30- Evlilikte, Boşanmada ve İddette Cinsellik Motifleri

30- Evlilikte, Boşanmada ve İddette Cinsellik Motifleri
30- Evlilikte, Boşanmada ve İddette Cinsellik Motifleri 

30- Evlilikte, Boşanmada ve İddette Cinsellik Motifleri

Cinsel Hayat, Ailenin Kuruluş Amacı ve YaşatıcıUnsurudur

İslâmDini, aile hayatını yüceltmiş ve evliliğe teşvik buyurmuştur.

Özelbölümde açıklandığı üzere İslâm Dini özellikle cinsel arzuların taşkınlaştığıdönemde evliliği farz kılmıştır. Cinsel iktidarsızlık halinde ise evliliğiharam kılmıştır.

Buradananlaşılıyor ki İslâm Dini'nde aile hayatının oluşturulmasında cinsel motiflermühim bir yer tutmaktadır.

Ailehayatının kurulmasında olduğu gibi yaşatılmasında da cinsel duygular veeylemler mühim bir yer tutmaktadır. Bu husûsu şöyle de ifade edebiliriz.

Eşleraile hayatını sürdürmek için cinsel hayatın başlatılması ve devam ettirilmesinibirbirlerinden isteyebilirler. Hiçbir eş, cinsel hayatın yer almadığı ailehayatını yaşatma yükümlülüklerini taşımaya mecbur edilemez.

Açıklamayaçalıştığımız husûsu şöylece örneklendirebiliriz:

a)Kocasını cinsel organsız veya iktidarsız bulan ya da kocasındaki geçici birhastalık sebebiyle sağlıklı bir cinsel ilişki kuramayacağı kanâatine varankadın, nikâhı fesh davası açabilir.

b)Karısından kaynaklanan şu veya bu sebeble cinsî münasebet imkânını eldeedemeyen koca da ailenin ekonomik yükünü üstlenmeyebilir.

İslâmAile Hukûku'na göre kadın ister zengin ve isterse fakir olsun; nafakası,yedirilmesi, giydirilmesi ve şer'î bir meskende oturtulması, erkeğin yanikocanın görevidir.* Ne var ki karısına şer'î meskenini hazırlamışbulunan erkek nafaka ödemeye başlaması için cinsel nitelikli bazı şartlarınoluşmasını bekleyebilir.

Nafaka için gereklicinsel nitelikli şartlar

a)Kadın cinsîmünâsebete dayanıklı olmalıdır. Yani küçük olur; âdet görmemiş bulunursa, cinsîhayat fiilen başlatılamayacağından, koca küçük eşinin geçimini teminle mükellefolmaz.

Bulûğaermemiş kızın ilişkiye girilmemesi şartıyla babası veya dedesi tarafındanevlendirilebileceğini açıklamıştık.

b) Kadın, nefsini kocasınabilfiil teslim etmiş olmalı, yani cinsî münâsebete hazır bulunmalıdır.

c) İlk münâsebetten sonranefsini kocasına sunmaktan kaçınmamalıdır.

d) Kadın retek ve karn gibicinsî münâsebete engel olan cinsel kusurlardan beri olmalıdır.

Buşartların ilk ikisinde dört mezhep müctehidlerinin ittifakı vardır.

Soniki şart Şâfiî mezhebi müctehidleri tarafından ileri sürülmüştür.1

Boşama ve cinsellik

Yukarıdaaçıklamaya çalıştığımız üzere İslâm Dini aile yuvasının kurulması veyaşatılmasında cinsel motiflere yer verdiği gibi, sona erdirilmesinde de yervermiş; yani cinselliği devreye sokarak, yuvanın dağılmasını engellemeyeçalışmıştır.

Boşanmadayer verilen cinselliği açıklayabilmek için önce genel bir açıklama yapmayaçalışacağız.

Açıklamalarımızabaşlamadan önce önemli bulduğumuz bir husûsa işaret etmekte zarûret görüyoruz.

İslâmbir bütündür

İslâmbir bütündür. Mucizevî olan, yüceltecek olan ve mukaddes olan bu bütündür.

Bubütüne ait olan parçalar, bütünle irtibatlı olduğu sürece yücedir vemukaddesdir. Parçalar tek tek ele alındığında mûcizevî yücelikleri kalmaz.

Meselâtek başına bir faiz yasağı, yalnız başına bir zekât emri büyük bir önemi hâizdeğildir. Çünkü marksist bir rejimde faiz yasağı getirilebildiği gibi, sosyaladâletçi bir düzende de zekâtın yerini alacak yardımlar kanûnîleştirilebilir.

Evet,İslâm bir bütündür. İslâm Aile Hukûku bu bütünün bir parçasıdır. Boşama daİslâm Aile Hukûku'nun bir cüzüdür. Bu sebeble boşama meselesini iyicekavrayabilmek için, İslâm Aile Hukûku'nu bilmeye ve bu hukûkun İslâm'ın bütünüiçindeki yerini kavramaya ihtiyaç vardır.

İslâm'daboşama meselesinin anlaşılamayışı, onun bir keyfilik kurumu olduğunun sanılmasıbu yüzdendir.

Boşama çirkin fakatgeçerlidir

Özelbölümünde açıklamaya çalışıldığı üzere İslâm Dini; aile yuvasını kudsîleştiren,kurulmasını ibâdetleştiren ve mutluluğu için de gerekenleri ilkeleştien HakDin'dir. Ancak dinimiz -çirkin bulmakla beraber- mutsuzluğun kaynağı olmuş ailebirliğinin sona erdirilmesini de onaylamıştır.

Allah'ınResûlü bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:

"Yapılmasıhelâl olanlar içinde Allah'ın hiç mi hiç sevmeyip nefret duyduğu işlemboşamadır."2 

Meşrûkılınmış olmakla beraber Allah tarafından sevilmediği içindir ki çok evlilikyapmış bulunan Allah'ın Resûlü'nün hayatında talâkın (boşamanın) örneğinigöremiyoruz.

 • Boşamak hakkıkimindir?

Boşama;İslâm Aile Hukûku'nda temelde erkeğe verilmiş bir hakdır. Ancak iyicebilinmelidir ki bu hak erkeğe, erkek olduğu için değil, kadınınkinden farklımükellefiyetler yüklendiği için verilmiştir.

Erkeğinsözü edilen yükümlülükleri, mehir ile kadının nafakasıdır; yedirilmesi,giydirilmesi ve şer'î bir meskende oturtulmasıdır.

 • Kadına boşama venikâhı fesh ettirme hakkı verilmiş midir?

Kadınınşartlı olarak boşamak hakkı olduğu gibi, nikâhı feshettirme hakkı da vardır.Şimdi bunları kısaca görelim.

a-Kadın nikâh akdi sırasında -dilediği zaman kendisini boşayabileceği- şartınıileri sürer ve bu şart erkek tarafından kabul edilirse, kadın boşamak hakkınasâhip olur.3 

b-Kadın öne sürdüğü şartla boşanma hakkını elde edebildiği gibi, hiçbir şart önesürmeksizin yalnızca bazı durumların oluşması sonucu nikâhı feshettirme hakkınada sâhip olur:

-Koca, kadının nafakasını temin edemez veya bakmaya gücü olduğu halde âcizolduğunu ileri sürerse,

-Koca, cinsî münasebete güç yetiremez, hadım veya hünsa olur ya da geçicizührevî hastalıklardan biri ile illetli bulunursa,

-Koca cinnet getirir veya geçimsizliğin kaynağı olursa, İslâm Aile Hukûku'nagöre kadın nikâhı fesh davası açabilir.4 

Ayrıcakadın evlenirken kocasından nakit, menkul veya gayr-i menkul olarak aldığımehri iade edebileceğini beyan ederek kocasından kendisini boşamasını daisteyebilir. Ancak bu istek genelde kocanın kabûlü ile geçerlik kazanabilirsede, mehrin iade edileceği beyanı ile yapılacak başvuruyu İslâmî yargı da talebdoğrultusunda sonuçlandırabilir.

İslâmDini'ndeki boşamayı İslâm Dini'nin hayat düstûrları; aile ve toplum düzeniiçersinde değerlendirmek gerekirken kültür kifâyetsizliği sebebiyle budeğerlendirmeyi yapamayan, üstelik boşanmayı yalnız kadının mağdûr edildiği birişlem olarak gören insanlar için şu ilâve bilgiyi vermekte zarûret görüyoruz.

 • Boşanmada daha çokerkek mağdûrdur

İslâmDini'nde genel olarak boşama hakkının erkeğe verilmesi erkek için bir imtiyaz,kadın için de bir mağdûriyet değildir. Gerçekçi bir tahlîl yapıldığındaanlaşılacağı gibi mağdûriyet kadın için manevî, erkek için hem manevî, hem demaddîdir.

Manevîyıkım her iki taraf için olabileceğinden biz burada yalnız maddî mağdûriyetüzerinde duracağız. Evet mağdûriyet yeni bir eş edinmek durumunda olan erkekiçin vâriddir. Çünkü Kur'ân ve Sünnet esaslarına göre yönetilecek bir toplumdakadının geçim problemi yoktur. Zira kadını bekâr veya dulsa babası, yoksakardeşleri bakmakla yükümlüdür. Evli ise kocası bakmakla mükellefdir. Bunlardanhiçbirisi yoksa kadının bakımını İslâmî yönetim üstlenir.

Sahipolduğu yetkisini kullanarak karısını boşayan kişi Bakara sûresinin 241. ayetinegöre boşadığı eşe örfe göre bir miktar tazminat vermekle yükümlüdür: "Boşanan kadınlara geçimlerinisağlayacak yeterli bir ödeme yapılması gerekir; Bu, İslâmî iman ve hayatçizgisinde olanlar için bir görevdir." 

Boşanankişi, yeni bir eş için ise mehir vermek durumundadır. Kaldı ki tazminat vemehir verebilse de, gereksiz kadın boşayan kişi olarak evlenecek eş bulması pekgüçtür. Zira normal şartlar altında hiçbir kadın böyle bir kişiye eş olmakistemez, velîsi tarafından da buna zorlanamaz. Sonuç olarak diyebiliriz ki tektaraflı boşama hakkı erkek için imtiyaz değildir.

 • Kadın nasılboşanır?

Boşamahakkını kullanmak isteyen Kur'ân ve Sünnet'e bağlı bir erkek, karısını nasılboşar? Öğütlenen usül şudur:

Sözlüveya fiilî bir şekilde baş kaldırarak aile içinde problem olmuş kadına, örneğinsözlü ve fiziki olarak saldırganlaşan, flört veya zinaya bulaşan, dîni ve tıbbîmazereti olmaksızın ısrarla kadınlık görevlerinden kaçınan kadına önce öğütverilir. Sonuç alınmazsa ev içinde kadınlığına ilgisiz kalınır. Bu da sonuçvermezse yaralamayacak şekilde dövülür.

Kadınınuzlaşmayan gurûruna ruhsal bir darb şeklinde olması gereken dövme de etkiliolmazsa geçimsizlik problemi, çözümlemeleri için erkeğin ve kadının ailesindenseçilen birer hakeme arzolunur.

Onlarında müessir olamaması halinde erkek boşama yoluna gider.

 • Bid'at ve sünnetboşamak

Karısınıboşamak kararını almış bulunan erkek için uygulamada bid'at ve sünnî olmaküzere iki şekil vardır.

İslâmîölçülere göre bunlardan bid'ât olan haram, sünnî olan ise helâldir.

İslâmDini cinsel bakımdan olumlu olmayan şartlarda ve cinsel duygulara başvurulmayan ortamda boşamayı bid'at (haram) kılmıştır. Cinsel bakımdan tabîiolan şartlar içerisinde ve cinsel duyguların kontrolü altında yapılanboşamaları da sünnî (helâl) kılmıştır.

Şimdi biz bu iki yolu kısaca açıklayarak, boşamadaki cinsel unsurlara işaret etmeyeçalışacağız.

Haramolan boşama, biri âdet ve lohusalık halinde boşama, diğeri de cinselmünâsebette bulunulmuş temizlik döneminde boşama olmak üzere iki türlüdür.

 • Âdet ve lohusalıkhallerinde boşamak bid'ât olup, haramdır

Lohusalıkhali; âdet hali gibi olduğundan, açıklamamızı âdet hali üzerinde yapacağız.

Âdethali bedenî ve rûhî bakımdan kadının özel bir halidir. Bu hali yaşayan kadınıngenel olarak cinsel duyguları sönüktür. Gelen kan ve vücûda yayılan kokusebebiyle kendisine karşı duyulacak cinsel arzular da zayıf olur.

Erkeğin,karısına karşı duyduğu cinsel arzuları ve özleminin zayıf olduğu bir durumdaboşama kararı alması ve şâhitler huzurunda karısına ‘ben seni  boşadım'diyerek boşama yoluna gitmesi son derece hatalı olabilir. Bunun içindir ki İslâmDini, Peygamberimiz'in açıklamalarıyla âdet halindeki boşamayı yasaklamış,haram kılmıştır. Allah'ın Resûlü'ne karşı gelmek şeklindeki bu boşama, kişiyigünahkâr kılar ve geçersiz olur.

Aşağıdasunacağımız hadis, âdet halindeki boşamanın haramlığını ve geçersizliğiniaçıklamaktadır.

 • Abdullah b.Ömer (r.a.) şöyle anlatıyor:

Âdetgördüğü sırada karımı boşadım. Bu durumu (babam) Ömer (r.a.) Allah'ın Resûlü'ne açıklayınca,Allah'ın Resûlü öfkelendi ve şöyle buyurdu:

-Onaemret, karısına dönsün. Kadıncağız (kocasının) kendisini boşadığı âdetten başka yeni bir âdetdaha görsün.

Eğerondan sonra boşamak isterse, âdetten temizken ve cinsel ilişkide bulunmadanboşasın. İşte Allah'ın emrettiği şekilde iddet için boşamak budur."5

Âdethalindeki boşama Talak sûresinin birinci âyetinin hükmüne aykırı olduğu içinPeygamberimiz tarafından yasaklanmış ve geçersiz kılınmış olduğu için, buboşamadan dönülmesi gerekir.

Âdethalindeki boşama haram ise de, henüz cinsî münâsebette bulunulmamış kadınınâdet halinde boşanması haram değildir. Çünkü yukarıda değindiğimiz "cinsel arzuların" zayıf olması hali, cinsîmünâsebette bulunulmamış eş için söz konusu değildir.

 • Cinsî münâsebettebulunulmuş temizlik döneminde boşamak da bid'ât (haram)dır

Kur'ân ve Sünnet'e aykırı olduğu için bid'ât olması sebebiyle haram olan ve âdethalindeki boşama gibi geçersiz olması gereken bir boşama şekli de kadınıntemizlik döneminde, fakat cinsî münasebette bulunulduktan sonra boşanmasıdır.

Buradada cinsel bakımdan mahzurlar açıkça görülmektedir. Çünkü cinsî münâsebettebulunulan temizlik döneminde, yapılan cinsel ilişki sebebiyle kadına karşıarzular sönük bulunacaktır.

 • Kur'ân-ı Kerîm'egöre kadın nasıl boşanır

İslâmDini'nin helâl kıldığı sünnî boşama, kadının temizlik döneminde cinsîmünâsebette bulunulmadan yapılan boşamadır.

Erkeğin,takriben bir hafta süren âdet hali dönemniden sonra, temizlik devresine girenkarısına karşı cinsel bakımından arzulu olacaığı tabîidir.

Arzuduyulacağı bir sırada erkeğin cinsî münâsebette bulunmadan karısını, -ben seniboşadım- diyerek boşaması, âdet haline nazaran boşamasından daha isbaetliolacaktır.

Sonundapişmanığı ve ızdırabı duyulmayacak bir boşama yapabilmek için boşamanın yeterlibir zaman süresi içinde, iyice ddüşünelerek yapılması ve cinsel duyguların dagerçekçi bir kontrolden geçirilmesi lâzımdır. Bunun en doğru şekli de boşamayıtemizlik döneminde yapmaktır.

ŞimdiKur'ân çizgisinde bu doğru şekli açıklayalım:

YüceRabbimizin insanlara yönelik nihâi yasaları (emirleri ve yasakları)nı ihtivaeden Kur'ân-ı Kerîm insan ve toplum hayatını evlilik üzerine oturtmuştur. Busebeple Kur'ân-ı Kerîm'de özel olarak evliliğe değil boşanmaya vurguyapılmıştır.

Rabbimizboşanmaya izin vermiş öneminden ötürü boşamayla ilgili kuralları sevgilipeygamberimize bırakmadan bizzat açıklamıştır.

Konuyaayrılan Talak sûresinin ilk iki ayeti ile* Bakara sûresinin alakalı beş ayetinde** (228-232) erkek tarafından boşamave kadın tarafından boşanmanın nasıl yapılacağı bildirilmiştir. Bu bildirimdediğer hiçbir mevzuda yapılmadığı şekilde ağır, etkili ve sarsıcı bir dilkullanılmıştır.

Değinilenyedi ayette konu üç defa Allah'a ve ahiret gününe iman ileirtibatlandırılmıştır. Boşama-boşanma ile ilgili kuralların Allah'ın sınırları(hudûdullah) olduğuna sekiz defa açıklık getirlmiştir. Bu sınırların aşılmamasışeklindeki ilâhi emir pekiştirilmiştir. Allah'ın bu sınırlarının hafifealınmaması ve onları çiğneyenlerin nefislerine zulm etmiş olacağı ve zalimlerioluşturacakları gereği beyan edilmiştir. Bilgili fertlerden oluşan toplumayapıldığı ve ancak onlar tarafından değerinin bilinebileceğine işaretleboşama-boşanma ile ilgili kuralların Rabbimizin indirdiği nimet olarakalgılanması emredilmiştir.

 • İlgili âyetlerinaçıklanması

Talaksûresinin ilk iki âyetine göre boşamaya karar vermiş kişi karısını adetisonrasındaki temizlik döneminde ilişkiye girmeden ‘ben seni boşadım' diyerekboşar. Boşanan kadın Bakara sûresinin ikiyüz yirmi sekizinci âyetine göreyaklaşık üç ay sürecek üç temizlik veya üç adet döneminden oluşan iddetinibeklemeye başlar. Boşanan kadın zina ve hırsızlık gibi apaçık bir günah-suçişlemedike koca tarafından evinden çıkarılmaz, kendisi de çıkmaz. İddetdöneminde nafaka ile koca yükümlüdür.

Kadınınüç temizlik veya üç adet döneminden oluşan iddeti biterken koca boşama kararınıbir daha gözden geçirir. Kararlı ise inancı, ahlakı ve hafızasına güvenilir ikişahitin önünde erdemli tavırlar sergileyerek karısını boşadığını açıklar.Böylece boşama gerçekleşmiş olur. Boşanan kadın yeni bir nikah akdi ilekendisini boşayan kocası ile ikinci defa evlenebileceği gibi bir başka kişi ilede evlenebilir.

Bakarasûresinin ikiyüz yirmi sekizinci ayetine göre boşanan kadın, koca evinde üçtemizlik veya üç adet döneminden oluşan iddetini beklerken, koca iyi niyetliolmak şartıyla vaz geçtim diyerek veya ilişkiye girerek boşamadan vazgeçebilir.Boşamadan vaz geçilerek yapılan bu dönüş üç evlilik ve üç boşama hakkındanbirini kullanmak ve ikinci evliliği gerçekleştirmek anlamını ve hükmünü taşıyorsada yeni bir nikah akdini gerektirmez.

Kişiaçıklanan şekilde eşini boşadıktan sonra boşadığı kadınla, kadının rızasıylayeniden evlenebilir. Bu ikinci evlilik olur. Gerçekleştirilecek bu ikincievlilikte de kişi karısını yukarıda açıklanan üç âdet veya temizlik döneminiiçeren tek meşru yolu izleyerek boşayabilir. Bu ikinci boşama ile Bakarasûresinin ikiyüz yirmi dokuzuncu âyetinde açıklanan iki boşama gerçekleşmişolur.

İkidefa evlenip boşanan eşler karşılıklı rıza ile üçüncü defa da evlenebilirler.Ancak bu üçüncü evlilik de boşama ile sonuçlanırsa artık bir daha evlenemezler.

Kur'ânve Sünnet'in zahirine ve rûhûna uygun olan boşama budur. Aksi görüşler veuygulamalar Allah'ın sınırlarını (hudûdullah) çiğnemektir. Böylece Kur'ân-ıKerîm'in Bakara sûresi'nin ikiyüz yirmi sekizinci âyetine göre booşanan kadınınbeklemesi gereken üç adet veya temizlik dönemi iddet de beklenilmiş olur.

Boşananbu eşler Kur'ân hükmü olarak artık isteler de bir daha evlenemezler.

"Koca(üçüncü defa evlendiği) eşini boşarsa üçüncü defa boşanan kadın başka birerkekle evlenmedikçe bir daha kendisine helal olmaz. Eğer sonraki de onuboşarsa her ikisinin de Allah'ın koyduğu sınırlarını koruyabileceklerinidüşünmeleri şartıyla birbirine dönmelerinde ikisi için de bir günah yoktur.Bunlar anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlara Allah''ın açıkladığısınırlardır."  (Bakara 230)

Üçdefa evlenip boşanan eşlerin evlenebilmeleri için ilâhî kaderin onlara yardımcıolmasından başka helâl bir yol yoktur.

Yanikadın bir başka erkekle evlenir de, evlendiği kocası ölür veya onu boşarsa, ozaman evlenebilirler. Ancak kadının misâlimizdeki ilk kocası ile evlenebilmesiiçin yaptığı evliliğin anlaşmalı olmaması ve cinsî münâsebeti içermesilâzımdır.

Anakonumuz olan cinsellik yönünden önemli olan işte bu cinsel ilişkidir. Bunu daHulle blümünde açıklayacağız.

 • Kadının boşanması

Evlenirkenkadına ön tazminat niteliğinde mehir vereceği, boşamada örfe göre bir miktarödeme yapacağı, kadının ve olacak çocukların nafakasını da üstleneceği içinboşama hakkı öncelikle erkeğe verilmiştir. Ancak kadın aldığı mehri veya dahaazını ya da fazlasını iade etmesi koşuluyla hakim kararıyla boşanabilir. Bu hakKur'ân'da Bakara sûresinin 229. ayetinde şöylece açıklanmıştır:

"Boşamaiki defa yapılabilir. Her bir boşamadan sonra evlilik ya iyilikle devamettirilir ya da güzel bir şekilde sona erdirilir. Kadınlra mehir olarakverdiklerinizden herhang ibir şeyi geri almanız her iki tarafında Allah koyduğusınırları koruyamamaktan korkmaları hali dışında sizin için helal değildir.

(Eyhâkimler-hakemler!) İkisinin de Allah'ın koyudğu sınırlarıkoruyamayacaklarından kaygı duyuyorsanız kadının (kocasından ayrılması için)kocasına (aldığı mehri... iade gibi) bazı şeyler bırakmasında her iki taraf içinbir günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onları çiğnemeyiniz.Zira her kim Allah'ın koyduğu yasalırı çiğnerse işte onlar zalimlerdir."

 • Evlilik veboşamanın üçle sınırlandırılması kadın cinselliğini korumak içindir

Buradabir husûsa daha açıklık getirmekte fayda vardır.

İslâmDini'nde evlenme ve boşama-boşanmanın üçle sınırlandırılması, kadınların-cinsellikleri başta olmak üzere- mağdûr edilememeleri içindir. Yoksa kadınyıllarca sürüncemede bırakılabilirdi. Nitekim bırakılmışdır ve debırakılmaktadır.

Aşağıdasunacağımız tarihî olay, bu gerçeğe ışık tutmaktadır.

Câhiliyetdöneminde ve İslâm Dini'nin tebliğ edildiği ilk yıllarda boşamaya sınır yoktu.Kişi karısını boşar, kadın iddetini dolduracağı zaman ise dönüş yapardı ve budurum kadın aleyhine böylece devam edip giderdi.

Kur'ânbilginleri boşamayı sınırlandıran ilâhî hükmün şu olay üzerine indiğininaklederler.

 • Allah'ın Resûlü'nündöneminde mü'minlerden biri karısına şöyle der:

-Senikendime ne tam karı edineceğim, ne de bir başkasına karı olacak şekildebırakacağım.

Karısıda sorar:

-Pekibu nasıl olacak?

-Seniboşayacağım.  İddetin biterken sana dönüş yapacağım. Sonra yine boşayıpdönüş yapacağım ve böyle devam edip gidecek.

Kocasındanbu cevabı alan kadın, Allah'ın Resûlü'ne gelip sızlandı.

İştebu olay, talakı(boşamayı)sınırlandıran Bakara Sûresi'nin hükmü genel olan ikiyüz yirmi dokuzuncuâyetinin indirilişine husûsi sebeb oldu.6

Buradaşu gerçeği açıklamayı da gerekli görüyoruz:

Kadınınmağdûr edilmemesi için, boşanmaların Allah'ın, Talâk Sûresi'nin ikinciâyetindeki emrî gereğince mutlaka şâhitler huzûrunda yapılması ve tesciledilmesi, zamanımız için bir zarûrettir. Kaldı ki boşamanın iki adil şahidinyanında yapılması Kur'ân'ın farz nitelikli buyruğudur.

Boşanmanıncinsellikle irtibatlı malî sonuçları

Yukarıdaboşanmanın haram ve helâl şekillerini açıklayarak, boşamadaki cinselfonksiyonları dile getirmeye çalıştık. Fakat bu açıklama, boşamanın şekli ileilgiliydi. Bir de boşama ile ortaya çıkan bir durum vardır ki, o da malîdir.Ancak bu malî durum da cinsellikle alâkalıdır.

İslâm Aile Hukûku'na göre kadın kocasındancinselliğini sunup, helâl kılma karşılığında bir mehir alır.

Anlaşmayagöre mehir peşin olarak alınabildiği gibi, kocanın zimmetinde borç olarak dabırakılabilir.

Mehrinnikâh akdi sırasında ortaya konulmamış veya belirlenmemiş olması onu düşürmez.Kadının benzerlerine verilen hak, onun için kazanılmış hak olur.

Kadınınmehri, nikâh akdi sırasında belirlenmiş olabileceği gibi, olmayabilir de. Birdiğer durum da kadının cinsel münâsebette bulunulmadan veya bulunulduktan sonraboşanılmış olabileceğidir.

Boşanmışkadının durumu, kocasıyla arasındaki mehr ve cinsel ilişki durumuna göre dörtayrı şekil gösterir ki, her bir şeklin özelliği vardır.

a)Kadın, mehri belirlenmeksizin evlenir de kendisiyle cinsî münâsebettebulunulmadan boşanırsa, koca maddî durumuna göre ona müt'a (bir miktarpara-mal) verir. Vermek vâcibdir.7 Yani verilmemesi halinde kadın, koca aleyhindedavâ açabilir.

b)Kadın, mehri belirlenerek evlenir, fakat kendisiyle cinsî münâsebettebulunulmadan boşanırsa mehrinin yarısını alır.

"İlişkiyegirmeden önce, ama mehrini kararlaştırdıktan sonra onları boşarsanız, o zamankararlaştırdığınız mehrin yarını verin..."8

c)Kadın mehri belirlenerek evlenir ve kendisiyle cinsî münâsebette bulunduktansonra boşanırsa, mehrini alır. İsterse bu evlilik bir gün sürmüş olsun.9 

d)Kadın mehri belirlenmeksizin evlenir ve cinsel ilişkiden sonra boşanırsa,mehr-i misil alır.

İlkiki şekil boşamadan sonra kadının iddet beklemesi gerekmez.

İddet

Boşanmanın ortayaçıkaracağı hukûki sonuçlardan biri de iddet'tir.

İddet,kocası ölen veya kocasından boşanan kadının evlenebilmesi için beklemesigereken süredir.

İddet'tenana maksad, ölen veya boşayan kocadan kadının çocuk taşıyıp-taşımadığınınbilinmesidir. Bir de boşamanın iyice düşünülerek şuurla yapılmış olmasınısağlamaktır. İddetin belirli ve asgarî zaman kesitleri içine alınmasının sebebiise, cinsellik dahil, kadının mağduriyetine engel olmaktır.

Sürebakımından farklılıklar arzeden iddeti Kur'ân âyetleri ışığında şöyleceözetleyebiliriz:

a)Kocası ölen hür kadının iddeti dört ay on gündür.

"Sizdenölenlerin geride bıraktıkları kadınları (evlenmeden) kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Beklememüddetlerini bitirdikleri vakit kendi hakkında yaptıkları meşru işlerde sizebir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir."10 

b)Âdet gören ve kendisiyle cinsî münâsebette bulunulmuş olan boşanmış kadınıniddeti yaklaşık üç ay sürecek üç ay hali veya üç temizlik dönemidir.11

c)Âdet görmeyen veya âdetten kesilmiş bulunan kadının iddeti üç aydır.12

d)Hâmile kadının iddeti doğumunu yapıncaya kadar geçecek süredir. Bu bir günolabileceği gibi, dokuz ay da olabilir.13

e)Erkeğin iddeti ise dördüncü eşinin iddeti kadardır. Boşanan dördüncü eşiniddeti dolmadan, erkek beşinci bir eş alamaz.

f)Kendisiyle cinsî münâsebette bulunulmamış olan kadının ise iddeti yoktur. "Ey İman Edenler! Mümin kadınlarlaevlenir fakat ilişkiye girmeden onları boşarsanız, onlar adına bir iddet dönemihesaplama göreviniz yoktur. O halde onların ihtiyaçlarını karşılayın ve güzelbir şekilde bırakın."14

İddetin cinselözellikleri

Anakonumuz olan cinsellik bakımından iddetin özelliklerini şöyleceözetleyebiliriz.

aa-Kocası ölen kadın, dört ay on gün olan iddeti süresi içinde erkeklerindikkatlerini çekecek şekilde süslü elbiseler giyemez, takılarını takınamaz, hoşkokular sürünemez ve makyaj yapamaz. Siyah matem elbiseleri giymesi gerekmez.Bu nevi yas elbiseleri giymesi yabancı din ve ideoloji mensublarına haramtürden benzeme olacağından, bilakis kaçınılması gerekir.15

bb-Cinsel ilişki içersin veya içermesin, kadın iddet süresi içinde evlenemez. Dahada önemlisi iddetini doldurmadan kadına açıktan evlenme teklifi yapılamaz.16

İddetsüresi içinde kıyılacak nikâh fâsittir; feshedilmesi gerekir.

Nikâhakdi yapılmış ve cinsî münâsebette bulunulmuş olsa da, bu evlilik feshedilir.Erkekle kadın ayrılır. Kadın iddetini doldurur. İddet bittikten sonraisterlerse evlenirler.

İddetiçinde evlenip de nikâhları mahkemece feshedilen eşlerin ebediyenevlenemeyecekleri görüşünü ileri süren İslâm bilginleri varsa da, yaygın olupKur'ân ve Sünnet'in rûhuna uygun olan görüş, evlenebileceklerdir.

İlâhîbir emri çiğneyerek iddet bitmeden evlenen çiftler, nesebi karıştırmayasebebiyet verebilecek bir günah işledikleri için, istiğfar etmeleri gerekir.

Müctehidİslâm bilginleri arasında görüş farklılıkları varsa da, erkeğe ta'zîr cezasıverilebilir. Çünkü nikâh akdinin ve cinsel ilişkinin aktif unsuru odur.

cc-Boşanan kadın iddetini, nafakasını alarak kocasının evinde bekler. Yukarıdaaçıklandığı üzere kadın iddetinin dolmasını beklerken koca istediği zamankarısına dönebilir. Bu sebeble kocasının dönüş yapacağı ümidini taşıyan kadınkocası için süslenebilir.

Kadınıniddetini takib, birinci derecede kocanın görevidir. Çünkü kadının iddetleemrolunması, kocanın nesebini korumak içindir.

YüceAllah, kadının iddet içindeyken koca evinden çıkarılmamasını emir buyurmuştur.Buna zarûret de vardır. Çünkü kadının hâmile olup olmadığı kesinlik kazanmadanevinden çıkarılması, onu bir başkası ile cinsel ilişkiye yöneltebilir.

Builişki geçersiz nikâh yoluyla da olsa, zina yoluyla da olsa nesebi karıştırır.Bunun için iddetini kocanın evinde ve onun gözetiminde beklemesi lâzımdır.Ancak koca evinde iddet beklerken kadın zina eder veya zina yapmaya kalkarsa,koca evinden çıkarılabilir. Ne var ki kadının iddetini beklerken, koca evindeyaptığzinayla veya çıkarıldıktan sonra yapabileceği zinalarla ya da geçersiznikâhla yapacağı cinsel ilişkilerle nesebi karıştırma tehlikesi olacağından,evlilik akdinde olduğu gibi boşamanın şahitler huzûrunda yapılması gerekir.

Fuhuşyapmaları halinde koca evlerinden çıkarılmalarına ruhsat verdiği içindir kiYüce Allah doğacak sakıncaları gidermek için boşamaların şâhitler huzûrundayapılmasını şöylece emir buyurmuştur:

TalakSûresi Âyet 4: "...(Boşamada)içinizden adâlet sâhibi iki kişiyi de şâhit yapın. (Ey şâhitler! Siz de) şahitliği Allah için edâedin..."

Hulle

Cinselunsurların boşamadaki fonksiyonlarını ana hatlarıyla da olsa tam olarakaçıklayabilmek için "hulle"ninincelenmesinde zarûret vardır. Kaldı ki İslâmî kültürden yoksun mü'minlerinîmanlarını zedeleyebilecek ölçüler içinde insanlarımıza sunulduğu için hulleüzerinde özellikle de durulması lâzımdır.

Hullenedir?

Yukarıdaaçıkladığımız üzere karısını üçüncü evlilikten sonra üçüncü defa boşayan erkekartık onunla evlenemez. Evlenebilmesi için, kadının iddetini bekledikten sonracinsî münâsebeti de ihtiva eden yeni ve süresiz bir evlilik yapması lâzımdır.Ayrıca bu ikinci kocasından boşanmış olup iddetini doldurması veya bu ikincikocanın ölümü ile dul kalıp iddetini bitirmiş olması lâzımdır.

Bugereklilik Kur'ân-ı Kerîm'in Bakara Sûresi'nin iki yüz otuzuncu âyetindeşöylece açıklanmaktadır:

"Eğer (erkek iki evlilik ve ikiboşamadan sonra) kadınıbir daha boşarsa, kadın başka bir erkekle evlenmedikçe kendisine helâl olmaz.Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın koyduğu sınırlarıkoruyacaklarına inanırlarsa tekrar nikâhla birbirlerine dönmelerinde herikisinin de bir günahı yoktur. İşte bu, Allah'ın sınırlarıdır. Onu, bilen birtopluluk için açıklıyor."

Buradaana konumuz olan cinsellik açısından önemli olan husûs, yapılacak bu evliliğinmuvakkat (süreli) değil, süresiz olmasıdır. Ayrıca da mutlaka cinsel ilişkiyiiçermesidir.

a-Evliliğin süreli değil de süresiz bir evlilik olması şartı, ilâhî kaderinyardımcı olmaması halinde üç defa boşanan kadının artık bir daha alınamayacağıgerçeğini belirlemek içindir. Kaderin yardımcı olmasını dilemek de, bir insanınölümünü veya bir ailenin bozulmasını temenni etmek olacağından haramdır.

b-Yapılacak evliliğin cinsel ilişkiyi içermesi şartı da, hiç şüphesiz karısını üçdefa boşayan erkeğin cinsel gururuna ağır bir darbe indirmek içindir.

Allah'ınResûlü'nün sünneti, cinsî münâsebetin şart olduğunu şöylece açıklamaktadır.

 • Hz. Âişe(r.anha) anlatıyor.

Allah'ınResûlü'ne (sav)soruldu:

Adamınbiri karısını boşadı. Karısı da bir başkası ile evlendi. Ancak bu ikinci kocacinsî münâsebette bulunmaksızın zifafa girdiği bu kadını boşadı.

Şimdibu kadın(boşandığı) ilkkocası ile evlenebilir mi?

Allah'ınResûlü (sav) şu cevabı verdi:

-İkinci koca kadının balcağızından, kadın da bu ikinci kocanın balcağızındantatmadıkça (aralarındacinsî münâsebet olmadıkça) bu kadın ilk kocası ile evlenemez.17 

Cinselilişkiyi ihtiva eden evliliğin şart kılınması, erkeklerin gereksiz olarakkadınlarını üç boşama ile boşamalarını engellemek içindir.

Bozulmamışerkek fıtratı, karısının nikâh yoluyla da olsa bir başka erkeğin haremiolmasına rıza gösteremez. Gerçi İslâm, cinsel kıskançlığın böylesiniyasaklamıştır. Ancak bu durum yaratılış düzenine pek ağır geleceğinden, insanüzerinde etkilidir.

YaradanAllah yarattığını bilmez mi? Elbette bilir.

İkincibir evlilik engelini tabiî doğrultuda aşmak elbette ki, pek ender olarak vücudagelebilecek bir durumdur. Çünkü yapılacak süresiz evliliğin kocanın ölümüyleveya boşamasıyla sonuçlanması gerekir ki, kadın iddetten sonra boşandığı ilkkocası ile evlenebilsin. İşte bu durum, inancı ve ahlâkı zayıf olan eşlerianlaşmalı hulleye yöneltmektedir.

Anlaşmalı Hulle

AnlaşmalıHulle,kocasından üçüncü defa boşanmış olan kadının, boşayan kocası ile yenidenevlenebilmesi için, kendisini boşaması şartıyla ikinci bir şahısla süreli birşekilde evlenmesi veya evlendirilmesidir.

Butarif çizgisinde konuya tam bir açıklık getirebilmek için, ilk kocaya dönüşünhelâl olan şeklini özetleyerek bir daha açıklamakta yarar görüyoruz.

Kocasındanüçüncü defa boşanan kadın, iddetini bekledikten sonra tabiî ve süresiz birevlilik yapar ve bu ikinci kocasının ölümüyle veya bu ikinci kocasındanboşanmak yoluyla dul kalırsa, iddetini doldurduktan sonra ilk kocası ileevlenebilir. Başka türlü evlenemez.

Hiçşüphesiz bu durum, Kur'ân ve Sünnet'e dayalı İslâm toplumunda böyledir. Zatenbiz de meseleleri İslâm'a göre açıklamaya çalışıyoruz.

Açıkçaanlaşılacağı üzere bu şekil, ilk kocaya dönüşe yol verici değildir. Çünkü kişiölmeyebilir veya karısını boşamayabilir.

Anlaşmalı Hulleharamdır

Anlaşmalıhullenin iki şekli olabilir.

a-Kocasından üçüncü defa boşanan kadın iddetini beklemeksizin bir kişi ileanlaşarak süreli bir nikâh yapar. Zifafa girmeksizin bir süre beraber kalır veanlaşma gereğince boşanır. İddet beklemeksizin ilk kocası ile evlenir.

Butür anlaşmalı hulle, Allah katında haramdır. Hukûken geçersizdir. Cezayı dagerektiricidir. Bu gibi anlaşmalı hulle yoluyla kadın ilk kocasına helâl olmaz.

b-Üçüncü defa boşanan kadın, ilk önce iddetini bekler. Sonra bir kişi ile belirlibir süre için anlaşarak evlenir. Ancak bu anlaşmayı dışa karşı açığa vurmaz.Zifafa girdikten sonra veya girmeden önce anlaşma gereği boşanır. Boşanmadanötürü iddetini bekler. Daha sonra gider, ilk kocası ile evlenir.

Anlaşmalıhullenin bu şekli de haramdır. Ancak azınlıkta kalan bazı müctehidler, zâhirîşartları tamam olduğu için, bu şekli haramlılıkla vasıflamakla birlikte,hukûken geçerli saymaktadırlar. Dolayısıyla bu yolla ilk kocaya dönüşü deon

Ali Rıza DEMİRCAN

http://www.alirizademircan.net/30-evlilikte-bosanmada-ve-iddette-cinsellik-motifleri-13-389h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim