuve şuhluğu olan bir kadından sevişme çağrısı alan fakat "Ben Allah'tankorkarım" diyerek daveti kabul etmeyen kişi, sağ elinin verdiğini sol elibilmeyecek şekilde verdiği sadakayı gizli tutan adam ve bir de yalnız başınaAllah'ı anarak gözleri yaşla dolan mü'min..."*

Ahlâksız-liyâkatsizlerin görevlendirilmesi kıyametbelirtisidir

EbuHüreyre'den.. (R.)

Allah'ınResûlü (S.) şöyle buyurdu:

Toplumunemaneti olan yönetim ve yargı görevleri gibi görevler zayi edildiği zamankıyameti bekle.

EbûHûreyre sordu:

-Ya Resûlellah! Bu görevler nasıl zayi edilebilirler?

-Yürütme ve yargı türü görevler liyâkati olmayan (inançsız, bilgisiz ve tecrübesiz) kişilere verilirse KıyâmetGünü'nü bekle.

(Zirabu durumda sözü geçen görevler zayi edilmiş hükmündendir.)3 

Aşağılık takımınınyönetimi kıyâmet alametidir

Buhadîsi zahirine göre anlayarak idarî ve kazaî (yürütme ve yargı) görevlerinehli olmayanlara verilmesinin yaygınlaşmasını Kıyamet alameti olarakdeğerlendirebiliriz. Nitekim bazı hadîslerinde Peygamber'imiz yönetimlerinaşağılık takımının eline düşmesini Kıyamet alameti olarak zikretmiş. Kıyameteyakın dönemde müslümanların yönetimine yüreğine îman akmamış münafıkların hakimolacağını bildirmiştir.

Hadîsimizimecazi uslûbü içeren bir hadîs olarak şu şekilde de yorumlayabiliriz:

"Görevlerliyakatli olmayanlara verildiği zaman cemiyet düzenini alt-üst edecek, anarşiyiyaygınlaştırarak insanları korku ve dehşete düşürecek sosyal çöküntüyübekle."

Allah'a isyan vasfındaki yönetici emirlerine itaatyoktur

Hz.Ali (R) anlatıyor:

"Allah'ınResulü başlarına bir mü'mini kumandan ta'yin ederek bir askeri müfrezeyi görevegönderdi.

(Birkonaklama sırasında sınamak maksadıyla olacak) kumandan bir ateş yakıp buateşe dalıp çıkınız emrini verdi.

Bazımü'minler ateşe dalacak oldularsa da diğerleri (bu emri uygulamaya yanaşmadılarve) şöyledediler:

-Biz başka değil, ancak ateş azabından kaç(ıp İslâm Dini'ne sığın)dık.

Dönüşlerindebu olay Allah'ın Resulü'ne anlatılınca ateşe dalmak isteyenlere şöyle buyurdu:

-Eğer o ateşe dalsaydınız Kıyamet Günü'ne kadar o ateş içinde kalırdınız.

Allah'ınResulü ateşe dalmak istemeyenlere de (doğru davranışlarından ötürü) güzel sözler söyledi.

(Dahasonra da Kıyamet'e kadar geçerli olacak şu ölçüyü) duyurdu:

-Allah'a isyan vasfını taşıyan emirlere  itâat yoktur. İtaat ancak İslâm'ınölçülerine, olgun akıl ve bilimin verilerine uygun iyi, güzel ve doğru olanişlerdedir.4

İslâm dışı yönetime razı olan günahına ortak olur

Allah'ınResulü şöyle buyurdu:

-Sizleriyönetmek için yöneticiler görevlendirilecektir.

Sizonların yönetimdeki bazı uygulamalarını İslâmi ölçülere uygun bulupbeğeneceksiniz. (Bazılarınıaykırı bulup) nefretduyacaksınız.

(Onlarınİslâmi düsturlarla çatışan uygulamalarına kalbiyle) nefret duyan günahdan kurtulmuşolur. (Sözü vefiili ile)karşı çıkan da (azabdan) kurtulmuş (cihâd sevabına ermiş) olur.

(Onlarınİslâm dışı yönetimlerine kalbiyle) razı olan ve izlerinden giden kişi ise (günaha batmış, azaba düşmüşolur.)

Sahâbîlersordular:

-Peki Ya Resulellah! (Yönetimden uzaklaştırmak için) bunlarla savaşmayalım mı?

Allah'ınResulü şu ölçüyü koydu:

-Aranızda namaz kıldıkları-kıldırdıkları sürece hayır, savaşmayınız.5

Namaz ölçüdür

Hadîsimiz,insanın yaratılışı ve İslâm düzeni ile çatışan despotik laik yapı içindekiuygulamalara bakışımızın ebedi felâketimiz ve saadetimizi örgütleyebileceğinedikkatlerimizi çekmektedir.Ayrıca namazın önemini de vurgulamaktadır. Çünkünamaz, İslâma bağlılığı sembolize eder. Namaz yoksa bağlantılar koparılmışdemektir. Namaz kılmamak şöyle dursun, namazı gericilik ve yönetimden ihraçsebebi gören zihniyetle öncelikle tüm demokratik ve de hukûkî imkânlarıseferber ederek mücadele etmek gerekir. İslâmın yanı sıra demokratik hukukdüzenini tanımayan güçlerle ise gereken şekilde; kullandıkları yöntemleriişleterek mücadele de kaçınılmaz görevimizdir.

Yolumu izlemeyen yöneticilerin yardımcıları bendendeğildir

Cabir İbn-ü Abdullah'dan... (R)

Allah'ınResulü (S) Hz. Kâ'b b. Ücre'ye şöyle duâ buyurdu:

-Allah Hakkı bilmez ve tanımaz cahil adamların yönetimi (altında yaşamak) dan seni korusun.

Kâ'bda sordu:

-Ya Resulellah! Hakkı bilmez ve tanımaz cahil adamların yönetimi nedir, (nasıldır açıklar mısınız?)

-Onlar benden sonra (iş başına geçecek olan) fakat tebliğ ettiğim İslâm Dini'ne uymayacak vetatbikatımı izlemeyecek olan (bir takım)yöneticilerdir.

Kimonların yalanlarını doğrular ve onların zulümlerine yardımcı olursa onlarbenden değildirler. Ben de onlardan değilim.

Onlar(Ümmetimlebuluşacağım)Havz-ı Kevser başında yanıma gelemezler...6

Demokratikdüzenlerde bu gibi yönetici-politikacıların İslâm'la çatışan görüşlerinipropaganda eden ve oylarıyla onlara güç kazandıran kişilerin de hadîsteaçıklanan kişiler arasında yer alacağı şüphesizdir.

Yöneticiler bize karşı görevlerini yapmazlarsa...

SahâbîHucr (R) anlatıyor:

"Birmü'­min Allah'ın Resulü'ne sordu:

-(YaResulellah!) Eğerüzerimize yönetici olanlar bize hakkımızı vermezler de bizden haklarınıisterlerse ne yapmamızı öğütlersiniz?

Şöylebuyurdu:

-(Allah'ınemirleri ve yasaklarını çiğnetici vasıfta isteklerde bulunmadıkça onları) dinleyiniz ve  itâat ediniz."7

* Bu cevaza kaynak olarak bk. Yusuf55.

** El-Camius-Sağır (Men İste'meleRecülan...)

2 Müslim İmare 16, Müsned 5/173. Et-Tac 3/41.

* Buhârî Zekât 16, Müslim Zekât 91.

3 Buharî İlim 2, Müsned 2/361, Et-Tac 5/216.

4 Müslim İmare 39, Buharî Ahkam 4. Benzeri önemli bir hadis içinbak. Müsned 3/213

5 Müslim İmare 63, Ebu Davud Sünne 23

6 M. Zevaid 5/267, Müsned 3/321

7Tirmizi Fiten 30, Müslim İmare 49

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/45-yoneticilik-15-451h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim