43- Trafik ve Turizm

43- Trafik ve Turizm
43- Trafik ve Turizm 

43- Trafik ve Turizm

Allah'ınKitabı'ndan: "Allahyeri size bir döşek yaptı. Yeryüzünde doğru gidebilmeniz için de size yollaraçtı."* Zuhruf Suresi âyet 10

Yoldan ezayı gider

EbuBerze (R.) anlatıyor:

"(Allah'ın Resûlü'ne (S.) şöylece) ricada bulundum:

-Ya Resûlellah (dünyave âhiret hayatımda) yararlanabileceğim bir ameli bana öğretir misiniz?

Şuöğüdü verdi:

-Müslümanların yolundan ezayı (onlara zarar verecek maddî ve manevî engelleri) gider."1

Devrimizde ezayı gidermek trafik kurallarına uymakdır

Müslümanlarınyolundan onlara zarar verecek engelleri gidermek Peygamber'imizin üzerindeönemle durduğu ve îmandan bir bölüm olarak sunduğu sosyal nitelikli ahlâkî birvazîfedir.

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

"İman,yetmiş küsur bölümdür. En yükseği Allah'tan başka ilâh yoktur demek, en aşağıseviyesi ise yoldan eza'yı; zarar verecek ve kişinin geçişine mani olacakengelleri gidermektir."*

Allah'ınResûlü bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurur:

"Banaümmetimin iyi ve kötü amelleri gösterildi. Yollardan ezayı uzaklaştırmalarınıiyi amelleri içinde gördüm."**

Peygamber'imizinîmandan bir bölüm olarak sunduğu ve mü'minlerin iyi amellerinden biri olarakkendisine gösterildiğini açıkladığı "yoldan ezayı; zarar verecek engellerigidermek" günümüzün anlamıyla trafik kaidelerine uymak olarakdeğerlendirilebilir.

Yayaveya vasıtalı olarak yolda bizzat eza verecek duruma düşmemek, yollardan geçişemâni olan ve zorluk veren eşya, taş, diken ve kemik gibi engelleri kaldırmaktandaha önce üzerimize düşen bir vazîfedir. Zira trafik kaidelerine uymayandikkatsiz bir yayanın bizzat kendisinin, alkollü, uykusuz ve anormal hızlavasıta kullanan, öz ifadeyle trafik kurallarına uymayan sürücünün aracınınyollarda diğer yaya ve vasıtalar için giderilmesi gerekli bir tehlike olacağı,akaryakıt ve iş gücü israfına sebeb teşkil edeceği açık bir gerçektir.

Fertleriçin tehlike ve tüketim unsuru olmanın cemiyete karşı işlenmiş bir zulüm olduğumuhakkaktır. Âhiret hayatımızda mutlaka cezası görülecek bu suçun toplum hayatındada ceza görmesi ve kınanması zarûridir.

Bununiçindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Mü'minlerin,yollarında kendilerine zarar veren kişiyi cezalandırmaları görevleridir."***

Açıkçaanlaşılacağı üzere bu hadîs, trafik kurallarını bilerek ihlâl edenlerin,işledikleri trafik suçunun nevine göre hukuken cezalandırılmalarının vetoplumca kınanmalarının dini ve ictimaî bir vazîfe olduğunu açıklamaktadır.

Yolun hakkını veriniz

EbuSaîd El-Hudri (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (S.) mü'minlere:

-Yollar üzerinde oturup-konuşmaktan sakınınız, şeklinde verdi.

Onlarda şu mazereti ileri sürdüler:

-Ya Resûlellah! Konuşabilmemiz için yollar üzerinde birleşip oturmak zarûretiniduyuyoruz.

Bumazeretleri üzerine Allah'ın Resûlü (S.) şöyle emir buyurdu:

-Oturup-konuşmak ihtiyacını mutlaka duyuyorsanız yola hakkını veriniz.

-Yolun hakkı nedir (Ya Resûlellah?)

-Gözü korumak,

Zararverici olanı gidermek (yaya veya vasıtalı olarak geçişe mani olmamak ve mevcut engellerikaldırmak,)

Selâm(vermek ve) almak ve bir de;

Hakk'açağırıp, Bâtıl'lardan sakınmaktır."2

Yol hakkının anlamı ve nevileri

Bumucizevî hadîs yollarda ayak üstü konuşma gereğini duyanlara, yol kenarlarındaarabaları ile park yapanlara ve uğrak yerlerindeki dinlenme tesislerinde bulunanlarabir önceki hadîste açıklamaya çalıştığımız "Yoldan zarar verici engellerigidermek" gibi bir ana görevle birlikte üç büyük ahlâki görevyüklemektedir.

Bunlardanbiri karşılaştığımız insanlara selâm vererek ve verilen selâmı alarak selâmcümlesiyle onlar için Rabb'imizin korumasını dilemektir.

Diğerigözü korumaktır ki, yayaları veya vasıta içindekileri bakışlarımızla rahatsızetmemektir.

Üçüncügörev Hakk'a çağırmak ve bâtıllardan sakındırmaktır ki bu genel vasıflı İslâmivazîfenin yol hakkı olarak anlamı, Allah bilir insanların yararına olduğu içinHak olan trafik kurallarına uymaya çağırmak ve bu kuralları ihlâl etmektensakındırmaktır.

Allah'ınResûlü yol hakkı olarak açıkladığı bu dört büyük göreve aşağıda sunacağımızemirleri ile şu iki görevi daha ilâve etmektedir:

"Mazlumayardım ediniz.

(Şaşıranlarave soranlara) yolutarif ediniz."*

Mazlumayardım etmek görevini, soyguna uğramış veya kaza geçirmiş olanlara acil olarakyardımda bulunmak şeklinde anlayabiliriz.

Ümmetimin seyahatı cihaddır

EbuÜmame (R.) rivayet ediyor:

"Birsahâbî Allah'ın Resûlü'ne (S.) gelerek sordu:

-Ya Resûlellah! Seyahate (çıkmak istiyorum). Bana izin verir misiniz? 

Hz.Peygamber şöyle buyurdu:

-Benim ümmetimin seyahati Allah yolunda cihâd etmektir."3

Meşrû gayesi olmayan yolculuklar vebaldir

İslâmDini Hac, Umre, tarihi milletlerin âkıbetlerini tetkik, akrabaya sıla, ilim,ihtisas, iç ve dış ticaret ve tedâvi gibi gayelerle seyâhate çıkılmasını teşviketmiştir.

Rabb'imizinve Peygamber'imizin emirleri ve tavsiyeleri olan bu gayeler doğrultusunda nefsiyönlendirerek seyahat etmek Allah yolunda cihâd etmektir. Zira cihâd, özifadeyle İslâm'ı yaşamak azmi ve mücadelesidir.

Busebeble mü'min yukarıda bir kısmına değindiğimiz gayelerle seyâhat etmelidir kiseyahatini cihâda dönüştürsün.

İslâm'dameşrû bir gayeye yönelik olmaksızın yapılan yolculuklar kişi için vebaldir.

Buhadîs bizlere ilk mü'minlerin büyük bir bağlılık gösterdikleri Allah'ınResûlü'nden izin almaksızın Medine'den ayrılmadıklarını da öğretmektedir.

Allah'ın Resûlü binerken besmele çeker-hamdeder sonrada duâ ederdi

Rabiaoğlu Ali (R.) rivayet ediyor:

"(Müslümanların Halifesi olduğudönemde) Hz.Ali'ye binmesi için bir binek getirildiğine şâhid oldum.

Ayağınıüzengiye koyunca üç defa "Bismillah" dedi. Hayvanın sırtınayerleşince de "Elhamdülillah" dedi ve Zuhruf Süresinin 13. âyetininson bölümü ile 14. âyetini okudu.

Sonrada üç defa "Elhamdülillah" ve üç defa "Allahû ekber" dedive şu duâyı ilave etti:

"(Allahım!) Seni yüceliklerle vasıflar,eksikliklerden beri kılarım. (Emirlerin ve yasaklarına gereğince uymamakla) gerçekten ben nefsime zülmettim.Beni bağışla. Günahları bağışlayacak ancak sensin..."

Duâyıbitirince de güldü.

Bende (kendisine) sordum:

-Ey mü'minlerin Emir'i neden ötürü güldünüz? (Açıklar mısınız?) 

Hz.Ali şu cevabı verdi:

-Allah'ın Resûlü'nün benim yaptığım gibi yaptığını; (besmele, hamd, tesbih, tekbir duâve istiğfarla hayvana bindiğini) ve sonra da güldüğünü gördüm.

Bende ona sordum:

-Niçin güldünüz Ya Resûlellah?

Şöylebuyurdu:

-Kulunun "Rabbim benim günahlarımı bağışla. Senden başkası günahlarıbağışlayamaz" şeklinde duâ ettiği zaman Rabbinin ondan hoşnut olması (beni güldürdü).4

Devrimizin binekleri motorlu araçlara nasıl binmeli

Buhadîs bize gerek şehir içinde ve gerekse şehir dışında bir yere gitmek içinvasıtaya bindiğimizde bir mü'min olarak nasıl davranmamız gerektiğini açık birşekilde öğretmektedir.

BunaGöre:

a-Vasıtayabinerken üç defa "Bismillah" çekmeli,

b-Oturulduğunda"Elhamdülillah" demeli.

c-ZuhrufSûresinin 13. âyetinin son bölümü ile 14. âyetini okumalı,

"Sübhanellezisehhare lena hâzâ vemâ künnâ leh mükrinin. Ve innâ ilâ rabbinâ lemünkelibûn."

Anlamı:

"Buvasıtayı bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Yoksa biz bunuhizmetimizde kullanamazdık. Biz elbette Rabb'imize döneceğiz."

d-Üçerdefa "Elhamdülillah" ve "Allahü Ekber" diyerek hamd ediptekbir getirmeli,

e-Sonrayukarıda tercümesi sunulan duâyı yapmalı ve bir de,

f-Tebessümederek Peygamber'imize salât getirmelidir.

Allah seni itâat nimeti ile rızıklandırsın

Hz.Enes (R.) rivayet ediyor:

"Birsahâbî Allah'ın Resûlü'ne (S.) geldi ve şöylece ricada bulundu:

-Ya Resûlellah! Ben yolculuğa çıkıyorum. Beni (duânızla) azıklandırınız.

Allah'ınResûlü (busahâbîye şöylece) duâ buyurdu:

-Allah seni emirleri ve yasaklarına  itâat nimeti ile azıklandırsın.

-Ya Resûlellah! Benim için (duânızı) arttırsanız.

-Allah senin günahlarını bağışlasın.

-Anam babam sana fedâ olsun (Ya Resûlellah!) Bana (olan duânızı biraz daha) artırsanız.

-Bulunduğun (herbir) yerdehayır (lısözler, işler ve davranış) larda Allah seni başarıya ulaştırsın."5

Allah'a ısmarladığa gelenlere duâ edilmelidir

Biryolculuğa çıkarken bizimle vedalaşmaya gelen insanlara bizden duâ istememişolsalar bile Peygamber'imizin yaptığı bu duâları yapmak şüphesiz bizlerisünnete uyuşun fazîletine ve yüceliğine erdirir.

Peygamber'imizinyaptıklarını görev bilmek mü'minlerin şiârı olmalıdır.

Allahım yolunu açık eyle

EbuHüreyre (R.) rivayet ediyor:

"(Yolculuğa çıkmakta olan) bir sahâbî (veda için geldi ve şu sözlerle) öğüt istedi.

-Yolculuğa çıkmak istiyorum. Bana öğüt ver(ir misiniz?) Ya Resûlellah?

Allah'ınResûlü şöylece öğüt verdi:

-Allah'ın ve Peygamber'inin emirleri ve yasaklarına itâat et. (Vardığın) her yüksek mekânda (Allah'ı yüceltmek için) tekbir getirerek ‘AllahûEkber' de.

Buöğüdü alan sahâbî ayrılınca Allah'ın Resûlü ona şöylece duâ etti:

-Allahım! Yolunu açık eyle, yolculuğunu da kolaylaştır."6

Yolcuya ilâhi yasalara itâat öğütlenmeli

İnsanlaraAllah'ın ve Peygamber'inin emirleri ve yasaklarına uymayı öğütlemek mü'minlerinana görevidir.

Yolculuğaçıkan insanlara karşı bu görevin îfası husûsî bir önem taşır. Zira yolculuğaçıkmakla yakın çevresinin Hakk'a yöneltici, utandırıcı manevî kontrolünden veuyarılarından yoksun kalan kişinin bâtıllara eğilimi artabilir.

Busebeble yolculuğa çıkarken yapılacak ikâzın anlamı büyük olur.

Laneti gerektiren işlerden sakının

EbûHûreyre'den... (R.) :

"Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Toplumun lânetini gerektirecek iki tür işten sakının.

-Lâneti gerektirecek bu iki işlem nelerdir. Ya Resûlellah?

-(Birincisi) insanların geçiş yollarınatuvalete çıkmaktır.

(İkinciside) onlarıngölgelenip yararlanacakları (park, panayır yeri ve sâhiller gibi alanlara abdestbozmaktır.)"7

La'net,ceza anlamını da içerir. Bu sebeble toplumun sağlığını ve çevre güzelliğinitehdid edecek örneklendirilen türden işlere toplumsal kurumların uygun cezalarvermeleri gerekir.

* Konu ile ilgili diğer âyetleriçin bak. Zuhruf 10, Mülk 15, Enam 12, Hac 46 Muhammed 10, Tevbe 60, Bakara 215.

1 İ. Mace Edeb 7, Müslim Birr 131, Müsned 4/420.

* Müslim Îman 58, Ebû Davûd Sünne 6.

** I. Mace Hn. 3683, Müslim Mesâcid 57.

*** El-Camûs-Sağîr (8264) M. Zevâid1/204.

2 Müslim Libas 114, Buharî İstizan 2

* Tirmizî İstizan 30, Müsned 4/282.

3 Ebû Davûd Cihad 6, İ. Mace Hn. 3681

4 Tirmizî Deâvât 49, Ebû Davûd Cihad 80.

5 Tirmizi Deâvât 49, Darimî İstizan 41

6 Tirmizî Deâvat 47, Müsned 2/325. Benzeri için bk. Müslim Hac 425.

7 Müslim Tahâre 68.  

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/43-trafik-ve-turizm-15-453h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim