42- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 3 Kadın-Erkek Beraberliği

42- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 3 Kadın-Erkek Beraberliği
42- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 3 Kadın-Erkek Beraberliği 

42- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 3 Kadın-Erkek Beraberliği

Kadın-Erkek Beraberliği

Aşıkdaşlıkve zina gibi büyük haramlara sebebiyet veren ikinci derecedeki cinselharamlardan biri de erkek kadın beraberliğidir. Birbirine mahrem olmayanerkekle kadının yalnızca bir arada kalmalarıdır.

Bununiçindir ki İslâm Dini kadın erkek beraberliğini; yalnız olarak bir aradakalmalarını yasaklamıştır.

Buyasağı belirleyen hadislerinde Allah'ın Resûlü şöyle buyurmuşlardır:

["Hiçbirerkek, evlenebileceği bir kadınla başbaşa kalmasın. Kalırlarsa hiç şüphesiz,üçüncüleri Şeytan olur."

"Şeytanda her birinizin kan damarında (kanınız gibi irâdeniz dışında) akar."]1

İslâmDini'nin yukarıda değinilen beraberlik yasağı akraba fertlerini içine aldığıgibi, eğitim ve çalışma düzenini de içine alır. Ayrıca nişanlı çiftler de buyasağın kapsamı içindedir.

Şimdibunları ayrı ayrı açıklayalım.

Akrabalıkilişkileri

 

Birbirleriyleevlenebilecek olan na mahrem erkekle kadının yalnız olarak bir aradakalmalarını yasalayan İslâm Dini bu yasağa özellikle "kayın, amca-dayı-hala ve teyzeçocukları..." gibiakraba fertleri arasında önem verilmesini emir buyurmuştur. Çünkü yakınlığınsağladığı imkânlar ve şüpheden arınmış ortamlar, cinsel haramlara daha ziyadesebeb olurlar.

Aşağıdasunacağımız hadis, meselenin İslâmî önemini açıklamaktadır.

 • Amir Oğlu Ukbe (r.a.) rivayetediyor.

Allah'ınResûlü bir öğütlerinde sahâbilerine şöyle buyurdu:

- (Yanında mahremi bulunmayan) Kadınların yanına girerek,onlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının.

(Hz.Peygamber'in (sav) bu öğütlerine muhâtap olan) bir sahâbî sordu:

-Yâ Resûlallah! Kocanın kardeşi ve amca çocukları gibi akrabaya ne buyurursunuz? (Onlar da mı kadınlarımızlabir arada yalnız kalamazlar?)

Allah'ınResûlü şu cevabı verdi:

-Sözü edilen koca akrabası ile bir arada yalnız kalmak ölüm (gibi aile ve ahlâk hayatınınçöküşüne sebeb)dir.2

Karmaeğitim ve çalışma düzeni

Birbirleriyleevlenebilecek bir erkekle bir kadının bir arada yalnız kalmaları yasağı, eğitimve çalışma alanlarını da içine alır.

Busebeple İslâm Dini, ergenlik çağına ermiş gençlerin karma eğitimini vekadın-erkek bir arada çalışma düzenini câiz görmez.

Çünküböylesine bir eğitim ve çalışma düzeninde karşılıklı göz zinâsı, bedenî temasihtimali ve bir arada yalnız kalma durumu gibi dinimizin haram kıldığı üç yönlüsakınca vardır.

İslâmDini; kadının eğitimini farz, gereğince fıtratına uygun işlerde çalışmasınıcâiz görür. Ama karma eğitim ve çalışma düzenini asla benimsemez. Benimsemekşöyle dursun, yasaklar.*

Nişanlılık

Birbirleriylenikâhlı olmayan ve birbirlerine mahrem de bulunmayan bir erkekle bir kadınınbir arada yalnız kalmaları ile alâkalı İslâmî yasak, nişanlanmış çiftleri deiçine alır.

Nişanlıçiftler, dinî ölçülerimize göre birbirlerine yabancıdırlar. Nişan bağı, başbaşa bir arada kalmayı meşrûlaştırmaz. Bu itibarla sözlü veya nişanlı çiftleryalnız olarak bir araya gelemezler.**

Birbirleriyleevlenebilecek erkekle kadının nikâh bağı olmaksızın bir arada yalnızcakalmalarını yasaklayan İslâm Dini, bu yasağını ihlâle sebeb olacak işlerden desakındırmıştır.

Şimdibu tür haramları örneklendirelim.

 • Kadın için yalnız başına yolculuk

a-İslâm Dini, ergin bir kadının yanında kocası veya babası-kardeşi gibi birmahremi bulunmaksızın doksan kilometrelik mesafeyi, daha objektif bir tesbitleörfün yolculuk olarak vasıflandırabileceği mesafeyi aşacak bir yolculuğaçıkmasını yasaklamışdır.

***

AllahResûlü şöyle buyurur:

"Allah'ave Âhiret Günü'ne inanan bir kadının yanında (babası, kardeşi, amcası veya çocuğu gibi) bir mahremi bulunmaksızın, birgünlük bir yolculuğa çıkması helâl değildir."3

Buyasak, hac ibâdeti için yapılması gereken yolculuğu da içine alacak şekildekapsamlıdır. Yani hac yapacak kadın, bu görevini ancak kocası veya bir mahremiile yapmak mecbûriyetindedir.* 

Aşağıdasunacağımız hadis, bu zarûreti açıklamaktadır.

 • İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü şöyle emir buyurdu:

- (Gerektiği zaman mü'min) Kişi ancak ve ancak yanındamahremi bulunan kadınla bir arada bulunsun. (Yanında mahremi bulunmayan kadınla bir arada,yalnız kalmasın.)

Allah'ınResûlü'nü (sav) dinleyen bir sahâbî ayağa kalktı ve şöyle dedi:

-YaResûlallah! Karım hac yapmak için (yanında bir mahremi olmaksızın yalnız yola) çıktı. Ben de şu şu askerî seferiçin orduya yazıldım. (Şimdi ne emir buyurursunuz?)

-Hemen yola çık.(Ona yetiş ve)Karınla beraber hac yap.4

 • Karmaşık yürüme düzeni yasaktır

b-İslâm Dini, duyguların arılığını giderecek ve sözlü ilişkiye imkân hazırlayacakşekilde yollarda erkek-kadın karmaşık yürüme düzenini yasaklamıştır.

Allah'ınResûlü bir erkeğin iki kadın arasında yürümesini yasakladığı* gibi, iç içe yürüme şeklini deyasaklamıştır.

Sunacağımızhadis bu gerçeği açıklamaktadır.

 • (Bir namaz sonrasında olacak, cemâat namazına katılan)Erkeklerle kadınlar yolda içiçe girdiler; karmaşık olarak yürümeye başladılar.

Budurumu gören Allah'ın Resûlü kadınlara hitaben şöyle emir buyurdu:

-Sizler geri kalınız. (Erkeklerin önünden ve) Yolun ortasından yürümeniz uygun değildir. Yolunkenarlarından yürüyünüz.

Allah'ınResûlü'nün bu emirlerinden sonra kadınlar, elbiseleri duvarlara temasedercesine yolun kenarlarından yürüdüler.5 

 • Mabetlerde iç içelik yasaktır

c-Allah'ın Resûlü'nün Sünnet'i incelendiğinde görülecektir ki İslâm Dinikadınların beş vakit, cuma, cenaze ve özellikle de bayram namazlarınakatılımlarını öğütlemiştir. Ay hali, hamilelik, çocukluluk ve ağır ev işlerisebebiyle engellendikleri veya babaları ve eşleri tarafından maniolunduklarında ise evlerinin kendileri için daha hayırlı olacağınıaçıklamıştır. Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

"Kadınlarınızıncamilere gelmelerini yasaklamayın, (Ama bilsinler ki,) evleri de onlar için hayırlıdır."**

Değinildiğiüzere dinimiz, Peygamberimizin diliyle kadınların camiye; cemaat namazlarınakatılımlarını öğütlemiştir. Ancak onlar için belirlenen cami içi kurallarınauymalarını da istemiştir. Örneğin camiye geldiklerinde hoş kokularsürünmemeleri, erkeklerin arka kısmında saf tutmaları, çıkışlarda erkeklerdenönce çıkarak karmaşıklığa sebebiyet vermemeleri emrolunmuştur. Saf tutma ileilgili hadislerinde Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

"(Erkeklerdenuzak olması nedeniyle) kadınların saflarının en hayırlısı son saftır. En uygunsuzu ise ilksaftır."6

 • Kadın-Erkek teması ve tokalaşması

d-İslâm Dini, vücut ve el temasını da yasaklamıştır. Böylece beraberlik arzusunudoğuracak bir yolu tıkamıştır.

Genelolarak dokunma duygusunun insanı etkilediği bir gerçek olduğu gibi, cinselbakımdan uyardığı da bir hakikattir. Bu sebeble cinsel ilişki çağını geçirmemişolan erkekle kadının birbirlerine örtüsüz cinsel arzulu teması haramkılınmıştır.

Ülkemizdekibölgesel oyunlarda ve cinsel bir oyun vasfındaki dansta görülen vücût teması,kuşkusuz haramdır.

Bilmemizgereken asıl önemli husus, birbirine yabancı olan ve cinsel duyguları sönmemişbulunan kadınla erkeğin cinsel arzulu tokalaşmalarının haram olduğudur. ÇünküPeygamberimiz,"Eller de zina eder. Ellerin zinası şehvetle tutmaktır."* buyurmuşlardır. Ancak aktifduyguları sönmüş yaşlıların kendi aralarında ve de gençlerle tokalaşmalarındabir sakınca yoktur.7 

Buradaaçıklanması gereken bir konu da cinsel arzulu ve amaçlı olmayantokalaşmalardır.

Allah'ınResûlü, yaşlı kadınlar dışında hiçbir kadına elini vermediği rivayetedilmektedir.** Kendisiylebîatlaşmak için gelen kadın topluluğun; -Bizimle elele tutuşarak bîatlaşmayacak mısınız?- şeklindeki sorularını daşöyle buyurarak cevablandırmıştır:

"Benkadınlarla tokalaş(arak biatlaş)mıyorum. Bir kadına söylediğim söz, yüz kadına söylediğim söz gibidir."8 

Allah'ınResûlü'nün bu uygulama ve açıklamaları haramlılığı açıkca belirtmemektedir. Budurum, cinsel arzu ve amaç gütmeyen tokalaşmaları haram olarakdeğerlendirmemizi engellemektedir. Kaldı ki "Medine'de câriyelerden herhangi biri Allah'ınResülü'nün elinden tutar, O'nu istediği herhangi  bir yere kadargötürürdü"şeklindeki sevgili Peygamberimiz'in tevazuunu gösteren sahih hadisler, şehevîamaç gütmeyen tutuşların temelde caiz olduğunu göstermektedir. Ancak haramasebeb olabilecek davranışlardan kaçınılması Kur'ânla öğütlenir bir kural olduğuiçin, cinsel amaç gütmese de kadın ve erkeklerin birbirleriyle tokalaşmakdankaçınılması tavsiye olunur.*

 • Mahrem olmayanların gereksiz konuşmaları

e-İslâm Dini, kadınların mahremleri olmayan erkeklerle gereksiz olarakkonuşmalarını yasaklamış; böylece beraberlik arzusunu doğurup şiddetlendirecekortamın oluşmasına engel olmuştur. Aynı yasak pek tabîidir ki erkekler için degeçerlidir.

Allah'ınResûlü, Müslümanlık üzerine yaşayacaklarına bîat aldığı kadınlara şöylebuyurdu:

...Ancak ve ancak mahremleriniz olan erkeklerle konuşacaksınız.9

Önemindenötürü açıkça belirtmek isteriz ki konuşma yasağı; öğrenim, alış-veriş, gerekenisorup cevaplandırma gibi zarurî konuşmaları içine almaz.

İslâm'ın Cinsel Gerçekçiliğinde Bazı İlkeler

Buradayeri gelmişken baş cinsel haramlara götürücü çıplaklık, şehvetle bakmak, mûsikive bu bölümde incelediğimiz kadın erkek karışımı ve beraberliği gibi ikinciderecede haramlara hâkim olan İslâm'ın cinsel gerçekçiliğine, daha bir açıklıkgetirmekte yarar görüyoruz.

İslâm'ındeğindiğimiz cinsel gerçekçiliğinin özü şöylece verilebilir;

 • Cinsel hususlarda vukûumümkün olan muhtemeldir.
 • Çoğunda zararolanın azı da sakıncalıdır.
 • Hükümler tektek fertlere göre değil, bütüne göredir. Bütüne göre olan hükümler de her ferdiiçine alır.

Şimdibunları bu bölümde verdiğimiz misaller ışığında inceleyelim.

a)Bir kadınınyanında kocası veya babası gibi bir mahremi olmaksızın, doksan kilometreyi aşanbir yolculuğa çıkması, arzettiğimiz gibi haramdır.

Kadınınçıktığı yolculukta cinsî vasıflı, sözlü ve fiilî bir saldırıya uğraması veyayolculuğun gerekli kıldığı beraberliğin ileri derecelere varması mümkündür.Ancak değinilen mahzurlar vücûda gelmeyebilir de.

İşteİslâm gerçekçiliği, burada mümkün olanı muhtemel gibi değerlendirip, tedbirinihayatımıza mal etmekte, tedbirsizliği de yasaklamaktadır.

b)İslâm Dini'ndebirbirleriyle evlenebilecek olan erkek ve kadının tokalaşmak dâhil her türlübedenî teması haramdır.

Tokalaşmakşeklindeki bir temasın, bazı erkekler ve kadınlarda cinsel heyecan vücûdagetirmemesi mümkündür.

Ancakaz, çoğu davet edeceği cihetle çoğunda şehevî ayaklanma olan davranıştürlerinin azı da haram kılınmıştır.

Aynımantığın alkollü içkilerde cârî olduğunu, alkollü içkilerin en az miktarınıniçilmesinin bile haram kılındığını hatırlatabiliriz.

Evet,çok azla, bütün cüzle oluşmaya başlar.

c)Arzettiğimizgibi ikinci derecede cinsel haramlara hâkim olan İslâm gerçekçiliğinin bir yönüde yasaların tek tek fertlere göre değil, insanların bütününe göre konulmuşolmasıdır.

Allahbütün insanların yaratıcısıdır. İslâm Dini'ni de bütün insanlar için Ovaz'etmiştir. Bu sebeble İslâm Dini'nin bütün kurallarının insanlığın tümünüiçine alacak evrensellikte olması elbette zarûrîdir.

Bazıcinsel haramlar, meselâ bir erkeğin diğer bir erkeğin avret yerine (göbekle dizkapakları arasındaki bölüme) bakması, homoseksüelliğe yol olmayabilir. Birerkeğin bir kadınla bir arada bulunması da zinaya götürmeyebilir.

Homoseksüelliğeve zinaya yöneltmek şöyle dursun, bu tür eylemler, bazı fertlerde en ufak bircinsel duygu bile oluşturmayabilir. Ancak asıl olan o bazı fertler değildir.Herkes için ayrı bir hüküm konulamayacağına göre, ilâhî yasalar elbetteinsanlığın bütününe yönelik olacaktır. Kaldı ki, insan bazen etkilenmez debazen etkilenebilir.

Etkilenmeyeceğinizanneder de yanılabilir.

Busebeble bütüne yönelik olan yasalar, bütünün içine aldığı her bir ferdi yükümlükılar.

 

1 Sırasıyla bak. Tirmizî K. Reda B. 16, 17 (Hn. 1171-2),Et-Tac 2/329.

2 Et-Tac 2/329.

Yanında kocası veya bir mahremibulunmayan kadının yanına, ancak kocasının izniyle ve bir topluluk halindegirilebilir.

* Karma eğitim ve çalışma düzeni,eğitim ve ekonomik düzeni İslâmî yasaklara göre düzenlenmiş İslâm Toplumu içinsakıncalıdır.

İslâm Dini'nin cinsel haramlarınıtanımayan laik mantık ve uygulama yönünden karma eğitim ve çalışma düzenindemahzur görülmemesi tabîidir.

Bu konuda merhûm Mevdûdi de şöyleder: "Bütün bu hükümler, kadın-erkek karışık toplantıların İslâm'ın ruhunabütünüyle aykırı olduğunu gösterir. Erkeklerle kadınların, Allah'ın kutsalevlerinde namaz için yanyana durmalarına izin vermeyen İlahi Kanun'un, onlarınokullarda, dairelerde, kulüplerde ve diğer toplantı yerlerinde serbestçe birarada bulunmalarına izin vermesi düşünülemez." Mevdûdî Tefhîmül-Kur'ân 3/386.

** Nişanlı çiftlerin haramişlemeksizin bir araya gelerek konuşabilmeleri ve gezebilmeleri için dinî nikâhkıyılmaktadır. Ancak iyice bilinmelidir ki dinî nikâhla nişanlılık evliliğedönüşür. Nikâh akdi sırasında boşanmak hakkı alınmamışsa kadın tek taraflıolarak karar alıp ayrılamaz. Dinî nikâhlı nişanlıların cinsel arzu ve eylemleride meşrûiyet kazanır. Bu sebeble nişanlılık süresini çok kısa tutmalı, dinînikâhla birlikte düğün de yapılmalıdır.

*** Doksan kilometre "KadınınYolculuğu" ile ilgili hadislerde geçen zaman ve mekân ifadelerinin belli birzaviyeden bakılarak değerlendirilmesiyle belirlenen takribî, fakat asgarî birölçüdür. Bu meselede İslâm âlimlerinin farklı görüşleri vardır.

3 İ. Mâce, K. Menâsik B. 7 (H.2899), Bu mevzuda farklı lafızlarla rivayet edilen hadisler için bak.Avnül-Mabûd 5/149.

* Ana gaye kadını ve ahlâkı korumakolduğu içindir ki, Şafii müctehidler üç kişilik güvenilir bir kadıntopluluğunun beraberlerinde eşleri veya mahremleri olmaksızın hac farîzasınıyapmak üzere yolculuğa çıkabilecekleri görüşündedirler. Onlar, güvenlikşartlarında kadının tek başına bile Hac yapabilecekleri ictihadındadırlar. Yolgüvenliği olmak kaydıyla bu ictihad genişletilerek, bütün yolculuklara teşmiledilebilir. Ancak yol güvenliği olsa da, eşsiz ve mahremsiz yolculuğa çıkankadının kendisinin cinsel fitneye düşebileceği ve düşürülebileceği de unutulmamalı,bu sebeble nefse güvenle değil, ihtiyatla davranılmalıdır.

4 Et-Tac 2/320, M. S. Müslim, Hn.648.

* M. K. Ummal 6/233.

5 S. Ebû Davûd, K. Edeb B. 180(Avnül-Mabûd 14/190).

** İsm-i Tafdilin kullanımı içingerekli üç şarttan birini taşımadığı için hadisimizde geçen "Hayr"a ism-itafdil anlamı verilmemesi uygundur.

6 Ebû Davûd, K. Salât B. 97, Müsned3/294.

* S. Ebû Davûd, Hn. 2153.

7 Cevheretün-Neyyire 2/363.

** Tokalaşma zarûrî bir uygulamadeğildir. Nitekim değişik kültürlerde tebessüm ve yarı bele kadar eğilme gibifarklı tatbikatlar görebiliyoruz.

İslâm Dini kadın için eşi vemahremi olmayan erkeği, erkek için de eşi ve mahremi olmayan kadınıulaşılamayacak derece yüceltmekte, bunun için de tokalaşma dahil bedenîtemasları amaçlarına göre yasaklamakta,veya sakıncalı bulmaktadır.

8 Müsned 4/357.

* Bak. Enam 108. Cuma Mesajları isimli kitabımızdaki "Kadın ErkekTokalaşması Haram mıdır?" başlıklı mesajımızın okunmasını tavsiye ederiz.

9 İ. Kesîr, Mümtehine 12 (4/355).

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/42-bas-cinsel-haramlara-sebeb-ikinci-derecede-cinsel-haramlar-3-kadin-erkek-beraberligi-13-377h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim