44- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 5 -Cinsel Sözler, Yazılar, Resimler v

44- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 5 -Cinsel Sözler, Yazılar, Resimler v
44- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 5 -Cinsel Sözler, Yazılar, Resimler ve Filmler-

44- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 5 -Cinsel Sözler, Yazılar, Resimler ve Filmler-

Cinselduyguları ve arzuları tabîi mecrasından çıkarıp azgınlaştırarak, kişiyi cinselharamlara düşüren, ayrıca evlilik içinde cinsel mutluluğu olumsuz yöndeetkileyen bir ana sebeb de -istisnaları dışındaki- cinsel sözler, yazılar,resimler ve filmlerdir.

Kur'ân-ıKerim'de, cinsel haramlara götürücü bütün sözler, davranışlar ve işler "fâhişe" sözcüğü ile yasaklandığıiçin, şüphesiz cinsel sözler, yazılar, resimler ve filmler de dolaylı olarakyasaklanmış olmaktadır.

Kur'ân-ıKerim'de ve Allah'ın Resûlü'nün Sünneti'nde haram cinselliği ifade eden fâhişe sözcüğünü burada yerigelmişken açıklamak ve bu sözcüğün helâl olmayan bütün cinsel sözleri, davranışlarıve işleri yasak kapsamına aldığını belirtmekte yarar görüyoruz.

Kur'ân-ıKerim'de "Fâhişe" sözcüğü ile bunun eş manalısıolan "fahşâ" ve çoğulu olan "fevâhiş" çok geçmektedir.

"Fahişe"cinsel haramları içeren bir sözcüktür

"Fâhişe" Kur'ân'da; Nisâ, İsra, Ahzab veTalâk sûrelerinde "zina",Nûr Sûresi'nde zina iftirası, A'raf Sûresi'nde "homoseksüellik" manâsına kullanılmaktadır. "Fâhişe"nin kullandığı bir diğer ve genelmanâ da "aşırıçirkin söz, davranış ve iş"dir.1 

Buson mana, aşırı çirkinliklerin her birini içine almakla beraber, daha çokcinsel nitelikte olanları ifade etmektedir.

Busebeble Kur'ân-ı Kerim'de "Fâhişe"yi yasaklayan âyetlerin herbirinin -istisnalarıdışındaki- bütün cinsel konuşmaları, yazıları, resimleri ve filmleri haramkılıcı olduğunu söyleyebiliriz.

  • "Fâhişe"yi yasaklayan âyetlerden misaller

"EyPeygamber de ki: Rabbim açık ve gizli fâhişeleri, günah işlemeyi, haksız yereyapılan zulmü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızıve bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı söylemenizi haram kıldı."

"ŞüphesizAllah adâletli davranmayı, iyilikte bulunmayı ve akrabaya yardımı emreder.Fâhişe'yi, kötülüğü ve zulmü yasaklar. Allah sizlere düşünüp yapmanız için öğütverir."

"...Aman fâhişelerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın..."2

Sunduğumuzbu âyetlerin her biri, İslâm'ın cinsel vasıflı yasaları ile çatışan bütüncinsel işlemleri yasaklamaktadır.

Aşağıdasunacağımız âyet ise fâhişeyi zevk, çıkar ve medenîlik için arzulamayıyasaklamaktadır ki bu yasaklama özellikle cinsel konuşmaları, yazıları,resimleri, filmleri, cinsel haramları meşrûlaştıran yasaları ve her türlü fuhuşyatırımlarını içine almakta ve bunların faillerine ceza verilmesi göreviniyüklemektedir.

NûrSûresi Âyet 19:

"(Cinsel zevk için veya maddî çıkariçin ya da medenî görünmek için) Mü'minler arasında "fâhişe"nin yayılmasını isteyenlere; onlara dünyada da,âhirette de acı bir azab vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz."3 

İstisnalarıdışındaki cinsel konuşmalar, yazılar, resimler ve filmlerin Kur'ânî yasaklararasında yer aldığını böylece açıkladıktan sonra, bunları iki başlık altında vehadisler ışığında incelemeye çalışalım.

1 Bak. Nisâ 25, İsrâ 32, Ahzâb 30,Nûr 19, 21, Talak 1, Araf 80.

2 Araf 33, Nahl 90, Enam 151.

3 Âyette geçen "Yuhibbûne"ye verilen mâna için bak.El-Müfredat Fî Ğaribil-Kur'ân (F-H-Ş) maddesi.

Cinsel Konuşmalar ve Yazılar

Cinselliğiinsan hayatının tabîi bir parçası olarak gören İslâm Dini'nin bağlısı olanmü'min, cinsel mevzuları elbette konuşacaktır. Ancak bu tür konuşma ve yazmaözgürlüğü sınırlıdır. Yani mü'min cinsel mevzuları ya öğrenip öğretmek içinveya tıbbî hastalık türünden bir rahatsızlığı dile getirip tedâvi ettirebilmekiçin ya da hukûkî mâhiyet arzeden bir cinsel problemi çözümlemek ve çözümletebilmekiçin konuşacak ve yazacaktır.

Bumeşrû amaçlar dışındaki cinsel konuşmaları ve yazıları dört gruba ayırabiliriz.

A-Kişinin bizzat yaptığı cinsel işleri konuşması ve yazması

a-Kişinin eşi ile yaptıkları

Eşlerarasında cereyan eden sevişmeler ve ilişkilerin onlar tarafından anlatılmasıharamdır.

Allah'ınResûlü bu türden anlatmaları Şeytanî ilişkilere benzeterek yasaklamıştır.

Aşağıdasunacağımız hadîs bu gerçeği açıklamaktadır.

CinsîMünâsebetlerini Anlatanlar Şeytanlar Gibidirler

  • Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

"Namazındanhiçbir şey unutmaksızın Allah'ın Resûlü namaz kıldırdıktan sonra biz erkekleredöndü ve "Olduğunuz yerde kalın" emrini verdi. Sonra da Allah'a hamd ederek,O'na övgüsünü sunduktan sonra şöyle buyurdu:

-Sizin içinizde karısının yanına geldiği zaman kapısını üzerine kapatan,perdesini üstüne çeken ve Allah(a karşı da haya) örtüsü ile örtünerek (cinsel ilişkide bulunan) adam var mı?

Sahâbîler(hep birağızdan)

-Evet (var YaResûlallah!) cevabınıverdiler.

Allah'ınResûlü sordu:

-Peki, böyle yaptıktan sonra dışarı çıkıp övünerek, ben karımla böyle yaptım,ben karımla şöyle yaptım diyen de var mı?

Busoru karşısında sükût ettiler.

Allah'ınResûlü bu defa cemâat namazına katılan kadınlara yönelerek sordu:

-Sizin içinizde de bu şekilde konuşan var mı?

Onlarda sükût ettiler.

(Allah'ınResûlü'nün yerici ve yasaklayıcı vasıftaki bu soruları üzerine) Göğüsleri henüztomurcuklanmış genç bir kız, Allah'ın Resûlü'nün kendisini görebilmesi vesesini duyabilmesi için bir dizi üzerine dayanarak uzandı da şöyle dedi:

-Ya Resûlallah!(Allah'a yemin ederim ki) sözünü ettiğiniz şekilde erkekler dekonuşuyorlar, kadınlar da konuşuyorlar.

Kızcağızınbu açıklaması üzerine Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu:

-Bu şekilde konuşan erkekler ve kadınların benzerleri kimlerdir biliyor musunuz?

Buşekilde konuşan erkek ve kadın, sokakta dişisi erkeğine rastlayan, sonra dainsanlar kendisine bakar dururken, erkeği dişisi ile cinsî münâsebette bulunanerkek ve dişi şeytan gibidir.1

Açıkçaanlaşılacağı üzere bu hadis, eşler arasında cereyan eden cinsel eylemlerineşler tarafından açıklanmasını yasaklamaktadır.

Cinselilişkilerin anlatılması eşlerin her birine yasaklanmış olmakla beraber, erkeğinkadının cinsel sırlarını açığa vurucu anlatımı ise özellikle haram kılınmıştır.* 

Butür anlatımların yasaklanmış olmasının bir sebebi de tatminsiz erkek vekadınlarla değişiklik arzulayan tiplerde, haram vasıflı cinsel fantazilere veeylemlere sebebiyet verebilir olmasıdır.

b-Kişinin eşinin dışındakilerle yaptıkları

Helâlolan eşlerle yapılanların anlatılması haram olunca, haram olan eşlerleyapılanların anlatılmasının daha şiddetli ölçülerde haram olacağı açıktır. Ziraharam ilişkilerin anlatılması bir bakıma haram ilişkilere teşvik olacağı için,daha çok zararlı olacaktır. Kaldı ki, bu nevi anlatımlarda işlenen günahlarainsanları şâhit tutmak gibi ilâhî affı engelleyici bir hata da vardır.

Helâlilişkiler yanısıra haram münâsebetlerin anlatılması, cinsel ilişkilerin çokluğuile övünme gayesi ile olacağı için, Allah'ın Resûlü genel bir yasaklama ileşöyle buyurmuştur:

"Cinselilişki ile övünmek haramdır."2

Buradabilvesile ifade edelim ki kişinin haram ilişkileri anlatması, onu yalnızcagünahkâr kılıp ilâhî azâba hazırlamaz, Kur'ân ve Sünnet toplumunda cezalara dagötürebilir.

Meselâkişinin, yaptığı zina gibi cinsel haramları anlatması, hakkında kanûnîsoruşturma açılmasına, belirli şartlar içerisinde yapacağı itiraflar da yüzsopa ve bir yıl sürgün gibi cezalara uğramasına sebeb olur.

Kişininimanî ve ahlâkî za'fı sebebiyle haram ilişkilerini anlatması haram ise de,suçlarının cezâsını çekmek üzere İslâmî mahkeme önünde yapacağı itiraflarelbetteki haram değildir.

Allah'ınResûlü'nün, zina itirafı için kendisine gelen sahâbîleri, itirafa teşviketmemekle beraber kınamaması bunun delilidir.

İlâhîcezaların uygulanması bir rahmet ve toplumun geleceği için bir güvence olmaklabirlikte hiç yayılmaması daha doğrudur.

Busebeble zina gibi fiillerin itiraf edilip edilmemesi üzerine sükût buyuranİslâm bilginleri, zinaya varmayan cinsel suçların duyurulmaması husûsunda görüşbirliği içindedirler.

B-Kişinin başkalarının yaptığı cinsel işleri konuşması ve yazması

Kişininkendi eşiyle veya zina-lûtîlik v.s. yoluyla başkalarıyla yaptıklarını anlatmasıharam olunca, başkalarının yaptıklarını anlatması pek tabiîki haram olur. Zirakişisel ve sosyal sakıncalar burada da geçerlidir. Kaldı ki başkalarınınyaptıklarını anlatmak sorumluluğu daha ağır bir haramdır. Çünkü buradabaşkalarının hatalarını araştırmak, teşhir etmek ve onları gıybet etmek vardır.Bunların her biri ise ayrı ayrı bir haramdır. Pek tabîi ki bu çok yönlüharâmlılık, anlatılanların doğru olması halindedir. Anlatılanların gerçek dışıolması ise cinsel iftirayı içerir din dilinde bu iftiranın adı "kazf"dir.

Anlatımısırasında filancanın zina yaptığını veya lûtî (homoseksüel) olduğunu söyleyecekkişi söylediklerini dört şâhitle isbatlayamazsa, kendisine zina isnadındandolayı seksen celde (sopa veya kamçı), lûtîlik isnadından dolayı da yirmi celdevurulur.

Açıkzina ve lûtîlik (homoseksüellik) isnadı şeklinde olmayanlarda ise hâkimintakdir buyuracağı ceza uygulanır.

C-Kişinin kendisinin yapacağı cinsel işleri konuşması ve yazması

Kişininyaptığı cinsel eylemleri anlatması haram olduğu gibi, yapmayı düşündüklerinianlatması da haramdır.

Kişininyapacağı cinsel işlemleri anlatmasının haramlığına aşağıdaki hadisi delilgösterebiliriz.

  • Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü eşi Ümmü Seleme'nin yanında istirahat buyururken, evde bulunan Hiytisimli muhannes(kadınsı kişi) ÜmmüSeleme'nin kardeşi Abdullah'a şöyle der:

-Eğer Allah sizleri Tâif'in fethine muvaffak kılarsa, Geylan'ın kızını bulmana (ve onunla buluşmana) öncülük ederim.

Aho ne kadındır bir bilsen. Etli butlu olduğu ve edalı yürüdüğü için, sağlı sollubakıldığında gelirken göbek kıvrımları dörtlü, giderken sekizli gibi görünür.

Allah'ınResûlü onun bu sözlerini duyunca (erkeklik duygularının gelişmiş, üslûbunun kokuşmuşolduğunu anlar ve bu gibiler için şöyle) emir buyurur:

-Bu (ve bugibiler)evlerinize; kadınlarınızın yanına girmesinler.

(Girenleride evlerinizden ve şehirlerinizden çıkarınız.)3

Allah'ınResûlü'nün Hıyt hakkında karar almasının önemli bir sebebi de hiç şüphesiz onunkavatlık gibi bir cinsel haramı işleyeceğine dair duyurusudur.

  • Yazı, bir tür konuşmadır

Bubölümün başından beri yaptığımız açıklamaları sözlü cinsel anlatımlar üzerindesürdürüyoruz. Bunun sebebi, mevzûumuzla ilgili hadislerin yalnızca sözlüanlatımları içerir görünümde olmasıdır. Ancak yazı da bir tür konuşma olduğuiçin, cinsel yazıları cinsel konuşmalar gibi değerlendirmemizde hiçbir engelyoktur. Engel olmak şöyle dursun gerekli kılıcı ölçüler vardır. Çünkü dindeşekil önemli olmakla beraber söz yani niyet daha da önemlidir. Kaldı ki yazılıanlatım, tevlid edeceği cinsel zararlar bakımından sözlü anlatımdan dahakapsamlıdır. Zira söz hata ile söylenebilirse de, yazıda bu durum yoktur. Sözüntesiri kısa sürelidir. Yazının müessiriyeti ise devamlıdır.

D-Kişinin hayâlinde ürettiği şiir, piyes, hikâye ve roman kahramanlarınaişlettiği cinsel haramları konuşması ve yazması

Butür anlatım sözlü olabildiği gibi, yazılı da olmaktadır. Ancak daha çokyazılıdır.

Böylesineanlatımda şahsiyeti rencide olacak muayyen kişiler yoktur. Fakat gerçekşahsiyetlermiş duygusunu veren hayalî kişiler vardır.

Yazarkafasında ürettiği şiir, piyes, hikâye ve roman kahramanlarına cinsel haramlarişletmekte ve bu haramları gerçek hayatta işlenenlerden daha câzibeli birşekilde sunmaktadır.

Belirlive bilinen şahsiyetlerin yaptıklarının anlatılması daha fazla müessir ise de,bu hayali şahsiyetlere yaptırılanların anlatılması da şüphesiz tesir icraetmektedir.

Hayalîde olsa şahıslara haramlar işletildiği ve bu haramlar güzel gösterilip cinselduyguların tabîi akışı haramlara kanalize edilmek istendiği için, hiç şüphesizbu gibi yazılı anlatımların her biri yukarıda açıklanan manasıyla bir "fâhişe"dir.

Herbir fâhişe ise şeytanî adımların izlendiğine delildir. Çünkü fâhişe ancakşeytan tarafından emir ve tavsiye olunmaktadır.*

Aşağıdasunacağımız âyet bu gerçeği açıklamakta, fâhişenin haramlığını da dilegetirmektedir.

BakaraSûresi Âyet 168-9:

"Eyinsanlar! Yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden yeyin. Şeytanınadımlarını takib etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Osize sadece kötülüğü ve fahşâyı (sözlü ve fiilî cinsel haramları) ve Allah'a karşıbilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder."

Hayâlîşahsiyetlere cinsel haramlar işletilerek sözlü veya yazılı biçimde anlatılmasıbu âyete ve "fâhişe:fehşâ"yıyasaklayan diğer âyetlere göre haramsa da, haramlılığı belirleyen açık hadislerde vardır.

Şimdibu hadisleri dört başlık altında görelim.

  • Güldürücü anlatım

Allah'ınResûlü sürekli olarak tebessüm buyururlardı. Latîfe yapmayı severler, haramsınırlarına varmayan nükteleri hoş karşılarlardı. Ancak kahkahalarla gülmeyi vegüldürmeyi yasaklamışlardı. Çünkü kahkaha kalbin manevî hayatını öldürür.

-Salâtve selâm üzerine olsun- Allah'ın Resûlü gülümseme sınırlarını aşan güldürmeyiyasaklayıcı bir hadislerinde şöyle buyurur:

"Yazıklarolsun sözleri ile insanları güldürmek için konuşup da yalan uyduran kişiye.Yazıklar olsun ona. Ona yazıklar olsun."4 

Buhadisde açıklanan güldürücü sözler, hiç şüphesiz özellikle cinsel çirkinlikleriiçine almaktadır. Çünkü Allah'ın Resûlü'nün cinsel çirkinliklerin güldürücüolmayan biçimde anlatımını da yasaklamış olması, güldürücü olanını özellikleyasakladığına delildir. O, şöyle buyurur:

"Cinselçirkinlikleri içerici sözler ve davranışlardan sakının. Şüphesiz Allah, cinselvasıflı çirkin sözleri ve davranışları sevmez."5

Buhadisler ışığında cinsel mizah dergileri ve kitablarının İslâm'a göre meşrûolmadıklarını, basılmaları ve alınıp okunmalarının sakıncalı olduğunusöyleyebiliriz.

  • Cinsel çirkinlikleri içerici düz anlatım

Allah'ınResûlü güldürücü söz üreticiliği yanısıra, dinî ölçülere göre meşrû sınırlarıve amacı olmayan söz üreticiliğini de yasaklamış ve şöyle buyurmuştur:

"Kıssacı (uydurup uydurup anlatan kişitevbe etmeksizin veya azab görmeksizin) Cennet'e giremez."6

Cinselçirkinliklerin sözlü ve yazılı anlatımını yasaklayan ilâhî ölçülerle bu hadisbir arada değerlendirildiğinde, bitmez tükenmez, ar tanımaz cinselçirkinlikleri üreten yazarların ve pazarlayan yayıncıların ilâhî rahmettenyoksun kalacak kişiler olacağı anlaşılır.

Yalnızbununla kalsalar iyi. Onlar Allah'ın öfkesine de uğrayacak zavallılardır. ÇünküAllah'ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:

"KıyâmetGünü'nde mü'minin amel terazisinde güzel ahlâkından daha ağır gelecek hiçbiramel yoktur.

ŞüphesizAllah, cinsel çirkinlikleri içerici anlatımda bulunana ve gelişigüzel konuşanaöfke duyar."7

  • Tasvîrî anlatım

Allah'ınResûlü cinsel duyguları saptıracak cinsel tasvirleri yasaklamıştır.

Kadınlarınhamamlara gitmelerinin, kocalarının evleri dışında şu veya bu sebeblesoyunmalarının ve çıplak olarak bir kadınla yatmalarının yasaklanmasının anasebeblerinden biri de, kendilerini gören kadınların kocaları, kardeşleri v.s.yanında vücûtlarını tasvir etmeleri ihtimalidir.

Bugibi tasvirler, erkeklerin duygularını bulandırabileceği için, İslâm bu sonucagötürebilecek işlemleri yasaklamıştır. Aşağıda sunacağımız hadisi örnek olarakdeğerlendirebiliriz.

Allah'ınResûlü şöyle buyurmuştur:

"Çıplakolarak kadın kadına vücûd temasında bulunmasın. Sonra kalkar temas ettiğikadını(nteninin rengi ve yumuşaklığı gibi vücûd özelliklerini) kocasına açıklar da, bu sebeblekocası da o kadına bakar gibi olur. (Böylece kalbinde birtakım cinsel duygular oluşur.)"8 

Buve benzeri haram kılıcı hadislerden delil getirerek hayalî cinsel tasvirlerinharam olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bu gibi hayalî tasvirlerde belirli birkadına ait vasıflar verilmiyorsa da her kadının görülmeyen vücût organlarınauyarlanabilecek tasvirler sunulmaktadır. Kadınları başka erkekler için tasvipedip anlatmanın harâmiyetinin bir diğer delilini de, muhanneslerin Allah'ınResûlü'nün emriyle şehir dışına sürülmelerinden alabiliriz. Onlarınsürülmelerinin temel sebebi, gördükleri kadınları tasvip edip, anlatmalarıydı.Çünkü kadınlar bunlara karşı örtünmüyorlardı. Bunlar da gördükleri kadınlarınvücûd özelliklerini erkeklere anlatıyorlardı. İşte bu durum sürülmelerine sebeboldu.

Sürgünesebeb olan suçun haramlığından elbetteki şüphe edilemez.

  • Şiir yolu ile anlatım

YüceAllah, Kur'ân-ı Kerim'in Şuara Şûresi'nde şâirleri şöylece yermiştir:

"Şairlere(ancak) sapıklar uyar.

Onlarınher sahaya dalıp çıktıklarını ve yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmezmisin?"9

Allah'ınResûlü de şöyle buyurmuştur:

"Kişininiçini kusmak ve kanla dolu olması, şiirle dolu olmasından daha hayırlıdır."10

YüceAllah, iman edip güzel ameller işleyen ve Allah'ı çokça anan şairleri istisnaettiğine ve Allah'ın Resûlü de şâir sahâbileri İslâm'ın tebliğinde vesavunmasında görevlendirdiğine göre, Kur'ân'la ve Sünnet'le yerilen ve kınananşâirler, hiç şüphesiz materyalizmi savunan ve cinsel ahlâksızlıklarıgüzelleştirmeye çalışan şairlerdir. Nitekim İslâm bilginleri cinsel duygularıtahrik edici nitelikteki şiirleri ve bu şiirlerin güftelerini oluşturduğubesteleri haram görmekte ittifaklıdırlar.

Cinselçirkinliklerin sözlü ve yazılı anlatımı dilin zinasıdır

Yukarıdaaçıklanan hadislerin her birinin hükmünü içerici vasıftaki bir hadislerindeAllah'ın Resûlü şöyle buyurmaktadır:

"...Dilin zinası sözdür."11

Dilinzinası, söz-yazı türünden olduğuna göre, saptırıcı ve haramlara yöneltici bütünsöz-yazı ürünlerini dil zinası olarak değerlendirebiliriz.

Dilinzinası haramdır. Bu haramdan da kaçınılması gereklidir. Çünkü başlıcası dilzinası olan dilin suçları Cehennem azabına götürücüdür.

  • Allah'ın Resûlü sahâbîlerine soruyönelterek şöyle buyurdu:

-İnsanlarıCehennem'e sokan nedir? En ziyade (hangi organlar tarafından yapılan günahlardır?) Biliyor musunuz?

(İyicebiliniz ki o günahlar) İki boşluk olan ağız ve cinsel organ(dan çıkan günahlar)dır.12 

Buhadis, Cehennem'e düşürecek iki ayrı suç nev'inin iki ayrı zuhur organınaişaret buyurduğu gibi, cinsel haramlar olarak temelde bir olan suç nevinin ikiayrı zuhur kaynağına da işaret etmiş olmaktadır.

Yaniinsanı Cehennem'e düşüren dille ve cinsel organla işlenen cinsel haramlardır.

Buradadili, yalnıca cinsel haramların zuhûr kaynağı olarak değerlendirmesek bile, dilile işlenebilecek haramların önemli bir bölümünü yine haram türden cinselsözlerin oluşturacağı açıktır. Çünkü yukarıda açıklandığı üzere "Dilin zinası sözdür."

Böyleolunca da dilin zinası hükmünde olan her nevi sözlü ve yazılı anlatım, İlâhîYasak sınırları içine girer ve ta'zîr cezasına konu olur.

1 Ebû Davûd, K. Nikâh B. (49) MaYukrehü Min Zikrir-Recüli (Avnül-Mabûd 6/219).

* Kişinin eşi ile kendisi arasındacereyan eden davranışları açıklaması haram olduğuna göre, Allah'ın Resûlü'nüneşleri Hz. Âişe, Ümmü Seleme ve Meymûne hazretlerinin O'nun bazı cinseltavırlarını açığa vuran duyurularını nasıl izah edeceğiz?

Meselâ oruçlunun eşiniöpebileceğini açıklamak için Hz. Âişe'nin, Allah'ın Resûlü'nün kendisinindilini emdiğini ve âdet halindeki eşinin göbekle diz kapakları arası dışındakivücût bölgelerinden yararlandığını belirten ve yadırganabilen açıklamalarınınasıl yorumlayacağız?

Hiç şüphe yoktur ki, O'nunmü'minlerin anneleri olan eşlerinin, mü'min erkekler ve kadınların suallerinicevaplandırırken yaptıkları açıklamalar, dinî hükümleri bildirmek ve üzerindetereddüt edilen dinî hususları aydınlatmak içindir. Pek tabîi ki haramsınırlarının dışındadır. Çünkü Allah'ın Resûlü'nün davranışları, İslâm Dini'ninikinci ana kaynağı olan Sünnet'in bir bölümünü oluşturmaktadır.

Eşlerinin sözü edilen açıklamalarıise Allah'ın Resûlü'nün insanlara aktarılması zarûrî, dinî vasıflıdavranışlarındandır.

Bunlar, insanlığın temel cinselproblemlerini çözecek ve böylece cinsel sömürüye engel teşkil edecek olanmucizevî açıklamalardır. Yadırgamak bir tarafa, tüm insanların gerekli görmesive saygı duyması gerekli duyurulardır.

Aşağıda yapılacak açıklama, bizi bugerçeğe ulaştıracaktır.

İslâm sağlam bir aile yuvasıkurulmasını görev kılan dindir.

Birbirlerini tatmin edemeyen eşler,sağlam bir yuva vücûda getiremeyecekleri için, İslâm, eşlerin mutluluğunu amaçgöstermiş, sevişmeksizin ilişkiye girilmesini Peygamberimiz'in diliyleyasaklamıştır.

Allah, gerçeklerin dilegetirilmesinde utanılmasını emir buyurmadığı için ayrıntıya inelim:

Erkek sevişmenin her türlüsü ileorgazma ulaşabilir. Ama kadın böyle değildir. Sevişme, kadın vücûdunun erotikbölgelerinde yoğunlaşmazsa, kadın tatmine eremez.

Laik toplumlarda olduğu gibi İslâmToplumu'nda cinsel içerikli olup duyguları saptırıcı cinsel sözler, yazılar,resimler onaylanamayacağına ve Allah'ın Resûlü de dağdaki çobana kadar herseviyedeki insana örnek olmak durumunda bulunduğuna göre, mü'min erkekler içinkadın vücûdunun haz merkezlerine işaret edici örtülü bir öğretim gerekliydi.

Amaçları bu olmasa da, başta Hz.Âişe olmak üzere saygı değer annelerimizin açıklamaları fıkhî öğretim yanısıra,böyle bir öğretimi de dolaylı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

2 Müsned 3/29, M. Zevâid 4/295.

3 Buhârî, K. Nikâh B. 113 (6/159).

* Şeytanlarla ilgili bilgi içinbölüme bakınız.

4 S. Dârimî, K. İstizan B. 66 Hn. 2705.

5 Müsned 2/431.

6 Avnül-Mabûd 13/219, Tirmizî, Hn.2027.

7 Tirmizî, K. Birri Ves-Sılatı B. 62 (Hn. 2004).

(8) Tecrid 11/371, Ebû Davûd, K. Nikâh B. 44 (Hn. 2150).

Cinsel Fantazi:

Bu hadisten ergin bir erkeğin, eşidışındaki yabancı bir kadını cinsel bir arzuyla tahayyül etmesine sebeb olacakdavranışların haramlığını öğrenebileceğimiz gibi, böylesine bir tahayyülünharamlığını da öğrenebiliriz. Bu hadisten hareketle eşlerin ilişki sırasındacinsel fantaziye yer vererek, yabancı erkekleri ve kadınları tahayyületmelerinin haram olduğunu da söyleyebiliriz.

9 Şuara 224-6.

10 M. Mesâbih Hn. 4809.

11 Buhârî, K. İstizan B. 12. 7/130.

12 M. Mesâbîh Hn. 4832.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/44-bas-cinsel-haramlara-sebeb-ikinci-derecede-cinsel-haramlar-5-cinsel-sozler-yazilar-resimler-v-13-375h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim