43- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 4 Mûsikî

43- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 4  Mûsikî
43- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 4 Mûsikî 

43- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 4 Mûsikî

Cinselharamlara yöneltici sebeblerden biri de hiç şüphesiz cinsel niteliklimûsikîdir.

Bütünseslerde mûsikî ahengî sezen ve bulan ince ruhlu mü'minlerin kabulleri birtarafa, sesin bakışlar ve bedenî temaslar gibi insan üzerinde müessir olduğuhakikati, her bir insan tarafından kabul olunacak bir gerçektir.

Sesle;sevgiyi, nefreti, şefkat ve öfkeyi ifadelendirmemiz mümkün olduğu gibi, cinselmesajlar vermemiz ve cinsel bir tesir vücûda getirmemiz de mümkündür.

Yalıninsan sesindeki bu özelliklerin ölçülü ve ahenkli ses olan mûsikîde fazlasıylamevcût olduğu îzahdan berîdir.

Bununiçindir ki cinsel haramlara götüren sebeblerden biri de cinsel çağrışımlaryaptıran mûsikîdir.

Cinselharamların sebebi olarak sunduğumuz mûsikîyi cinsellikle kayıtlamamızın sebebi,İslâm'da bütün mûsikî türlerinin haram olmayışı, diğer bir ifadeyle inanç veahlâk dışı mesajlar vermeyişidir.

LukmanSûresi'nin 6. ve Kasas Sûresi'nin 55. âyetleri gibi âyetlerle ilişkilendirmeler yapılıyorsa da, Kur'ân-ı Kerim'de mûsikî ile ilgili doğrudan onaylayıcıve yasaklayıcı bir âyet yoktur.

Allah'ınResülü'nden aktarılan mûsiki ile ilgili hadislerin bir kısmının kendisineaidiyeti sabit değildir. Sabit olanların da bir bütün halinde incelenipdeğerlendirilmesi gerekmektedir.

Hiçşüphesiz İslâm, Allah'ın insanlık için koyduğu hayat düzenidir. O; doğasıgereği, mûsiki gibi insanlığın bütün ortak eğilimleri ve değerlerine olumlubakar. Yalnızca sunduğu inanç ve ahlâk ölçüleriyle çatışan uygulamalarıyasaklar. Allah'ın Resülü'nün yaklaşımı da böylece özetlenebilir.

Medine'yeHicret buyurduklarında  estrümanlı şarkılarla karşılanmalarını onaylamayıpengellemeye kalkışan Hz. Ebû Bekir'e söylediği şu sözler, tesbitimizidoğrulamaktadır:

-Onları kendi hallerine bırak ya Ebû Bekir! Yahûdîler de dinimizde genişlikolduğunu öğrensinler.1

SevgiliPeygamberimiz özellikle "düğünlerde ve bayram günlerinde" eğlendirici mûsikiyionaylamışlar, fakat kendileri ilgi duymamışlardır.2 "Benim eğlence ile eğlenceninbenimle bağlantısı yoktur."3 buyurmuşlar, kaçınılması gereken mûsiki türleriyleilgili olarak da uyarılarda bulunmuşlardır.

-Salât ve selâm üzerine olsun- O, mûsikî ile ilgili bazı hadislerinde şöylebuyurmuşlardır.

  • "Ümmetimdenbir kısım insanlar yanı başlarında çalgılar çalınır, (cinselliklerini sergileyen) kadın okuyucularşarkılar-türküler söylerken (harâmılılığını yansıtan) asıl adlarından başka (helâlleştirici)isimler vererek, alkollüiçkileri içecekler.

Nevar ki Allah (da) onları yerlere batıracak veonlardan bazıların(ın dışları veya içlerin)i maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir."4

  • "Toplum içindecinsellikle-mûsikîyi sunmayı meslek edinmiş sanatçı kadınları dinlemek üzere (mûsikî icra ettikleri yerleregidip) oturankişinin Kıyâmet Günü'nde kulaklarına erimiş kurşun dökülür."5
  • "(Ey Müminler! İyice biliniz ki haram'a varan ölçüler içinde)Mûsikî dinleyen kişiye,Cennet'te Ruhânîleri dinleme izni verilmez.

Soruldu:

-Ruhânîler kimlerdir Ya Resûlallah!

-Cennetlik'lere(mûsikî ziyafeti çekecek) okuyuculardır."6 

Allah'ınResûlü, kaçınılması gereğine işaret buyurduğu mûsikî türlerinin dinlenilmesini,"Kulağınzinası, dinlemektir"7 hadisleriyle bir zina nevi olarak nitelemişler,böylesine mûsikî ile ilgili olarak da "Mûsikî kalbde nifak doğurur"8 buyurmuşlardır.

Allah'ınResûlü, sevgili Peygamberimiz'in onaylayıcı ve yasaklayıcı hadislerini birarada değerlendirerek, mûsikînin mubah ve haram türlerini belirleyebilmek için,hiç şüphesiz mûsikînin enstrümanlı olup olmadığına bakmak, güftesi ve ritmini,icra edildiği zaman ve mekânı değerlendirmek gerekir. Ayrıca söyleyeni,söyleyenin ve dinleyenin amacını bilmek gerektiği gibi, okuyucu vedinleyicilerin giysilerini, musikiye refakat eden davranışlarını, alkol alıpalmadıklarını da bilmek gerekir. Çünkü mûsikî mücerred (soyut) olarak elealınamaz. O, ancak sayılan bu husûsiyetleri içinde hükme konu edilebilir.

Hadislerışığında değinilen özellikleri dikkate alarak görüş belirleyen İslâmbilginlerinin, haramlığı üzerinde ittifak ettikleri mûsikîyi böylece özetleyipörneklendirebiliriz:

Haram mûsikî türleri

a)Güftesinde İslâm ilâhiyatına aykırılık bulunan müsikî haramdır. Gaybı yalnızcaAllah bildiği için Sevgili Peygamberimiz "Aramızda, yarını bilen Peygamber vardır." cümlesini işittiği şarkıyıengellemiştir. Ayrıca içki ve zina gibi bir harama övgü bulunan ya da güftesikadın vücûdunu tasvir eden mûsikî, kesinlikle haramdır.

b-Kadın-erkek karışımı içinde dinlenen veya beraberinde alkol alınan mûsikîharamdır.

c-Ritmi iç duygularını derinleştirmekten çok, şehevî bir duygu ile vücûduhareketlendirerek raksettiren mûsikî haramdır.

d-Sahnede veya ekranda görülen; -elleri ve yüzü dışındaki herhangi bir organıaçık- hür bir kadın tarafından icra olunup da erkekler tarafından dinlenenmûsikî haramdır. Aynı şekilde fiziği cinsel çağrışımlar yaptıracak bir erkekokuyucu tarafından sunulan ve kadınlar tarafından dinlenen mûsikî de mekruhdur.

e-Görülmese de sesinde tabîi bir işve ve yorumunda belirgin bir cinsellik bulunanbir kadın tarafından sunulup da erkekler taafından cinsel zevklenme amacıyladinlenen mûsikî de haramdır.9 

Mûsikîile ilgili olarak"haramdır" şeklindeyapılan tesbitlerin bir kısmı hiç şüphesiz ictihadidir.

DoğrusunuAllah bilir.

İşveli kadın sesi

Ölçülüve ahenkli ses olan mûsikîye değinmişken ana mevzûumuz olan cinsellikle alâkasıbulunduğu için, kadın sesi üzerinde durmamızda yarar ve de zarûret görüyoruz.

Özeliklekadın sesinde cinsel bir içerik vardır. Kadın sesindeki bu özellik, pek tabîiki mutlak olmayıp, istenildiğinde ortaya konulabilecek bir özelliktir.

Bununiçindir ki kadının sesi vücûdu gibi avret; (korunması gerekli) kılınmamıştır.

Kadınalış-veriş, öğretim v.s. için sesini kullanır.

Nevar ki cinsel bir mesaj verilmek istenmese bile erkek sesinden farklı olarakkadın sesi erkekler tarafından cinsellikle yorumlanabilir.*

Buyorumlanabilirlik sebebiyledir ki cemâatle kılınan namazda yanılan imamaerkekler sesli zikirle uyarıda bulunabilirken, kadınlar el çırpma ilebulunabilirler.

Kadınların  ezan okumaktan ve erkekler arasında yüksek sesle Kur'ân tilâvet etmektenyasaklanmaları da, seslerinin cinsellikle yorumlanabilir olması sebebiyledir.10

Kadınsesinin fıtrî olan bu cinsel özelliği, hiç şüphesiz mûsikî ile belirginleşmekteolduğu gibi, işveli sözlerle veya bu anlama gelebilecek sözlerle debelirginleşmektedir. Hem de daha bir belirginleşmektedir.

Yarattığıkullarının husûsiyetlerini en iyi bilen olduğu içindir ki Allah, (c.c.) YücePeygamberimiz'in eşlerine ve onların şahsında mü'min kadınlara şöyle emirbuyurmuştur: "...Eğer Allah'ın yasalarına gereğince bağlı kalmak istiyorsanız, yabancıerkeklerle konuşurken hoş bir eda ile konuşmayın. Yoksa kalbinde (cinsel) hastalık bulunan kimse (cinsellik) ümidine kapılır. Daima doğru veciddî konuşun."11 

Hiçşüphe yoktur ki kalblerinde cinsel hastalıklar bulunan kişiler için arzu veümit tevlid edebilecek işveli sesler, işveli olmasına özen gösterilensözlerdir. Ancak kulluk denemesi gereği fıtratına kadın sevgisi konmuş bulunanerkeklerin genç kadınların seslerinde tabîi bir işve bulabilecekleri her zamandüşünülebilecek bir durumdur.

Cinsellikbakımından mümkünü muhtemel gören bir dinin tebliğcisi bulunduğu içindir kiAllah'ın Resûlü, cinsel sapmaların olabileceği ortamlarda, kadınların gereksizolarak erkeklerle konuşup, sohbet etmelerini yasaklamış ve üzerinde ısrarladurup, teşvik buyurduğu selâm vermekten kadınları yükümlü tutmayarak şöylebuyurmuştur:

"(Genç) Kadınlar için (yabancı erkeklere) selâm vermek ve almak mecbûriyetiyoktur."12 

"Hiçşüphesiz duyguların kontrol altına alınabileceği zeminlerde kadın-erkekselamlaşmalarında bir sakınca yoktur."13

Anlaşılacağı üzere yaptığımız açıklamalar, kadının sesi ve sesinin kullanımıyla ilgilidir.Burada ilâve edilecek bir husus daha vardır ki o da, Müslüman kadınların dişiolarak dikkat çekmek için süslerini şakırdatarak sesler çıkartmamalarıgereğidir.

İslâmöncesi câhiliyetinin kadınları ayaklarına halhal takar ve erkekler arasındayürüyüşe çıkarlardı.

Bununiçindir ki Yüce Allah onlara şöyle emir buyurmuştur:

"...Gizledikleri süsleri başkaları tarafından bilin(erek kendilerine ilgi gösteril)mesi için ayaklarını davurmasınlar..."14 

Yukarıdasunduğumuz bilgilerden cinsel nitelikli mûsikîyi içerici eğlencelerin ve sexplâkları ve kasetlerinin harâmlığı da anlaşılmakta olduğu için, bunları ayrıcaincelemeye gerek görmüyoruz.*

 

1 Kurtûbî, Lükman 6 (14/54)

2 Buhârî, İdeyn 2

3 Nihaye 2/109

4 İ.Mâce, K.Fiten B. 22 (Hn. 4020).

5 Kurtûbî, Lukman 6 (14/53).

Hadîsde geçen "kayna" profesyonel sanatçı (câriye)kadına verilen isimdir. Pratikte, cinsel etkinliği olmayan kadın, sanatçı daolsa profesyonel olamaz, yani bu yolda sürekli kazanç sağlayamaz. Cinselliklemusikîyi birleştiren kadınların dinlenilmesi de, kazançları da, kazandıkları daşüphesiz haramdır.

6 Feyzül-Kadîr 6/60, Kurtûbî 14/54.

7 Ebu Davûd, K. Nikâh B. 44 (Hn. 2154).

8 Ebû Davûd, K. Edeb B. 60 (Hn. 4927).

9 Geniş bilgi için bak. İhyâ-ûUlûmiddin K. Adâbis-Semai vel-Vecdi 2/342-390, Kurtubî Lukman 6.

* Allah'ın Resûlü sohbet ortamıiçinde kadın sesine muhatap olmanın erkeğin cinsel hazzına ve akıntısına (mezi)sebeb olabileceğine de dikkatleri çekmişlerdir.

Bak. İ. Kesîr, Mümtehine 12 (4/355).

10 Avnül-Mabûd 14/111.

11 Ahzâb 32.

12 Feyzül-Kadîr 5/379, Hn. 7659.

13 Futhül-Bârî 11/37

14 Nur 31.

* Cuma Mesajları isimli eserimizdeki İslam veMûsikî başlıklı uzunca mesajımızın da okunmasını tavsiye ederiz.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/43-bas-cinsel-haramlara-sebeb-ikinci-derecede-cinsel-haramlar-4-musiki-13-376h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim