32- Baş Cinsel Haramlar 1 - Zina

32- Baş Cinsel Haramlar 1 - Zina
32- Baş Cinsel Haramlar 1 - Zina

32- Baş Cinsel Haramlar 1 - Zina

Baş Cinsel Haramlar

Haram Nedir?

Haram;Allah'ın veya Peygamberi Hz. Muhammed'in açık ve kesin olarak yasakladığı -söz,davranış ve iş-dir.

a-Haramdan kaçınan mü'min sevâp kazanır. Âhiret hayatında mükâfata erer.

b-Haramı işleyen kişi suçlu ve günahkâr olur. Dünyada İslâm Şerîati'ninbelirlediği cezaya, âhirette ise ilâhî azâba uğrar. Ancak ölmeden önce işlediğiharamlara gerçekten tevbe eden kişi âhiret azâbından kurtulur.

c-Haramı helâl; sakıncasız ve meşrû gören mü'min kâfir olur.

Mü'miniken kâfir olan (ve de kültürel veya silahlı olarak baş kaldıran) kişinin dünyahayatında cezası ölümdür. Âhiret hayatında ise ebedî Cehennemliklerdenolmakdır.

***

Baş Cinsel Haramlar 1

Zinâ

Zinâ,İslâm Dini'nde baş cinsel haramdır.

Zinânıntarifi

Zinâ; evlilik bağı olmaksızınergin bir erkeğin ergin bir kadınla veya ergin bir kadının ergin bir erkekleisteyerek yaptığı üreme organlarını girdirmeyi içeren cinsî münâsebettir.

Butarifden anlaşılacağı üzere, bekâr veya evli olarak bekârla yapılacak cinsîmünâsebet zina olduğu gibi, evli ile yapılacak cinsel ilişki de zinadır. Hattafâhişe ile yapılan cinsel ilişki de zinadır.1 

 • Zinaya genel bakış

Zinâ;vücûtorganlarını teşhir, şehvetle bakışma ve buluşma gibi haramlarla başlayan ve çokdefa yalan, içki ve ırza tecâvüz gibi haramlarla bağlantılı olarak sonuçlananîmanı eritici bir haram fiildir.

Zinâ; toplumun ana kurumları olanaile müesseselerinin kudsiyetini zedeleyen, kurulmasını engelleyen, mutluluğunugideren ve sonuç olarak da neslin bekasını tehdid eden bir haramdır.

Zinâ; cemiyette kadın ticaretinibaşlatan, geliştiren ve topluma giderek artan oranda fâhişeler salan birharamdır.

Zinâ; yaygınlaşması, sanatı,edebiyatı, ilmi, siyaseti, yönetimi ve askerî stratejiyi olumsuz yönde etkileyenbir haramdır.

Zinâ; sebeb olduğu ana-baba veakraba şefkatinden yoksun, hırçın ve nesebi gayr-ı sahih çocuklarla toplumunproblemlerini artıran bir haramdır.

Zinâ; bizzat zinacılar arasındakin ve nefret doğuran, onların bağlı bulunduğu aileleri için de bir namuslekesi olarak ihtilâlara, kavgalara ve hatta cinayetlere sebeb olan birharamdır.

Zinâ; bel soğukluğu, frengi veAİDS gibi hastalıkların kaynağı olan bir haramdır.

Zinâ; düzensiz harcamalara, işgücü israfına ve isabetsiz teşebbüslere ve çok yönlü nefsanîliğe yönelterekfakirlik doğuran bir haramdır.

Özetlersekderiz ki zinâ; ferdî, ailevî ve içtimaî hayatı çökertici ve âhiret azabınaortam hazırlayıcı bir haramdır.

 • Zina en büyük günahlardandır

Kur'ân'ınbelirlediği cezası yüz sopa olan zina, İslâm Dini'nde cinsel haramlarınbaşıdır. En büyük haramların (günahların) da büyüklerindendir.

FurkanSûresi'nin altmışsekizinci âyetinin işâretiyle zinayı, Allah'a ortak koşmak veinsan öldürmekden sonra üçüncü büyük günah olarak sunabiliriz.

Zinabirinci büyük günah olan Allah'a ortak koşma yanısıra, ikinci büyük günah olaninsan öldürme ile de bağlantılı olan bir büyük günahdır. Çünkü zinada, zinayıyasak kılan Allah'ın yanısıra, onu onaylayan nefsi de ilâh tanımak vardır.Zinacılar çocuk olmasına karşı olacakları için, korunma yollarınabaşvuracaklarından, zinada çocuğun oluşumuna vesîle olacak hayat maddesiniinsanı öldürür gibi öldürmek de vardır.

Değindiğimizbağlantı sebebiyle olacak ki Nûr Sûresi'nin üçüncü âyetinde zina eden erkekAllah'a ortak koşan kadına, zina eden kadın da Allah'a ortak koşan erkeğe denkkılınmıştır. Allah'ın Resûlü de azl'i; dışa boşalmayı ve'd-i hafî; insanı gizlice gömüp öldürmek olarak nitelemiştir.2 

Aşağıdasunacağımız hadis de, tesbit edip açıklamaya çalıştığımız örtülü bağlantıyıpekiştirici vasıftadır.

 • Hz. Abdullah (r.a) anlatıyor.

Allah'ınResûlü'ne (sav) sordum:

- (Allah katında) En büyük günah hangisidir? Ya Resûlallah!

- Seni yaratan Rabbine ortakkoşmandır.

-"Allah'a ortak koşmak"dan sonra gelen en büyük günah hangisidir?

- (Rızkına ortak olup) Seninle beraber yiyeceğikorkusuyla çocuğunu öldürmendir.*

-Bunu takib eden üçüncü derecede en büyük günah hangisidir? (Ya Resûlallah!)

- Komşunun (ortağının) karısıyla zina etmendir.3 

Kur'ân'dazina yasağı

YüceAllah Kur'ân-ı Kerim'de zinayı açık olarak yasaklamakta, bekârlara verilecekcezayı bildirmekte ve zinanın sebeb olacağı Âhiret Azâbı'nı da duyurmaktadır.

Zinayaverilecek cezayı "Cinsel Suçların Cezaları" bölümünde inceleyeceğimiz için,burada zina yasağını bildiren âyetleri zikretmekle yetineceğiz.

İsraSûresi Âyet 32:"Zinaya yaklaşmayınız. Şüphesiz o, pek çirkin bir cinselişlemdir. O ne kötü bir yoldur."

FurkânSûresi Âyet 68-69:"Onlar (gerçek mü'minler) Allah'ın yanında bir başkasını ilâh edinip O'nakulluk etmezler. Ölümü hak edenler dışında, Allah'ın haram kıldığı canakıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa işlediği günâhın cezasınıgörür.

KıyametGünü azâbı kat kat olur. O korkunç azabın içinde aşağılık bir halde ebediyenkalır."

Sünnet'de zina yasağı

YüceAllah zinayı yasakladığı gibi, O'nun Resûlü de yasaklamış, ayrıca zina ileilgili gerekli bilgileri de vermiştir. -Salât ve selâm üzerine olsun- O, zinayıkonu alan, sorumluluğu ve azabını duyuran değişik hadislerinde şöyle buyurur:

 • "Ey Muhammed Ümmeti! (Zina yapmayın.)Erkek veya kadın kulunu zinayaparken görmekten ötürü Allah'ın duyduğu kıskançlığı hiçbir insan duyamaz.

(Eğerzinanın uğratacağı azâbla ilgili olarak) Benim bildiğimi sizler de bilseydiniz pek az güler,çok çok ağlardınız."4

 • "... (Aman) zina yapmayınız. Cinselorganlarınızı(zinadan da diğer cinsel haramlardan da)koruyunuz.

Şugerçeği çok iyi belleyiniz:

Cinselorganını (cinselharamlardan)koruyan kişi Cennet'liktir."5

 • "Ey insanlar! Zinadan sakının.Çünkü zinanın üçü dünyada ve üçü de âhirette görülecek altı sonucu vardır.

Yüzüngüzelliğini; nûrunu gidermesi, fakirliği doğurması ve ömrü kısaltması dünyadagörülecek sonuçlarıdır.

Allah'ınöfkesine iletmesi, bunaltıcı muhâkemeye sebeb olması, (helâl görülmesi halinde) daimî Cehennem azâbına uğratmasıda âhirette izlenecek sonuçlarıdır."6

Hadislerışığında zinanın ferdî ve içtimaî zararları

Allah'ınResûlü zinanın haramlığı ve azabını açıklamakla kalmamış, Peygamberlik gözüyleonun zararlarını görmüş ve bize de duyurmuştur.

O,zinanın ferdî ve ictimai zararlarını şöylece dile getirmiştir:

 • ["Zina arttığızaman fakirlik, çaresizlik de artar."

"...Zinanınyaygınlaştığı toplumda ölüm oranı mutlaka artar..."

"...Zinaçoğaldığı zaman esaret çoğalır..."

"Aralarındazina mahsûlü çocuklar giderek artmadıkça ümmetim hayır üzerinde yaşayacaktır.Aralarında zina ürünü nesiller çoğaldığı zaman ise Allah'ın üzerlerine, umûmunukuşatacak bir azâbı salması yakın olur."

"Amanzina yapmayınız. Zina yaparsanız sizin nikâhlı kadınlarınızdan, kadınlarınızında sizden alacağı cinsel haz körelir.

Amannamuslu olunuz ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar. Zira falan oğullarınınerkekleri zina edince, kadınları da zinacı oldular."]7

Yukarıdasunduğumuz hadisler gibi aşağıda sunacağımız hadisler de zinanın ferdî veictimâî zararlarını açıklamaktadır.

Salâtve selâm üzerine olsun Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

 • "Beş (ilâhi ceza), beş (isyan)a karşılıktır.

Sahâbilersordular:

-Beş (isyan)a karşılık, beş (ceza) nedir Ya Resûlallah!

Şöylebuyurdular:

a-Bir topluluk Allah'ın emirleri ve yasaklarına bağlı kalarak yaşamak taahhüdünübozarsa, Allah düşmanlarını onlara saldırtır. (Düşmanları da ellerindeki maddî ve manevî bütünvarlıklarını zaptederler.)

b-Bir topluluk Allah'ın indirdiği (ictimaî, iktisadî ve ahlâkî) kanunları tatbik etmezse,onların arasında fakirlik yaygınlaşır.

c-Zinanın yaygınlaşarak açığa vurulduğu toplumda (aklî hastalıklar ve) ölüm oranı artar."8 

d-Ölçü (vetartıda) adâletiçiğneyen topluluğa yer bitkileri kısılır ve onlar kıtlığa uğratılır.

e-Zekâtını vermeyen topluluğa ise yağmur yağdırılmaz, (onlar kuraklığa bırakılır.Eğer hayvanlar olmasa onlara hiçmi hiç yağmur yağdırılmaz.)

 • "Bir cemiyette zina ve faiz açığa çıkıpyaygınlaşırsa o cemiyet halkının bizzat kendileri Allah'ın azâbını üzerlerineçekmiş olurlar."9
 • "Zinanın ortaya çıkarak açıktanrağbet gördüğü bir toplumda, rağbet edici fertleri mutlaka ve mutlaka öncekinesiller arasında bilinmeyen hastalıklar ve kafa rahatsızlıkları kuşatır."10

Yukarıdahadislerle haramlığını ve sebeb olacağı ferdî, ailevî ve ictimaî zararlarınıaçıklamaya çalıştığımız zina, nikâh bağı olmaksızın yapılan cinsî münâsebettir.

Zinanınnevileri

Zina,zina olmak itibariyle aynı ise de kendi bünyesinde manevî ağırlık şiddetinegöre sıralanmaktadır. En ağır zina nevinden başlayarak, hadisler ışığındazinayı şöylece sıralayabiliriz:

a- Mahremlerle Yapılan Zina:

Kendileriyleebediyen evlenilemeyecek olan ana, kızkardeş, kayın valide ve süt teyze gibimahremlerle yapılan zina, sorumluluğu ve azabı en ağır olan zinadır.

Allah'ınResûlü, İslâm Toplumu'nun yargı ve yürütme organları yetkililerinigörevlendiren hadislerinde şöyle buyurur:

"Helâl/yapılabilirgörerek, mahremi ile zina edeni öldürünüz..."11

O,bir diğer hadislerinde de şöyle buyurur:

"(Helâl görerek) Mahremleri ile zina eden kişiCennet'e giremez."12

Allah'ınResûlü'nün açıklamasına göre mahremlerle zina, ferd ve toplum olarak İslâmşahsiyetinden bütünüyle soyutlanmanın göstergesidir.

Buazîm zina nevinin İslâm ümmeti içinde de yaşanacak bir belâ olacağını Allah'ınResûlü şöylece bildirmişdir: "Bir çift ayakkabının bir tekinin diğer tekineeşitliği gibi, İsrailoğullarını kuşatan iman ve ahlâk za'fının tıpa tıp benzeri,bana inananları da kuşatacaktır. Öylesine kuşatacaktır ki; onlardan bir fertaçıktan anasıyla zina yapacak olsa, ümmetimden bu işi yapacak bir kişi ortayaçıkacaktır."13

b- Komşu ile Yapılan Zina:

Mahremlerleyapılan zinaya nazaran ikinci derecede değerlendirebileceğimiz zina türü dekomşularla yapılan zinadır.

 • Hz. Mikdad İbn-ü Esved (r.a.)anlatıyor.

Allah'ınResûlü sahâbilerine sordu:

-Zinâ hakkında ne dersiniz?

-(Ya Resûlallah!) Zina, Allah'ın vePeygamberi'nin haram kıldığı ve Kıyâmet Günü'ne kadar da haram olarak kalacakolan bir günah fiildir.

-(İyice bilmenizi isterim.) Kişinin komşusunun (veya ortağının) hanımı ile zina etmesi, onun için on kadınla zinaetmesinden daha büyük bir günahtır. (Daha büyük bir azâb sebebidir.)14

c- Savaşa Çıkan MücâhidlerinKadınlarıyla Zina:

Buda pek şiddetli ve ağır mesuliyetli bir zinadır.

İkinciderecede zina olarak da değerlendirilebilecek olan bu tür zina ile ilgiliolarak Allah'ın Resûlü pek çok uyarıda bulunmuştur. Sakındırıcı vasıftakihadislerinde O, şöyle buyuruyor:

"Amansavaşan mü'minlerin eşlerinden uzak durun."

"(Zira) Savaşan mü'minlerin eşleri,savaşa çıkmayıp geride kalmış bulunan mü'min erkeklere anneleri gibi (haram)dır.

Busebeble savaşan mü'minlerden birinin ailesiyle ilgilenmeyi üzerine alan veihânet ederek ilgiyi cinsel ilişkiye dönüştüren, geride kalmışlardan her birkişi, Kıyâmet Günü'nde mutlaka ırzını çiğnediği kişinin önünde durulur.

Oda (güvenisömüren bu zinacının) amel(lerininsevâblar)ındanistediği kadar alır.

Eymü'minler! Ne sanıyorsunuz? Siz bir savaşçının ırzını çiğnemeyi sıradan bircinsel saldırı mı sanıyorsunuz?"

"Kocası,yolculuğa çıkmış olan kadının yatağına giren kişi, Kıyâmet Günü'nde yılanağzına düşmüş kişi gibidir."15

d- Bir Arada Topluca Yapılan Zina:

Sorumluluğuve azabı pek ağır olan bir zina türü de bir arada topluca yapılan zinadır.

Kişininbaşkalarının yanında ve gözleri önünde eşi ile ilişkide bulunmasının bile çokyönlü bir haram olduğu düşünülürse, bir arada topluca zinanın ne derece ağır,büyük bir haram olduğu kavranılabilir. Kur'ân Lût Peygamberin toplumundaeşcinselliğin bir arada yapıldığına işaret etmektedir.

e- Evlilerin-Yaşlıların Zinası:

Allah'ınResûlü tevlid edeceği sorumluluğun farklı olacağı bir zina nevinin de evlilerinve de yaşlıların zinasının olacağını şu hâdisleriyle bildirmiştir.

"Üçsınıf insan vardır ki Allah Kıyâmet Günü'nde onları zatına muhâtap tutupkonuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz.Onlar için elem verici bir azab da vardır.

Bunlarkibirli fakirler, sık sık yalan söyleyen idareciler ve evli-yaşlızinâcılardır."16

f-Bekârların Zinası:

Bekârlarınbekârla olan ilişkisi, zina ve haram ise de diğer zina türlerine kıyaslasorumluluğu en az olan zinadır.

Zinanın azâbı

Bütünilâhî haramlar gibi zina haramı da âhiret azâbına uğratacak bir günahdır.Üstelik onun dünyada uygulanacak pek ağır da bir hukûkî cezası vardır.

İtiraf,hâmilelik veya gözlemle sabit olacak zina işlemine verilecek cezayı özelbölümünde inceleyeceğimiz için, burada uğratacağı ilâhî azâbı bildiren hadislersunacağız.

Zinanınâhiret azabı

YüceAllah zinacıları Cehennem azâbına uğratacağını yukarıda tercümesini sunduğumuzFurkan Sûresi'nin altmışsekizinci âyetinde bildiriyor. Allah'ın Resûlü deAllah'ın bildirdiğini pekiştirerek şöyle buyuruyor:

Salâtve selâm üzerine olsun Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed zinanın uğratacağı azâbışöyle açıklıyor.

 • [Cibril ve Mikâil beni MukaddesArz'a yükselttiler ve bana ‘yürü' dediler. Yürüdük. Ateş fırınları gibi ağzıdar, fakat altı geniş bir ağıza geldik. İçinde çırılçıplak kadınlar ve erkeklervardı. Dipten ateşlenen bu fırında, alevler alttan gelerek (içindekileri)yaklaşıp sardıkça onlardışarıya fırlayacak gibi yükseliyorlar, lavlar çekildikçe dibeyuvarlanıyorlardı. Sordum:

-Bu nedir? (Azabgörenler kimlerdir?)

Şuaçıklamayı yaptılar:

-Bunlar zina yapan kadınlar ve erkeklerdir.

 • Cibril ve Mikâil tarafından (Mukaddes Arz'da)bir süre daha yürütüldüm.Baktım ki göğüslerinden asılmış kadınlar. Onları feryad ederken işittim.Cibril'e sordum:

-Bunlar kimlerdir?

Şucevabı verdi:

-Bunlar zina yapan kadınlardır.]17 

["Ümmetiminamelleri her Cuma günü bana iki defa arzolunur. (Bu sebeble biliyorum.) Allah'ın zinacılara öfkesipek şiddetlidir."

"Zinacıerkekler ve kadınlar (Kıyamet Günü'nde Allah'ın huzûruna) yüzleri ateşle tutuşmuş olarak gelecekler."

"Yedikat gökler ve yedi tabaka yerler evli-yaşlı zinacıya la'net ederler.Zinacıların cinsel organlarından yayılacak pis koku Cehennemliklere bileızdırap verecektir."]18

Dünyave âhiret hayatını olumsuz yönde etkileyecek pek büyük bir suç ve günah olduğuiçindir ki İslâm zinayı yasaklamakla kalmamış, zinayı engelleyecek bütüntedbirleri de almıştır.

Evetzinayı engellemek için İslâm Dini;

a-Şehvetle bakışmayı, çıplaklığı, kadın erkek bir arada yalnızca kalmayı, kadıniçin yalnız başına yolculuğa çıkmayı, alkollü içkileri ve şehveti tahrik edicimûsikiyi yasaklamıştır.

b-Kadının babası veya kocası ya da kardeşleri tarafından bakılmasınımecburîleştirmiş, böylece zinaya açılan fakirlik yolunu tıkamıştır.

c-Boşanmayı kolaylaştımış, taaddüd-i zevcât ruhsatını çıkarmışdır.

d-İslâm Dini ayrıca bizzat veya bilvâsıta zina ticaretini yasaklamış, kadın erkekayırımı yapmaksızın zinacıları en ağır şekilde cezalandırmıştır.

Zina isnadı da haramdır

Zinadünyevî ceza yanısıra ve âhiret azâbına da uğratan bir suç; günah olduğu için,İslâm Dini masum insanlara zinâ iftira edilmesini de büyük bir suç olarakdeğerlendirmiş, zina isnadını dört şâhitlikle isbatlayamayan kişiye seksen sopaveya kamçı ceza takdir etmiştir.

İslâmDini evlilik içinde eşin zinasına rıza gösterilmesini de yasaklamış, dörtşâhitle isbatlayamaması halinde kocaya li'ân yoluyla ayrılma yolunu açmıştır.

Yapılanbu özet açıklamalar bile İslâm Dini'nde zina üzerinde ne derece ciddiyetledurulduğunu göstermektedir.

Allah'ınve Peygamberi'nin üzerinde böylesine durduğu bu ilâhi yasağı çiğneyerek zinacıolmaya kalkışmak, pek tabîidir ki ciddi mü'minin yapacağı iş olamaz.

Olamayacağıiçindir ki Allah'ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

"Zinayapan kişi mü'min olarak zina yapamaz..."

"Kişizina ettiği zaman imanı ondan ayrılır. Başının üzerindeki bir gölgelik gibiolur. Bu(haram) işibitirince imanı ona döner"19 

Örtülü Zina

Mut'anikâhı

İslâmDini'nde haram kılınan zinanın örtülü şekillerinden biri mut'a nikâhıdır.

Mut'anikâhı; birkadının cinselliğinden yararlanmak için onu belirli bir ücret karşılığında,belirli bir süre için şâhitler huzûrunda veya şâhitsiz olarak nikâhlamakdır.

Mut'anikâhı; İslâmöncesi câhiliyet döneminde vardı. İslâm'ın ilk dönemlerinde Allah'ın Resûlücihad ve harb zarûreti sebebiyle mut'a nikâhına izin verdi. Ancak sahâbilerinve İslâm bilginlerin çoğunluğuna göre Kıyâmet Günü'ne kadar geçerli olmak üzereonu yasakladı.

 • Sebre (r.a.)anlatıyor.

(VedaHaccı'nda) Allah'ınResûlü'nü Rükn-i Hacer-i Esved'le Kâbe'nin kapısı arasında ayakta şöylece hitabbuyururken görüp işittim:

-Ey insanlar? (Mut'anikâhı yolu ile) kadınlarıncinselliğinden yararlanmanıza izin vermiştim. Ancak Allah Kıyâmet Günü'ne kadargeçerli olmak üzere mut'a nikâhını haram kıldı.

Kiminyanında mut'a nikâh ile aldığı bir kadın varsa ona yol versin. Ne var ki yolvereceğiniz kadınlara mut'a nikâhı karşılığı olarak vermiş olduklarınızdan birkısmını bile geri almayın.20 

İslâmbilginlerinin bir kısmına göre mut'a nikâhı bâtıldır; varlığı ile yokluğubirdir. Bu yolla cinsî münâsebet zinadır. Mut'a nikâhıyla çocuk olsa çocuğunnesebi sabit olmaz.

Bazıİslâm bilginlerine göre ise mut'a nikâhı fâsiddir; geçersizdir. Eşlerin arasıderhal tefrik olunur. Kadının iddet beklemesi vâcibdir. Çocuk olursa nesebi anaiçin olduğu gibi, baba için de sabit olur.

Mut'anikâhına dayalı ilişki zina ise de nikâh gölgesi altında yapıldığından eşlerezina haddi (cezası) uygulanamaz. Ancak tazîr cezası verilir.

Mut'anikâhı ile ilgili olarak İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğunun kabulünüözetledik. Ancak Nisa sûresinin 24. ayetinden hareketle İ. Abbas ve İmran b.Huseyn gibi sahabilere ve çok azınlıkta kalan bazı İslâm  bilginlerinegöre ihtiyaç duyulacak dönemlerde ve zaruret duyacak kişilerce Mut'a nikâhı başvurulabilir istisnai bir kurumdur. Onlara göre yukarıda anlamı verilenyasaklayıcı hadis normal toplum şartları için geçerlidir.

Allahkatında mut'a olan nikâh

Yukarıdaaçıkladığımız mut'a nikâhı bâtıl-fâsid olsa da açıktan yapılan bir nikâhdır.Kullar katında da Allah katında da o mut'a nikâhıdır.

Birde zahirî şartları yerine getirildiği için görünürde geçerli bir nikâh olduğuhalde Allah katında mut'amsı olan bir nikâh vardır ki o da, kişinincinselliğinden bir süre yararlanıp, sonra da bırakmak niyetiyle bir kadınınikâhlamasıdır. Bu nikâh kullar katında geçerli ise de Allah katında elbette geçerlideğildir.

Bizbu değerlendirmeyi şu hadise dayanarak yapıyoruz.

"Kişivardır, bir kadınla belirli bir mehr* üzerinden evlenmek üzere anlaşır, sonra da mehrivereceğine dair yemin ederek onu aldatır da hakkı olmadan onunla yatıp kalkmayabaşlar. Oysa ki Allah kadına mehrini vermek istemediğini bilmektedir. İşte buadam Kıyâmet Günü'nde Allah'ın huzûruna zinacı olarak çıkar."21 

1 H. İ. ve İ. F. Kamûsu 3/197,Revâiul-Beyân 2/9.

2 M.S. Müslim Hn. 385.

* Azil veya kürtaj yapman veyayaptırman ya da kız çocuğunu diri diri gömmendir.

3 Buhârî, K. Edeb B. 20 (7/75).

4 Buhârî, K. Nikâh B. 107 (6/156).

5 M. Zevâid 4/252.

6 Kurtûbî 12/167.

7 Sırasıyla bak. M. Mesâbîh Hn.5370, M. Zevâid 6/255, Müsned 6/333, K. Hafâ Hn. 1738.

8 K. Kebâir (Zehebi) El Kebîretül-Hâmise,C. Sağir 2/6.

9 C. Sağir 1/51.

10 Revâiul-Beyân 2/197.

11 İ. Mace, K. Hudud B. 13 (Hn. 2564).

12 M. Zevâid 6/269.

13 İbni Kesîr, Furkân, 68.

14 İ. Kesîr, Furkan 68 (3/326).

15 Sırasıyla bak. M. Zevâid 4/329,6/258, M. S. Müslîm Hn. 1094, Ebû Davud K. Cihâd B. 12, El-Metâlibül-Âliyyetü Hn. 1824.

16 M. Mesâbîh Hn. 5109

Hadîste geçen şeyh kelimesi yaşlımânasına geldiği gibi, evli mânasına da gelmektedir.

17 İbnül-Kayyum El-Cevzi, Er-Rûh El-Meseletus-Sâdise.

18 Sırasıyla bak. Kurtûbî, 12/167,M. Zevâid 6/254.

19 Tirmizî, K. İman B. 11 (Hn. 2627), Buhârî K. Hudûd B. 1.

20 Et-Tac 2/335, Mut'a Nikâhı ilealakalı hadisler için bak. Müslim Tercüme ve Şerhi 7/220.

* Mehr için lügatçeye bakınız.

21 Müsned 4/332.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/32-bas-cinsel-haramlar-1-zina-13-387h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim