45- İlmî Görünümlü Cinsel Kitaplar

45- İlmî Görünümlü Cinsel Kitaplar
45- İlmî Görünümlü Cinsel Kitaplar 

45- İlmî Görünümlü Cinsel Kitaplar

Buradacinsel yazılara değinmişken, resimlerden arınmış ilmî görünümlü cinselkitablara da değinmekte yarar görüyoruz.

İnsananatomisi ile ilgili doğru bilgileri de içeren bu kitablar, İslâmî ölçüleregöre nasıl değerlendirilebilir?

Bunlarınalınması ve okunması helâl midir?

Açıkbir dille ve kesin bir hükümle ifade edelim ki aşağıda açıklanacak ikiistisnası dışında, bu kitabların alınması da okunması da helâl değildir.

  • Okunabilir olan cinsel kitablar

a-Öğretim amacıyla cinsel organların yapılarını açıklayan, cinsel işlevleriniöğreten ve cinsellikle ilgili kesin ilmî sonuçları herhangi bir kültürün değeryargılarıyla yorumlamaksızın açıklayan her türlü cinsel kitaplar.

b-Cinselliği ve cinsel hayatı Kur'ân ve Sünnet ölçülerine göre yorumlayıpaçıklayan cinsel kitaplar.

Buiki türden cinsel kitaplar alınabilir ve okunabilir.

Buistisnalar dışındaki cinsel kitapların hiçbirisi meşrû değildir. Mü'minaraştırıcıların bâtılları tesbit, teşhir ve onlardan tahzir (sakındırma)gayesiyle alıp okumaları dışında, bu kitabların mü'min fertler tarafındanalınıp okunmalarının ahlâkî ve imanî zararları vardır.

İstisnalarıdışındaki cinsel kitapların İslâm'a göre gayr-ı meşrû olmalarının bir anasebebi vardır. Bir de bu ana sebebin pratiğe yansıması olarak dadeğerlendirilebilecek olan ikinci derece sebepleri vardır.

  • İlmi görünümlü cinsel kitabları sakıncalı kılan ana sebep

İslâm'agöre, İslâm'ın dışındaki hiçbir bilgi kaynağından bilgi alınamaz.

İslâm,tabiat ve peygamberler tebliğatı olan şerîat kanunlarına dayanır. Her iki dizikanunların da koyucusu Allah'dır. Tabiat kanunlarını bilmek ve uygulamak biziyeraltı ve yerüstü kaynaklarından yararlandırır, gelişmeyi sağlar,tehlikelerden korur ve hastalıkları tedâvi ettirir. Şerîat kanunlarını bilmekise öz ifadeyle hayatımızı yönlendirir. Niçin ve hangi amaçla yaşamamızgerektiğini öğretir. Vazîfelerimizi ve ölüm ötesi hayatını bildirir.

Busebeble, insan yalnız tabîat ve şerîat kanunlarını bilmeye muhtaçdır. Gerçek vegerekli bilgi de yalnız bu iki tür kanunlar manzumesindedir.

Busebeble tabîi bilimlerden olmayan ve son ilâhî şerîat olan Muhammedî şerîatadayanmayan kaynaklar kısırdır. İnsanı kuşatamazlar. Muhtaç olunanı veremezler,gerçeğe yönlendiremezler.

Yukarıdaistisnalar olarak zikrettiğimiz iki türün dışındaki kitablar, bu ana za'flailletli olduklarından bunlar meşrû değildirler. Bunlarla oyalanmak lağivdir(dünya ve âhirete faydasızdır), Hakk'a ulaşmayı erteleyici ve engelleyicidir.

İlmîgörünümlü cinsel kitabların İslâm zâviyesinden meşrû olmayışlarının ana sebebebağlı ikinci derecedeki sebeblerini şöylece özetleyebiliriz.

  • İlmî görünümlü cinsel kitabları sakıncalı kılan ikinci derecede sebebler

a-Bu kitablarda doğru tıbbî bilgiler yanı sıra amca ve dayı çocukları gibi akrabafertleri arasındaki evliliğin mutlak zararlı olduğu ve ay halinde cinselilişkide sakınca olmadığı şeklinde pek çok gerçek dışı bilgiler de vardır.

b-Bu kitablarda doğru olan ilmî bilgilerin büyük bir kısmı ilmîlik içerisindesunulmamakta, bâtıllarla yorumlanarak aktarılmaktadır. Meselâ Allah'ınkullarına şefkatine özel bir nişan olan ana-çocuk arasındaki engin şefkaticinsellikle yorumlayacak kadar dengesizlikleri bulmak bile mümkündür.

c-Bu kitablarda kesin ilmi bilgiler azınlıktadır. Tavsiyeler ise çoğunluktadır.Öğütlerin büyük kısmı ise İslâm'la çatışmaktadır.

Bukitablarda bırakınız çıplaklığın, flörtün ve zinanın meşrû görülmesini,karşılıklı rızaya dayalı homoseksüelliğin bile benimsendiği ve benimsetilmeyeçalışıldığını izleyebilirsiniz.

Endindar görünümlü yazarların bile evlilik öncesi cinsel oynaşmalara ruhsatçıkardığını okuyabilirsiniz.

d-Bu kitabların pek büyük bir sakıncası da, İslâm Dini'nin haram kılarakreddettiklerini İslâm'da meşrû imiş gibi göstermeleridir.

Meşrûgösterilmek istenenler arasında homoseksüelliğe ve kavatlığa rastlamak bilemümkündür. Hele hele gizlice dost tutulmasının İslâm'da meşrû olduğu husûsu sıkrastlanan bir iftiradır.

İslâm'dabir helâli haram, bir haramı da helâl kabul etmek, kişiyi kâfirlerden kılacağıiçin açıklamaya çalıştığımız bu mahzûr çok ciddidir.

Bukitablarda İslâm'ın reddettiklerini İslâm'a mal etme gibi aşağılıklar yanısıra, İslâm'a ait değerlerle kasıtlı olarak alay etme aşağılığı da vardır.

Örtünmeemri, kadın erkek beraberliği yasağı ve taaddüd-i zevcât ruhsatı, alaya alınanİslâmî değerlerin başında gelmektedir.

e-Bu kitablardaki pek mühim bir eksiklik de tutarsızlıklarıdır.

Allah'ınve O'nun elçisinin buyruklarına dayanmadan insanı yönlendirmeye kalkan hereserde görülen tutarsızlıklar, özellikle ilmî görünümlü cinsel kitablardaaçıkça görülmektedir.

Meselâbekâret aleyhine görüşler ileri sürüldükten sonra, evlilik öncesi zührevîhastalıklardan şikâyet edildiğini ve genç yaşlarda kürtaj yaptırmak zorundakalınmasının zararlarını ard arda okuyabilirsiniz.

Birbölümde amca ve dayı çocukları arasındaki evlilik aleyhine şiddetli bir dilkullanılırken, diğer bir bölümde ana-oğul, baba-kız yakınlıklarının Freud'cubir görüşle iğrenç bir mantıkla ele alındığını hatta inceste (mahremler arasıcinsel ilişki sapıklığına) yeşil ışık yakıldığını görebilirsiniz.*

Cinsel Resimler ve Filmler

Cinselduygular oluşturucu ve geliştirici cinsel resimler ve filmlerin cinselharamların baş sebeblerinden olduğu bir gerçektir. Bunun gibi haram olduklarıda bir hakikattir:

a-Harama sebebiyet verenler de haram olduğundan, bunların da haram olduğuaçıktır.

b-Kur'ân-ı Kerim'de yasaklanan "fâhişe" bunları da içine aldığından, cinsel resimler vefilmlerin haram olduğunda şüphe yoktur.

c-Cinsel konuşmalar ve yazıların haram olduğunu gösteren özel hadis delilleri,cinsel resimler ve filmler için de haramiyeti gösterir delillerdir.

Çünküresimler ve filmler de konuşmalar ve yazılar gibi kendilerine has anlatımşekillerine sahiptirler. Tasvirî anlatımların ideal şeklinin resimler vefilmler olduğunda şüphe yoktur. Ne var ki resimlerde dil zinasının yerini gözzinası almaktadır. Filmlerde ise göz ve kulak zinası devreye girmektedir.

d-Cinsel resimler ve filmler, çıplaklığı ve teşhirciliği de ihtiva etmekte,ayrıca şehvetli bakışlara neden olmaktadır.

Önemidolayısıyla cinsel resimlere ve filmlere çıplaklık, teşhircilik ve şehvetlebakma zâviyesinden ve de yakından bakmaya çalışalım.

Çıplaklıkve teşhircilik bölümlerinde açıkladığımız üzere cinsel bir amaç olsun veyaolmasın Müslüman bir erkeğin göbekle diz kapakları arasını herhangi bir erkeğe,Müslüman bir kadının da yüz ve eller dışındaki organlarını na mahrem erkeklereaçması haramdır.

Açılmasıharam kılınan vücût organlarına şehvetli veya şehvetsiz olarak bakılması da haramdır.

Busebeble cinsel tahrik amacı olsun veya olmasın İslâm'a göre çıplaklığınsınırları içine girecek resim ve film çektirmek ve çekmek haramdır. Bu resim vefilmlere bakmak ve bunları pazarlamak da haramdır.*

Haramdır,çünkü doğrudan çıplaklıkla resim ve film aracılığıyla çıplaklık temelde aynıgayr-ı meşrû amaca yöneliktir. Fark yalnızca tesir bakımındandır. Bizzatçıplaklık, bilvâsıta çıplaklıkdan şüphesiz daha tesirlidir. Ancak bilvâsıtaçıplaklıkda da yaygınlık ve süreklilik vardır. Kaldı ki İslâm'da bir söz,davranış ve iş haram kılındıysa, değil onun yansıyan etkili şekli, onunlailgili bütün eylemler de haram olur.

Akollüiçkilerin nakliyeciliği ve garsonluğunun, faiz işlemlerinin kâtipliği veşâhitliğinin haram kılınması bunun en çarpıcı örnekleridir.1

Yaptığımızaçıklamadan anlaşılacağı üzere haram sınırlar aşılarak, "sanat sanat içindir" anlayışıyla yapılacakfotomodelliği de, film çalışmaları da haramdır.

Pektabîi ki doğrudan cinsel sömürü amacıyla yapılan çalışmalar daha katmerli veçok daha yönlü haram olur. Çünkü bu türlü çıkar amacı güdülen haramçalışmalarda cinsel kıskançlıktan yoksunluk yanısıra, deyyûsluk ve modernkavatlık da vardır.

Bubahsi, çıplaklığın erkekler için bile hiçbir şekilde onaylanmadığını açıklayanbir hadisle bitirelim.

  • Misver b. Mahzeme (r.a.)anlatıyor.

Ağırcabir taşı yüklenmiş gidiyorken, birden elbisem düştü. Hemencecik kapıpörtünemedim. Bu durumdayken Allah'ın Resûlü (beni gördü ve) bana şöyle buyurdu:

- (Durma) Elbiseni üzerine alıp örtün.

Salâtve selâm üzerine olsun- daha sonra mü'minlere hitabederek şöyle emir buyurdu:

-Sakın ha çıplak olarak yürümeyiniz.2

  • Sonuç

Sonuçolarak deriz ki İslâm Dini insanların cinsel istikrarı ve mutluluğunuamaçladığı ve cinsel alanda da kulluk yapmalarını dilediği için cinselharamlara götürecek sözleri, yazıları, resimleri ve filmleri yasaklamıştır.

Yasakladığıbu suçların faillerine hem dünyada hem de âhirette cezâlar düzenlemiştir.

* Araştırıcı olmayan mü'minlertarafından alınıp okunmaları helâl olmadığı için, örneklendirmeleri kitab ismivererek yapmadık.

* Pek tabîidir kiİslâm çıplaklığı konu alan tabloların ve heykellerin yapımı, satımı vekullanımını da yasaklamaktadır.

Burada bilvesîleaşağıdaki bilgileri sunmakta fayda görüyoruz:

İslâm Dini, güzelolan, güzeli seven, her bir varlığı güzel yaratan ve bütün güzelliklerinkaynağı olan Allah'ın düzenidir. Bu ilâhi düzen, "Allah görüyor," bilinciiçinde yaşanmasını, bütün davranışların ve işlerin güzelleştirilmesini emirbuyurmuştur. İşlerini sağlam ve güzel yapan kişileri de övmüştür.

Bu sebeple İslâm,estetiği amaçlayan sanata da sanatkâra da değer verir. Ancak İslâm, sanatkârınsanat eseriyle, kendisinin sunduğu inanç ve ahlâk değerlerile çatışan mesajlarvermesini onaylamaz. Bunun içindir ki çok tanrıcılık inancının kaynaklarındanbiri olarak gördüğü heykelciliği yasaklamıştır. Resim sanatının da çıplaklıkgibi konuları işlemesini haram kılmıştır.

1 Bak. C. Sağir 2/123-4.

2 Ebû Davûd, K. Hamman B. 3.

* Bir tesbite göre fuhşun devleteliyle pazarlanması M.Ö. 6. yüzyılda Atina'da bilge Solon döneminde başlamış,devlet en büyük gelirlerini fuhuş sektöründen sağlamıştır.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/45-ilmi-gorunumlu-cinsel-kitaplar-13-374h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim