3- Maddî ve Mânevî Temizlik ve Namaz

3- Maddî ve Mânevî Temizlik ve Namaz
3- Maddî ve Mânevî Temizlik ve Namaz 

3- Maddî ve Mânevî Temizlik ve Namaz

Tahâret

Allah'ın Kitabından

"... Şüphesiz Allahçok çok tövbe ederek (günahlarından) arınanları sever. O (maddî) temizliğe titizlik gösterenleride sever."

BakaraSûresi: 222

Kemik, hayvan pisliği ve kömürle tahâret yapılmaz

İbn-üMes'ûd (R.A) anlatıyor:

"Cinlerinelçileri Allah'ın Resûlüne geldiklerinde şu ricada bulundular:

-Ya Resûlellah! Peygamberliğinize inananlara kemikle,hayvan pisliği ve kömürle tahâret almayı yasaklayınız. Zira Allah bize bumaddelerde rızık yarattı. (Rızkımızı engellemiş olmasınlar.)

Onlarınbu talebi üzerine Allah'ın Resûlü bize bu maddelerle tahâret almayı yasakladı."1

Tahârette asıl olan sudur

a-Bu hadîs bizlere Kur'ân ifadesiyle vücut gözeneklerine nüfuz edebilen bir ateş;(Allah bilir elektrik dalgaları türünden bir madde) den yaratılan cinlerinmezkûr maddelerden yararlandığını öğretmektedir. Ancak doğrudan doğruya mıyoksa dolaylı bir şekilde mi yararlandıklarını şimdilik bilemiyoruz.

b-Hadisimiz, ilk mü'­minlerin dönemin şartları gereği önceleri bu maddelerletahâret aldıklarını, ancak sonradan yasaklandıklarını da öğrenmektedir.

Buradabilvesile ifade edelim ki tahâretlenme de asıl olan sudur. Ancak suyun olmadığıçölümsü yerlerde üç küçük taşla temizlenmek caizdir. Bu hususta hadîslervardır.

Suyun bulunmadığı yerde kağıt kullanılabilir

Devrimizdesuyun bulunmadığı yerlerde tuvalet kağıtlarının kullanılması kanaatimize göredînimizin emir buyurduğu temizliğe daha uygundur. Kaldı ki bunda zarûretvardır.

Zamanımızdatuvalet kağıtları yanı sıra her cins kağıt bol miktarda üretildiği için,tuvalet kağıdı istimâli israf olarak görülemez. Tarihi asırlarda olduğu gibitemizlikte kâğıt kullanımının bilginin yayılmasına engel teşkil ettiği de ilerisürülemez.

Buitibarla saygı duyduğumuz ve rahmet dilediğimiz geçmiş alimlerimizin zarurethalinde de olsa kağıt kullanımını mekrûh olarak değerlendiren görüşleriningerekçeleri ortadan kalkmış olsa gerektir.

Su ile tahârete devam ediniz

Hz.Enes (R.) anlatıyor:

"(Ensar'a övgü için indirilen) Tevbe sûresinin 108. ayeti nazilolunca (takdirleriniifade buyurmak için) Allah'ın Resûlü onlara sordu:

-Ey Ensar Topluluğu! Allah (C.C.) temizliğinizden ötürü sizi övdü.Temizliğinizin özelliği nedir?

Onlarda şu cevabı verdiler:

- (Ya Resûlellah!) Biz su ile tahâretleniriz.Cünüplük sebebiyle yıkanır, namaz kılmak için de abdest alırız.

Allah'ınResûlü (aldığıbu cevabı doğrulayarak şöyle) buyurdu:

-Evet, temizliğinizin özelliği budur. Aman bu şekilde devam ediniz."2

Su ile tahâret (temizlik) bütün peygamberlerin şerîatlerinde vardır

Yardımcılarmanasına gelen Ensar, Peygamberimize ve Mekke'den hicret eden mü'minlereyaptıkları maddî ve manevî yardımlarından ötürü Medine'nin yerlisi olanmü'minlere verilen isimdir. Bir diğer tarife göre Ensar, Mekkeli muhacirmü'minlerin dışındaki bütün sahâbîlere verilen isimdir.

TevbeSûresinin Ensar'ı öven 108. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

"...Orada temizliğe gereğince özenen mü'minler vardır. Allah temizlik hususundatitizlik gösterenleri sever."

Gusülve namaz abdesti bütün mü'minler tarafından alındığına göre Ensar'ıntemizliğinin asıl özelliği su ile tahâret almaya diğer mü'minlerden daha çokihtimam göstermiş olmalarıdır. Hadisimizden anlaşıldığına göre Mekkelimuhacirler arasında taşlarla ve sonraları yasaklanan kemik ve kömürparçalarıyla tahâretlenmek daha çok yaygındı. Bunda Mekke'nin kurak iklimininve su kaynaklarının azlığının etkisi olsa gerektir.

Suile tahâretlenmek yalnız Peygamber'imizin değil, Onun açıklamasına göre bütünpeygamberlerin şerîatlerinde yer alan bir temizlik şeklidir.

Neacıdır ki asrımızın gayr-ü müslim dünyası hâlâ su ile tahâretlenmenin öneminiyeterince kavrayamamış, uygulamasını yaygınlaştıramamıştır. Oysaki su iletahâretlenmedikçe vücudun mikrop barınağı ve pis koku kaynağı olmaktankurtarılamayacağı açık bir gerçektir. Suyu tercih etmek daha akılcı bir yoldeğil midir?

Allah'ahamdolsun su ile tahâret bizim için hem aklî hem de İslâmî bir yoldur.

Ayakta işeme

Hz.Ömer anlatıyor.

"Allah'ınResûlü beni ayakta işerken görünce şöyle emir buyurdu:

-Sakın ha ayakta işeme!

Buemri aldıktan sonra bir daha asla ayakta işemedim."

Helaya girerken ve çıkarken yapılacak duâ

Buhadîs bize oturarak küçük abdeste çıkmamız ve çocuklarımızı bu şekilde terbiyeetmemiz gereğini öğretiyor.

Bizmü­'minler, Peygamberimiz tarafından emrolunduğumuz için küçük abdestimizioturarak yaparız. Bu tür tuvalete çıkmada pek çok sıhhî faydalar vardır. Artıkgayr-ı müslim bilim adamları da bu konuya eğilmeye ve uyarılarda bulunmayabaşlamışlardır.

Dinimizinmevzûumuzla alâkalı en önemli öğretilerinden biri de hayatın tabiî bir bölümünüteşkil eden tuvalete çıkmayı ibâdetleştirerek küçük ve büyük abdeste çıkmadanönce duâ etmemizi, çıktıktan sonra da hamd etmemizi bize öğütlemesidir.

Peygamberimizsebebini de açıklayarak helaya girerken şöylece duâ etmemizi emir buyurmuştur:

"Helâlarşeytanların gözetleme yerleridir. Biriniz helaya girdiği zaman şöyle duâ etsin:

Allah'ım,erkek ve dişi şeytanlar (ın kötülüklerin) den sana sığınırım."3

Allah'ınResülû, heladan çıkarken de bizzat kendisinin yaptığı şekilde şöylece Allah'ahamd etmemizi öğütlemiştir:

"Allah'ınResûlü heladan çıktığı zaman şöyle hamd ederdi:

Bendensıkıntıyı-ızdırabı gideren ve bana sıhhat veren Allah'a hamdolsun."4

Sindirimsistemimizin o akılları aşan engin düzeni ve faaliyetlerini düşündüğümüzdeböylesine bir hamdu senada bulunmamanın ne büyük bir nankörlük olduğunu dahaaçık bir şekilde anlayabiliriz.

Her bir kıl altında bir cünüplük vardır

EbuEyyûb El-Ensarî anlatıyor:

"Allah'ınResûlü "Beş vakit (kılınan)namazlar, (ardarda kılınan) Cumanamazları ve emanetlerin gereğinin yapılması, aralarındaki (zaman süresi içinde işlenenküçük) günahlarıörtücü; bağışlatıcıdır." buyurdu.

Bende sordum:

-Söz konusu ettiğiniz emanetlerin gereğini yapma nedir? (Ya Resûlellah!)

Şucevabı verdi:

-Cünüplükten ötürü gusül abdesti almaktır. Zira her bir kılın altında ancakyıkamakla giderilebilecek bir cünüplük vardır."5

Gusül abdesti almakAllah'ın emridir

Cinsimünasebet, rüyâlanmak ve haram kılınan masturbasyon gibi yollarla şehvetlemenisi gelen kişi cünüptür.

Cünüpkişinin yıkanması Allah'ın emridir. Bu emre itâat ibâdet, aykırılık ise Allah'aisyandır. Kişi su bulamaz, yıkanamayacak derecede hasta olur veya mü'min birdoktor yıkanmasının hastalığını artıracağı kanaatini izhar ederse, gusülabdesti yerine teyemmüm yapar.

Cünüplükhalinde gusül abdesti almaya, gusül abdesti alırken de her bir kıl dibine suyuulaştıracak şekilde vücudumuzu yıkamaya özen göstermeliyiz.

Hadisimizbu özeni göstermemiz gereğine işaret buyururken aşağıda sunacağımız hadîs demânevi sorumluluğu ve azabını şöylece açıklamaktadır: "Cünüplük sebebiyle abdest alırkenbir kıl yerini (olsun) ihmâl edip yıkamayan kişiye şöyle (şöyle) ateş azabı uygulanır."6

Mümin cünüp olmakla pis olmaz

EbûHüreyre (R.) rivayet ediyor:

"Cünüptüm.(Henüzyıkanamamışken) Hz.Peygamber'­le karşılaştım. Elimden tuttu. (Bir vesile ile bir yerde) oturuncaya kadar (bir süre) onunla yürüdüm. Sonra dahissettirmemeye çalışarak yanından ayrıldım. (Doğruca) yıkanacağım yere geldim ve yıkandım. Henüz dahaotururken de (dönüpyanına) geldim.Ayrılmam dikkatini çekmiş olacak ki, sordu:

-Neredeydin Ya Eba Hüreyre?

-Ben de(Cünüptüm,manen pis olduğum için de sizinle beraber oturmak istemedim Ya Resûlellah!) cevabını verdim.

Bucevabım üzerine şöyle buyurdu:

-Sübhanallah! Ya Eba Hüreyre! Mü'min (cünüp olduğu için Peygamberi ile oturmasına engelolacak şekilde) pisolmaz."7

Gusül bir namaz vakti ertelenebilir

Rüyâlanmakveya cinsî münasebette bulunmak yoluyla cünüp olmak insan hayatı için tabiî birdurumdur. Bu sebeble cünüp olmakla insan pis olmaz.

Cünüpkişinin geciktirmeksizin yıkanması, daima tercih olunması gereken dîni birtavsiyedir. Ancak şu veya bu sebeble yıkanmasını geciktirebilir. Bu durumdayıkanmasını bir namaz vaktinin çıkıp diğer bir namaz vaktinin girmesi, gibiuzun bir süre geçiktirmeksizin bazı işlerini de yapabilir.

Meselâ,cünüp kişi yemek yiyebilir, tırnak kesebilir, çarşıya çıkabilir, hamamagidebilir. Ne var ki Sünnet'in ruhuna uygun olan bu gibi işlerin tenasül uzvuyıkandıktan ve abdest alındıktan sonra yapılmış olmasıdır.

Cünüp bulunan eve Melek girmez mi?

Burada"... içindecünüp kişi olan eve melekler girmez..."8 anlamındaki hadisi şerif hatırlanarak tereddüdedüşülebilir. Ancak İslâm Âlimlerinin açıkladıkları gibi bulunduğu yeremeleklerin girmeyeceği cünüp, yıkanmak imkânı varken veya teyemmüm yapılmasımümkünken öğle ile ikindi arası gibi tam bir namaz vaktini çıkaran ve bu durumunuönemsemeyen cünüptür.

Cünüplüktenötürü yıkanmayan veya yıkanmasını, bir namaz vaktini aşacak şekilde geciktirenkişi ilahî azaba müstehak olur.

Cünüp olarak mı namaz kıldırdın?

Amrİbn-ü Âs'dan... (R.)

(Hz.Peygamber'in (S.) kendisini Zatüs-Selasil yılında bir askeri müfrezenin başınageçirerek görevlendirdiğini anlatıyor ve başından geçen bir olayı şöyleaçıklıyor):

"Peksoğuk olan bir gecede ihtilam oldum. Yıkansam (hasta olup) öleceğimden korktum. Teyemmümyaptım ve(kumandam altındaki) arkadaşlarıma sabah namazın kıldırdım.

(Görevimiziyapıp) Allah'ınResûlünün huzuruna döndüğümüzde, benim teyemmümle namaz kıldırışımı Hz.Peygamber'e (S.) arz ettim.

Allah'ınResûlü (debana:)

-(Ne o) Ya Amr! Cünüp olarak mıarkadaşlarına namaz kıldırdın? buyurdu.

Bende şöyle cevap verdim.

-Ya Resûlallah! Çok soğuk bir gecede ihtilâm oldum; rüyâlandım. Yıkansam hastaolup öleceğimden korktum. Hz. Allah'ın "... Nefislerinizi öldürmeyiniz. ŞüphesizAllah size pek merhametlidir." anlamındaki âyetini de hatırladım. Teyemmümyaptım ve namaz kıldırdım.

(Bucevabım üzerine)Hz. Peygamber güldü. (Gülmekle yetindi de) hiçbir şey söylemedi."9

Hastalanacağından korkan kişi yıkanmaz, Teyemmüm yapar

Çoksoğuk bir gecede ihtilâm olduğu için yıkanması halinde hastalanıp öleceğindenkorkarak teyemmümle yetinen Amr b. As'ın bu davranışı İslâm Dîni'nin insansıhhatine büyük değer veren genel kurallarına uygundur. Bunun içindir kiPeygamber'imiz Amr b. As'ın, Nisa Sûresinin mezkûr âyeti doğrultusunda yaptığıyoruma göre teyemmüm ile namaz kıldırmasını gülümseyerek onaylamıştır.

Buhadîsten de anlıyoruz ki insan hayatı ve sıhhatinin söz konusu olduğu ciddidurumlarda dînimizin koyduğu ruhsatları tercih etmek ihtiyata daha uygundur.Zira böyle yapılmadığı zaman giderilmesi mümkün olmayan sakıncalar zuhuredebilir. Bundan ötürü de kişi ağır bir sorumluluk altına girebilir.

Aşağıdasunacağımız olay bu gerçeği dile getirmektedir.

Biryolculuk sırasında taşla başından yaralanan bir sahabî, gusül abdesti almasıgerektiğinde hastalığının artabileceği endişesiyle teyemmümle yetinmek istemiş,fakat arkadaşlarının yıkanması gerektiğini söylemesi üzerine yıkanmış, bir süresonra da ölmüştü.

DurumuPeygamber'imize arzettiklerinde, dinin ruhunu kavramaksızın görüş beyan ederekarkadaşlarının yıkanmasına ve dolayısıyla ölümüne sebebiyet veren kişilerhakkında Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.

-Allah canlarını alsın. Adamı öldürdüler.!10

Ebu Zer helâk oldu

EbuZer (R.) anlatıyor:

"(Bir ara) Medine'de bunalmıştım. Allah'ınResûlü (şehirdışına çıkmamı) develerinotlağında bir süre kalmamı emir buyurdu.

Birmüddet develerin bulunduğu alanda kaldım. (Medine'ye döndüğümde) Allah'ın Resûlüne geldim ve şöyleyakındım.

-(YaResûlellah!)Ebu Zer(gittiği yerde) helâkol (lup dur) du.

-Hayrola, ne oldu sana?

-(YaResûlellah!) Zaman,zaman cünüp oluyordum. Fakat yakınımda su olmadığı için de yıkanamıyordum.

-(Ya Eba Zer!Helâkine sebeb olan bu mu?) On sene sürse de su bulamayan kişi için temiz birtoprak üzerinde teyemmüm almak cünüplüğü temizleyicidir."11

Menisini getirmeyenin yıkanması gerekir mi?

(YücePeygamberimizin muhterem zevcesi validemiz) Hz. Aişe rivayet ediyor:

"Hz.Aişe (Peygamber'imizinyanında) otururiken bir sahâbî Hz. Peygambere şöyle sordu:

-Kişi karısıyla cinsi münasebette bulunuyor, fakat menisini getirmiyor.

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Ben zevcem Aişe'ye bunu yaparım. Evet, ben ve o bunu yaparız. Sonra dayıkanırız."12

Meni getirilmese de birleşmek yıkanmayıvâcip kılar

Erkeğintenasül uzvunun (penis) sünnet olunan kısmı kadında kaybolduğu zaman eşlereyıkanmak vâcip olur.

Erkeğinveya kadının menisini (orgazmla fışkırarak çıkan madde) getirmesi şartdeğildir.

Sonderece utangaç olan Peygamber'imizin kendisi ve ailesinden örnek vermesi, sualsoranın durumu gerektirdiğinde böylesine bir örnek verilebileceğini öğretmekiçindir.

Bugibi hadislerin lâfzî değil ma'na olarak rivayet edildiğini de unutmamakgerekir. Peygamberimiz farklı lafızlarda kullanmış olabilir.

Mezi yıkanmayı gerektirmez

Muhammedİbn-ü Hanefiyye'den...

Hz.Ali'nin şöyle anlattığını naklediyor:

"-Kendisinden sık sık mezi gelen bir adamdım. Hz. Peygamber'e (S.) bizzatsormaktan utandım da Mikdad İbn-ü Esved'den (sormasını) rica ettim; O da sordu. Hz. Peygamber şu cevabı verdi:

-Şehvetlenme sonucu farkına varmaksızın gelen meziden ötürü yalnız abdest almakgerekir."

Hz.Ali'nin ricası üzerine mezinin hükmünü Hz. Peygamber'den soran Mikdad (R.)'ınbizzat kendisinin rivâyeti şöyledir:

"Hz.Ali, karısı ile sevişirken kendisinden meni değil de şehvetlenmeden ötürüyapışkanımsı sıvı, bir diğer anlatımla mezi gelen kişinin ne yapmasıgerektiğini Hz. Peygamber­'den sormamı benden istedi.

Bende Allah'ın Resûlüne sordum. Şu cevabı verdi:

- (Yıkanmak gerekmez.) Tenâsül uzvunu (cinsiyet organını) yıkar. Sonra da namaz için abdestaldığı gibi abdest alır."13

Tenâsül uzvu ıslak olan kişi yıkanır mı?

Hz.Aişe (R.) anlatıyor:

"Birsahâbî tarafından Allah'ın Resûlü'ne (S.) ihtilâm (hamamcı) olduğunu hatırlamadığı halde (külotu veya penisinde) bir yaşlılık bulunan kişininyıkanıp-yıkanmayacağı soruldu.

-Yıkanır, buyurdular.

İhtilâmolduğunu hatırladığı halde bir ıslaklık bulamayan kişinin yıkanıp yıkanmayacağıda soruldu.

Allah'ınResûlü bu suale de:

-Yıkanması gerekmez, şeklinde cevap verdiler.14

Kadın da ihtilam olur mu?

ÜmmüSeleme'den... (R.)

"ÜmmüSüleym isimli kadın sahâbî Allah'ın Resûlünün (S.) huzuruna geldi ve erkeğinihtilâm olduğu gibi ihtilâm olan kadın (ın yıkanıp yıkanmayacağın) dan sordu.

Hz.Peygamber şu cevabı verdi:

-Evet, meni gördüğü; geldiği zaman yıkansın.

(Hadisirivayet eden Ümmü Seleme validemiz şöyle diyor: Bu suali soran Ümmü Süleym'e;)

-Kadınları rezil ettin. Hiç kadın ihtilâm olur; rüyâlanır mı? dedim.

- (Bu sözlerim üzerine) Allah'ın Resûlü (bana) şöyle buyurdu:

-Allah iyiliğini versin, (kadın orgazm olmuyor; menisi gelmiyorsa) peki çocuk kendisine nasılbenziyor?"15

Cinsi hayat kadın için de tabiidir

Erkekolsun kadın olsun rüyâlanmak ve eşiyle cinsi münasebette bulunmak tabîî birdurumdur. Bu gibi durumların gerektirdiği bilgi ve uygulamayı öğrenmek içinsual sormak da gayet tabîîdir.

Hz.Ümmü Seleme validemizin kadın inceliğiyle -kadınları rezil etmek- şeklindedeğerlendirdiği suali Peygamber'imizin normal bulup cevaplandırması bunundelilidir.

Peygamberimizsuale konu olan durumla ilgili bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:

"Menigelmedikçe erkeğin rüyâlanmasından ötürü yıkanması gerekmediği gibi, kadının dameni gelmedikçe yıkanması gerekmez."16

Sürekli kan hayız değildir

Hz.Âişe (R.) anlatıyor.

"EbuHubeysin kızı Fatıma Hz. Peygamber'e (S.) geldi ve şöyle sordu:

-Ya Resûlellah! Ben (adet gören, fakat) sürekli kan geldiği için de temizlenmeyen bir kadınım.(Bu durumda) namazı bırakayım mı?

Allah'ınResûlü (bukadına) şöylebuyurdu:

- Hayır, (namazı bırakma.) Bu hal bir damar (çatlaması; bir hastalık) tır. Adet (kanı) değildir. Âdet (hayız) günlerin geldiği zaman namazıbırak. Adet günleri bitince (kan gelmeye devam etse de, öncelikle kanın çıkışorganını yıkayarak) yıkan. (Hernamaz için abdest al ve) namaz kıl."17          

Kadınlarınâdet hâli ile ilgili dîni hükümler için, kitabımızın sonuna koyduğumuzçalışmamızı okumanızı tavsiye ederiz.

Saç diplerine su akıt

ÜmmüSeleme (R.) anlatıyor.

"Hz.Peygamber'e sordum:

-Ya Resûlellah! Ben saç örgülerine itina edip iyice örgüleyen bir kadınım.Cünüplükten yıkanırken bu saç örgümü çözeyim mi?

Allah'ınResûlü (S.) (sorumuşöyle) cevaplandırdı:

-Saç diplerine üç avuç su akıtman yeterlidir. Sonra da üzerine su dökünür, (bütün vücudunu) yıkarsın; böylece boy abdestinialmış olursun."18

Kadınbaşını yıkarken saç örgülerini çözmeksizin suyu saçların dibine nüfuzettirebiliyorsa örgülerini çözmesi gerekmez.

En kötü yerler hamamlardır

İbn-üAbbas (R.) anlatıyor.

"Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Girilen yerlerin en kötüsü, içinde (eğlence) seslerinin yükseldiği ve avret yerlerininaçıldığı hamamlardır.

Buaçıklama sebebiyle bir sahâbî şöyle deyiverdi:

-İyi ama ya Resûlellah, hamamlarda bazı hastalar tedavi ediliyor, (vücutların) kirleri gideriliyor!

Faydalarındansöz edilmesi üzerine Allah'ın Resûlü şu emri verdi:

-Öyle ise hamama giren kişi örtünerek girsin."19

Kadınların hamama girmesi haram mıdır?

Erkeklerinbiribirlerinin avret mahalli denilen göbekle diz kapakları arasındaki yerlerinebakmaları haram olduğu gibi, kadınların da birbirlerinin göbekle diz kapaklarıarasındaki vücût bölümlerine bakmaları haramdır.

Umumaaçık hamamlar avret mahallinin gereğince korunmadığı ve korunamadığı yerlerolduğu içindir ki Peygamberimiz erkeklerin ancak örtünerek girmelerine müsaadebuyurmuş, bir sonraki hadîsten anlaşılacağı gibi kadınlara ruhsat vermemiştir.Kadınların yalnız hamamlara değil, soyunmaları gerekecek hiçbir yeregirmelerine sıcak bakılmamıştır.

Peygamberimizbir hadîslerinde şöyle buyurmuştur:

"Allah (bizzat kendisinin, kocasının,ana-babası gibi yakın mahremlerinin) evinden başka bir yerde elbiselerini çıkaran kadından (koruma) örtüsünü sıyırır."20

Erkeklerin hamama girmesi şartlıdır

Erkeklerinhamamlara örtünerek girmelerine izin verilmiş ise de bu şartlıdır. Eğerzamanımızda olduğu gibi girenlerin bir kısmı avret yerlerini açığa vuruyorsaerkeklerin girmeleri de yasaklanmıştır.

AcabaPeygamberimiz tarafından konulan bu yasakların sebebi nedir?

Bizmü'minler sebeb araştırmakla emrolunmadık. Zira haramların sebeb ve hikmetleribazen açıklanmakta, bazen de doğrudan açıklanmamaktadır.

Hamamlara girmek niçin yasaklanmıştır

Hamamlaragirme yasağı ile ilgili olarak bazı hadîsler ışığında şu sebebleridüşünebiliriz.

a.İnsanda yaratılıştan var olan ve dinin de geliştirmeyi amaçladığı utanmaduygularını zayıflatabilmesi.

b.Homoseksüelliğe ve seviciliğe ortam hazırlaması.

c.Kadınların vücut özelliklerinin diğer kadınlar tarafından kocaları, babaları vekardeşleri gibi erkekler yanında tavsif olunmaları sebebiyle mahremiyetlerenüfuz edilmesi, yakından görme merakının doğması, kalbi duyguların arılığınıyitirmesi vs. dir.

Üçmadde halinde açıklanan sakıncalarından korunulabilmesi durumunda ve özelliklesağlık nedenleriyle hamamlara girilmesine ise dinimizde onay verilmiştir.

Pektabîî ki örtünme emrine de uyulacaktır.

Hamamlarlailgili ölçüleri hiç şüphesiz güzellik ve de spor salonlarına da teşmiledebiliriz.  

Açıklamamızıyukarıda yapılan açıklamalar ışığında yorumlanması gereken iki hadîslebitirelim:

"...Kadınlarınızdan Allah'a ve Âhiret Günü'ne îman edenler sakın ha hamamagirmesin."

"...Allah'a ve Âhiret Günü'ne îman eden kişi karısını (ve kızlarını) hamama sokmasın."21

Kadınlar için hamamlarda hayır yoktur

EşiHz. Aişe (R.) sordu:

"-Hamamlarla ilgili olarak (ne buyurursunuz) Ya Resûlellah!

Allah'ınResûlü bu suâl sebebiyle şu açıklamayı yaptı:

-Benden sonra, yaşadığınız cemiyetlerde hamamlar yapılacak. Ne var kikadınlarınız için hamamlarda hayır yoktur.

Buaçıklama üzerine Hz. Aişe şöyle deyiverdi:

-Ya Resûlellah! Kadınlar hamama peştamal tutunarak girecekler. (Ne sakıncası olabilir?)

Allah'ınResûlü de buyurdu:

-Hayır (hayırsanıldığı gibi değil) Kadın vücudun alt ve üst kısımlarını örten elbiseler içinde ve başörtüsünü takınmış bir şekilde de girse onlar için hamamlarda hayır yoktur. Zirakocasının evinden başka bir yerde elbisesini çıkaran her bir kadın Rabbi ilearasındaki(kendisini koruyan) perdeyi sıyırmış olur."22

Cünüp kişi yıkanmadan uyuyabilir mi?

Birİbn-ü Abdullah (R.) naklediyor:

"(Cabir sahâbî tarafından) cünüp (olan kişinin durumu) hakkında Allah'ın Resûlü'ne (S.)şöyle soruldu:

-(YaResûlellah!)Cünüp olan kişi (yıkanmadan)uyuyabilir miya da yemek yiyebilir veya bir şey içebilir mi?

Hz.Peygamber şöyle buyurdu:

-Evet, (tenasüluzvunu yıkadığı ve) namaz için abdest aldığı gibi abdest aldığı zaman (uyuyabilir ve yiyip-içebilir.)"23

Abdest almaksızın gusül geciktirilmez

Kişicünüp olup ikinci bir defa cinsî münasebette bulunmak istediği zaman da tenasüluzvunu (cinsiyet organı) yıkamalı ve abdest almalıdır.

Cünüpkişi, açıklanan şartlarına uyarak uyuyabilir ve yiyip içebilirse de yukarıdaaçıklandığı üzere yıkanmasını iki namaz arası vakti aşacak şekilde ertelememelidir.Örneğin yatsı namazından sonra cünüp olan kişi, yıkanmasını güneşin doğuşusonrasına bırakmamalıdır.24

Abdest nasıl alınır?

Çöldeyaşayan bir adam Allah'ın Resûlüne (S.) geldi ve O'na nasıl abdest alınacağınısordu.

Hz.Peygamber (abdestitarif etti) veona (ağza,burna) üçer (defa su verileceğini, yüzün vekolların) üçer (defa yıkanacağını) gösterdi.

Sonrada şöyle buyurdu:

İşte(benim vebenden önceki peygamberlerin aldığı) abdest bu şekildedir.

Herkim abdest uzuvlarını üçerden fazla yıkarsa, iyi bir abdest almamış; bildirilenölçüleri aşmış, gerekenin dışındakini yapmış olur. (Böylece sevabı da azalmış olur.)25

Abdestin fazileti

Amrİbn-ü Abese anlatıyor:

"Hz.Peygamber'e (S.) sordum:

-Ya Resûlellah! Abdest nasıl alınır?

Allah'ınResûlü (banaabdeskt'i tarif buyururken, günahlardan paklayacağını da açıklayarak) şöyle buyurdu.

-Abdest'e gelince...

Abdestalmak için ellerini iyice yıkayıp temizlediğinde günahların tırnakların veparmakların arasından çıkar gider.

Ağzınave burnuna su verip yüzünü, dirsekler dahil kollarını yıkadığın ve başına meshedip, topuklar dahil ayaklarını da yıkadığın zaman bütün günahlarından yıkanmışolursun.

Birdealnını Allah için (secdeye)koyar (namazkılarsan) anandandoğduğun günkü gibi (pak olur,) günahlarından arınır; tertemiz olursun."26

"Ümetimi abdest azâlarının parlaklığından tanırım"

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

"-Kıyamet gününde secdeye varmasına ilk izin verilecek olan benim. Secdedenbaşını kaldırmasına ilk müsaade olunacak da benim.

Önümebakar, diğer ümmetler arasında ümmetimi tanırım. Sağıma bakar, diğer ümmetleriçinde ümmetimi tanırım. Soluma bakar, diğer ümmetler arasında ümmetimitanırım.

(Allah'ınRasûlünün bu sözlerini dinleyen) bir sahâbî sordu:

-Ümmetini diğer ümmetler arasında nasıl tanır, (hangi hususiyetleri ile bilirsin) ya Resûlellah?

-  Yüzleri ve ayaklarındaki abdest izlerinin (kendine has parlaklığındantanırım.) Onlardanbaşka (diğer) ümmetlerden hiçbir ferdinböyle bir hususiyeti yoktur.

-  Onlarıamel kitaplarının sağ tarafından verilmiş olmasından da tanırım. Ayrıca onlarısimalarından; yüzlerindeki secde izlerinden de tanırım.

Birde önlerinden giderek (kendilerini aydınlatan) nurlarından tanırım onları."27

Abdesti tam almak günahları giderir

EbuSaid El-Hudrî Allah'ın Resûlü'­nü şöyle buyururken dinledi:

"- (Yapılmalarından ötürü) Allah'ın hatalarınızın (günahlarını) gidereceği ve sevablarınızıartıracağı ameller için size kılavuzluk yapayım mı?

(Dinleyicisahâbîler):

-Yap tabîî ki ya Resûlellah! dediler.

Allah'ınelçisi de (buameller şunlardır) buyurdu:

(Soğuktave hastalık durumunda alınması gibi) zorlukları aşılarak abdesti şartlarına uygun olaraktam almak,

Câmileregiderken atılan adımların çokluğu,

Birvaktin namazını kıldıktan sonra gelecek vaktin namazını gözetlemek."28

Bozduğumda abdest almakla emrolunmadım

Hz.Aişe (R.) anlatıyor.

"Allah'ınResûlü abdest bozdu.

(Oan hizmetinde bulunan) Ömer İbnül Hattab bir su ibriği ile ayağa kalkıparkasında durdu.

Allah'ınResûlü sordu:

-Ne o ya Ömer?

-Abdest almanız için su (getirmiştim ya Resûlellah!)

-Ya Ömer! Ben her abdest bozduğumda abdest almakla emrolunmadım. Eğer abdestalsaydım bu uygulamam (sizin de uymanız gereken bir) sünnet olurdu."29

Abdest almak nûrlanmaktır

Bubölümde abdestle ilgili hadîslerden öğrendiğimiz üzere abdest almak nûrlanmakve günahlardan arınmaktır. Bu sebeble bozulur bozulmaz abdest almak şüphesizfazîletli bir ameldir. Mânen silahlanmak, kafayı ve kalbi hayra hazırlamaktır.Ancak biz yalnızca namaz kılmak, yüzüne Kur'ân okumak, Kâbe'yi tavaf emek veezan okumak gibi amellerden önce abdest almakla emrolunduğumuz içinbozulduğunda hemen abdest almamız gerekmemektedir. Hadisimiz bu gerçeğiaçıklamaktadır.

Abdest suyunda israf olur mu?

Abdullahibn-ü Amr (R.) rivayet ediyor.

"Hz.Peygamber, abdest alıyorken Hz. Sa'd'a uğradı. (Suyu israf ettiğini görünce)de şöyle dedi:

-Bu ne israf böyle? (Ya Sa'd!)

- (Ya Resûlellah! Hiç) abdeste de israf olur mu?

-Evet, akıp-giden bir nehir kenarında da alınsa (abdestte su israfı olur. Busebeble bundan kaçınmak gerekir.)"30

İsraf bütün tüketim alanlarını içine alır

İslâmiölçülere göre Allah'ın ve Peygamber'inin emirleri ve yasaklarına aykırıgidilerek yapılan bütün harcamalar israf olduğu gibi, gereğinden fazla yapılanher bir tüketim de israftır.

ArafSûresinin 31. âyetinde Allah'ın haram kıldığı israf, hadisimizde açıklandığıüzere abdest suyunu içine alır. İsraf ayrıca ekmek, elektrik, giysi, zaman veiş gücü gibi maddî ve manevî bütün tüketim alanlarına da şâmil olur.

YüceAllah Furkan Sûresinin 67. âyetinde gerçek mü'minleri "tüketimde orta yolu tutankişiler." olaraktanıtmaktadır.

Mesh süresi ne kadardır?

Hüzeymetüİbn-ü Sabit (R.) anlatıyor:

"Hz.Peygamber'e (S.) mestler üzerine (kaç gün) mesh edilebileceği soruldu. O da şu cevabı verdi:

-(Mestlerüzerine mesh etmek süresi) yolcular için üç gün, yerliler için de bir gündür."31

Hemen teyemmüm yap

İmranİbn-ü Huseyn (R.) rivayet ediyor.

"Allah'ınResûlü (S.) (birsabah namazında olsa gerek) kenara çekilmiş olup, toplulukla birlikte namazkılmayan bir adam gördü ve ona sordu.

-Ya Filan! Toplulukla beraber namaz kılmana engel olan nedir?

-Ya Resûlellah! Cünüp oldum. (Fakat yıkanacak) su da yoktu. (Yıkanamadığım için namaza katılamadım.)

-(Bu gibidurumlarda) hementoprak üzerinde teyemmüm yap. (Üzerinde teyemmüm yapılabileceği için) temiz toprak sana yeter."32

Teyemmüm nedir ve nasıl yapılır?

Teyemmüm: Maide Sûresinin altıncıâyeti ve Peygamber'imizin tatbikat ve öğretimi ile sabit olmuş dîni bir ameldir.Kullarına kolaylığı dileyen Allah'ın lütfu olan bir kolaylıktır.

Teyemmümsuyun bulunmadığı veya hastalık gibi bir sebeble kullanılamadığı zamanabdestsizlik veya cünüplük halini gidermek niyetiyle veya namaz kılmak, Kur'anokumak gibi bir ibâdeti yapabilmek niyetiyle şöylece yapılır:

Kişitemiz bir toprak veya taş ve kum gibi toprak cinsinden bir madde üzerineellerini vururcasına koyup ileri sürer, sonra geri çekip ellerini silkeleyerekyüzünü mesheder. Sonra bu işlemi bir daha tekrarlayıp dirsekler dahil kollarınımesheder.

 

1 M. Mesabih Hn. 375. Ebû Davûd Tahâre 20

2 M. Mesâbîh Hn. 463. İ. Mâce Tahâre 28, Müsned 6/6

3 M. Mesabih Hn. 357, Ebû Davûd Tahâre 3

4 M. Mesabih Hn. 374, İ. Mace Tahâre 10

5 S. İ. Mace Tahâre 106 (Hn. 598.)

6 İ. Mace Tahâre 106, Müsned 1/101

7 Buhârî Ğüsl 24, Nesâî Tahâre 172

8 Ebû Dâvud Libas 46, Nesâî Tahâre 168 Konu ile ilgili bk.: a)Umdetü'l-Kârî Serh-ü Sahihil-Buhari 3/237-241,  b) A.Davudoğlu, S. MüslimTercümesi ve Şerhi, 2/1152-5

9 İ. Kesîr Nisa 29, (1/379.) Müsned4/203, Ebû DavûdTahâre 124

10 S. Ebû Davud Tahâre 125, Müsned 1/330

11 A. Davudoğlu B. Meram T. ve Şerhi Selamet Yolları 1/179. Özeti için bak. Tirmizî Tahâre 92. Teyemmum için 65. sayfayabakınız.

12 Müslim Hayz 89, Muvatta Tahâre 73

13 Buhârî Vüzû 34 (1/52), Ebû Davûd Tahâre 112, Müsned 4/79

14 Tirmizî Tahâre 82, Darimi Tahâre 77

15 İ. Mâce Tahâre 107, Buhârî İlim 50

16 İbn-ü Mâce Hn. 602, Müsned 6/109

17 İ. Mâce Tahâre 115, Buhâri Vudû 63 Müsned 6/194,Ebu DavudTahâre 107

18 Müslim Hayz 58, Ebû Davûd Tahâre 99

19 M. Zevaid, 1/275-278

Peygamberimizin hamamla ilgilibuyrukları, bu konuda yabancıların uygulamaları ile ilgili olarak kendisinebilgi verilmesi sebebiyle olsa gerektir.

20 M. Zevaid B. Hemami 1/272, Müsned 6/301

21 M. Zevaid 1/277, Müsned 1/278

22 M. Zevâid 1/278, Benzeri rivayetler için bk. Tirmizî Edeb 43

23 İ. Mace Tahâre 103, Tirmizî Cumuâ 78

24 İ. Mace Hn. 587. M. Mesabîh Hn. 464

25 İ. Mace Tahâre 48 Nesâî Tahâre 105

26 Nesâî Tahâre 108

27 M. İ. Kesîr Tahrîm 8, 3/524, Müsned 5/199

28 İ. Mâce Tahâre 49, Müslim Tahâre 41, Nesâî Tahâre 107

29 M. Mesâbîh Hn. 568, Ebû Davûd Tahâre 22 Müsned 6/95

30 İ. Mâce Tahâreti 48, Müsned 2/221

31 Tirmizî Tahâre 71, Ebû Davûd Tahâre 61 Müslim Tahâre 85

32 Buhâri Teyemmüm 9. (1/91), Nesâî Tahâre 203, Müsned 4/434

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/3-maddi-ve-manevi-temizlik-ve-namaz-15-493h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim