38- Baş Cinsel Haramlar 7 Masturbasyon (Elle Boşalmak)*

38- Baş Cinsel Haramlar 7  Masturbasyon (Elle Boşalmak)*
38- Baş Cinsel Haramlar 7 Masturbasyon (Elle Boşalmak)* 

38- Baş Cinsel Haramlar 7 Masturbasyon (Elle Boşalmak)*

Genelbilgiler

Masturbasyon,yaratılış düzeninin gerektirdiği cinsel işlem şekline aykırı olan, döl almayayönelik bulunmayan ve de eksik tatmini içeren bir cinsel işlemdir.

Elile boşalma aslında bekârlık döneminde bile zarûrî görülemeyecek bir işlemdir.Çünkü Yüce Allah, insanda atılmayan veya atılamayan fazla birikimleri giderecekbir düzen yaratmıştır. Gerektiğinde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte,insanı rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktadır. Kaldı ki belirli biryaş dönemine kadar (yirmi beş) birikimlerin atılmamasında bir zarar olmadığı dauzmanlarca ileri sürülmektedir.

Alışkanlıkhaline getirilen elle boşalmanın, en önemli zararı, evliliği geciktirmesi veevlilik hayatında cinsel ilişkiden alınması gereken hazzı önlemesidir.

Tıbbîmahzûrları ise şahısdan şahısa değişebilmektedir. Aşırılığa gidilmedikçe birzararı olmayacağı da söylenilmektedir. İslâm Dini, insanın varlığında bulunanbir duyguyu ve de eylem arzusunu bütünüyle reddetmez. Ancak helâl ve harâmdüstûrlarıyla düzene sokar. Böylece zararlı olacağı yasaklar. Faydalı olacakolanı emreder.

Araştırıcıbir varlık olan insanın, kendi vücûdunu ve özellikle cinsel organını ve onunişlevlerini merak etmemesi mümkün değildir.

Böyleiken İslâm'ın elle boşalmayı kayıtsız şartsız yasaklaması, insanla çatışmakolurdu. Oysaki İslâm insan içindir. Onunla çatışmak için değil, uyum sağlayarakyönlendirmek için gönderilmiştir:

"Allahinsanı ancak güç yetirebileceği ile yükümlü kılar..."1

Bununiçindir ki Kur'ân-ı Kerim'de ve Allah'ın Resûlü'nün Sünnet'inde elle boşalmahusûsunda özel ve açık bir emir veya yasak yoktur.

Masturbasyonharam mıdır?

Mü'minûnSûresi'nin beşinci ve altıncı âyetleriyle Meâric Sûresi'nin yirmi dokuz, otuzve otuz birinci âyetlerinde nikâhlı eşler ve sâhip olunan câriyelerle yapılancinsel ilişkiler dışındaki cinsel tatmin şekilleri harâm kılınmakta ise de, buâyetlerde asıl amaç, anılanların dışındaki helâl olmayan eşlerle cinselilişkidir.

Busebeble bazı İslâm bilginlerinin masturbasyonu Kur'ânî yasaklar arasındadeğerlendiren ictihadları isabetli olarak görülemez. Nitekim İslâmbilginlerinin büyük çoğunluğu bu ictihadı paylaşmamaktadırlar. Kaldı kiAllah'ın Resûlü'nün hadislerinde masturbasyonu yasaklayan sahîh bir hadis degörülmemektedir.

"Elleboşalan la'netlidir"2 şeklinde hadis olarak dillerde dolaşan sözün hadisolmadığını güvenilir hadisciler belirlemişlerdir. Masturbasyonla ilgili olarakrivayet olunan bazı hadisler varsa da, bunlar haramlılığı delillendirecekgeçerlilikte değildirler.

Açıkladığımızsebebler dolayısıyla İslâm bilginleri masturbasyonu İslâm Dini'nin genel cinseldüstûrları ışığında değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirmeleri, elle boşalmanındüşünülebilecek üç şeklini sunarak aktarmaya çalışacağız.

  • Bir kadının veya erkeğineliyle boşalmak,
  • Zevce (eş) eliyle boşalmak,
  • Bizzat elle boşalmak.

Birincişekil boşalmak hiç şüphesiz haramdır. Çünkü bir erkeğin veya kadının cinselorganına bakmak da, tutmak da haramdır.

İkincişekil boşalmak yani kocasının karısı eliyle veya kadının kocasının yardımıylaboşalması ise helâldir.3

Kadınveya erkek kişinin kendi eliyle boşalması ise müctehidlerimizindeğerlendirmelerine göre şöyle açıklanabilir.

a)Mutlak haramdır,

b)Mubahdır,

c)Vâcibdir.

• Mutlak haramdır

Kur'an-ıKerim'in yukarıda değindiğimiz Nûr ve Meâric sûrelerinin ilgili âyetlerindendelil getiren Şâfiî mezhebi müctehidleri, masturbasyonunun mutlak olarak haramolduğu görüşündedirler.4 

Bugörüşü yukarıda değerlendirmiştik.

• Mubahdır

Mubahdır;yapılabilir, bir günahı yoktur.

Kişinineşi veya câriyesi yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsait değilse, zinayadüşmemek veya vücûdundaki -rüyalanma yoluyla da atılamayan- zararlı birikimigidermek için masturbasyon yapması mubahdır.

Hanefîve Hanbelî mezhebi müctehidleri bu görüştedir. Ne var ki mubah olduğunubelirten müctehidler bile, onu olgun mü'minlerin ilgi duyamayacağı bir davranışolarak değerlendirmektedirler.

Allah'ınResûlü'nün bir hadisine göre cinsel organı el ile kavramanın abdesti bozucuolması da bu değerlendirmeyi doğrulayıcı vasıftadır.5

Açıklamadananlaşılacağı üzere, elle boşalmanın mubahlığı şartlıdır.

Busebeble ihtiyacı olamayacağından, evli erkeğin ve kadının masturbasyonusakıncalıdır. Ayrıca şehevî duyguları gidermek için değil de, azdırmak içinmasturbasyon yapılması da haram olarak nitelendirilebilir.6

• Vacibdir

Vâcibdir;yapılması dinen gereklidir.

Eğermasturbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanâat hasıl olursa, budurumda yapılması vâcib olur.* Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihiİslâmî bir kuraldır.

Kadınlarınmasturbasyonunun hükmü erkeklerin masturbasyonunun hükmü gibidir.7

Yapılanaçıklamalardan anlaşılacağı üzere masturbasyon mutlak haram olarakgörülemeyeceği gibi şartsız helâl olarak da görülemez.

Bilinmesi gereken bir önemli husûs da onun sürekli birihtiyaç olmadığıdır. Zira o, vücûdun tabîi ihtiyacının gerektirdiği bir işlemolmaktan çok, sanal/yapay tahriklerin ihtiyaçlaştırdığı bir işlemdir.

* Evli erkekler ve kadınlartarafından yapılması haram olduğu için masturbasyonu "Baş Cinsel Haramlar"bölümünün ardından incelemeyi uygun bulduk.

1 Bakara 286.

2 K. Hafâ Hn. 2838, Aclûnî buhadîsin aslının olmadığını söyler.

3 İhya... Ali Arslan tercümesi3/420, İbn-i Âbidin 4/27.

4 F.Râzî, T.Kebîr Nur 30 (23/205) İ. Kesîr3/239.

5 Feyzül-Kadîr 3/153.

6 Kurtûbî, 12/105.

* Bazı İsâm bilginleri zinayadüşmekten korktukları zaman korunabilmek için kocasız kadınların (suni organveya benzeri) bir aracı kullanabilecekleri görüşündedirler.

Bak. İ. Kayyım Elcevzi, Ravzatül-Mahibbin 137.

7 Toplu bilgi için bak.Et-Teşrîül-Cinâil-İslâmî 2/369-370.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/38-bas-cinsel-haramlar-7-masturbasyon-elle-bosalmak-13-381h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim