30- Ölçümüz Takva ve Ahlâktır

30- Ölçümüz Takva ve Ahlâktır
30- Ölçümüz Takva ve Ahlâktır

30- Ölçümüz Takva ve Ahlâktır

Allah'ınKitabı'ndan: "İşteâhiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk çıkarmakistemeyenlere veririz. Hayırlı âkıbet, takva sahiplerinindir."* 

Kasas Suresi âyet 83

En değerli insan takva sahibidir

EbûHüreyre (r.a.) anlatıyor:

"Sahâbîlertarafından Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.) soruldu:

-İnsanların hangisi daha değerlidir? (Ya Resûlellah!) 

-Allah katında onların en değerlisi en çok takva sahibi olanıdır."1 

En hayırlı nimet güzel ahlâktır

SahabîlerAllah'ın Resûlü'ne sordular:

"-Ya Resûlellah! İnsana verilen (nimet)lerin en hayırlısı nedir?

(Ahlâkınen yükseğini örneklendiren) Allah'ın Resûlü şöyle buyurdu:

-Güzel ahlâktır."2

Bana en yakın olanlar müttekilerdir

Muazİbn-ü Cebel'den... (r.a.)

Allah'ınResûlü Muaz'ı Yemen'e (Vali tayin buyurup) gönderdiği zaman uğurlayıp ona öğüt vermek içinonunla beraber (Medinedışına kadar) çıktı.

Muazbinek üzerindeydi. Alah'ın Resûlü de bineğin yanında yürüyordu.

Ayrılacaklarızaman Allah'ın Resûlü (Muaz'ı ağlatan şu sözleri) söyledi:

- Ya Muaz! Yaşadığım bu senedensonra benimle bir daha buluşup (beni göremeyebilirsin.) Umulur ki mescidime uğrar,kabrimi(ziyaret edersin.)

(Buhicranlı ifadelere muhatap olan) Muaz Allah'ın Resûlü'nden ayrılmanın elemi ile hüngürhüngür ağladı.

Allah'ınResûlü daha sonra döndü, yüzünü Medine'ye doğru çevirdi ve (Kıyamete kadar yankılanacak şugerçeği) açıkladı:

-Kim olurlarsa olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar bana en yakın olaninsanlar takva sahipleridir.3

Takva ve güzel ahlâk Cennet'e götürür

EbûHureyre'den... (r.a.)

"Allah'ınResûlü'ne (s.a.v.) soruldu:

-İnsanları Cennet'e sokan daha çok (hangi amellerdir Ya Resûlellah?)

Şöylebuyurdu:

-Allah'a (karşı)takva ve güzelahlâktır."4

Takva nedir?

Hayatıve insanları değerlendirmekte bir mü'minle bir gayr-i müslim ve bir materyalistarasında ne fark vardır?

Farkpek büyüktür. Zira mü'min Kur'ân ve Sünnet ölçülerine göre değerlendirme yapanveya yapması gereken insandır.

İslâmDîni'nin Kur'ân ve Sünnet yasalarıyla getirdiği ana ölçüler takva ve güzelahlâktır.

Takva:Allah'ın ve Peygamber'i Muhammed'in (s.a.v.) emirleri ve yasaklarınabağlılıktır. Bu sebeble ahlâkı da takvanın içine, alabiliriz.

Müttekide takva sahibi olan insandır.

İnsanlarıtakva ölçülerine göre değerlendirmeyen insan gerçek mü'min olamaz.

a-Sırtında yük taşıyarak nafakasını temin eden takva sahibi bir hamal mı, yoksailâhî faiz yasağını çiğneyerek toplumun kanını emen bir banker mi?

b-Muttakî (Allah'ın ve Peygamber'inin emirleri ve yasaklarına bağlı) bir kasabamemuru mu, yoksa kulluk nedir bilmeyen üst derecede bir yönetici mi?

Hangileri daha üstündür?

Örnekleriniçoğaltabileceğimiz bu suallere, ilkler daha üstündür cevabını veremeyenmü'minin inancının toplum hayatında bir değeri yoktur. Ama olmalıdır.Peygamber'imiz şöyle buyurmaktadır:

"Îmanvarsayımlarla ve süslenmelerle gerçekleşmez. O ancak kalpte kökleşmesiyle veyaşayışın da onu doğrulamasıyla vücut bulur."*

Bubölümde yer alan hadîsleri ve benzerlerini sunulan bu özet bilginin ışığıaltında anlamaya çalışmalıdır.

Allah'ı hatırlatan kişiler hayırlılarınızdır

EsmaBint-i Yezid (R.) Allah'ın Resulü'nün (S.) (sahâbîlerine) şöyle buyurduğunubizzat işittiğini rivayet ediyor:

"Size (Allah katında)en değerli olanlarınızı bildireyimmi?

-Evet (bildirmeniisteriz) YaResulellah!

-Sizin en değerlileriniz (insanlar tarafından)görüldükleri zaman şanı yüceAllah'ın hatırlandığı kişilerdir."5

Dindar ve ahlâklı kişi daha hayırlıdır

Sehlİbn-ü Sa'd (r.a.) rivayet ediyor:

"Allah'ınResûlü (s.a.v.) (birsahâbî ile birlikte) oturuyorken yanlarından bir adam geçti.

Hz.Peygamber kendisiyle beraber oturan sahâbîye sordu:

-Bu geçen kişi hakkında ne dersiniz?

-Ya Resûlellah! Bu zat sosyal konumu etkin olan kişilerden biridir. Diyebilirimki o, bir kadını eş olarak almak istese evlenebilir, aracılık yapsa (görüşü benimsenip,) sözü dinlenir.

Hz.Peygamber (birsüre) konuşmadı.Derken az sonra yanlarından bir kişi daha geçince Allah'ın Resûlü (aynı şekilde) sordu:

-Ya bu kişi hakkında görüşünüz nedir?

-Vallahi Ya Resûlellah! Bu adam müslümanların fakirlerinden (ve cemiyetimizdeki sıraadamlardan) biridir.Bir kadının nikâhına talip olsa kabul göreceğini, aracı olup söz söylesegörüşünün benimsenip sözünün dinleneceğini sanmam.

(Bucevaptan) sonraAllah'ın Resulü (S.) şöyle buyurdu:

- İkinci olarak geçen kişi (îmanı, güzel amelleri, ahlâkı veduâları sayesinde) ilk olarak geçen kişi gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır."6

Dindar ve ahlâklı kişiyi evlendirin

EbuHatim El-Müzenî (r.a.) rivayet ediyor:

"Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Size dînî inançları ve ahlâkî yaşayışı bakımından olumlu bulduğunuz bir kişigelir de(velisi olduğunuz kızınız veya kız kardeşiniz gibi bir kadınla evlenmekisterse) onuevlendirin.

Eğerböyle yapmazsanız bu tutumunuz yaşadığınız cemiyette fitne ve fesada; (sosyal çalkantılara ve içindençıkılmaz düzensizliklere) sebeb olur.

Ashâb-ıKirâm sordular:

-Ya Resûlellah! Evliliğe istekli olan bu kişi fakir ve asaletsiz ise nebuyurursunuz?

Hz.Peygamber (busual karşısında aynı sözlerle şöyle) buyurdu:

-Size dini inançları ve ahlâkî yaşayışı bakımından olumlu bulduğunuz bir kişigelir de velisi (olduğunuzkızınız veya kız kardeşiniz gibi bir kadınla evlenmek isterse) onu evlendirin."7

Hayrı tercih etmeyen şerre yönelir

Dînîinançları ve ahlâki yaşayışı bakımından beğenilen bir kişinin talebinin kabulolunmaması soyluluğa, güzelliğe, paraya ve mevkiye ilgi duyulacağınındelilidir.

İnsansoyunu değiştirip soylu olamayacağına ve fizik yapısını da değiştiremeyeceğinegöre para ve mevki ana kriterler olacaktır.

Parave mevkiin geçer akçeler olacağı toplumda pek tabîdir ki bunları elde etmekiçin gerekirse kutsal ve ahlâkî değerler çiğnenecek, ihtiraslar yarışacak,entrikalar çevrilecek ve de kan dökülecektir.

Sonuçtapek çok inançsız ve ahlâksız aşağılık adam da cemiyetin siyasî ve ekonomikgüçlerine hakim olacaktır.

İşteböyle bir toplumda fitne ve fesat gelişmez, toplum çıkmaza girmez, felaketlerard arda gelmez mi?

Siz Allah'ın şahitlerisiniz

Enesİbn-ü Malik (r.a.) anlatıyor:

"(Gününbirinde) Hz.Peygamber'in yanından bir cenaze ile geçtiler.

Sahabîleronu ‘hayırlı bir cemiyet insanıydı' diyerek övdüler.

Allah'ınResûlü (s.a.v.) "Gerekli oldu" buyurdu. Sonra diğer bir cenaze ile dahageçtiler. Sahâbîler onu da- cemiyete zararlı bir kişi- olduğunu ifade ederekyerdiler.

Allah'ınResûlü (s.a.v.)(aynı şekilde) "Gereklioldu" buyurdu.

Hz.Ömer sordu:

- (Ya Resulûllah!) Haklarındaki görüşlerimiziaçıkladığımızda her bir cenaze için "Gerekli oldu" buyurdunuz. Ne, gereklioldu?"

-(Ya Ömer!)İlkini hayırla andınız. (toplumun sevgisini kazandığı için) ona Cennet gerekli oldu; (Cennet'e girmeyi hak etti).

İkincisininfenalığında birleştiniz. (Toplumun nefretini kazandığı için) ona da Cehennem gereklioldu.

(Allah'ınResûlü (s.a.v.) daha sonra sözlerini sahâbîler topluluğuna yönelterek şöylebuyurdu:)

- (Ey Mü'minler!) Sizler yer yüzünde Allah'ınşâhitleri (vedeğer ölçüleri)siniz."8

 

* Diğer âyetler için bak. Bakara2, 177, Maide 88, Araf 26, Tevbe 17-18, Nahl 30-31.

1 Buhâri Enbiya 8, Müslim Fedâil 168.

2 Benzeri için bk. Müsned 4/278.

3 M. Mesabîh Hn. 5277, Müsned 5/235

4 Et-Tac 5/62, Tirmizî Birr 62, İ. Mâce Zühd 29.

* El-Camiüs-Sağîr "Leyse" bölümü2/134. (Hn. 7970), Deylemi Müsned Hn. 527

5 İ. Mace Zühd 4, (Hn. 4119) Müsned 6/459

6 İ. Mâce Zuhd 5, Buharî Nikâh 15, et-Tac 5/72

7 Tirmizî Nikâh 3, İbn-i Mâce Nikâh 46

8 Buhârî Cenâiz 86, Müslim Cenâiz 60 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/30-olcumuz-takva-ve-ahlaktir-15-466h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim