39- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 1 -Çıplaklık-

39- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 1 -Çıplaklık-
39- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 1 -Çıplaklık-

39- Baş Cinsel Haramlara Sebeb İkinci Derecede Cinsel Haramlar 1 -Çıplaklık-

Cinselduyguların tabîi akışını hızlandırıp, cinsel haramlara kanalize eden başlıcasebep, çıplaklıktır.

Gerçektengöz zinâsı, homoseksüellik, sevicilik, teşhircilik ve zina gibi cinselharamlar, çıplaklıkla irtibatlıdır. Yapılacak bir inceleme bu gerçeğidoğrulayacaktır.

Bununiçindir ki İslâm Dini çıplaklığı haram kılarak yasaklamıştır.

Çıplaklık,Allah'ın ve Peygamberi'nin koyduğu ölçülerle çatıştığı gibi, insanınyaratılışında mevcut bulunan utanma duygusu ile de çelişmektedir. Bu itibarlaçıplaklık, insan hayatının tabîi bir tezâhürü değildir. O, ya yaratılışdüzenini yozlaştıran bâtıl bir kültürün ürünüdür, ya da cinsel bir gaye ilebenimsenen Şeytanî bir uygulamadır. Zira çıplaklaştırma ve böylece doğru yoldan saptırma,İblis'in Hz. Adem ile Havva'ya işlettiği ilk günah olmuştur.*

Bütündünyada dişilikleriyle etkinlik kazanmak isteyen kadınların kullandıkları anasilâhın çıplaklık olduğu hakikati, çıplaklığın cinsel amacına delildir.

Organizelifuhuş ticaretinin ana sermayesinin çıplaklık olması, ayrıca çıplaklığınbasında, pornografik neşriyatta, reklâm sanayiinde ve film endüstrisinde vetelevizyon haberciliğinde temel sömürü aracı kılınması da, yukarıda açıklananhakikatin itiraz edilemeyecek belgeleridir.

Çıplaklığıyasaklayan dinî ölçüler

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

"(Çıplaklıktansakının.) ZiraAllah, kendisinden utanılmaya bütün insanlardan daha lâyıktır."

"Amançıplaklıktan korunun. Çünkü yanınızda, ancak tuvalette olduğunuz ve bir decinsî temasta bulunduğunuz zaman sizden ayrılan melekler vardır. Onlara karşıutançlı olunuz.(Utanmanızla) Onlarasaygı gösteriniz."

"Allahutanmayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz yıkandığı zaman (açıkta yıkanmasın.) Bir şeyle örtünsün."

"Sizdenbiriniz karısıyla ilişkide bulunduğu zaman da örtünsün. Merkebler gibi örtüdenbüsbütün arınmış olmasın."

"...Zira melekler avret mahalleri açık olan insandan yüz çevirirler."1 

Yukarıdasunulan hadisler, bir sınır getirmeksizin çıplaklığı yasaklamaktadır. Ayrıcayapayalnız olduğumuz zaman bile Allah'tan ve O'nun meleklerinden utanarakçıplaklıktan korunmamızı öğütlemektedir. Mevzû ile alâkalı diğer hadisler isemeseleye açıklık getirmektedir.

Bizbir kısmını aşağıda sunacağımız hadislere dayanarak önce bir tarif yapalım:

Çıplaklık;İslâm Dini'nin diğer insanların bakışlarından örtülerek korunmasını emirbuyurduğu vücût organlarının açığa vurulmasıdır.

Örtülerekkorunması emrolunan vücut organları erkeklerde ve kadınlarda ayrı ayrıdır.Hatta muhâtabların durumuna göre bile kadınların avreti (örtülmesi farz olanyerleri) değişmektedir.

Erkeklerdeçıplaklık

Erkekleriçin göbekle diz kapakları arası örtülüp korunması gereken yerlerdir. Buyerlerin açığa vurulması çıplaklıkdır.

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

"Mü'minerkeğin avreti (örtülmesifarz olan yerleri) göbekle diz kapakları arasıdır."2

Bulûğaermiş erkek hiçbir erkeğe, -kızkardeşi ve teyzesi gibi bir mahremi de olsa-hiçbir kadına vücûdunun bu bölümünü gösteremez.

Hiçşüphesiz sünnet ve tedâvi gibi dinî ve tıbbî zarûretler bu kaidenin dışındadır.

Bülûğaermiş kızlarda ve kadınlarda çıplaklık

a-Ergin kızlar ve kadınların ahlâkı mazbut Müslüman kadınlar yanında örtüpkoruması gereken vücût bölümleri, diz kapakları dâhil göbekle diz kapaklarıarasıdır.*

Görülüyorki -erkekler bir tarafa- bir Müslüman kızın veya kadının bir diğer Müslümankızı veya kadını yanında mayolu ve kısa şortlu olarak bulunması bileçıplaklıkdır; dolayısıyla haramdır.

b-Hür veya câriye ergin müslüman kızlar ve kadınların kendileriyle ebediyenevlenemeyecekleri baba, kardeş, amca, dayı, kardeş çocukları, kayınpeder, sütkardeş v.s. gibi mahremlerine ve de Nûr sûresinin 31. âyetine göre yanlarındavücut organlarının açılabileceği kişilere karşı koruyup örtmeleri gerekenyerleri ise göbekle diz kapakları arası, ayrıca karın ve sırttır. Bu konuileride açıklanacaktır.3 

Görülüyorki Müslüman kızlar ve kadınlar bikinili, mayolu ve kısa şortlu olarak babalarıve kardeşleri yanına bile çıkamazlar. Çünkü bu hal, İslâm'ın yasakladığıneviden bir çıplaklıkdır.*

Müslümanerkekler ve kadınların açıklanan şartları ve sınırları aşarak vücût organlarınıdoğrudan veya vücûdun tabîi rengini gösteren şeffaf elbiseler giyerek dolaylıbir şekilde açığa vurup çıplaklaşmaları, -bir diğer cinsel harama sebeb olsunveya olmasın- haramdır. Sebeb olması halinde ise ayrıca sebebiyet vermeningünahı üstlenilmiş olur.

Buradabelirtilmesi gereken bir diğer husus da çıplaklık haramının vücûdu bizzatteşhir etmenin yanısıra, bilvâsıta yani resimler ve filmler yoluyla daişlenebileceği husûsudur.

Gerçibizzat teşhir daha müessirdir. Ama bilvâsıta teşhir daha yaygındır. Kaldı kibizzat teşhirde tevbe edip sorumluluktan kurtulmak kolay ise de, basılıpyayılan resimleri, çoğaltılıp dağıtılan filmleri bütünüyle ele geçiripsorumluluktan kurtulmak kolay değildir, belki mümkün bile değildir...

c-Bülûğa ermiş kızların ve kadınların evlenebilecekleri Müslüman erkeklerlenikahlanamayacakları gayr-ı müslim erkeklere ve ahlâksız kadınlara karşı avreti(koruyup örtmeleri gereken organları) yüz, eller ve ayaklar dışındaki -saçlardâhil- bütün organlarıdır.4

Bizimburada yaptığımız tarif, ileride açıklayacağımız gibi Kur'ân'a, Sünnet'e ve buiki ana kaynağı yorumlayan büyük müctehidlerimizin çoğunluğunun görüşlerineuyan tarifdir.

Buradabilinmesi gereken en önemli husus, yüzün ve dirseklerin yarısına kadar ellerinve topuklardan bir karış yukarısına kadar ayakların açılmasının nihaî sınırlarolduğudur. Bilinmesi gereken bir diğer husus da, bunların açılmasının mutlakolmayıp, açan kadının ve bakan erkeğin cinsel duygularına güven duymuş olmasıile kayıtlı olduğudur. Ne var ki aşağıda açıklayacağımız özel durumlarda güvenduyulması şartı ileri sürülmemektedir. 5

a-Görmek ve görülmek için evliliğe tâlip olan erkeğin yanına çıkmak,

b-Gıda ve ilâç gibi maddeleri bizzat almak mecbûriyetinde olmak,

c-Hâkim huzûrunda şâhitlik yapmak,

d-Tedâvi için muâyene olmak.

Tedâvidedaha bir istisnaî durum da vardır. O da cinsel organ dahil, teşhis ve tedâviningerektirdiği ölçüde vücûdun açılabileceğidir. Burada doktorun kadın olmasıtercih sebebi olursa da, mütehassıs kadın doktorun yokluğunda erkek olmasındada bir sakınca yoktur.6

Yukarıdaişâret olunduğu gibi, yüzün ve ellerin açılabileceği ölçüsü nihâ-î sınırdır.

İlâhîdüsturların bütünü, ilk Müslümanların özellikle bazı Ensar kadınlarınınuygulaması, ayrıca örtünme ile ilgili olan Ahzab Sûresi'nin elli dokuzuncuâyetinde geçen"celâbîb" kelimesinebazı tefsircilerin verdiği anlam, bir de Allah'ın Resûlü'nün eşlerinden bir şeyistenildiği zaman örtü arkasından istenilmesi ile ilgili Kur'ânî emir, gözlerdışında yüzün ve ellerin örtülmesinin ileri sürülebileceğini göstermektedir.

Yaniİslâm Dini'nin müsamaha sınırları değil de hedef gösterdiği ideal sınırlar ölçüalındığında rahatça yürünülebilmesi için gözler müstesna yüzün örtülmesiningerekli olduğu içtihadında bulunulabilir. Ancak hiç şüphesiz bu içtihadyalnızca müctehitlerini ve bu ictihadı kabul edecekleri bağlar.

* Araf 20, 27

Çıplaklık; İslâmDini'nin sunduğu ferdi ve sosyal yasalar ve ahlâki değerlerle çatıştığı için,çıplaklıkla İslâm birbirine zıt gelişmelidir. İslâmî eğitimin yaygınlıkkazandığı toplumlarda çıplaklık azalırken, çıplaklığın arttığı yerlerde iseİslâmî hayat zayıflamaktadır.

Değinilen bu gerçeksebebiyledir ki halkı câhil Müslüman olup yönetimleri sömürge tipi Batıtaklitçisi yarı aydın kişilerin egemenliği altında bulunan; Mısır, Suriye veCezayir gibi ülkelerde örtüsüzlük bir kriter olarak kullanılmaktadır. Ne dereceüstün nitelikli olursa olsunlar, İslâmî örtüye bürünen kadınlar ve eşleri,temel hak ve hürriyetlerinden yoksun kılınabilmekte, resmî ve etkili üst düzeygörevlerden yasaklanabilmektedirler.

1 Sırasıyla bak. İ.Mâce, Hn. 1920, Et-Tac 2/308, S. Ebû Davûd, Hn. 4012, İ. Mâce, Hn. 1921, M. K.Ummal 6/414, Kurtûbî, 19/248.

2 Feyzül-Kadîr 4/368/Hn. 5641).

Hanefilere göregöbek avretten olmayıp, dizler avrettendir.

Dizlerin avretiuylukların avretinden, uylukların avreti ön ve arkanın avretinde daha hafiftir.Bu sebeple İslâm Toplumu'nda dizlerini açan kınanır. Uyluklarını açan şiddetlibir dille yerilir. Ön ve arkasını açan kişi ise cezalandırılır.

Bak. Dürer, K.Kerâhiyeti vel-İstihsan.

* Yanındasoyunulacak kadınların Müslüman olup olmamalarından çok, iffetli ve ahlâklıolup olmamaları önemlidir. Zira Kur'ân'a göre, kadın Müslüman fakat zinacıolabileceği gibi, gayr-ı müslim fakat muhsana (zinadan uzak) da olabilir.

(Bak. Nur 2, Ahzab 30,Mâide 5. Ayrıca bk. Mevdûdî Tefhimül-Kur'ân 3/474)

Fakat Hz. Ömer vediğer bazı sahabiler (r.a.) gayr-ı müslim kadınları yanlarında soyunulamayacakkadınlar olarak görmektedirler. Onun Ebû Ubeyde'ye gönderdiği genelge şöyledir:

- Müslümankadınların hamamlara giderek Hıristiyan kadınların yanında, soyunmuş olarakyıkandıklarını duymuş bulunuyorum. Hiçbir Müslüman kadının gayr-i müslimkadınlar yanında soyunmaları caiz değildir.

Bak. Her yönüyle Hz.Ömer ve Devlet İdaresi 2/186.

3 Bedâius-Senai' K.Kerâhiyeti vel-İstihsan 5/120-4.

Kur'ân-ı Kerim'demahremler; (kendileriyle evlenilemeyecek olan neseb, evlilik ve süt akrabalığıyönünden yakınlar) şöylece açıklanmaktadır.

Nisâ Sûresi, Âyet23-24:

"Size annelerinizle,kızlarınızla, özkardeşlerinizle, halalarınızla, teyzelerinizle, kardeşkızlarıyla, kızkardeş kızlarıyla, sizi emziren süt annenizle, sütkardeşlerinizle, karılarınızın annesiyle, cinsel temasda bulunduğunuzkarılarınızdan olan ve evinizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmek haramkılındı. Eğer anneleri ile cinsel temasda bulunmamış iseniz, onlarlaevlenmenizde bir mahzur yoktur. Sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleriyleevlenmeniz ve iki kızkardeşi bir arada almanız da haram kılındı. Câhiliyetdevrinde geçen ise artık geçmiştir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çokmerhamet edendir.

Evli kadınlarlaevlenmeniz de haram kılındı..."

* SPOR: İslâm zaviyesinden çıplaklık konusuişlenirken, giderek büyüyen ölçülerde ilgi gören spora değinilmesini zarurigörmekteyiz.

İnsan hayatına zararverici bazı türleri dışında; atletizm, güreş, tenis, futbol, voleybol vebasketbol gibi hemen hemen bütün sporlar helâldir. Onları sakıncalı kılabilenunsurlardan biri de, örtünme kuralları çiğnenerek yapılmış olmalarıdır. Dahaaçık bir ifadeyle örtülmesi gereken organlar kısmen veya tamamen açığavurularak yapılmış olmaları ve izlettirilmeleridir.

Çıplak konumdakibayan sporcuların kamuoyu önünde spor yapmaları ise, İslâm Ahlâkı bakımındantam bir trajedi oluşturmaktadır.

Burada bilvesîleifade edilmesi gereken husus sivil ve askerî okul yönetmelikleri veuluslararası spor kurallarının İslâmî anlamda yasaklı çıplaklık için mazeretteşkil edemeyeceği gerçeğidir. İslâm Toplumu'nda bu tür yönetmelikler vekurallar İslâmî inançlar ve yasalara göre oluşturulmalı, bedenî eğitimler vesporlar, İslâmî örtünme ölçüleri gözetilerek yapılmalıdır.

4 İmam Ebû Hanife'yegöre kadının ayakları da avret değildir. Hanefî, Malikî ve bazı Şafiî mezhebimüctehidlerinden farklı ictihadlarda bulunan bir kısım Şâfiî ve Hanbelîmüctehidlere göre ise kadının yüzü ve elleri de avrettir.

5 Bak. Kurtûbî12/228, Cessas Ahkâmül-Kurân 3/155, Revâiül-Beyan 2/154-7,Bidâyetü'l-Müctehid... K. Salâti El-Babür-Rabi.

Yüzün ve ellerinavret olmadığı, ancak örtülebilecekleri hususundaki hadislerden deliller içinbak. M. N. Elbani Hıcabul Mer'etil-Müslimeti 24-52.

6 Zehebî, Et-Tıbbûnnebevî Sh. 112, Cevheretûn-Neyyire2/363.

Açılması yasaklıorganların açığa vurdurularak bakılması da haramdır. Ancak sakıncalı maddekaçakçılığı gibi durumlarda yetkili merci soyunmaya zorlayabilir.

Bak. Mevdûdî,Tefhîmul-Kur'ân 6/217. 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/39-bas-cinsel-haramlara-sebeb-ikinci-derecede-cinsel-haramlar-1-ciplaklik-13-380h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim