41- Gerçek Mü’minleri Dost Edinmek

41- Gerçek Mü’minleri Dost Edinmek
41- Gerçek Mü’minleri Dost Edinmek 

41- Gerçek Mü’minleri Dost Edinmek

Allah'ınKitabı'ndan: "Sizindostunuz sadece, Allah, O'nun peygamberi ve Allah'a boyun eğerek namaz kılan,zekât veren mü'minlerdir. Kim Allah'ı, Resûlünü ve îman edenleri dost edinirse;şüphesiz ki, Allah'ın tarafları galip geleceklerdir."Maide Suresi âyet 55-56

Müminleri dost edinmek imanın gereğidir

İbn-üAbbas'dan... (R.)

(Cevabınıöğretmek için) Allah'ınResûlü Ebu Zer'e sordu:

-Ya Ebâ Zer! İman kulplarının en sağlamı hangisidir?

-Allah ve O'nun Resûlü daha iyi bilir.

-(Yapışmasıhalinde kişinin İslâm Dini'nden kopması ve koparılmasını engelleyecek en sağlamîman kulpu)Allah için dostluk kurmak, Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır.1

Hangi dost daha hayırlıdır

İbn-ü-Abbas (R.) anlatıyor:

"(Sahâbîler tarafından) Allah'ın Resûlü'ne (S.)soruldu:

-Ya Resûlellah! Arkadaşlarımızın, dostlarımızın hangisi daha hayırlıdır?

-Görülmesi size Allah'ı hatırlatan, konuşması amelinizi arttıran, davranışlarıve işleri de size âhiret'i yad ettiren kişi (en hayırlı arkadaş-dosttur.)"2

Kişi sevdikleriyle beraberdir


Abdullahİbn-ü Mes'ud'dan... (R.)

Adamınbiri Allah'ın Resûlü'ne geldi ve (bizim de ilgimizi çeken şu soruyu) sordu:

-Ya Resûlellah (Senive sana yürekten bağlı fazîletli mü'minler gibi yüce) bir topluluğu seven fakatyaşantısı ile onları gereğince izlemeyen kişi hakkında ne buyurursun?

(Beslediğisevginin ona bir faydası olacak mı?)

Allah'ınResûlü (S.) (bütünmü'minleri sevindirecek şu hakîkati) açıkladı:

Kişi sevdikleri ile beraber olacakdır.3

1M.Mesabih, K.Adab. B.Hubbi Fillah... Hn. 5014. Benzeri için bak. Müsned 4/286

2 M.Zevâid... 10/226

3 Buhârî Edeb 96, Müslim Birr 165

Sosyal Hayatımız

Birlik Allah'ın Kitab'ından:

"Allah'a veResulüne  itâat edin. Birbirinizle çekişmeyin, yoksa başarısızlığadüşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerleberaberdir."* 

EnfalSuresi âyet 46

Bir ve beraber olun

(Allah'ınResûlü (S.) Hz. Muhammed gereğini yapmakla mükellef oldukları ana görevleriniilk mü'minlere şöyle açıkladı:)

-Allah'ın banaemrettiği beş (görevinyapılmasını) bende size emrediyorum:

Cemâat(birliği veberaberliği üzerinde olmak,)

(Allah'ınPeygamber'inin bütün emir, tavsiye ve yasaklarını can kulağı ile) dinlemek,

(Dinlenenlere) itâat etmek,

(Şartlargerektirdiğinde) Hicretetmek.

Allahyolunda (mallarlave canlarla) cihâdetmek.

(Amanbirlik ve beraberlik hususuna dikkat edin.)

Kimmü'minlerin oluşturduğu cemâat birliğinin dışına çıkarsa (birliğe) geri dönünceye kadar İslâmhalkasını boynundan çıkarmış olur.

Kimde İslâm dışı hayat ve yönetim tarzı olan câhiliyetin prensipleri vekurumlarını meşru tanımaya çağırırsa, şüphesiz o kişi Cehennem'eçöreklenmiştir.

(Hz.Peygamber'in açıklamalarından dehşete düşen ve meselenin önemini kavrayan) mü'minler sordular:

-Ya Resûlellah! (câhiliyyeteçağıran kişi) namazkılsa da oruç tutsa da mı (Cehenneme atılır?)

-Evet, namaz kılsa da, oruç tutsa da ve kendisinin müslüman olduğunu zannetsede.

EyAllah'ın Kulları!

(Sizlermüslümanları cemâat birliğine çağırırken) müslümanları Allah'ın isimlendirdiği şekilde adlarıile; müslümanlar olarak çağırınız.1

Birlik Kur'ân ve Sünnet çevresinde sağlanabilir

Hadîsimizindört caddesi kitabımızdaki özel bölümlerinde incelendiği için biz"cemâat" konusuna değineceğiz.

İslâmDinî ferdî ve içtimaî yasaları ile bir bütündür. Onun insanlığa mutlulukgetirebilmesi ve tekâmül sağlayabilmesi için bir bütün halinde yaşanmasılâzımdır.

Bütünhalinde yaşanabilmesi için de büyük çoğunluğu mü'minlerden müteşekkil olup,Kur'ân ve Sünnet'le yönetilen bir toplumun ortaya çıkması zarurîdir.

Butoplum vücud bulmadıkça İslâm bir bütün halinde yaşanamaz.

Busebeble mü'minler bu toplumu oluşturmak, mevcud olanları yaşatmak için cemâatbirliğine pek büyük bir önem vermek, şahsî düşünceleri ile uyuşmayanuygulamalara şâhid olsalar da birliği za'fa uğratıcı davranışlardan sakınmakmecburiyetindedirler.

Cemâatbirliğine, İslâm Toplumuna götürücü çalışmaları engellemek veya oluşan birliğindışına çıkarak zayıflamasına sebeb olmak İslâm'dan sapmak küfre ve nifakadüşmek gibi azim bir günahtır.

Cemâatbirliği şüphesiz Kur'ân ve Sünnet prensipleri etrafında birleşmeklegerçekleşebilir ve yaşatılabilir.

Buradaüzerinde önemle durulması gereken husus, Kur'ân ve Sünnet'in belirliprensiplerine değil bütün prensiplerine bağlı kalmak gereğidir. Bütüne talipolunmazsa, İslâm dışı hayat ve yönetim tarzı olan câhiliyetin ilkeleri vekurumlarına yönelme kaçınılmaz olur. Bu da Mevlâ dostluğu yanı sıra Tâğutdostluğuna götürür ki ortaya İslâm'la çelişen bir yapı çıkar.

Busebebledir ki Allah'ın Resûlü Kur'ân ve Sünnet'in getirdiği düstûrlar ve değeryargıları ortada iken kişisel veya ekol görüşlerini ileri sürerek câhiliyyetinyasaları, ilkeleri, kurumları ve metotlarını meşru tanımaya çağıran, cemâatbirliğini parçalayıcı kişileri namaz kılsalar da, oruç tutsalar da, kendilerinimüslümanlar olarak takdim etseler de Cehenneme çöreklenecek kişiler olaraktanıtmaktadır.

Hadîsimizcemâat birliğinin önemini ve câhiliyyete davet çıkarmanın sorumluluğunuaçıklarken cemâat birliğine çağrılan müslümanları, küfür ve nifak sistemlerineçağırır gibi çağırmamak gerektiğini de öğretmektedir.

Evet,inanç ve amel bakımından zayıf olsalar da, küfür ve nifak stratejilerinikavrayamasalar da, bilmeyerek veya gaflete düşerek câhiliyyete arka çıksalarda, müslümanları cephe açarak yerici sloganlarla değil, müslümanlar olarakdavet etmek lâzımdır.

Çokyakın tarihimizde yaşanan ve yaşanmakta olan olaylara hadîsimiz zaviyesindenbakılmadıkça yapılan hataların idrak olunamayacağı gerçeğini vurgulamakta yarargörüyoruz.

Yaşama sevgisi ve ölüm korkusu sizleri çökertecektir

AzatlısıHz. Sevban (R.) Allah'ın Resûlü'nün gelecekle ilgili bir açıklamalarında şöylebuyurduğunu söylemiştir:

"-Yiyicilerin yedikleri çanaklarıüzerine üşüştükleri gibi diğer ümmet topluluklarının (birbirleri ile yardımlaşarak) her yönden üzerinizeüşüşecekleri dönem yaklaşmaktadır.

(Budehşet verici açıklama karşısında) sorduk:

-Ya Resûlellah! O dönem sayıca az olmamızdan ötürü mü (başımıza üşüşecekler)?

-Siz o dönemde çok olacaksınız. Ancak selin sürüklediği çer-çöp gibi, (sürüklenebilecek) çer-çöp (nevinden adamlar) olacaksınız. Bu sebebledüşmanlarınızın kalplerinden (onları bağlayıcı ve boyun eğdirici) korkutucu büyüklüğünüzsıyrılacak ve sizin kalplerinize de vehin yerleşecektir.

-Vehin nedir? (YaResûlellah!)

-Yaşama sevgisi ve ölüm korkusudur."2

Çöküntünün sebebi nüfus azlığıolmayacaktır

Allah'ınResûlü'nün on dört asır önce yaklaşmakta olduğunu haber verdiği za'f döneminiİslâm Ümmeti'nin özellikle son iki asırdır yaşamakta olduğu bir vakadır.

Hadîsimiz,müslümanların siyasî, iktisadî ve kültürel emperyalizmin mahkûmu ve mağdûruolmalarının nüfus kifayetsizliğinden, toprak ve üretim yetersizliğinden, ilmîve teknik atılımsızlıktan çok, dünya hayatını hayatın gayesi bilmekten ve îman,ilim, aşk ve aksiyondan yoksun bir hayatı benimsemekten kaynaklanacağınıaçıklamaktadır.

Allah'dan ümmetim için üç istekde bulundum

Muazİbn-ü Cebel'den... (R.)

Allah'ınResûlü bir gün namaz kıldırdı. Fakat namazı iyice uzattı.

(Namazıbitirip de bize doğru) döndüğü zaman biz sahâbîler sorduk:

-Ya Resûlellah! Bu gün namazı uzattınız. (Bir sebebi mi vardır?)

-Ben kabul olunacağı ümidi ile red olunacağı endişesi(ni taşıdığım duâmı) ihtiva eden bir namazkıldırdım.

Gâlipve yüce olan Allah'tan ümmetim için üç istekte bulundum.

İstekleriminikisini (kabulbuyurup dilediklerimi) bana verdi. Fakat bir isteğimi kabul buyurmadı:

Allah'tankendilerinin dışından (köklerini kazıyacak güçte kâfir) düşmanları onlara hâkim kılmamasını diledim. Budileğimi bana verdi.

O'ndanonları (tufanıandırır umûmi bir azab ile toptan) boğarak helâk etmemesini istedim. Bu isteğimi debana verdi.

Allah'tan,bir de birbirleriyle çatışıp savaşmamalarını istedim.

Buduâmı red etti.3

Birliğeyönelmeyenler kamplara bölünür

Buhadîs, yapılacak duâların bazen bir kısmının kabul olunup diğer kısmının kabulolunmayacağına işaret buyurmaktadır.

Hadîsimizayrıca iradeleri ile birlik ve beraberliğe yönelmeyen, ihtilaflarını gidermeyenmüslümanların birbirlerine güven vererek yaşamak hususunda Allah'ın yardımınaeremeyecekleri, hatta birbirleri ile vuruşacak kadar farklı kamplarabölüneceklerine dikkatleri çekmektedir.

Sahâbîlerdöneminde başlayan Sıffın ve Cemel harplerinden devrimizde müslümanlar arasındayaşanan pek çok çatışma, hadîsimize açıklık getirmektedir.

Cennet'e girecek cemâat hangisidir?

Avfb. Malik (R.) anlatıyor:

"Yahûdileryetmiş bir gruba ayrıldı. Bir grubu Cennet'te, yetmişi Cehennem'dedir.

Hıristiyanlaryetmiş iki gruba ayrıldı. Biri Cennet'te, yetmiş biri de Cehennem'dedir.

Muhammed'incanı yönetimi altında bulunan (Allah)a yemin ederim ki, benim ümmetim de yetmiş üç grubaayrılacaktır.

BiriCennet'te, yetmiş ikisi Cehennem'dedir.

(Sahâbîlertarafından) soruldu:

-Cennet'e girenler kimlerdir? Ya Resûlellah!

-(Kur'ân veSünnet çevresinde toplanan) Cemâat'dir."4

Kur'ân ve Sünnet cemâati Cennet'e girecektir

YüceRabbimiz bizleri örneğin Rûm Sûresinin 32. âyetiyle "Dinlerini parça parçabölüp fırkalara ayıranlar..." gibi olmamamızı emrederken, Sevgili Peygamberimizde bizleri bu ve de benzeri hadîsleriyle uyarmaktadır.

Arapdilinde yetmiş küsurlu ifadeler çokluktan kinayedir. Bu sebeble hadîsimizdekiifadeleri sınırlayıcı nitelikte değil, çokluğu örneklendirici vasıftagörebiliriz.

Birolup Kur'ân ve Sünnet tarafından temsil olunan Hak'dan sapanların pek çok olanbâtılların ardına düşecekleri ve parçalanacaklarını bildiren hadîsimiz ancakKur'ân ve Sünnet'e yapışan Cemâat'den olanların kurtuluşa erecekleri veCennet'e gireceklerini açıklamaktadır.

Buve benzeri hadîslere dayanarak Kur'ân ve Sünnet'e bağlı olan, fakat İslâm'ıyaşama ve yaşatma mücadelesinde farklı metotların benimsemiş ve muhtelif görevleriüstlenmiş olan cemâatlerin birini kurtuluşa erecek, diğerlerini de Cehennemeyuvarlanacak topluluklar olarak görmek pek büyük bir hatadır. Ne acıdır ki buhata işlenmektedir.

Kur'ânve Sünneti hayat düzeni kabul ettikçe bütün cemâatler kurtuluşa erecekcemâatlerdir. Onlar esasda "bir"dir ve "bir"in muhtelifşubeleridir.

Çağrısına muhatap olacakları için bütün insanlıkMuhammed Ümmetidir.Bu sebeble Muhammed Ümmeti'nin bâtılperest yetmiş ikifırkaya ayrılmasını İslâm'ın içinde değil de cehâlet ve dinden çıkış yoluyladışında oluşacak bir olgu olarak da değerlendirebiliriz.

* Konu ile ilgili âyetler için bak.Âl-i İmran 103, 105 Enfal 46, 73. Tevbe 107.

1 Ebû Davûd Sünne 27.

2 Müsned 5/278, Ebû Davûd Melâhim 5.  

3 Tirmizî Fiten 14, İ. Mâce Fiten 9, Müsned 5/240

4 İ. Mâce Fiten 17, Ebû Davûd Sünne 1, Tirmizî İman 18, Müsned 3/120.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/41-gercek-muminleri-dost-edinmek-15-455h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim