34- Baş Cinsel Haramlar 3 Sevicilik

34- Baş Cinsel Haramlar 3  Sevicilik
34- Baş Cinsel Haramlar 3 Sevicilik 

34- Baş Cinsel Haramlar 3 Sevicilik

İslâmDini'nde homoseksüellik gibi haram kılınan bir cinsel eylem de seviciliktir.

Allah'ınResûlü'nün hadislerindeki adı Sihâk olan sevicilik (lezbiyenlik) kadın kadınasevişerek, cinsel tatmin aramakdır.

Haramolan bu cinsel sapıklık türünde kadınlardan biri erkek mevkiinde olup,sevicidir. Diğeri de edilgen durumundadır.

İslâmîkaynaklara göre tarihî oluşumu ve gelişimi itibariyle homoseksüellik gibisevicilik de Lût toplumuna dayanmaktadır.1

Ülkelerinaltı üstüne getirilen ve üzerlerine taş yağdırılan Lût kavminin, erkekleri yanısıra kadınlarının da azâba uğratılmalarının sebebi, imansızlıkları yanısıraaralarındaki sevicilikleri olmuşdur.

Hz.Huzeyfe, Allah'ın Resûlü'nden öğrendiği bu gerçeği şöyle dile getiriyor:

"Erkeklerierkekleriyle, kadınları da kadınlarıyla yetinince Lût kavmine azab erişdi."

Sevicilikhiç şüphesiz Allah'ın kurduğu cinsel düzene aykırılık, nesli kesmek, gerçekcinsel tatminden uzaklaşarak, nefse zulmetmek ve kadın toplumunu cinsel anarşiyeitmek olduğu için haram kılınmışdır.

Kur'ânda sevicilik yasağı

Bazıİslâm âlimlerine göre Kur'ân-ı Kerîm'in Nisâ Sûresi'nin 15. âyeti sevicilikleilgilidir. Âyetin lafızları bu anlayışı doğrulamaktadır:

"Sevicilikyapan kadınlarınızın suçlarını tesbit için içinizden dört şahit bulun. Eğerşâhidler bu suçu işlediklerine şâhidlik ederlerse, suçlu kadınları ölüm alıpgötürünceye veya Allah onlara (tevbe gibi)  bir çözüm yolu gösterinceyekadar onları evlerinde gözetim altında tutun."

Sünnet'de sevicilik yasağı

Allah'ınResûlü, seviciliğin haramlığını/yasaklığını bildiren hadislerinde şöylebuyurmuştur:

  • ["Kadınlar arasında sevicilikzina'dır;(zina gibi haramdır.)"
  • "Kadınlar kadınlarla, erkekler deerkeklerle yetininceye kadar kıyâmet kopmayacaktır.
  • "Üç zümrenin "Allah'dan başkaibâdet olunacak; yasalarına boyun eğilecek hiçbir ilâh yoktur" şeklindeki imanîşehâdetleri, Allah katında kabul olunmaz.

Bunlar (tabîi ve helâl görerek) yapan ve yapılan homoseksüeller,seven ve sevilen seviciler, bir de (zulmu meşrulaştıran) zâlim devlet başkanı (ve yöneticiler)dir."]2

  • "...Bir kadın diğer bir kadınlaseviştiği zaman ikisi de zinâcıdır."
  • "Ümmetim, birbirleriylela'netleştikleri, alkollü içkileri içtikleri, erkekleri tabîi ipekten elbisegiydikleri, şarkıcı câriyeler besledikleri, erkekleri erkekleriyle, kadınlarıda kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdikleri zaman...

Evetbu beş işi helâl görerek yaptıkları zaman yıkıma uğramaları kaçınılmaz birsondur."3 

Seviciliğinsebebleri

Kadınlarzâviyesinden bakıldığında yukarıda homoseksüelliğe götürücü sebebler olarakzikrettiklerimizin hemen hemen hepsi seviciliğin de sebebleridir:

a)Bekârlık ve sürekli beraberlik,

b)Giyimde, sözde ve davranışda erkekleşmek,

c)Kadınlar olarak birbirleri yanında göbekle diz kapakları arasını açmak vebakılması haram kılınan bu vücût bölümüne bakmak,

d)Kızkardeş olsalar bile, on yaşını aşan kız çocuklarını bir arada yatırmak,

e)Yetişkin kızlar ve kadınlar olarak vücûtlar temas edecek şekilde bir yorgan altındayatmak...

Bütünbunlar sevicilik sebeblerindendir. Bu sebeblerin her biri de İslâm'dayasaklanmış; haram kılınmıştır.

  • Seviciliğin fideliği olarakhamamlar ve güzellik salonları

Busebebler arasında yer alan "avret yerini (göbekle diz kapakları arasını) açmak ve avret yerine bakmak" sebebine bağlanabilirse de, hükümbakımından ayrıcalığı olması nedeniyle kadın hamamlarına özel bir seviciliksebebi olarak bakmakta da yarar vardır. Zira Allah'ın Resûlü: "Allah'a ve Âhiret Günü'ne îmaneden kimse hamama ancak peştemal örtünerek girsin" buyurarak, üzerlerine örtüalmaları halinde erkeklere umûmî hamamlara girme ruhsatını verirken, kadınlarayalnız tedâvi amacıyla izin vermesi, bu yerleri sevicilik zâviyesinden bakarakdeğerlendirmemizi gerekli kılmaktadır.*

Önceilgili hadisi sunalım.

  • Eşi Hz. Âişe (r.anha) yabancıtopluluklardan kendilerine intikal eden haberler sonrasında olacak Allah'ınResûlü'ne sordu:

-Hamamlarlailgili olarak (nebuyurursunuz Ya Resûlallah?)

Allah'ınResûlü bu suâl sebebiyle şu açıklamayı yaptı:

-Bendensonra, yaşadığınız cemiyetlerde hamamlar yapılacak. Ne var ki kadınlarınız içinhamamlarda hayır yoktur.

Buaçıklama üzerine Hz. Aişe şöyle deyiverdi:

-YaResûlallah! Kadınlar hamama peştemal tutunarak girecekler. (Ne sakıncası olabilir?)

Allah'ınResûlü de buyurdu:

-Hayır (hayırsanıldığı gibi değil.) Kadın, vücûdun alt ve üst kısımlarını örten elbiseler içinde vebaşörtüsünü takınmış bir şekilde de girse (onlar için hamamlarda hayır yoktur.) Zira kocasının evinden başka biryerde elbisesini çıkaran her bir kadın, Rabbi ile arasındaki kendisini koruyanperdeyi sıyırmış olur."3 

Allah'ınResûlü bu hadisiyle kadınların hamama gitmesini yasaklamıştır. Ancak O, buyasağı üzerinde ısrarla durmuş, aşağıdaki hadislerde görüleceği üzere giderekşiddetini artıran bir üslûpla bu yasağını pekiştirmiştir.

["...KadınlarınızdanAllah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler sakın ha (umûma mahsus) hamamlara girmesinler."

"...Allah'ave Âhiret Günü'ne iman eden kişi karısını (ve kızlarını) hamama sokmasın."]4 

Açıkçaanlaşılacağı üzere kadınların umumî hamamlara gitmeleri yasaklanmıştır. Buyasağın Allah'ın Resûlü'nün izni ile meşrulaşmış bir tek istisnası vardır. O dayukarıda işaret ettiğimiz üzere kadınların kadın hamamları ve ılıcalarına ancaktedavi amacıyla ve göbekle dizler arasını örterek girebilmeleridir. ÇünküPeygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"...Kadınlarınızıhamamlara gitmekten men ediniz. Ancak hasta ve lohusa kadınlara (izin veriniz.)"5

Kadınlariçin hamam yasağının getirilmesinin bir sebebi, utanma duygularınızayıflatabilmesi ise, diğer bir sebebi de kadınların vücût özelliklerinin diğerkadınlar tarafından kocaları, babaları ve oğulları yanında tavsif olunmaları,sonuç olarak da mahremiyetlere nüfûz edilmesidir. Ama -Allah bilir- asıl sebebhamamların seviciliğe fidelik olabilmesidir. Nitekim olmuştur da.

Bizimtarihimizde umûmî erkek hamamlarından çok, kadın hamamları cinselliğe mevzuolmuştur. Şuyû bulan sapıklıklar romanlara bile konu edilmiştir.

Tıbbîzarûretler dışında kadınların kadın hamamlarına gitmesini yasaklayan Peygamberîdüstûru ölçü alarak, devrimizdeki güzellik ve jimnastik salonlarınagidilmesini, sakıncalı olan yerler içinde değerlendirmek mümkündür.

Helehele kadınların sözde güzellik uzmanları olan kişilere ve erkek kuaförleremakyaj ve saç yaptırmaları, hiç şüphesiz açık bir haramdır.

1 Kurtûbî, Ankebût 29 (13-342).

2 Sırasıyla bak. C. Sağir 2/33,Levâmiül-Ukûl 5/113, Et-Tergîb 3/289, M. Zevaid 6/272.

3 Et-Teşriü-Cinâil-İslâmî 2/368.Beyhakî'den Hüsnül-Üsveti Hurmet-ü İstimtain-Nisâi Bin-Nisâi.

* Hamama gidenlerin bir kısmı avretyerlerini korumadıkları için, bazı İslâm bilginleri fazilet sâhibi dindarerkeklerin hamama gitmelerinin sakıncalı olduğu görüşünü ileri sürüyorlar.Gidilmesinde zarûret olmadıkça, biz de aynı görüşü paylaşıyoruz. Bak. KurtûbîNûr 31, (12/224).

3 M. Zevâid, 1/278.

4 M. Zevâid, 1/278, Tirmizî Hn.2802.

5 Ebû Davûd, K. Hammam B. 1.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/34-bas-cinsel-haramlar-3-sevicilik-13-385h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim