4- Namaz Üzerine

4- Namaz Üzerine
4- Namaz Üzerine

4- Namaz Üzerine

4- Namaz Üzerine

Allah'ınKitabı'ndan"Ey Muhammed! Sanavahyolunan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz, insanı dininyasakladığı ve aklın çirkin bulduğu şeylerden alıkoyar. Allah'ı anmak elbetteen büyük ibâdettir. Allah ne yaptığınızı çok iyi bilir."1 Ankebût 45

En yüce amel namaz kılmaktır

Birsahâbî sordu:

"-Ya Resûlellah! İslâm Dîni'nde Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?

Allah'ınresûlü (S.) şu cevabı verdi:

-(Beş vakit) namazı vaktinde kılmaktır. Namazkılmayan kişinin (emirve yasaklarına göre hayatını düzenleyeceği) dîni (duyarlılığı) yoktur. Zira namaz, dinin ana sütunudur."2

Dinde namaz, vücutta baş gibidir

Namaz;İslâm Dîni'nde inanılması zarûrî inanç esaslarına îmandan sonra mü'­mineyüklenen ilk görevdir.

Namaz;Mü'­mini Allah'a bağlayan, İslâm'î hayata hazırlayan, İslâm düzeninin temelyasalarını teşkil eden Kur'ân'la rabıta kurduran ibâdettir.

Namaz;Allah sevgisi ve korkusu içerisinde yaşatan, maddî hayatın yeknesaklığını,gideren, rûhlara gıda, elemli gönüllere şifa ve kalplere huzur olan, zaman vemekân sınırları ötesinde yeni ve yüce bir aleme yönelten bir ibâdettir.

Namaz;îmanın gerçek ölçüsü, dışa dönük fiilî belgesidir. Kılınması Âhiret saâdetinin,kılınmaması âhiret felâketinin temel sebebidir.

Husûsiyetlerinedeğindiğimiz, mü'min şahsiyetini oluşturan namaz ibâdetinin öneminiPeygamberimiz hadîsleriyle şöyle açıklamaktadır:

"Namaza sarılın. Aman namaza önem verin.Sakın ha namaz konusunda Allah'a karşı gelmeyin."

"Dinde namaz vücutta baş gibidir."

"Namaz yeryüzünde Allah'ın hakimiyetinehizmettir."

"Namaz dinin ana sütunu, silahlı savaşzirvesidir."

"... Namazı olmayan dinde, namaz kılmayanmü'minde hayır yoktur."

"Îmanın alameti namazdır. Kalbini namaziçin hazırlayan ve onu vakitlerini gözeterek, farzları ve sünnetlerine riayetederek kılan kişi mü'mindir."

"Namaza yapış. Zira namaz en fazîletlicihâddır."

"Özürsüz olarak farz namazları kılmayankişinin diğer amelleri de neticesiz kalır."

"Kıyamet Günü'nde kulun ilk sorulacağıvazîfesi namazdır.

"Namazı olumlu olanın diğer amelleri deolumlu olur. Namazı sağlam olmayanın diğer amelleri de zayıftır."

"Kasten ve açıkça namazı terkeden kişiİslâm dairesinin dışına çıkmış, kâfirliğin sınırları için kaymış olur."3

Beş vakit namaz kılmak en değerli ameldir

İbn-üMesud (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü'ne (S.) sordum:

-Ya Resûlellah! Amellerin en değerlisi hangisidir?

-Vakti içinde namaz kılmaktır.

-Namazın peşisıra gelen hangisidir ya Resûlellah!

-Ana-babaya itâat ve yardımdır.

(Allah'ınResûlü'nden bu cevapları aldıktan sonra yine) sordum:

-Ya Resûlüllah! Daha sonra gelen (üçüncü derecede değerli amel) hangisidir?

-Allah yolunda cihâd etmektir.

İbn-üMesud diyor ki:

Sonsualimi cevaplandırdıktan sonra Allah'ın Resûlü sükût buyurdular. Sorularımı çoğaltsaydımO da bana verdiği cevapları artırırdı."4

Namaz kılmayan Hak'dan sapmıştır

Allah'ınResûlü (S.) bir gün ashâbı arasında bulunuyorken:

"-Allah'ım! İçimizde Hak'tan sapmış ve mahrum kalmış kişi bırakma, şeklinde duâetti ve sonra da şöyle sordu:

-Hak'tan sapmış ve mahrum kalmış kişi kimdir biliyor musunuz?

-(Bilmiyoruz), kimdir, açıklar mısınız YaResûlellah?

-Namaz kılmayan kişidir".5

Namazsız hayat gayesizdir.

NamazAllah'a bağlayan, güçlü kılan, âhiret sevdası ile yaşatan bir ibâdettir. Okalplerin ışığı, gönüllerin baharı, iç huzurunun kaynağıdır.

Namaz,bunalımların, mutsuzlukların şifası, çaresizlerin de sığınağıdır.

Onsuzîman sönük, hayat da gayesizdir.

Namazdanyoksun olan elbette ki Hak'tan sapmış, rûhi lezzetlerden yoksun kalmıştır. 

Namazı kişiyi suçtan alıkoyacaktır

EbuBekir El-Bezzar anlatıyor.

Birsahâbî, Hz. Peygamber'e (S.) diğer bir sahâbî hakkında şöyle dedi:

"-Ya Resûlellah! Filanca kişi gece namaz kılıyor, gündüzleri de hırsızlıkyapıyor. (Buhale ne buyurursunuz?)

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Namazı onu yakında sözünü ettiğin suçtan alıkoyacaktır."6 

İhlasla kılınan namaz günahlardan korur 

Gündebeş defa kulluk şuuruyla Allah'ın huzuruna çıkan, emirleri ve yasaklarına itâatederek yalnız O'na ibâdet edeceği ve yalnız O'ndan isteyeceğini samimi birgönülle dile getiren bir kulun Allah'ın ve Peygamber'inin emirleri veyasaklarını sürekli bir şekilde çiğnemesi mümkün değildir.

Bununiçindir ki Hz. Peygamber (S.) "Namazı onu yakında sözünü ettiğin suçtanalıkoyacaktır." buyurmuştur.

Bugerçeği Rabbimiz Ankebût Sûresinin kırkbeşinci âyetinde şöyle açıklıyor:

"Sanavahyedilen kitap(Kur'ân) ı oku. Namazı da (iç ve dış şartlarına uyarak) kıl. Şüphesiz namaz İslâm Dîni'neve olgun akla aykırı olan her şeyden meneder. Allah'ı zikretmek elbette enbüyük (ibâdet)tir. Allahyaptıklarınızı çok iyi bilir."

Hakîkatbu iken beş vakit namaz kıldıkları halde bir türlü haram kılınan fiilleri,davranışları ve sözleri bırakamayan kişilerin şartlarına uygun bir şekildenamaz kılamadıkları bir gerçektir.

Yavücutlarını haram lokma ile besliyorlar, ya da gösteriş için namaz kılıyorlar.Üçüncü bir ihtimal de namazlarını kulluk şuuru için de değil de örf ve adetdekoru içinde eda ediyorlar.

Açıklamamızıbir hadîsle özetleyelim:

"Namazıkendisini İslâm Dîni'nin yasakladıklarından ve olgun aklın kaçınılmasınıgerekli bulduklarından alıkoyamayan kişinin (Allah katında kabul olunur) namazı yoktur."7

Beş vakit namaz günahlardan arındırır

EbuHureyre'den.. (R.)

Allah'ınResûlü sahâbîlere sordu:

"-Birinizin kapısı önünde bir nehir olsa, bu nehirde günde beş defa yıkansa, nedersiniz, onda hiç kirden eser kalır mı?

-Elbette, kirden eser kalmaz (Ya Resûlellah!)

(Budoğrulama üzerine) Allah'ın Resûlü (asıl öğretmek istediğini) şöyle açıkladı:

-İşte beş vakit namaz kılmak da, beş defa nehre girip yıkanmak gibidir. Allah bunamazlarla günahları giderir."8

Namaz kılsam Cennete girebilir miyim?

Hz.Cabir (R.) anlatıyor:

"Bir sahâbi Allah'ın Resûlü'ne (S.)sordu:

-(Ya Resûlellah!) Beş vakit namazı kıldığım,Ramazan orucunu tuttuğum, (Allah'ın) halâl kıldıklarını halâl olduğuna inanarak yaptığım, (Allah'ın) haram kıldıklarından da haramolduğuna inanarak sakındığım, bunlardan başka da fazla bir şey yapmadığım zamanben (azâbgörmeksizin) Cennet'egirebilir miyim?

-Evet, (ElbetteCennet'e girersin.)

Bucevabı alan adamcağız şöyle de (yivererek Hz. Peygamber'in huzurundan ayrıl) dı.

-Allah'a yemîn ederim ki, bunlardan fazlasını da yapmayacağım."9

Namaz Cennet'e götürür

Hadisimizinde açıkladığı üzere namaz Cennet'e götüren başlıca ibâdettir. Peygamberimiz birdiğer hadîslerinde namaz kılan kulunu Cennet'e koyacağını Allah'ın va'dettiğini müjdeliyor. Bizzat Mevlamız da Kur'ân-ı Kerim'­de Cennet'e gireceğinibildirdiği kulları daima namazlı kullar olarak vasıflandırıyor. Burada birörnekle yetinelim:

Enfal3-4: "Gerçekmü'minler Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, kendilerine Allah'ın âyetleriokunduğu zaman bu âyetler îmanlarını artıran, Rablerine güvenen, namaz kılan veverdiğimiz rızıklardan verenlerdir. İşte gerçek mü'minler onlardır. OnlaraRablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır."

Beş vakit namaz kılana "Cennete gir" denir

EbûSa'id (R.) şöyle anlatıyor:

Hz.Peygamber (S.) bize hitap buyurdu. Sonra da "Canım kudret ve tasarrufu altında bulunan Allah'ayemîn ederim" şeklinde üç defa yemîn etti ve bakışlarını da yere yöneltti.

Niçinyemîn ettiğini anlayamadık. (Fakat Allah'ın Resûlü'­nün yemini bizi çoketkiledi.) Her birimiz ağlayarak başını önüne eğdi.

Birsüre sonra Resûlullah güleç bir yüzle başını kaldırdı. Onu bu halde görmekbizleri kızıl develere sahip olmaktan daha çok mutlu etti.*

Sonrada bize şöyle buyurdu:

-Beş vakit namazını kılan, Ramazan orucunu tutan, (malının) zekâtını çıkarıp veren veyedi büyük günahtan kaçınan her bir kişiye mutlaka ve mutlaka cennet kapılarıaçılır da ona:

"Esenlikle(Cennet'e) gir" denilir."10

YediBüyük Günahla ilgili olarak kitabımızın"Faiz-Rüşvet ve Karaborsa" bölümüne bakınız.

Cennet­'te seninle beraber olmak istiyorum

Rabîab. Ka'b El-Eslemi (R.) anlatıyor:

"(Bir yolculuk sırasında) Hz. Peygamber'le (S.) birliktegeceledim. (Hizmetindebulundum.)Abdest suyunu, seccadesini getirdim. (Diğer ihtiyaçlarını karşıladım.)

(Aramızdaşu konuşma geçti:)

- (Ne arzu ediyorsun,) iste.

- (Ya Resûlellah!) Senden, Cennet'te seninle beraberolmayı istiyorum.

-Bundan başka bir şeyi değil de (gerçekten yalnız bunu mu istiyorsun?)

-İstediğim budur, (yalnızcabunu istiyorum.)

-O halde, pek çok namaz kılarak kendin için, bana yardımcı ol."11

Gücünüz yetmezse oturarak kılın

İmranİbn-ü Huseyn (R.) anlatıyor.

"Bendebasur vardı. Bu sebeble Hz. Peygamber'e (S.) nasıl namaz kılacağımı sordum.

Allah'ınResûlü (S.) (bana) şöyle buyurdu:

-Ayakta namaz kıl. Gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da gücün yetmezse yanyatarak kıl."12

Sağa sola bakmak namazı bozar mı?

Hz.Aişe (R.) anlatıyor.

"Hz.Peygamber'i namaz kılarken yüzü veya bakışları sağa sola çevirmenin hükmünüsordum.

Şucevabı verdi:

-Bu, şeytanın kulun namazından bir aşırmasıdır. (Namazı bozmaz. Fakat sevabınıazaltır.)"13

Kişinin kaç rekat kıldığını şaşırmasının hükmü

Osmanİbn-ü Affan (R.) anlatıyor.

"Birsahâbî Hz. Peygamber'e (S.) geldi ve şöyle sordu:

-Ya Resûlellah! Ben namaz kıldım; fakat iki rekat mı kıldım, yoksa bir rekat mıkıldım ayırt edemedim. (Ne buyurursunuz?)

Allah'ınResûlü şu karşılığı verdi:

-Namazınızı kılarken şeytanın sizinle oynamasına fırsat vermeyin. Sizden kimnamaz kılar da, çift mi, tek mi kıldığını bilemezse iki secde yapsın. Zira (yanılgısından ötürü yapacağı) bu iki secde ile namazıtamamlanır."14

Sehiv secdeleri

Sehiv(yanılgı) secdeleri tercihen selâm vererek namazdan çıkılmadan hemen önce veya bir tarafa selâm verildikten sonra yapılır, sonra da "Ettehiyyat" vediğer duâlar ikinci defa okunmadan selâm verilir.

En aşağılık hırsız namazdan çalandır

EbuKatade (R.) rivayet ediyor.

"Allah'ınResûlü (S.)  şöyle buyurdu:

-En aşağılık hırsız namazından çalan hırsızdır.

Sahâbîlersordular:

-Ya Resûlellah! Kişi namazından nasıl çalar?

-Namazın rükûu ve secdelerini tam olarak (tadil-i erkân üzere) yapmaz. (Böylece namazından çalmış olur.)"15

Sana iki kat sevab verilmiştir

EbuSaid El-Hudrî'den... (R.)

"İkisahâbî yolculuğa çıktılar. Namaz vakti gelince beraberlerinde su olmadığı içintemiz bir yer üzerinde teyemmüm edip namazlarını kıldılar. Fakat henüz vakitçıkmadan su buldular. Onlardan biri abdest alıp namazı tekrar kıldı. Diğeri isenamazı iade etmedi. (Döndüklerinde) Allah'ın Resûlü'ne (S.) gelip durumu O'na anlattılar.

Hz.Peygamber namazı iade edip yeniden kılmayan sahâbîye şöyle buyurdu:

-(Benim) sünnetime uygun amel ettin.Teyemmümle kıldığın namazınla görevini yerine getirmiş oldun.

Diğersahâbîyi de (şöylemüjdeledi):

-(Biri teyemmümle,diğeri de abdestle iki defa namaz kıldığın için) sana iki kat sevab (verilmiştir.)"16

Kitabımızınsonuna koyduğumuz "Yolculukta Namazları Kısaltma ve Birleştirme" başlıklı tedkikimizinokunmasını tavsiye ederiz.

1 Namazla ilgili âyetler için bak.Bakara 3, 43, Nisa 103, Enfal 3, Tövbe 84, Hud 114, Meryem 59, Müddessir 43,

2 Beyhakî'den Zehebî Kitabül-Kebâir El-Kebîretür-Rabia.

3 Hadîsler için bak. M. K. Ummal Kitabüs Sâlâti

4 Tirmizî Birr 2, Salât 127, Buhârî Cihad 1, Müsned 6/374

5 Zehebî K. Kebâir El-Kebîretür-RabiaFaslün Meta Yü'merüs-Sabiyyü Bis-Salâti

6 M. İ. Kesîr Ankebût 45 (3/38.) Müsned 2/447

7 M. İ. Kesir Ankebût 45, Benzeri için bak Müsned4/427

8 Müslim Mesâcid 283, Nesâî Salât 7, Buhârî Mevâkıt 6

9 Müslim İman 16, Müsned 3/316

* Hz. Peygamber döneminde endeğerli mal varlığı kızıl develerdi.

10 M. İ. Kesir Nisa 31 1/379, Nesâî Zekât ı

11 Müslim Salât 226, Ebû Davud Tatavvu 22

12 İ. Mâce İkame 139, Ebû Davûd Salât 174

13 Buhârî Ezan 93, Tirmizî Cümua 59

14 Müsned 1/63

15 Dârimî  Salât 75, Muvatta Sefer 72

16 Ebû Davûd Tahâre 126, Nesâi Ğusl 27, Büluğül-Merâm B. Teyemmüm Hn.5.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/4-namaz-uzerine-15-492h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim