42- Selâm İslâmî Bir Şiardır

42- Selâm İslâmî Bir Şiardır
42- Selâm İslâmî Bir Şiardır 

42- Selâm İslâmî Bir Şiardır

Allah'ınKitab'ından: "Sizeselâm verildiği zaman siz, ondan daha güzeli ile karşılık verin. Veya aynısıylamukabele edin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla hesap edendir."* 

Nisa Suresi âyet 86

En hayırlı amel yemek yedirmek ve selâm vermekdir

Abdullahİbn-ü Ömer'den... (R.)

Birsahâbî Allah'ın Resûlü'ne (R.) sordu:

-Ya Resûlellah!(Sağlayacağı sevab bakımından) İslâm Dininin (tavsiye buyurduğu amellerin) en hayırlı olanları hangileridir?

-Yemek yedirmen, tanıdığın tanımadığın (mü'min) kişilere selâm vermendir.1

Selâmın İslâm Dinindeki önemi

Selâm,İslâmî bir nişandır.

YücePeygamber'imizin açıklamasına göre müslümanların birbirleri üzerindekihaklardan biri selâmlaşmakdır.

Selâm,karşılıklı sevilme-kaynaşma sebebidir.

"Selâm"Allah'ınisimlerinden biridir. O'nun ismini içine alan selâm şekli mü'min muhatab içinyapılmış bir duâ olduğu gibi, mü'min için de şahsını tanıtma işlemidir.

Mü'min selâm verirken nefsini şöyletakdim etmiş olur.

"EyMü'min kardeşim! "Esselâmü Aleyküm" şeklindeki Kur'ân ve Sünnetkaynaklı duâ cümlesi ile seni selâmlayan ben, İslâm'ı Hayat düzeni, Hz.Muhammed'i de Hayat Önderi edinmiş bir ma'na adamıyım.

Yüreğisevgi ile dolmuş, adâlet ile yoğrulmuş bir mü'min kardeşim.

Sana Allah'tan güvendiliyorum. Bana güvenebilirsin."

Selâm'ıntaşıdığı bu ma'na yüceliği dolayısıyladır ki gayr-ı müslimlere "Esselâmü Aleyküm" denilerek değil de, bir başkaşekilde, örneğin "günaydın" denilerek selâm verilir.*

Selâmınaçacağı sevgi çığırının Cennet'e ulaştıracak bir ibâdet olduğunu daPeygamberimiz şöylece açıklamıştır:

"Rahmetibütün varlıkları kuşatmış olan Allah'a ibâdet edin, fakiri doyurun; acı yedirinve bir de birbirinize çokça selâm vererek aranızda selâmlaşmayı (barışı) yayın ki Rabb'inizin Cennet'inegiresiniz."** 

Selâmlaşmaile ilgili bilinmesi gereken bazı hususları da bu konudaki hadîslerden birkısmının tercümesini sunarak açıklayalım:

"İnsanlarınen cimrisi selâm vermekte cimri olandır."

"Sizdenbiriniz mü'min kardeşinin yanına sık sık girse de ona selâm versin."

"Selâmvermeden önce söze başlayan kişiye oturma izni ve de cevap vermeyin."

"Küçükbüyüğe, süvari-piyadeye; (vasıtalı-yürüyene) gelen oturana, az çoğa selâm verir. Karşılaşaniki kişiden önce selâm veren Allah'a daha yakındır."

"Evinegiren kişi selâm versin."

"EsselâmüAleyküm şeklinde selâm verene on sevab, Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllahşeklinde selâm verene yirmi sevab, Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullahi veBerekatühü şeklinde selâm verene otuz sevab verilir."

(Alanada alış şekline göre on, yirmi veya otuz sevab verilir.)

"Hz.Peygamber kadınlar topluluğuna ve de çocuklara selâm verirdi."

"Bizdenbaşkalarına benzemek isteyenler, bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlarabenzemeyiniz. Yahûdilerin selâmı parmaklarla işaret, hristiyanların selâmı iseavuçlarla işarettir.

Sizböyle yalnızca işaretlerle selâm vermeyiniz."*

 

Selâm sevilmeye sebebdir

 

SahâbîEbu Mûsel-Eşari (R.) Allah'ın Resûlü'nün şöyle buyurduğunu bizzat işittiğinirivayet ediyor:

-(Sizler hakîki mü'minler olmadıkça Cennet'e giremezsiniz.) Birbirinizi sevmedikçe de hakikimü'minler olamazsınız.

-Sahi birbirinizi sevmenize sebeb olacak bir amel için size kılavuzluk yapayımmı?

-Evet (yap) Ya Resûlellah!

-Aranızda selâmlaşmayı yayınız.2 

Her Müslüman'a selâm vermek vazîfemizdir

Emrolunduğumuzüzere "aramızda selâmlaşmayı yaymanın" anlamı müslüman olarakaramızda selâmlaşmaya önem vermektir. Yoksa yalnız tanıdığımız müslümanlaraselâm vermek değildir. Nitekim bu bölümde sunduğumuz ilk hadîsden de öğrenileceğigibi Peygamberimiz tanıdığımız ve tanımadığımız bütün müslümanlara selâmvermemizi öğütlemektedir. Kaldı ki Peygamberimiz yalnız tanıdığımızmüslümanlara selâm verip diğer müslümanlara selâm vermemeyi Kıyâmetâlametlerinden biri olarak zikretmekte, bizi böylesine bir uygulamadansakındırmaktadır. **

Ardımızdaselâmlaşmayı yaymayı, barışı yaymak şeklinde de anlamalıyız.

"EsselâmüAleyküm" şeklindeverdiğimiz selâmı almayan nüfûs kağıdı müslümanlarına bu şekilde değil demesela "günaydın" şeklinde selâm verebiliriz.

Selâm Cennet'e götürür

EbûHüreyre (R.) anlatıyor.

"Allah'ınResûlü'ne (ricadabulundum da;)

-(YaResûlellah!) Yaptığımzaman Cennet'e gireceğim işleri bana bildirir misiniz? dedim.

(Şuöğütleri) yerdi:

-Selâmı yay, (Karşılaştığınbütün mü'minlere selâm ver. Misafirlere, dostlara ve özellikle fakirlere) yemek yedir. Akraba fertleriyleirtibatını sürdür (Onları ziyaret et. Hak'ka çağır ve gereğinde maddî yardımda bulun.) Bir de insanlar uykuda iken namazkıl.

Bunlarıyap ki, sonra da esenlikle Cennet'e giresin."3 

Selâma arzulu olan başlasın

Ebud-Derda'da...(R.)

Allah'ınResûlü'ne (S.) sorduk:

-Ya Resûlellah! Bizler karşılaşıyoruz. Selâm vermeye önce hangimiz başlamalıdır?

Şöylebuyurdu:

-Selâm vermeye en arzulu olanınız başlasın.4

Topluluk adına bir kişi selâm verir

Hasanİbn-ü Ali (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü'ne (S.) soruldu:

-Bir topluluk diğer bir topluluğa uğruyor. İçlerinden biri selâm veriyor. Toplulukadına bir kişinin selâm vermesi kâfi midir?

-Evet, (kâfidir.) 

-(Peki YaResûlellah!)Topluluktan bir kişi selâm alıyor. Topluluk adına bir kişinin selâm almasıyeterli midir?

-Evet,yeterlidir."5

Birbirinizlemusafaha edeniz

Enesİbn-ü Mâlik (R.) rivayet ediyor:

"Allah'ınResûlü'ne (S.) sorduk:

-Ya Resûlellah! Birimiz diğerimize eğilebilir mi?

-Hayır, eğilemez.

-(Uzun süreliayrılışlardan sonra ki buluşmalar dışında) birimiz diğerimizle kucaklaşabilir mi?

-Hayır. Ancak sizler birbirinizle musafaha ediniz; (el ele tutuşunuz.)"6

Selâm bedduâya dönüştürülmemelidir

YahûdilerAllah'ın Resûlü'ne geldiler ve ("Esselâmü Aleyke" yerine telafuztaktiği ile) "Essâmü Aleyke" "Helak üzerine olsun" diyerek sözde selâmverdiler.

Allah'ınResûlü de "Ve Aleyküm = Söylediğiniz sizin üzerinize olsun", şeklindekarşılığını verdi.

Onlarınsözlerini işiten Hz. Aişe:

-EssâmüAleyküm= Helâk sizin üzerinize olsun. Allah'ın lâneti ve gadabı da üzerinizeolsun, diyerek kükredi.

Allah'ınResûlü Hz. Aişe'ye şöyle buyurdu:

-Sakin ol ya Aişe, ölçülü ol. Şiddetten ve sevimsiz sözlerden sakın.

-(YaResûlellah!) Söyledikleriniduymadın mı?

-Sen de benim söylediğimi duymadın mı? Sözlerini onlara iâde ettim ya, kaldı kibenim onlar için bedduâm kabul olunur da, onların benim için yaptıkları bedduâkabul olunmaz.7

Selâm göndermek ve gönderileni almak da sünnettir

Ğalipbin Ebî Ğeylan (R.) anlatıyor:

"HasanîBasrî'nin(evinin) kapısıönünde otur(muşsohbet ediyor)duk.

Biradam geldi ve(söz sırasında şöyle) dedi:

-Babam bana dedemin şöyle anlattığını söyledi:

Babambeni Allah'ın Resûlü'ne gönderdi.

O'nagit ve (benden)selâm söyle, dedi.

Bende Allah'ın Resûlü'ne gittim, babam size selâm söylüyor, dedim.

Şöylebuyurdu:

-  Aleyke ve Alâ Ebîke Esselâm=Selâm senin ve babanınüzerine olsun."8

 

 

* Konu ile ilgili diğer âyetler için bak. Nisa 94. Nur27, Furkan 63.

1 Buharî İman 20, Müslim İman 63, İ. Mace Et'ime 1.

* K. Hafâ Hn. 666.

** Et-Tac 5/245, Tirmizî Et'ime 45,İ. Mâce Edeb 11.

* Hadisler için bak. M. Zevaid K. Edeb Selâmla ilgili bablar 8/30-40,Buhâri İstizan 4/7, Müslim Selâm 1-6, Tirmizi İstizan 1-7 /Ebû Davûd Edeb 135.

2 M. Zevâid 8/30, Benzeri için bk.Müslim İman 93, Ebû Davûd Edeb 133.

** Levâmiul-Ukul 4/630, Deylemi Müsned (808)

3 Müsned 2/295, M. I. Kesir Enbiya 30, (Hadisin ilk bölümü tercümeyealınmamıştır.)

4 M. Zevâid K. Edeb B. Bedâetis-Selâm 8/32.

5 M. Zevâid 8/35. Benzeri için bk. Ebû Edeb 143.

6 İ. Mace Edeb 15, Tirmizî İstizan 31

7 Buharî Edeb 38, Müslim Selâm 12

8 Ebû Davûd Edeb 156.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/42-selam-islami-bir-siardir-15-454h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim