41- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 2 -Şehvetle Bakmak-

41- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 2  -Şehvetle Bakmak-
41- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 2 -Şehvetle Bakmak-

41- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 2 -Şehvetle Bakmak-

Şehvetle Bakmak

Göz,kalbin ana girişi olduğu için, insanın yönetim merkezi olan kalbe şehevîbakışlarla iletilecek mesajlar, cinsel duyguların sapmasına ve kişinin cinselharamlara düşmesine sebeb olur.

Bununiçindir ki İslâm Dini kalbî duyguların arılığını gideren ve cinsel eğilimleriazgınlaştıran şehvetli bakışı haram kılıp, yasaklamıştır.*

Allah'ınResûlü gözlerin zinasının şehvetli bakış olduğunu şöylece açıklamıştır.

"...Gözler de zina eder. Gözlerin zinası şehvetle bakmaktır."1

Şehvetlibakış bizzat bakanı cinsel haramlara yönelttiği gibi, bakılanı da yöneltir.Çünkü"Şehvetli bakış Şeytan'ın zehirli oklarından bir okdur..."2 Bu sebeble delebildiği yerietkiler.

Haramcinsel münâsebetlerin; önce bakışmalarla başladığı, gülümseme, selâmlaşma vekonuşma ile geliştiği ve buluşma ile sonuçlandığı için, mü'min erkekler vekadınlar gözlerini korumakla emrolunmuşlardır.

Erkekler, gözlerinikorumakla mükelleftir

Kur'ân-ıKerîm'in Nûr Sûresi'nin otuzuncu âyetinde Yüce Allah mü'min erkeklere şöyleemir buyurmuştur:

"(Ey Muhammed!) Mü'min erkeklere söyle, gözlerini (şehvetli bakışlardan) sakınsınlar, cinselorganlarını harama bulaştırmakdan korusunlar. Böyle davranmak onlar için daha temizve daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır."

Buâyet ve îzâhını yapan hadisler, kadınların yüzleri ve elleri dışındaki vücûtorganlarına, erkeklerin de göbekle diz kapakları arasındaki vücût bölümlerinebakılmasını yasaklamaktadır. Şehvetle bakılması halinde kadının yüzünebakılması da haramdır.

Haramkılınan bakışlar, hiç şüphesiz iradeli bakışlardır. Ani bakışlar günahkapsamına girmez.

YücePeygamberimiz şöyle emir buyuruyor:

"İlkbakıştan sonra tekrar bakma, zira birinci bakış, (kaçınılması mümkünolmayacağından)senin için helâl ise de ikinci bakış (iradeyi kullanarak ve arzu duyarak olacağından) senin için helâl değildir."3

Allah'ınResûlü bir diğer hadislerinde de uğratacağı azâbı beyan ederek, şehevîbakışlardan şöylece sakındırıyor:

"Birkadının vücûd güzelliklerine (şehvetle) bakan kişinin Kıyâmet Günü'nde gözlerine erimişkurşun dökülür."4 

Kadınlar dagözlerini korumakla mükelleftir

Yalnızerkekler değil, kadınlar da şehvetle bakabilecekleri, hatta onların bakışlarıdaha da etkileyici ve eyleme sürükleyici olabileceği için, Yüce Allah kadınlarada şöyle emir buyurmuştur: "(Ey Muhammed!) Mü'min kadınlara söyle; gözlerini (şehvetli bakışlardan) sakınsınlar, cinselorganlarını harama bulaştırmaktan korusunlar..."

Kadınlarınşehvetle bakmaları ve şehvetli bakışa dönüşebilecek nazarları, Allah'ın Resûlütarafından da yasaklanmıştır.

Aşağıdasunacağımız hadis bu yasağı açıklamaktadır.

  • Ümmü Selemevalidemiz anlatıyor.

Örtünmeile emrolunduğumuzdan sonraydı. Meymûne ile beraber Hz. Peygamber'inyanındaydık. Bu sırada Abdullah b. Ummû Mektûm çıkagelince Allah'ın Resûlü (bize) şöyle buyurdular:

-Bu zattan korununuz,

-Ya Resûlallah! Bu zat a'ma değil midir? O bizi görmez; tanımaz ki, (ondan sakınalım)

-Evet (oa'madır, görmüyor,) ama siz de mi a'masınız? Siz de mi onu görmüyorsunuz? (Gözlerinizi koruyunuz.)5

NûrSûresi'nin yukarıda manâları sunulan otuz ve otuzbirinci âyetlerinde cinselorganların zina, homoseksüellik ve sevicilik gibi cinsel haramlardankorunmaları emrolunurken, önce gözlerin korunmasının emrolunması -Allah bilir-cinsel organların ancak gözlerin korunmasıyla korunabileceği hakikatine işaretetmek içindir.

Buradaüzerinde durulması gereken bir mühim husus da, gözlerin korunması ile alâkalıilâhî emirlerin, yalnız canlı vücûtlardan korumaya münhasır olmayacağıdır.Çünkü sunulan âyetlerde gözlerin nelerden korunacağı açıklanmamıştır.

Busebeble İslâmî ölçülere göre çıplak olan canlı vücûtlardan gözleri korumakgerektiği gibi, aynı şekilde olumsuz mesajlar veren medya erotizminden, çıplakresimler ve pornografik filmlerden de korumak lâzımdır.

Televizyon,kitab, gazete ve dergilerden oluşan medyanın, sömürücü erotizminden korunmayıgerektiren bir sebeb de, onun giderek kısırlığa ve cinsel iktidarsızlığadüşürmesidir. Kısırlığı ve cinsel iktidarsızlığı irademizle benimsemeninyaratılış düzenimizi bozma ve değiştirme anlamında bir haram olduğunu özelbölümünde açıklamıştık.

Bağımsızbir cinsel haram olan fakat baş cinsel haramlara da yol açan "Şehvetle Bakmak" bahsini, gözleri korumanınönemini açıklayan bir hadisle bağlayalım:

"(Kıyamet Günü'nde) Bütün gözler ağlayacaktır. AncakAllah yolunda uyanık kalan gözler, Allah'ın azâbına uğramak korkusuyla sinekbaşı örneği yaş akıtan gözler ve bir de Allah'ın haram kıldıklarına bakmaktankorunan gözler ağlamayacaktır."6

* Allah'ın Resûlü VedaHaclarında Arafat ve Müzdelife vakfelerinden sonra Minaya doğru yol alırlarken,amcası Abbas'ın oğlu Fazl'ı devesi üzerine alır. Bu sırada genç bir kadın,Allah'ın Resûlü'nün önüne çıkarak yaşlanan babasının yerine hac yapıpyapamayacağını sorar. Sorarken de genç sahâbî Fazl'la bakışırlar. Allah'ınResûlü dikkatlerini çeken bu bakışmayı engellemek için Fazl'ın başını çevirir.

Niçin çevirdiğinisoran Hz. Abbas'a da şöyle buyurur:

- Genç bir adamla gençbir kadının bakıştıklarını gördüm. Şeytanî duygulardan korunabileceklerine deemin olamadım.

Manevî duygularıngelişkin ve etkili olduğu bir ortamda Mina'ya şeytan sembollerini taşlamayagidilirken, Allah'ın Resûlü'nün arzulu bakışmalara bilfiil engel olması,olunması gerektiğini bize öğretmektedir. Bu sebeble görevimiz bakışmalara vebuluşmalara engel olacak kurumlar ve metodlar oluşturmak olmalıdır.

Bak. S. Tirmizî Hn.885.

1 İ. Kesîr, 3/282, S.Ebû Davûd K.Nikâh B.44 (Hn. 2153).

2 İ. Kesîr 3/282, K. Hafâ Hn. 2864.

3 Müsned, 5/351.

4 Ş. Fethül-Kadîr 8/97.

5 S. Ebû Davûd, K. Libas B. 37 (Hn.4112).

Bu hadis, Hz. Peygamberin boşanmışbir kadını iddetini geçirmesi için akrabasından olan Abdullah bin ÜmmüMektum'un evine göndermesi ile ilgili buyruğuyla çelişkili görülmektedir. Bizegöre bir çelişki yoktur.

Bu hadis kadının şehevi bakışlardankorunmakla beraber gözlerine de hakim olması gerektiğini öğretmektedir.

Bir diğer anlatımla cinsel fitneninerkekler yanısıra kadınlardandan da kaynakla-nabileceğine işaret etmektedir.

6 C. Sağir 2/94.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/41-bas-cinsel-haramlara-sebeb-ikinci-derecede-cinsel-haramlar-2-sehvetle-bakmak-13-378h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim