33- Baş Cinsel Haramlar 2 -Homoseksüellik-

33- Baş Cinsel Haramlar 2  -Homoseksüellik-
33- Baş Cinsel Haramlar 2 -Homoseksüellik-

33- Baş Cinsel Haramlar 2 -Homoseksüellik-

Homoseksüellik

İslâmDini'nde yasaklanmış zina gibi baş cinsel haramlardan birilûtîlik/homoseksüelliktir.*

Erkekerkeğe cinsel ilişki olan homoseksüellik, Kur'ân-ı Kerim'le ve Allah'ınResûlü'nün sünnetiyle yasaklanmış, ilâhî rahmetten uzaklaştırıcı lanetli birişdir.

Kur'ân'da homoseksüellik yasağı

a-Homoseksüellikle ilgili olduğunu ileri süren Kur'ân yorumcularına göre yapanınve yapılanın cezalandırılmasını emir buyuran Nisa Sûresi'nin 16. âyeti,homoseksüelliği yasaklamaktadır Cezalandırılacak fiilin haramlılığı iseaçıktır.

"Sizlerdenfahişeyi (homoseksüelliği) yapanları ızdırap veripcezalandırın. Eğer tevbe edip uslanırlarsa, onlara ızdırap veripcezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok merhametedendir."

b-Kur'ân-ı Kerim'in Mü'minûn Sûresi'nin beşinci ve altıncı âyetleriyle MeâricSûresi'nin yirmidokuz, otuz ve otuzbirinci âyetlerinde nikâhlı eşler ve sâhipolunan câriyelerle yapılacak cinsel ilişkiler dışındaki bütün cinsel ilişkilerharam kılındığı için, homoseksüellik de haramdır.

c-Bazı İslâm bilginlerinin Mü'minûn ve Meâric sûrelerinin mezkûr âyetleriüzerinde yaptıkları, değindiğimiz yorumlarına göre homoseksüellik Kur'ân-ıKerim'in genel cinsel yasakları arasına giriyorsa da, özel olarak Lûttoplumunun kıssasında yasaklanmaktadır.

Kur'ân-ıKerim'de, daha önce gönderilen peygamberlerin topluluklarına yasaklandığı veyaonları azâba uğrattığı bildirilen bütün ilâhî yasaklar, -kaldırıldıklarıaçıklanmadıkça- Muhammed Ümmeti için de ilâhî yasaklar olduğundanhomoseksüellik bizlere de haram kılınmış bir fiildir.

YüceAllah, Lût Peygamber'in diliyle bu iğrenc fiili şiddetli bir dille yermekte,homoseksüellerin nasıl azâba uğratıldıklarını da açıklamaktadır.

A'rafSûresi Âyet 80-84:

"Lût'ukendi kavmine; topluluğuna Peygamber olarak gönderdik.

Onlarışöyle kınayıp uyardı:

-Sizdenönce "âlemlerden/insan topluluklarından" hiçbirinin yapmadığı cinsel sapıklığımı yapıyorsunuz?

Sizkadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ilâhîyasak sınırlarını aşan bir kavimsiniz.

(Lût'unkınayıp uyarmalarına karşı) Kavminin cevabı da (şu tepkili) sözler oldu:

-Lût'u ve onunla beraber îman edenleri ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar (arka organlardan kaçınarak) tertemiz kalmak isteyeninsanlardır.

Bununüzerine Biz de Lût'u ve karısı dışındaki ailesini kurtardık. Karısı geridekalarak azâba uğrayanlardan oldu.

Bizonlar üzerine(azab taşlarını) öylesinebir yağdırdık ki, suçluların âkıbeti nasıl olurmuş bir bak."

Lûtkavminin uğratıldıkları azab, Hud Sûresi'nde de şöylece açıklanmaktadır:

"Azabemrimiz gelince, yaşadıkları ülkenin altını üstüne çevirdik. Üzerlerine Rabbinkatında işâretlenmiş kızgın taşları sağanak halinde yağdırdık.

İlâhîazab, cinsel haramları işleyerek nefislerine zulmedenlerden hiçbir zaman uzakkalıcı değildir."1

Anlamlarısunulan âyetlerle homoseksüellik dolaylı olarak Muhammed Ümmeti olan bizlere deyasaklanmıştır. Özellikle son âyette kullanılan ve Kıyâmet Günü'ne kadar devamedecek sürekliliği içerici üslûbla da her dönemin homoseksüelleri azâbla tehdidolunmuşdur.

Hiçşüphe yoktur ki Allah'ın azâbı çeşitlidir. İlâhî azab; hukûkî ceza, tabîiâfetler, yönetim zulümleri, AİDS türünden hastalıklar ve harbler şeklindeolabileceği gibi; yıkıcı, eritici ve bitirici cinsel anarşi şeklinde deolabilir.

Sünnet'tehomoseksüellik/eşcinsellik yasağı*

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

  • ["(Aranızda yaygınlaşabileceği endişesiyle)Siz ümmetim için korktuklarımın en korkutucuolanı Lût Peygamber'in kavminin işi olan homoseksüelliktir."
  • "Erkeğe veyakadına arka organından temas eden kişiye Allah rahmet nazarıyla bakmaz."]2
  • "(Tabîi ve helâl görerek) Erkeklere ve kadınlara arka organdan cinsel temasdabulunanlar kâfir olmuşlardır."3
  • "Hz. Âişe,Allah'ın Resûlü'nü üzgün gördü. Üzgün görünce de sordu:

-Sizi üzen nedir Ya Resûlallah!

- (Beni üzen) Ümmetim için pek çok korktuğumuygulamadır; Lût toplumunun yaptığını yapmalarıdır."4 

Salâtve selâm üzerine olsun, Allah'ın Resûlü diğer hadislerinde de şöyle buyurdu:

  • "...Lûtilik (homoseksüellik) çoğaldığı zaman Allahhomoseksüellerden(ve onların işini tabîi gören toplumlarından) korumasını kaldırır. Hangi yaşayış üzerinde yıkımauğrayacaklarını önemsemez."5

Homoseksüelliğin Sebebleri

Homoseksüellik,inanç ve irade za'fının ve de seküler bir çevrenin ürünüdür.Ana sebebi; rûhumuzve bedenimiz üzerinde Allah'ın yaratıcı, yaşatıcı ve yasa koyucu egemenliğinitanımamaktır. Bir diğer ifadeyle Allah'a ve O'nun huzûrunda muhâkeme olunup,cezâ veya mükâfat görüleceği gerçeğine inanmamaktır. Allah'ın bütün insanlariçin örnek kıldığı Hz. Muhammed'in buyruklarına gereğince uymamaktır.

Şimdigereğiyle amel olunmamasının homoseksüelliğe yol açtığında şüphe olmayanpeygamberî düstûrları görelim.

A- Bekârlığın sürdürülmesi

Bedenîve mâlî imkânlar varken sürdürülen bekârlık, cinsel haramlara açık birortamdır.

Kışla,hastahane, yatılı okul v.s. gibi yerlerde erkeklerle bir arada ve uzun süreyaşanan bekârlık hiç şüphesiz lûtîliğe (homoseksüelliği) yol açıcıdır.

Baştazina ve homoseksüellik olmak üzere cinsel haramlara yöneltebileceği içindir ki,İslâm bedenî ve mâlî imkân varken, sürekli bekârlığı Kur'ân çizgisindePeygamberimiz'in diliyle haram kılmıştır.

B- Erkeklerin kadınlaşması

Kadınlaşanerkekler, homoseksüelliğin fideliğidir.

Bununiçindir ki Allah'ın Resûlü bu tipleri şöylece la'netlemiştir.

  • "Erkeklerebenzemeye çalışan kadınlara ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklere Allahla'net etsin."6

Erkeklerinkadınlara benzemesi başlıca şu yollarla olmaktadır.

a-Allah'ın yarattığı vücût düzenini değiştirerek kadınlaşmak

aa-Hadımlaşmak ve hadımlaştırmak,

bb-Erkekliğin dışa dönük fiziki simgesi olan sakalı ve bıyığı birlikte traş etmek.

İslâmbilginleri sakal ve bıyığın beraberce kesilmesini, benzemek amacı güdülmese dekadınlara benzemenin bir şekli olarak değerlendirmektedirler.

Yaratılışlarıitibariyle kadınsı köseler bu hükmün dışındadır.

b-Kadıngibi makyajlanarak süslenmek, kolye, bilezik ve küpe gibi kadınlara özgü süseşyası takınmak

Allah'ınResûlü kadınlaştırıcı bu tür uygulamaları yasaklamış, faillerini sürgünlecezalandırmıştır.

EbûHureyre (r.a.) anlatıyor.

  • Allah'ınResûlü'nün huzuruna elleri ve ayakları kınalanmış, kadınsı (davranışlar gösteren)bir adam getirilince sordu:

-Bu nasıl adamdır böyle?

- (Ya Resûlallah! Gördüğünüz gibi) Kadınlara benzemeye çalışan (bir adamdır bu.)

Allah'ınResûlü onun Nekî' denilen yere sürgün edilmesini emretti. (Bu sırada ilgili sahâbilertarafından) soruldu:

-Onu öldürelim mi Ya Resûlallah?

- (Hayır öldürmeyiniz.) Ben namaz kılanları öldürmekten (Rabbim tarafından) yasaklandım.7

c-Kadın gibi konuşmak ve davranmak

Kadıngibi konuşan ve davranan erkekleri İslâm bilginleri iki kısımdadeğerlendirmektedirler.

a-Yaratılışlarında kadınsılık bulunanlar,

b-İrâdeleriyle kendilerini benzetmeye çalışanlar.

Peygamberîla'net gölgesi altına girecekler, İslâm Hukûku'na göre soruşturmaya ve cezâyauğratılabilecek olanlar, hiç şüphesiz ikinci kısma girenlerdir.

Birincikısma girenler mazûrdurlar. Ancak onlar da kendilerini bilmek, baştasakal-bıyık bırakmak olmak üzere tedbir almakla mükellefdirler.

Yaratılışeğilimleri, İslâmî ve ilmî geçekler ışığında çok iyi bilinmelidir ki,homoseksüelliğin doğuştanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Bazı bilimsel unvanlışarlatanların savundukları gibi doğuştan olsaydı Yüce Allah homoseksüellikyasağı ile güç yetirilemeyecek olanı yüklemiş olurdu. Oysaki Kur'ân ifadesiyle"Allah her bir nefse ancak güç yetirebileceğini teklif eder." (Bak. Bakara 286)

d-Kadın gibi giyinmek

"Allah'ınResûlü kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lanet etti."8Böylece bu tür giyinmeyiyasakladı.

Yukarıdaaçıklananlar, kadınlara benzeme yollarıdır. Bu yollardan yürüyenler veçocuklarını yürütenler, istemeyerek de olsa homoseksüelliğe hizmet etmiş, yolaçmış olurlar.

Buradabilvesîle ifade edelim.

Erkekçocuklarına erkeklere haram kılınmış olup erkeklik gücünü zafa uğrattığıbilimsel verilerle belirlenmiş olan altından süsler takan, erkeklere haramkılınmış tabîi ipekten elbise giydiren, ayrıca kız çocuğu gibi davranan veonları kız çocuğu imiş gibi giydiren ana-babalar günahkârdırlar.* Çünkü onlar bilmeyerek deolsa çocuklarının kişiliklerini yozlaştırmak da, cinsel haramlara ortamhazırlamaktadırlar.

C- Erkeklerin avret yerlerine bakılması

Erkekleriçin örtülmesi gereken avret yerleri olan göbekle diz kapakları arasını açmakve bu yasak bölüme bakmak da homoseksüelliğin sebeblerindendir.

"Çıplaklık" ve "Şehvetle Bakmak" bahislerinde avret yerlerinebakmanın haramlığını ayrıntılı biçimde açıklayacağımız için, burada yasaklayıcıbir hadîsi sunmakla yetineceğiz.

-Salâtve selâm üzerine olsun- Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

"Erkekerkeğin avretine (göbeklediz kapakları arasına) kadın da kadının avretine bakmasın..."9 

D- Kardeş de olsalar on yaşından sonra erkekçocukların bir arada yatırılması

Özellikleyedi yaşından sonra çocukların yataklarını ayırmak, fakat on yaşından sonramutlaka ve mutlaka ayırmak Peygamberimiz'in emridir.

O,şöyle buyurur:

"Yediyaşına geldiklerinde erkek çocukların ve kız çocukların (hatta) erkek kardeşlerin vekızkardeşlerin yataklarını ayırın."

"Yediyaşına geldiklerinde çocuklarınıza namaz kılmalarını emredin. On yaşınageldiklerinde ise namaz kılmaları için gerekirse fiziksel baskı yapın.Yataklarını da (mutlaka) ayırın."10

Anlaşılacağıüzere bu hadisler, çocukların yedi yaşlarından itibaren yataklarının ayrılmayabaşlanmasını, fakat on yaşında mutlaka ve mutlaka ayrılmasını emretmektedir.

Bupeygamberî emirleri uygulamamanın geleceğe dönük büyük mahzurlaroluşturabileceği şüphesizdir.

Cinselmevzûlarda mümkünü muhtemel görmek, İslâm gerçekçiliğinin ana gereğidir.

E- Yetişkin erkeklerin vücûtları temas edecek şekildebir yorgan altında yatması

Allah'ınResûlü, homoseksüelliğe çağrışım yaptıracak ve yol açacak bu davranış şeklinide şöylece yasaklamıştır:

"Birerkek diğer bir erkekle vücûtları temas edecek şekilde bir yorgan altındayatamaz. Bir kadın da diğer bir kadınla tenleri temas edecek şekilde bir yorganaltında yatamaz."11 

F- Kadınlara arka organlarından temas edilmesi

Homoseksüelliğinbir sebebi de Allah'ın Resûlü'nün ifâdesile "Küçük Lûtîlik" olan kadınlara arka organlarından temasetmektir.

Tarihiverilere göre Lût toplumu içinde erkeklerde homoseksüellik kadınlarla bu türilişkiden sonra başlamıştır.

Allah'ınkoyduğu düzenden bir kere sapıldı mı, sapmaların daha büyük sapıklıkları davetedeceği şüphesizdir.

G- Erkeklerin birbirlerinin yanaklarından öpmesi

İslâmDini, mü'min erkeklerin birbirleriyle tokalaşmalarını (müsâfaha) veayrılıklardan sonraki buluşmalarda kucaklaşmalarını onaylar. Büyüklerin vebilginlerin ellerinden öpülmesini de câiz görür. Ancak birbirlerinin önündeeğilmelerini ve yanaklardan öpmelerini tasvip buyurmaz.

Hanefîmezhebi bilginlerine göre bu tür öpmeler harama yakın bir günahtır. Çünküyanaklardan öpme de duyguların arılığını giderebilir. Nitekim Amerika gibi bazıülkelerde yanaklardan öpme, homoseksüellerin âdeti ve nişanı olmuştur.Özellikle onların arasında bulunurken onlara benzemekten kaçınmak gerekir.

Ana-babave evlat gibi yakın akraba ve mahremler arasında yanaklardan öpüşmekte birsakınca yoktur.*

H- Kadınsı vücûtlu tüysüz oğlanlarla bir aradakalınması

İslâmbilginlerince homoseksüelliğin temel sebeblerinden biri de bu olduğu için bumesele üzerinde özellikle durulmaktadır.

Homoseksüellerinözellikle (yapıcı) durumunda olanlarının henüz sakalı bitmemiş genç ve güzeloğlanlara ilgi duyacakları îzahdan berîdir.

Bununiçindir ki bazı İslâm âlimleri şöylece görüş açıklamışladır:

"Şehvetlebakıp bakmayacağı husûsunda emin olsun veya olmasın, kadına bakmak gibi güzelyüzlü tüyü bitmemiş oğlanlara bakmak da haramdır.

Ziravasfedilen genç oğlan, kadın gibi güzeldir, kadına arzu duyulduğu gibi ona da arzuduyulur. Kaldı ki kadına ulaşmak imkânından daha çok genç oğlanla bir arayagelmek imkânı vardır."12

Bubahsi, Allah'ın Resûlü'nü görenleri görenlerden bir İslâm büyüğünün şu uyarısıile bitirelim:

"İbâdetlibir gence, yırtıcı bir hayvanın zarar vermesinden korktuğumdan daha çok,yanında oturduğu kadınsı oğlanın zarar vermesinden korkarım."13

I- Homoseksüellikleilgili yazıları okumak ve pornoları izlemek

Homoseksüellikleilgili en önemli sebeblerden biri de bu aşağılık fiili meşrulaştırıcı yazılarıokumak, resimleri ve filmleri izlemektir. Bir diğer önemli sebebde homoseksüelkişi ve çevrelerle kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurmaktır. Tarihte vede toplumlarında ün kazanmış eşcinsel fikir, sanat ve devlet adamlarınınbaşarılarını, eşcinselliklerinden sağlamışlar gibi algılamak ve algılatmak daeşcinselliğe yönlendirici sebeblerdendir.

Dokuzmadde halinde sunulan sebeplerin her biri değilse de bir kaçı biraya geldiğindeeşcinselliğe yol açabileceği açıktır.

* "Lût toplumunun iğrenç işi"manasına kullanmakla beraber homoseksüelliğin yüce bir peygamberin adı ileirtibatlandırılarak lûtilik şeklinde ifade edilmesi hiç şüphesiz makuldeğildir. Ancak İslâm literatüründe kullanıldığı da bir gerçektir. Biz çokluklahomoseksüellik ifadesini kullanmaya çalıştık. (Bak. Kurtûbî 13/34)

1 Hud 82, 83.

Lût toplumu ile ilgili olarakayrıca bak. Hud 77-83, Hıcr 67-77, Enbiya 74, 75. Şuara 165-174, Ankebut 23-35,Kamer 33-39, Zâriyat 32-37.

* Homoseksüellik İslam öncesicahiliyet toplumunda örneğin Mekke'de ünlü şair İmruul-Kays'ın amcası oğlu ileyaşadığı eşcinsel ilişkiyi şiirleştirdiği kasidesinin Kâbe duvarınaasılabileceği ölçüde tabii görülmekte idiyse de ilk İslam toplumu için tehlikeoluşturacak düzeyde değildi. Böyle iken Kur'ân'ın Lut toplumununhomoseksüelliği üzerinde ısrarla durması -Allah bilir- gerekli kültürel vefiilî tedbirleri almayan toplumların bu iğrenç sapıklığa uğrayabilecekleriniihtar etmek içindir. Asrımızda Amerika ve İngiltere gibi İslâm Dini'nin inançve hayat nizamından yoksun, cahilî ülkelerde homoseksüellerin sayısınınmilyonları aşması, hem Kur'ân'ın Allah'ın kitabı olduğunu doğrulamakta, hem debu gibi ülkelerin geleceklerinin pek karanlık olacağına işaret etmektedir.

İslâm Tarihi Asr-ı Saâdet İst.1928, 1/150

2 İ. Mâce, Hn. 2563.

3 Zâdül-Meâd 3/148.

4 Ed-Dürrül-Mensûr 3/101, Et-Terğib3/287.

5 Et-Terğib 4/65.

6 Ebû Davûd, K. Libas B. 30, C. Sağir 2/124.

7 Min Mirkatil-Mefâtih 4/480,Et-Tac 3/33.

8 S. Ebû Davûd, K. Libas B. 31.

* Cevher'etün-Neyyire 2/360.

9 M. Mesâbih Hn. 3100.

10 K. Hafâ Hn. 2286.

11 Ebû Davûd, K. Hammam B. 3.

* Bk. Ebû Davûd, K. Edeb B. 157, Fetevay-ı Hindiye Tercüme Mustafa Efe 12/169,İslâm Fıkhı Ansiklopedisi 4/374.

12 a.g.e. 5/114, S. Müslim Ter. veŞerhi 2/1080.

13 Ed-Dürrül-Mensûr 3/101.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/33-bas-cinsel-haramlar-2-homoseksuellik-13-386h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim